25

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry a informácií

z 13. marca 1967

o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel

Ministerstvo kultúry a informácií ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s vrcholnými ideovými organizáciami tvorivých pracovníkov podľa § 13 ods. 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (ďalej len „autorský zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje autorské odmeny za vydanie (odsek 2) slovesného diela (ďalej len „odmeny“) československým nakladateľstvom (vydavateľom), pokiaľ autorské práva na dielo patria československému občanovi (ďalej len „autor“). Odmeny v iných prípadoch sa upravujú voľnou dohodou zmluvných strán.

(2) Vydaním podľa tejto vyhlášky sa rozumie obstaranie rozmnoženín diela tlačou alebo podobným spôsobom v knižnej alebo inej obdobnej forme, ak sú tieto rozmnoženiny určené na verejné rozširovanie.

(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na odmeny za slovesné diela

a) vytlačené v periodickej tlači,

b) dramatické alebo hudobno-dramatické rozmnožené ako rukopis pre divadelné predvádzanie,

c) ktoré tvoria súčasť hudobniny,

d) ktoré tvoria súčasť diel drobnej grafiky (maľovaniek, vystrihovačiek, odtlačkov, nálepiek a pod.), leporel, pohľadníc, plagátov a letákov, divadelných a iných programov, katalógov výstav a pod.,

e) zachytené na zvukový záznam (snímku),

f) vo forme grafických obrazov (typogramy).

§ 2

Spôsob určenia odmeny

(1) Odmena sa určuje podľa tejto vyhlášky a sadzobníka, ktorý obsahuje základné sadzby a z nich odvodené percentné sadzby; sadzobník tvorí prílohu tejto vyhlášky.

(2) V rámci rozpätia základnej sadzby ustanovenej sadzobníkom sa odmena dojednáva na základe dohody autora s nakladateľstvom (vydavateľom). Pritom sa prihliada na hodnotu diela, na jeho spoločenský význam a na spôsob použitia, pri prekladoch i na obťažnosť prekladu.

(3) V odmenách podľa tejto vyhlášky sú obsiahnuté i honoráre za dohodnuté vytvorenie diela (§ 27 autorského zákona).

§ 3

Odmeny podľa I časti sadzobníka

(1) Za vydanie diel uvedených v časti I sadzobníka sa odmena vypočíta s použitím dohodnutej sadzby (§ 2 ods. 2) podľa rozsahu diela a podľa počtu vydaných výtlačkov tvoriacich nakladateľskú normu (ďalej len „norma“).

(2) Za počet vydaných výtlačkov tvoriacich prvú normu patrí autorovi odmena dohodnutá v rámci rozpätia základnej sadzby, za každú ďalšiu celú normu patrí mu odmena určená v sadzobníku percentom z dohodnutej základnej sadzby.

(3) Za počet vydaných výtlačkov, ktoré nenapĺňajú niektorú normu celú, patrí autorovi len pomerná časť z odmeny, ktorá by mu patrila podľa odseku 2 za normu celú. Pri prvom vydaní diela však patrí autorovi i za neúplnú prvú normu odmena ako za normu celú.

(4) Za vydanie diela československého občana maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti v jeho materinskom jazyku alebo za vydanie prekladu diela československého občana z českého alebo slovenského jazyka do niektorého jazyka uvedených národností určí sa odmena podľa normy ustanovenej v sadzobníku pre vydanie diela v jazyku slovenskom.

§ 4

Odmeny podľa II časti sadzobníka

(1) Za každé jednotlivé vydanie diel uvedených v II. časti sadzobníka sa odmena vypočíta s použitím dohodnutej sadzby (§ 2 ods. 2) podľa rozsahu diela a podľa poradia vydania.

(2) Za prvé vydanie patrí autorovi odmena dohodnutá v rámci rozpätia základnej sadzby; za každé ďalšie vydanie patrí mu odmena určená v sadzobníku percentom z dohodnutej základnej sadzby.

§ 5

Náklad a rozsah diela

(1) Za náklad jedného vydania diela sa považujú výtlačky vyrábané buď naraz, alebo z výrobno-technických dôvodov výlučne postupne.

