50

ZÁKON

z 18. mája 1967

o štátnom rozpočte na rok 1967

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Ustanovenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy a výdavky štátneho rozpočtu sa ustanovujú sumami 142 521 978 000 Kčs.

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých súhrnný finančný vzťah k ústrednému rozpočtu (dotácie z ústredného rozpočtu) je 10 817 400 000 Kčs a účelové subvencie z ústredného rozpočtu do rozpočtov národných výborov 12 907 300 000 Kčs.


§ 2

Záverečné ustanovenie

Zrušujú sa ustanovenia § 5 ods. 1, § 10 ods. 5, § 14 ods. 2 a § 15 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami.

§ 3

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 50/1967 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej socialistickej republiky na rok 1967

PríjmyKčs
(v tisícoch)
VýdavkyKčs
(v tisícoch)
Príjmy zo socialistického hospodárstva120 978 864Hospodárstvo68 142 931
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva 16 668 600Kultúrne a sociálne opatrenia58 812 926
Ostatné príjmy (aj úver) 4 874 514Správa 3 193 021
Úhrn142 521 978Úhrn142 521 978

Príloha č. 2 zákona č. 50/1967 Zb.

Súhrnný finančný vzťah a subvencie do rozpočtov národných výborov obsiahnuté v štátnom rozpočte

KrajSúhrnný finančný vzťah
(v tisícoch Kčs)
Subvencie
(v tisícoch Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Prahy 727 7002 046 300
Stredočeský 551 100 765 400
Juhočeský 637 200 555 600
Západočeský 827 300 811 900
Severočeský1 109 8001 115 900
Východočeský 711 900 668 100
Juhomoravský 824 8001 104 900
Severomoravský1 328 2002 214 300
Západoslovenský1 372 2001 491 800
Stredoslovenský1 340 300 977 000
Východoslovenský1 386 9001 156 100
Úhrn10 817 40012 907 300