Nariadenie vlády č. 16/1967 Zb.Vládne nariadenie o ekonomických nástrojoch a o fondoch jednotných roľníckych družstiev

Čiastka 7/1967
Platnosť od 02.03.1967 do31.12.1975
Účinnosť od 02.03.1967 do31.12.1975
Zrušený 138/1975 Zb.

OBSAH

16

VLÁDNE NARIADENIE

z 2. marca 1967

o ekonomických nástrojoch a o fondoch jednotných roľníckych družstiev

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 3 ods. 3 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1967 Zb. o úprave Hospodárskeho zákonníka a niektorých ďalších právnych predpisov ustanovuje:


§ 1

Dlhodobým ekonomickým nástrojom pre jednotné roľnícke družstvá je poľnohospodárska daň.

§ 2

(1) Operatívnymi ekonomickými nástrojmi pre jednotné roľnícke družstvá sú najmä:

- ceny, diferenciálne príplatky, prémie za prírastok trhovej produkcie, cenové prirážky a zrážky, cenové intervencie a daň z obratu,

- stabilizačné dotácie,

- mzdové tarify, sústavy odmeňovania práce, normy spotreby práce a iné nástroje sústav odmeňovania,

- účelové subvencie,

- prevádzkové a investičné úvery,

- úroky,

- penále, pokuty, náhrady škôd a iné postihy.

(2) Zásady pre poskytovanie diferenciálnych príplatkov, prémií za prírastok trhovej produkcie, stabilizačných dotácií a účelových subvencií ustanoví Ministerstvo poľnohospodárstva po dohode s Ministerstvom financií.

§ 3

(1) Jednotné roľnícke družstvá vytvárajú tieto fondy:

- fond odmien,

- fond obnovy a rozvoja základných prostriedkov,

- fond bytovej výstavby,

- obratový fond,

- rezervný fond,

- fond kultúrnych a sociálnych potrieb,

- ďalšie účelové fondy.

Tvorbu a použitie prostriedkov z týchto fondov upravia stanovy jednotných roľníckych družstiev.

(2) Jednotné roľnícke družstvá vytvárajú z prostriedkov, ktoré sú podľa § 22 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu povinné odviesť za odňatie pôdy poľnohospodárskej výrobe, fond pre rekultiváciu a investície do poľnohospodárskej pôdy.


§ 4

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vzťahuje sa na hospodárenie jednotných roľníckych družstiev začínajúc rokom 1967.


Ing. Šimůnek v. r.