(2) Do nákladu jedného vydania sa zahŕňajú i výtlačky vyrábané postupne z iných ako z výrobno-technických dôvodov, pokiaľ taká možnosť bola dohodnutá v nakladateľskej zmluve a pokiaľ s verejným rozširovaním všetkých čiastkových častí dojednaného nákladu vydania sa začne v rozpätí 12 mesiacov; pri knižných učebných pomôckach pre školy poskytujúce základné alebo stredné vzdelanie a pri dielach uvedených v II. časti oddielu A sadzobníka pod položkou 4 možno však dojednať i lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov.

(3) Rozsahom diela sa rozumie počet autorských hárkov*) alebo počet veršov obsiahnutých v diele.

§ 6

Možnosť zvýšenia odmeny

(1) Za vydanie mimoriadne hodnotných a spoločensky významných diel krásnej prózy alebo poézie (I. časť sadzobníka s výnimkou položky 1/b) možno odmenu za piatu, šiestu, siedmu a ôsmu normu, prípadne za časť niektorej z nich zvýšiť pri každej tejto norme alebo jej časti až do výšky odmeny za prvú normu, prípadne jej pomernú časť.

(2) Za ktorékoľvek vydanie mimoriadne hodnotných a spoločensky významných pôvodných vedeckých a odborných diel uvedených v II. časti oddielu A sadzobníka pod položkami 1 až 3 možno odmenu patriacu podľa sadzobníka jednorazove zvýšiť až o 20 %.

(3) Za ktorékoľvek vydanie hodnotného prekladu krásnej prózy a vedeckej alebo odbornej literatúry do českého alebo slovenského jazyka [II. časť oddiel B sadzobníka, s výnimkou položky 1 b)] možno zvýšiť odmenu patriacu podľa sadzobníka

a) až o 10 %, ak náklad tohto vydania presahuje pri preklade do českého jazyka 30 000 výtlačkov, do slovenského jazyka 15 000 výtlačkov,

b) až o 25 %, ak náklad tohto vydania presahuje pri preklade do českého jazyka 50 000 výtlačkov, do slovenského jazyka 25 000 výtlačkov,

c) až o 35 %, ak náklad tohto vydania presahuje pri preklade do českého jazyka 70 000 výtlačkov, do slovenského jazyka 35 000 výtlačkov,

d) až o 50 %, ak náklad tohto vydania presahuje pri preklade do českého jazyka 100 000 výtlačkov, do slovenského jazyka 50 000 výtlačkov,

e) až o 60 %, ak náklad tohto vydania presahuje pri preklade do českého jazyka 120 000 výtlačkov, do slovenského jazyka 60 000 výtlačkov.

§ 7

Osobitné spôsoby ustanovenia odmeny

(1) Pri dielach uvedených v II. časti oddielu A sadzobníka pod položkami 1 až 3 a oddielu C pod položkou 1, ktoré sa majú ešte len vytvoriť, možno pri ich prvom vydaní dojednať v rámci sadzieb ustanovených v sadzobníku pevnú odmenu podľa rozsahu diela dohodnutého v nakladateľskej zmluve; skutočný rozsah diela nemá vplyv na výšku odmeny.

(2) Za vydanie výňatku z diela už vydaného sa dojednáva odmena podľa zásad uvedených v § 3 alebo v § 4 s použitím sadzby, ktorá by patrila za ďalšie vydanie takého diela; výnimočne možno však dojednať použitie sadzby od tretej alebo ktorejkoľvek ďalšej normy alebo za tretie alebo ktorékoľvek ďalšie vydanie. Pri ďalšom vydaní celého diela sa neprihliada na predchádzajúce vydanie jeho výňatku.

(3) Vydanie veršov alebo prekladu veršov obsiahnutých v texte diel pôvodnej krásnej prózy alebo v texte diel uvedených v II. časti sadzobníka sa odmeňuje v medziach sadzby (I. časť sadzobníka, položky 2 až 4) podľa počtu veršov bez ohľadu na výšku nákladu. Pri ďalšom vydaní takto zaradených veršov alebo prekladu veršov sa odmena určí tak, že náklad každého vydania sa považuje za jednu normu.

