Vyhláška č. 55/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Čiastka 21/1967
Platnosť od 05.06.1967 do31.12.1976
Účinnosť od 20.10.1976 do31.12.1976
Zrušený 123/1976 Zb.

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 22. mája 1967

o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom ČSSR ustanovuje podľa § 268 ods. 2 a § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“), podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov a podľa § 34 ods. 2 vyhlášky č. 47/1967 Zb. o cenách:


PRVÁ ČASŤ

Prvý oddiel

Úvodné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje základné podmienky dodávky:

a) poľnohospodárskych výrobkov poľnohospodárskymi organizáciami socialistickým organizáciám (ďalej len „odberatelia“);

b) osív, sadív, sadeníc a korenáčov chmeľu a škôlkárskych výpestkov vrátane podnoží, štepov, rezkov, sadeníc a ostatného materiálu pre výrobu výpestkov (ďalej len „osivo a sadivo“), plemenných, chovných a úžitkových zvierat a násadových vajec;

c) obchodných hnojív, krmív, kŕmnych zmesí a chemických prípravkov, pokiaľ sú odberateľmi poľnohospodárske organizácie;

d) prác a výkonov, ktoré poskytujú poľnohospodárskym organizáciám poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky.

(2) Poľnohospodárskymi organizáciami podľa tejto vyhlášky sú všetky socialistické organizácie, ktoré dodávajú poľnohospodárske výrobky z vlastnej poľnohospodárskej výroby alebo odoberajú poľnohospodárske potreby pre vlastnú poľnohospodársku výrobu alebo spotrebu.

(3) Touto vyhláškou sa spravujú primerane aj dodávky poľnohospodárskych výrobkov od jednotlivo hospodáriacich roľníkov, drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov hospodárskych zvierat (ďalej len „jednotlivo hospodáriaci roľníci“) socialistickým organizáciám s odchýlkami uvedenými v § 14.

(4) Touto vyhláškou sa upravujú aj povinnosti dodávateľov a odberateľov pri preprave poľnohospodárskych výrobkov a potrieb (druhá časť, šiesty oddiel).

§ 2

Uzavieranie zmlúv

(1) Poľnohospodárske organizácie uzavierajú zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov alebo zmluvy o dodávke poľnohospodárskych potrieb, prípadne prác a výkonov. Ak odberateľ poľnohospodárskych výrobkov je súčasne dodávateľom poľnohospodárskych potrieb (prác a výkonov), uzaviera sa jediná zmluva o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb. V tejto zmluve sa spravidla dohodne tiež rozsah prác a výkonov.

(2) Zmluvy sa spravidla uzavierajú v termínoch upravených ministerstvami poľnohospodárstva a výživy republík.

§ 3

Povinnosť uzavrieť zmluvu

(1) Dodávateľ aj odberateľ je povinný uzavrieť zmluvu na výrobky alebo potreby, na ktoré sa uzavrela zmluva o príprave dodávok.

(2) Dodávateľ i odberateľ je povinný na včasnú žiadosť druhej strany uzavrieť zmluvu o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb na základe plánovacieho aktu.

Druhý oddiel

Všeobecné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov

Dodávky poľnohospodárskych organizácií

§ 4

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky poľnohospodárskych výrobkov, pokiaľ pri jednotlivých výrobkoch v osobitných podmienkach dodávky nie je určené inak.

§ 5

Zmluva o dodávke poľnohospodárskych výrobkov

(1) Zmluvou o dodávke poľnohospodárskych výrobkov sa poľnohospodárska organizácia zaväzuje dodať v dojednaných lehotách dohodnuté množstvo poľnohospodárskych výrobkov v akosti zodpovedajúcej technickým normám, prípadne akostným podmienkam uvedeným v osobitných podmienkach dodávky, ak sa výslovne v zmluve nedohodla iná akosť. Odberateľ sa zaväzuje výrobky odobrať a zaplatiť.

(2) Odberatelia poľnohospodárskych výrobkov, menovite určení v druhej časti, siedmom oddiele, sú povinní odobrať poľnohospodárske výrobky v rozsahu určenom v tomto oddiely (§ 109 ods. 3).

