Vyhláška č. 123/1967 Zb.Vyhláška Ministra spravodlivosti o tom, čo sa podľa Trestného zákona považuje za nákazlivé choroby domácich alebo iných hospodársky dôležitých zvierat

Čiastka 46/1967
Platnosť od 27.12.1967
Účinnosť od 01.01.1968

OBSAH

123

VYHLÁŠKA

Ministra spravodlivosti

zo 4. decembra 1967

o tom, čo sa podľa Trestného zákona považuje za nákazlivé choroby domácich alebo iných hospodársky dôležitých zvierat

Ministerstvo spravodlivosti ustanovuje podľa § 195 Trestného zákona č.140/1961 Zb.:


§ 1

Za nákazlivé choroby domácich alebo iných hospodársky dôležitých zvierat sa v zmysle § 191 Trestného zákona považujú:

1. Aujeszkého choroba

2. Africký mor ošípaných

3. Brucelóza

4. Červienka ošípaných

5. Furunkulóza lososovitých rýb

6. Žrebčia nákaza koní

7. Cholera hydiny

8. Chrípka ošípaných

9. Infekčná gastroenteritída ošípaných

10. Infekčná leukóza hovädzieho dobytka

11. Krvné parazitózy hovädzieho dobytka

12. Leptospiróza

13. Mor hydiny

14. Mor koní

15. Mor hovädzieho dobytka

16. Mor ošípaných

17. Mor a hniloba včelieho plodu

18. Motoličnosť hovädzieho dobytka a oviec

19. Myxomatóza

20. Nákazlivá málokrvnosť koní

21. Nákazlivá obrna ošípaných

22. Nákazlivý streptokokový zápal vemena

23. Nákazlivá vodnateľnosť rýb

24. Nákazlivý zápal pečene kačíc

25. Nákazlivé ochorenie dýchacích orgánov hydiny

26. Kiahne hydiny

27. Kiahne oviec

28. Opar lysivý

29. Ornitóza hydiny

30. Papagája choroba

31. Pľúcna červivosť hovädzieho dobytka a oviec

32. Pľúcna nákaza hovädzieho dobytka

33. Prašivina hovädzieho dobytka, oviec, koní

34. Pľuzgierový výsyp hovädzieho dobytka

35. Q - horúčka

36. Roztočová nákaza včiel

37. Salmonelóza

38. Sípavka ošípaných

39. Slintačka

40. Sneť slezinná

41. Sneť chrastivá

42. Strečkovitosť hovädzieho dobytka

43. Trichinelóza

44. Trichimonádová nákaza hovädzieho dobytka

45. Tuberkulóza

46. Tularémia

47. Vibrióza hovädzieho dobytka

48. Sopľavka

49. Besnota


§ 2

Zrušuje sa nariadenie ministra spravodlivosti č. 54/1955 Zb. o tom, čo sa považuje podľa Trestného zákona za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín v znení neskorších predpisov.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Minister:

Dr. Neuman v. r.