(4) Ustanoveniami odsekov 2 a 3 nie je dotknuté použitie diela podľa § 15 autorského zákona.

(5) Za súčasné vydanie diela v rôznych jazykových verziách, drobných diel v sborníku alebo za vydanie diela, ktorého rozmnoženiny sú určené na bezodplatné rozširovanie, možno dojednať nižšiu odmenu, než patrí podľa ustanovení tejto vyhlášky, najmä pevnú sumu.

§ 8

Spracovanie diela

(1) Odmena za vydanie nového diela, ktoré vzniklo tvorivým spracovaním iného diela (§ 3 ods. 1 autorského zákona) určí sa podľa sadzobníka. Ak však takto bolo spracované voľné dielo, nesmie odmena presiahnuť pri dielach uvedených v I. časti sadzobníka 50% a v II. časti sadzobníka 75% z odmeny vypočítanej z hornej hranice príslušnej sadzby.

(2) Ak autorské právo k pôvodnému dielu trvá, rozdelí sa odmena medzi autora pôvodného diela a spracovateľa v nimi dohodnutom pomere.

§ 9

Odchylné ustanovenie odmeny pri ďalších vydaniach

(1) Pri ďalšom vydaní možno dojednať v rámci základnej sadzby ustanovenej sadzobníkom iný základ pre percentný výpočet odmeny za toto vydanie diela so zreteľom na jeho hodnotu a spoločenský význam.

(2) Dielo možno na základe nového hodnotenia alebo pri odlišnom spôsobe vydania zaradiť do inej položky sadzobníka, než bolo zaradené pri predchádzajúcom vydaní. Pri výpočte odmeny takto novozaradeného diela sa spočítajú všetky vydané výtlačky diela alebo všetky jeho predchádzajúce vydania podľa § 10, a to z hľadiska nového zaradenia. Pri dielach uvedených v II. časti oddielu A sadzobníka pod položkami 1 až 3 sa však neprihliada na ich vydanie formou učebných textov pre vysoké školy (skrípt) alebo učebných pomôcok uvedených v II. časti oddielu A sadzobníka pod položkou 4.

(3) Za podstatne doplnené alebo podstatne prepracované vydanie diela môže sa s prihliadnutím na rozsah vykonaných úprav ustanoviť odmena vyššia, ako patrí podľa sadzobníka, a to:

a) pri dielach uvedených v I. časti sadzobníka tak, že pri výpočte odmeny sa začína sadzbou zvýhodnenou až o dve normy; pokiaľ by sa v dôsledku toho malo začínať prvou normou, môže odmena za prvú normu byť len 90 % základnej sadzby;

b) pri dielach uvedených v II. časti sadzobníka až do výšky 90 % základnej sadzby za prvé vydanie diela.

(4) Za ďalšie nezmenené vydanie podstatne doplneného alebo podstatne prepracovaného diela možno pri dielach odmeňovaných podľa počtu vydaných výtlačkov (I. časť sadzobníka) odmenu dojednať tak, že sa pokračuje v zvýhodnenom poradí noriem, pri ostatných dielach (II. časť sadzobníka) sa pre výpočet odmeny považuje prvé podstatne doplnené alebo podstatne prepracované vydanie diela za jeho prvé vydanie vôbec.

§ 10

Spočítanie výtlačkov a vydaní

(1) Pre určenie odmeny sa spočítajú na československom štátnom území vydávané

a) všetky výtlačky diel uvedených v I. časti sadzobníka; ak sa však pred 1. aprílom 1956 (pri dielach v inom ako v českom alebo slovenskom jazyku pred 1. aprílom 1960) vydalo viac výtlačkov, než sú 2 normy, spočítajú sa z nich len výtlačky zodpovedajúce dvom normám,

b) všetky vydania diel uvedených v II. časti sadzobníka; ak však došlo pred 1. aprílom 1956 (pri dielach v inom ako českom alebo slovenskom jazyku pred 1. aprílom 1960) k viacerým ako dvom vydaniam, spočítajú sa z nich len dve vydania.