(3) Ak sa poľnohospodárske organizácie s odberateľom dohodli o tom, že jedna organizácia splní záväzky zo zmluvy o dodávke výrobkov druhej organizácie, je poľnohospodárska organizácia, s ktorou sa uzavrela zmluva, povinná uhradiť zvýšené prepravné náklady spojené s náhradnou dodávkou. Na doklade o prevzatí dodávky sa musí vyznačiť, za ktorú poľnohospodársku organizáciu sa plní.

§ 6

Splnenie dodávky

(1) Dodávka poľnohospodárskych výrobkov sa splní odovzdaním dohodnutých výrobkov odberateľovi.

(2) Organizácie sa môžu dohodnúť, že dodávka poľnohospodárskych výrobkov je splnená odovzdaním výrobkov verejnému dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia.

(3) Ak odberateľ nepríjme riadne ponúknuté plnenie alebo ak v čase plnenia inak znemožní dodávateľovi splniť dodávku, je dodávateľ oprávnený plniť uskladnením výrobkov; dodávka je v tomto prípade splnená odoslaním oznámenia o vykonanom uskladnení. Náklady uskladnenia uhrádza odberateľ. Uskladnené výrobky je dodávateľ povinný odoslať bez zbytočného odkladu po tom, keď ho odberateľ o to požiada. Ak plní poľnohospodárska organizácia dodávku poľnohospodárskych výrobkov uskladnením (§ 168 ods. 2 zákona), uvedie v oznámení o vykonanom uskladnení tieto údaje: deň a miesto, druh, množstvo a akosť uskladnených poľnohospodárskych výrobkov.

(4) Splnením dodávky prechádza správa (vlastníctvo) výrobkov na odberateľa.

Preverovanie množstva a akosti poľnohospodárskych výrobkov

§ 7

(1) Odberateľ je povinný odobrať poľnohospodárske výrobky v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie, ak sú tam technické podmienky pre zistenie množstva a akosti dodávaných poľnohospodárskych výrobkov, ak nedôjde k inej dohode.

(2) Pri odbere je odberateľ povinný ihneď preveriť na základe údajov poľnohospodárskej organizácie množstvo a akosť dodávaných poľnohospodárskych výrobkov, ich zaradenie do tried, prípadne skupín akosti a všetky ďalšie znaky, ktorých zistenie pri odbere je uložené právnym predpisom alebo je obvyklé.

(3) Ak odberateľ pri odbere poľnohospodárskych výrobkov od verejného dopravcu (§ 6 ods. 2) nesúhlasí s údajmi poľnohospodárskej organizácie o množstve a akosti, je povinný poľnohospodársku organizáciu o tom bez meškania upovedomiť.

(4) Ak medzi organizáciami nedôjde k dohode o akosti dodávaných poľnohospodárskych výrobkov, je odberateľ povinný bez odkladu prizvať orgán oprávnený rozhodnúť o akosti (§ 9) alebo zabezpečiť zistenie akosti spôsobom určeným v osobitných podmienkach dodávky (kontrolné zabitie a pod.). Takto zistená akosť je pre obe organizácie záväzná.

(5) Ak sa orgán oprávnený na rozhodovanie o akosti nemôže ihneď dostaviť na miesto preverovania dodávaných poľnohospodárskych výrobkov, je odberateľ povinný:

a) pri výrobkoch, pri ktorých technické normy predpokladajú odber vzorky, zabezpečiť za účasti poľnohospodárskej organizácie odobranie vzorky a predložiť ju bez zbytočného odkladu orgánu oprávnenému rozhodnúť o akosti;

b) pri ostatných výrobkoch zabezpečiť oddelené uskladnenie odobraných výrobkov (ustajnenie) a ich posúdenie orgánom oprávneným rozhodnúť o akosti.

§ 8

(1) Pri dodávkach poľnohospodárskych výrobkov platí za akosť dodanú akosť dohodnutá alebo určená podľa § 7; ak akosť poľnohospodárskych výrobkov nebola takto dohodnutá alebo určená, platí za akosť dodaná akosť udávaná poľnohospodárskou organizáciou.

(2) Odberateľ nemôže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady pre nedostatok znakov, ktorých zistenie je uložené alebo je obvyklé (§ 7 ods. 2) po tom, keď sa akosť poľnohospodárskych výrobkov dohodla alebo určila.

