Vyhláška č. 84/1967 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia

Čiastka 31/1967
Platnosť od 24.08.1967 do31.07.2004
Účinnosť od 01.09.1967 do31.07.2004
Zrušený 437/2004 Z. z.

84

VYHLÁŠKA

ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov

zo 17. júla 1967,

ktorou sa mení vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia

Ministerstvá zdravotníctva a spravodlivosti, Štátny úrad sociálneho zabezpečenia a Ústredná rada odborov ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 203 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:


Článok 1

Vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia sa mení takto:

1. § 2 ods. 3 znie:

(3) Bolesť sa neodškodňuje, ak úhrnné hodnotenie bolesti z toho istého poškodenia na zdraví nedosahuje aspoň 30 bodov; to však neplatí ak ide o odškodnenie bolesti podľa § 444 Občianskeho zákonníka.“

2. § 4 ods. 3 znie:

(3) Sťaženie spoločenského uplatnenia sa neodškodňuje, ak úhrn následkov z toho istého poškodenia na zdraví nedosahuje aspoň 30 bodov; to však neplatí ak ide o odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia podľa § 444 Občianskeho zákonníka.“

3. § 8 znie:

㤠8

O lekársky posudok môže požiadať poškodený, ten, kto za poškodenie zdravia zodpovedá (organizácia alebo občan), a ak ide o odškodnenie podľa pracovnoprávnych predpisov, aj závodný výbor základnej organizácie Revolučného odborového hnutia, prípadne iný orgán vykonávajúci jeho pôsobnosť; taký posudok je bezplatný.*)

4. Príloha vyhlášky sa v časti B (Sadzby pre hodnotenie) mení tak, že

a) v oddiele I (Bolestné pri úrazoch) sadzba 243 pod písm. c) III. stupňa v prvom riadku znie:

„v rozsahu do 3 cm210 - 15“,

b) v oddiele II (Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia pri úrazoch) sadzby 351 a 377 znejú:

„351.Strata palca vrátanevpravovľavo
záprstnej kosti250210
377.Porucha úchopovej funkcie III. - IV. prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 1 -2 cm107
3 - 4 cm4035
viac ako 4 cm6050“,

c) v oddiele III (Odškodnenie za bolesť pri chorobách z povolania a otravách) sa za sadzbu 41 vkladá sadzba 41a v tomto znení:

„41aRakovina pľúc a dýchacích ciest **)
800 - 1000“.

Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1967.


Minister spravodlivosti:

Dr. Neumann v. r.

Minister zdravotníctva:

Dr. Plojhar v. r.

Predseda Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia:

Štanceľ v. r.

Predseda Ústrednej rady odborov:

Pastyřík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pokiaľ sa o posudku vydáva písomné potvrdenie, vyberá sa zaň správny poplatok podľa vyhlášky č. 146/1965 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 26/1967 Zb. (položka č. 34 sadzobníka I).

**) Bolestné za bolesť v dôsledku operácie, vyšetrovacích a liečebných výkonov pri rakovine pľúc a dýchacích ciest a pri dočasnom chorobnom stave, ktorý spôsobuje dôvodné podozrenie z tohto ochorenia, sa hodnotí osobitne s použitím sadzieb za iné poškodenie, s ktorými možno túto bolesť porovnávať (najmä sadzby 75 a 83 oddielu I. prílohy vyhlášky).