(2) Výtlačky a vydania sa spočítajú samostatne v týchto jazykových skupinách:

a) český jazyk,

b) slovenský jazyk,

c) všetky ostatné jazyky dohromady.

(3) Za prvú normu alebo za prvé vydanie možno vyplatiť odmenu len raz, a to za vydanie v pôvodnom jazyku v ktorejkoľvek jazykovej skupine. Za pôvodný sa považuje jazyk, v ktorom bolo dielo prvý raz vydané bez ohľadu na to, v akom jazyku ho autor vytvoril.

(4) Vydanie diela v inom ako pôvodnom jazyku sa v každej jazykovej skupine odmeňuje samostatne, a to:

a) pri dielach uvedených v I. časti sadzobníka začínajúc odmenou za tretiu normu, pri českých dielach vydaných v slovenskom preklade a pri slovenských dielach vydaných v českom preklade však začínajúc odmenou za druhú normu; tretia norma sa použije aj pri vydaniach prekladov českých alebo slovenských diel do niektorého z jazykov národností uvedených v § 3 ods. 4,

b) pri dielach uvedených v II. časti sadzobníka začínajúc odmenou za druhé vydanie.

§ 11

Autorské výtlačky

(1) Pri každom vydaní diela je nakladateľstvo (vydavateľ) oprávnené vytlačiť nad dojednaný náklad nepredajné povinné a pracovné výtlačky podľa osobitných predpisov*) a autorské výtlačky. Tieto výtlačky sa nezapočítavajú do nákladu vydania.

(2) Ak sa v nakladateľskej zmluve nedojednalo inak, patrí pri každom vydaní diela autorovi (každému zo spoluautorov diela alebo každému z autorov súborného diela alebo spojených diel) aspoň jeden autorský výtlačok.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

(1) Ustanovenia nakladateľských zmlúv dojednaných pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú nedotknuté; výpočet odmien v nich dojednaných (počet výtlačkov tvoriacich jednu normu, poradie noriem alebo vydaní, percento zo základnej sadzby za ďalšiu normu alebo za ďalšie vydanie a pod.) sa naďalej spravuje do toho času platnými predpismi (§ 14 ods. 1), pokiaľ sa vydanie diela uskutoční do 31. decembra 1968. Ak sa nakladateľská zmluva dojednala na viac vydaní diela, spravuje sa výpočet odmeny podľa doterajších predpisov len pri jednom najbližšom vydaní.

(2) Pokiaľ sa mení počet výtlačkov tvoriacich jednu normu oproti doterajším predpisom, zisťuje sa poradie noriem, ak nejde o prípady uvedené v odseku 1, podľa ustanovení tejto vyhlášky z počtu všetkých vydaných výtlačkov diela vrátane výtlačkov vydaných predo dňom jej účinnosti.

(3) Ak by však podľa nového spôsobu zisťovania počtu noriem (odsek 2) došlo k zníženiu odmeny oproti doterajším predpisom, možno pri najbližšom jednom vydaní diela autorovi odmenu zvýšiť, a to až o sumu rozdielu medzi odmenou vypočítanou podľa doterajších predpisov (§ 14 ods. 1) a podľa tejto vyhlášky.

§ 13

(1) Ministerstvo kultúry a informácií môže po dohode s Ministerstvom financií v odôvodnených prípadoch povoliť dojednanie odmien odlišne od ustanovení § 2 až 4.

(2) Výnimky povolené podľa § 12 vyhlášky č. 97/1956 Ú. l. (Ú. v.) o úprave autorských odmien za literárne diela v znení vyhlášok č. 14/1957 Ú. l. (Ú. v.) a č. 44/1960 Zb. zostávajú naďalej v platnosti pre vydania, ktoré sa uskutočnia do 31. decembra 1968.

