Nariadenie vlády č. 128/1967 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva

Čiastka 47/1967
Platnosť od 28.12.1967
Účinnosť od 01.01.1968

128

VLÁDNE NARIADENIE

zo 6. decembra 1967,

ktorým sa zrušujú ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 36/1966 Zb., ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy, ustanovuje:


§ 1

Zrušujú sa

1. smernice Ministerstva priemyslu č. 294/1945 Ú. l. o prideľovaní nákupných listov na ihličnaté - listnaté rezivo, preglejky, stolárske dosky (laťovky), ihličnaté - listnaté kmeňové drevo, ihličnatú žrďovinu a ihličnaté podvaly tvaru III a slabšie;

2. vyhláška č. 371/1945 Ú. l. o uvoľnení nákupu, opracovaní a spracovaní košikárskej vŕby a trstiny;

3. vyhláška č. 335/1947 Ú. l. o cenách dreva premiestneného zo Slovenska;

4. vyhláška č. 1123/1947 Ú. l. o príspevkovom poriadku Trhového združenia lesného a drevárskeho hospodárstva;

5. vyhláška č. 369/1948 Ú. l. o odplatách za živnostenské rezanie a štiepanie palivového dreva;

6. vyhláška č. 848/1949 Ú. l. (č. 776/1949 Ú. v.), ktorou sa menia bezúročné pôžičky, poskytnuté Ministerstvom pôdohospodárstva obciam na vykonanie projektových a prípravných prác vodovodných a kanalizačných, na príspevky;

7. vyhláška č. 1005/1949 Ú.l. (č. 910/1949 Ú. v.) o povinnom prichovaní prasníc, o výkupe a scudzovaní prasiec na ďalší chov a o hlásení a evidencii prasníc a prasiec v znení vyhlášky č. 1093/1949 Ú. l. (č. 1006/1949 Ú. v.);

8. vyhláška č. 23/1950 Ú. l. o úprave odbytu niektorých výrobkov lesného a drevárskeho hospodárstva;

9. vládne nariadenie č. 68/1950 Zb., ktorým sa vydáva platový poriadok pre správnych zamestnancov;

10. vyhláška č. 470/1950 Ú. l. (č. 450/1950 Ú. v.), ktorou sa vydávajú smernice o spoločnom používaní zamestnancov miestnymi národnými výbormi;

11. vyhláška č. 660/1950 Ú. l. (č. 640/1950 Ú. v.), ktorou sa vydávajú predpisy o výrobe surového dreva v lese;

12. vyhláška č. 84/1951 Ú. l. (č. 111/1951 Ú. v.) o normalizácii množstva paliva potrebného na vykurovanie úradných miestností miestnych národných výborov I. a II. kategórie s použitím pecí (výhrevný regulatív A);

13. vyhláška č. 42/1952 Ú. l. (č. 76/1952 Ú. v.) o opatreniach na zabezpečovanie plánovaného stavu hovädzieho dobytka;

14. vyhláška č. 79/1952 Ú. l. (č. 106/1952 Ú. v.) o kontrole zveľaďovania chovu hovädzieho dobytka a ošípaných;

15. vyhláška č. 123/1952 Ú. l. (č. 157/1952 Ú. v.) o opatreniach na zabezpečenie výmlatu a plynulého zásobovania elektrinou v dobe výmlatu;

16. vyhláška č. 138/1952 Ú. l. (č. 174/1952 Ú. v.) o opatreniach na zabezpečenie odchovu teliat a o regulácii ich zabíjania;

17. vyhláška č. 191/1952 Ú. l. (č. 234/1952 Ú. v.) o zriadení Vodohospodárskeho rozvojového strediska;

18. vyhláška č. 190/1953 Ú. l. (č. 234/1953 Ú. v.) o povinnom vedení záznamov o výkonoch nákladnej automobilovej dopravy v znení vyhlášky č. 255/1957 Ú. l. (Ú. v.);

19. vyhláška č. 357/1953 Ú. l. (č. 403/1953 Ú. v.) o mzdových podmienkach robotníkov zamestnaných v lesnom priemysle, drevospracujúcom priemysle a priemysle papiera a celulózy;

20. vyhláška č. 5/1954 Ú. l. (č. 16/1954 Ú. v.) o mzdových podmienkach robotníkov zamestnaných u Správy štátnych lesov;

21. smernice Ministerstva dopravy o technickej evidencii automobilového parku v národnom hospodárstve - čiastka 107/1954 Ú. l. (Ú. v.);

22. vyhláška č. 143/1955 Ú. l. (Ú. v.) o prihlasovaní pohľadávok a práv voči zrušeným vodným družstvám;

23. vyhláška č. 151/1955 Ú. l. (Ú. v.) o odhade zberu trstiny a orobincov a o jeho ponúknutí na odkúpenie, opravená oznámením č. 188/1955 Ú. l. (Ú. v.);

24. vyhláška č. 163/1955 Ú. l. (Ú. v.) o cenách rybích ikier, rybieho plôdika a rybích násad;

25. vládne nariadenie č. 2/1956 Zb. o organizácii lesného hospodárstva;

26. zmena výkupných cien kožušníckych divočín, koží z diviakov a doplnenie výkupných cien vlnatých ovčích koží - čiastka 89/1956 Ú. l. (Ú. v.);

27. vyhláška č. 18/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zvýšení právomoci národných výborov na úseku vodného hospodárstva;

28. vyhláška č. 85/1957 Ú. l. (Ú. v.) o náhradách za opotrebenie, zdržnom a nájomnom železničných vozňov prepravcov pre dopravu chemických výrobkov;

29. vyhláška č. 186/1957 Ú. l. (Ú. v.) o stavbe, opravách a umiestnení parných generátorov vrátane zmien a doplnkov Predpisov a technických pravidiel - reg. v čiastke 54/1960 Zb.;