§ 14

(1) Zrušuje sa

a) vyhláška Ministerstva kultúry č. 97/1956 Ú. l. (Ú. v.) o úprave autorských odmien za literárne diela v znení vyhlášok č. 14/1957 Ú. l. (Ú. v.) a č. 44/1960 Zb.,

b) smernice a úpravy ustanovujúce odmeny za vydanie dočasných učebných textov, skrípt, učebných textov a študijných návodov pre školy alebo vzdelávacie zariadenia akéhokoľvek druhu vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky.*)

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1967.

Článok III

Odmeny dojednané v nakladateľských zmluvách pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky zostávajú nedotknuté na jedno vydanie diela po 1. januári 1980.

Čl. III

Odmeny dojednané v nakladateľských zmluvách pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky zostávajú nedotknuté na jedno vydanie diela po 1. apríli 1987.

Minister:


v z. Ing. Chňoupek v. r.


Sadzobník odmien

I. časť

Pôvodná krásna próza, pôvodná poézia a preklady poézie

PoložkaDruh slovesného dielaNorma pri vydávaní diela v jazykuZákladná sadzba za autorský hárok alebo verš pri 1. norme v KčsSadzba za autorský hárok alebo verš pri ďalšej norme v percentách zo základnej sadzby za normu
slovenskomčeskom a inom ako slovenskom2.,3.,4.,5.
a každú ďalšiu
1.Pôvodná krásna próza
a) umelecká próza závažného významu2 5005 000600-2 40010010010050
b) ostatná umelecká próza10 00020 000600-1 80080706050
c) literatúra faktu a umelecko-náučná próza5 00010 000600-1 80010010010050
Poznámka k pol. 1 a):
Za nové diela pôvodnej prózy pri ich prvom vydaní v nižšom počte výtlačkov sa norma znižuje o 50 %; toto zníženie normy sa nepoužije, ak dielo nevyniká svojou ideovo-umeleckou úrovňou nad priemer pôvodnej literárnej tvorby a nerieši naliehavé otázky súčasnosti.
2.Pôvodná poézia1 5003 0006-1910010010050
Poznámka k pol. 2:
Za nové diela pôvodnej poézie pri ich prvom vydaní v nižšom počte výtlačkov sa norma znižuje o 50 %; toto zníženie normy sa nepoužije, ak dielo nevyniká svojou ideovo-umeleckou úrovňou nad priemer pôvodnej básnickej tvorby.
3.Pôvodná poézia pre deti1 5003 0006-1910010010050
4.Preklady poézie

(vrátane odmeny za doslovný preklad)
2 5005 0004-1610010010050
Poznámka k pol. 4:
Za nové preklady poézie, ktoré významne obohacujú národnú kultúru, sa norma znižuje o 25 %.

II. časť

Oddiel A - Pôvodné vedecké a odborné diela, vrátane učebníc

PoložkaDruh slovesného dielaZákladná sadzba za autorský hárok pri 1. vydaní v KčsSadzba za autorský hárok pri ďalšom nezmenenom vydaní v percentách zo základnej sadzby, a to za vydanie
2.3.4.5.
a každé ďalšie
1.Vedecké diela základného významu zo všetkých vedných odborov1800-3 60090807070
Poznámka k pol. 1:
Podľa tejto položky sadzobníka sa výnimočne môže dohodnúť aj odmena za vysokoškolské učebnice, ktoré jej svojím charakterom zodpovedajú.
2.Ostatné vedecké a kritické diela, vysokoškolské učebnice, náučné slovníky, encyklopedické a populárno-vedecké diela 1000-3 00080706050
Poznámka k pol. 1 a 2:
Horná hranica základnej sadzby pri prvom vydaní môže byť v obzvlášť závažných prípadoch zvýšená až o 50 %.
3.Odborné diela, príručky, samostatné vedecké a odborné bibliografie, jazykové slovníky a populárno-náučné diela600-2 40070505050
4.Učebnice a knižné učebné pomôcky pre materské, základné a stredné školy, učebné texty pre vysoké školy (skriptá)600-2 40060606060
5.Učebné pomôcky pre všetky druhy škôl a vzdelávacích zariadení, s výnimkou knižných učebných pomôcok pre materské, základné a stredné školy a ostatné bibliografie200-1 00050505050

Oddiel B - Preklady krásnej prózy, vedeckej a odbornej literatúry

PoložkaDruh slovesného dielaZákladná sadzba za autorský hárok pri 1. vydaní v KčsSadzba za autorský hárok pri ďalšom nezmenenom vydaní v percentách zo základnej sadzby, a to za vydanie
2.3.4.5.
a každé ďalšie
1.Preklady krásnej prózy
a) umelecké próza závažného významu350-1 44080706050
b) ostatná umelecká próza350-1 20080706050
2.Preklady vedeckej, politickej a spoločenskovednej literatúry základného významu350-1 44080706050
Poznámka k pol. 1 písm. a) a 2:
Pri odmenách za preklady, ktoré sú umelecky alebo jazykovo obzvlášť náročné, možno v prvom vydaní zvýšiť hornú hranicu sadzby až o 50 %.
3.Preklady odbornej literatúry, učebníc a ostatnej literatúry280-96070605050

Oddiel C - Doplnky diel a usporiadanie súborných diel

PoložkaDruh slovesného dielaZákladná sadzba za autorský hárok pri 1. vydaní v KčsSadzba za autorský hárok pri ďalšom nezmenenom vydaní v percentách zo základnej sadzby, a to za vydanie
2.3.4.5.
a každé ďalšie
1.Doplnky diela:
a) kritická štúdia, predhovor alebo doslov650-2 40070605050
b) literárne či bibliografické doplnky, resumé, vecné vysvetlivky alebo poznámky600-1 80025252525
c) bibliografické doplnky200-1 20025252525
d) register20-24025252525
Poznámka k pol. 1 písm. a):
Pri rozsahu kritickej štúdie, predhovoru alebo doslovu v menšom ako 1 autorský hárok možno so zreteľom na hodnotu a spoločenský význam diela a so zreteľom na náročnosť jeho vytvorenia odmenu zvýšiť až do výšky zodpovedajúcej odmene za celý autorský hárok.
Hornú hranicu základnej sadzby pri prvom vydaní možno v obzvlášť významných prípadoch zvýšiť až o 50 %.
Poznámka k pol. 1 písm. d):
Ustanovená sadzba sa rozumie za autorský hárok spracovaného textu; ak však vytvorí register autor diela, ku ktorému register patrí, odmeňuje sa ako neoddeliteľná súčasť diela.
2.Zostavenie a usporiadanie
a) krásnej prózy, poézie, vedeckých diel a politických diel základného významu a školských učebníc80-96025252525
b) z ostatných diel a prameňov vôbec80-42025252525
c) textologická úprava starších diel80-60025252525

Poznámky pod čiarou

*) ČSN 88 01 29 „České polygrafické názvoslovie, Knihy, časopisy, noviny" - vymedzuje autorský hárok takto: pri texte 36 000 tlačových znakov počítajúc do toho medzery medzi slovami, pri básňach 620 veršov, pri reprodukciách 2300 cm2 potlačenej plochy.

*) Vyhláška č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch.

*) Smernice Ministerstva školstva, vied a umení z 22. mája 1951 č. 94 026/51 v znení úprav zo 7. júna 1951 č. 95 255/51, zo 6. augusta 1952 č. 34 071/52, z 22. júla 1952 č. 40 104/52, z 29. novembra 1952 č. 40 916/52 a úpravy Ministerstva školstva a kultúry zo 16. decembra 1957 č. 36 356/57, ďalej úpravy Ministerstva školstva a kultúry z 22. decembra 1958 č. 54 783/58, zo 16. februára 1959 č. 4 598/59 a z 28. februára 1959 č. 5 215/59. Ďalej sú zrušené: úprava Ministerstva školstva z 18. februára 1956 č. 74 456/55 a úpravy Ministerstva školstva a kultúry z 25. mája 1959 č. 21 673/59 a z 20. marca 1962 č. 11 658/62.

*) Ide o splnomocnenia obsiahnuté v týchto zákonoch:
zákon č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov
ozbrojených síl,
zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov,
zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení,
Zákonník práce č. 65/1965 Zb.,
zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu,
vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným
chorobám.