30. vyhláška č. 187/1957 Ú. l. (Ú. v.) o stavbe a opravách stabilných tlakových nádob vrátane zmien a doplnkov Predpisov a technických pravidiel - reg. v čiastke 54/1960 Zb. a III. doplnku - reg. v čiastke 61/1964 Zb.;

31. vyhláška č. 188/1957 Ú. l. (Ú. v.) o kovových tlakových nádobách na prepravu plynov v znení čl. II vyhlášky č. 55/1960 Zb., zmien a doplnkov - reg. v čiastke 54/1960 Zb. a III. doplnku - reg. v čiastke 58/1961 Zb.;

32. vyhláška č. 189/1957 Ú. l. (Ú. v.) o oceľových nádobách na kvapalný chlór;

33. vyhláška č. 11/1958 Ú. l. (Ú. v.) o príspevkoch súkromných vlastníkov stavieb a zariadení na úhradu nákladov spojených s vybudovaním zariadení pre verejný rozvod elektriny a elektrických prípojok;

34. smernice ministerstiev dopravy, potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vnútorného obchodu pre plynulé a hospodárne zabezpečenie každoročnej kampaňovej prepravy - čiastka 60/1958 Ú. l. (Ú. v.);

35. vyhláška č. 90/1958 Ú .l. (Ú. v.), ktorou sa určujú obchodné zrážky z maloobchodných cien potravín a priemyslového tovaru v znení vyhlášky č. 161/1958 Ú. l. (Ú. v.);

36. vyhláška č. 105/1958 Ú. l. (Ú. v.) o pevnostnom výpočte tlakových častí parných generátorov;

37. vyhláška č. 68/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zásobovaní spotrebiteľov tuhými palivami;

38. úprava Ústredného geologického úradu o vyžadovaní geologicko-prieskumných prác - čiastka 38/1959 Ú. l. (Ú. v.) a čiastka 42/1959 Ú. l. (Ú. v.);

39. opatrenie Štátneho výboru pre výstavbu o navrhovaní ústredného vykurovania v niektorých stavbách - čiastka 78/1959 Ú. l. (Ú. v.);

40. vyhláška č. 175/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupných cenách pôdohospodárskych výrobkov v znení vyhlášky č. 195/1960 Zb.;

41. smernice Ministerstva potravinárskeho priemyslu o vykonávaní odpredaja zľavneného cukru za dodávky cukrovej repy a čakanky - čiastka 83/1959 Ú. l. (Ú. v.);

42. článok III vyhlášky č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení;

43. smernice Ministerstva palív a energetiky pre zriaďovanie a prevádzanie zariadení pre výrobu a rozvod tepla - čiastka 2/1961 Ú. l.;

44. vyhláška č. 14/1961 Zb. o licenčných a im podobných zmluvách uzavieraných s devízovými cudzozemcami na využívanie vynálezov, patentov a výrobných alebo technologických postupov;

45. smernice Štátneho úradu štatistického pre školenie a zvyšovanie kvalifikácie technikov-údržbárov strojových počtovníckych staníc zo 16. januára 1961 č. 11-108/1961 - reg. v čiastke 12/1961 Zb.;

46. vyhláška č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vyhlášky č. 128/1964 Zb.;

47. § 33 až 35 vyhlášky č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti, a príloha tejto vyhlášky;

48. úprava Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vydáva cenník geodetických, topografických a kartografických prác - reg. v čiastke 1/1962 Zb. v znení doplnkov a vysvetliviek - reg. v čiastke 53/1963 Zb.;

49. vyhláška č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi v znení vyhlášky č. 12/1966 Zb.;

50. vyhláška č. 92/1962 Zb. o úhradách za zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa;

51. vyhláška č. 127/1962 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov;

52. úprava Ústredného geologického úradu o prémiovaní a poskytovaní odmien inžiniersko-technickým a administratívnym pracovníkom z 30. októbra 1962 SZ: 223/3/-Ba/We-1962-reg. v čiastke 22/1963 Zb.;

53. úprava Ústredného geologického úradu o prémiovaní a poskytovaní odmien robotníkom zamestnaným v národných podnikoch geologického prieskumu z 31. októbra 1962 SZ: 223/2-Ba/We-1962-reg. v čiastke 22/1963 Zb.;

54. úprava Ústredného geologického úradu o poskytovaní prémií a odmien za splnenie úloh rozvoja vedy a techniky z 15. novembra 1962 SZ: 223/5-Rg/We-reg. v čiastke 22/1963 Zb.;

55. smernice Ministerstva dopravy pre normy odpisov električiek a trolejbusov, trolejových vedení a koľajového zvršku - reg. v čiastke 70/1964 Zb.;

56. § 5 a § 6 ods. 2 druhá veta vyhlášky č. 148/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác;

57. vyhláška č. 149/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geologických prác;

58. smernice Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva financií por. č. 59/1959 Zb. NV - „Plánovanie a financovanie obnovy a výstavby vodohospodárskych zariadení miestneho významu“ - ponechané v platnosti podľa vyhlášky č. 75/1966 Zb. oznámením v čiastke 9/1966 Zb. NV bod M, č. 1;

59. úprava Ministerstva chemického priemyslu č. 20/1962, ktorou sa vydáva Zoznam druhov prác, pri ktorých sa bude v pôsobnosti Ministerstva chemického priemyslu poskytovať dodatková dovolenka - č. 33/287/62 z 21.11.1962 - ponechaná v platnosti podľa vyhlášky č. 75/1966 Zb. oznámením v čiastke 31/1966 Zb., bod VI/5.


§ 2

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Lenárt v. r.