§ 9

(1) Orgány oprávnené vydávať záväzné rozhodnutia o akosti dodávaných poľnohospodárskych výrobkov sú:

a) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ak ide o osivo, sadivo, násadové vajcia, mlieko, hrudkový syr;

b) štátny veterinárny lekár, ak ide o chovné a úžitkové zvieratá alebo o mäso, ako aj o to, či jatočné zvieratá sa majú dodať v živom alebo mŕtvom stave (v mäse), o ryby, rybie násady, plôdik a ikry;

c) štátny veterinárny lekár alebo Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov, ak ide o jatočnú hydinu;

d) Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ak ide o liečivá a aromatické rastliny;

e) Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov, ak ide o ostatné výrobky.

(2) Náklady spojené s rozhodnutím o akosti uhrádza organizácia, v neprospech ktorej sa rozhodlo. K týmto nákladom patria najmä aj náklady spojené so skladovaním výrobkov (§ 7 ods. 5).

§ 10

Doklady o prevzatí dodávky

(1) Odberateľ, prípadne dodávateľ sú povinní pri každej dodávke poľnohospodárskych výrobkov vystaviť ihneď doklad o prevzatí dodávky, ktorý podpisujú obe organizácie; je ním nákupný lístok alebo lístok o prevzatí, prípadne dodací list.

(2) Nákupný lístok sa vystaví, ak dôjde k dohode o akosti dodaných poľnohospodárskych výrobkov. Nákupný lístok obsahuje názov a sídlo poľnohospodárskej organizácie a odberateľa, miesto, odkiaľ sú poľnohospodárske výrobky dodávané, druh, množstvo, akosť a cenu dodávaných výrobkov, deň a miesto prevzatia, pri jatočných zvieratách aj hodinu prevzatia, prípadne ďalšie údaje potrebné pre vyporiadanie vzájomných nárokov.

(3) Lístok o prevzatí sa vystaví, ak medzi organizáciami nedôjde k dohode o akosti. V lístku o prevzatí sa musia uviesť tie isté náležitosti ako v nákupnom lístku; v údaji o akosti sa musia uviesť akosti udané oboma organizáciami. Po rozhodnutí o akosti príslušným orgánom sa vystaví nákupný lístok.

(4) Na čiastkové dodávky z jednej ucelenej partie v jednom dni možno vystaviť lístky o prevzatí, ktoré sú podkladom pre vystavenie jediného nákupného lístka.

(5) Odberateľom, ktorí na základe dohody nevystavujú na dodané poľnohospodárske výrobky nákupný lístok, vystaví poľnohospodárska organizácia na základe potvrdeného dodacieho listu faktúru podľa príslušných predpisov*); dodací list obsahuje obdobné údaje ako nákupný lístok.

§ 11

Odber ponúkaných výrobkov

Ak je odberateľ povinný prevziať všetky ponúknuté poľnohospodárske výrobky (§ 109 ods. 3), môže poľnohospodárska organizácia požadovať, aby ponúknuté poľnohospodárske výrobky sa odobrali ihneď, pokiaľ nie je v osobitných podmienkach dodávky určené inak.

§ 12

Započítavanie dodávok

(1) Do plnenia zmluvy sa započítavajú poľnohospodárske výrobky zodpovedajúce v akosti technickým normám, určeným akostným podmienkam alebo v akosti dohodnutej v zmluve, pokiaľ v osobitných podmienkach dodávky nie je určené inak. Dodávky výrobkov sa započítavajú v kusoch, litroch alebo čistej váhe. Zrnoviny a olejniny (vrátane semien ľanu a konopí) sa započítavajú v akosti, ktorá je určená technickou normou.

(2) Čistou váhou sa rozumie skutočná váha poľnohospodárskeho výrobku znížená o váhové zrážky alebo zvýšená o prirážku k váhe v rozsahu určenom príslušnými technickými normami alebo osobitnými podmienkami dodávky.

(3) Plnenie poľnohospodárskych výrobkov sa započítava pri živočíšnych výrobkoch len do záväzkov bežného mesiaca; do plnenia dohodnutého celoročného objemu dodávok sa však započítava aj prekročenie dohodnutého mesačného množstva.

§ 13

Obaly

(1) Ak technická norma určí, že poľnohospodárske výrobky sa majú dodať v obaloch, odberateľ požičia bezodplatne poľnohospodárskej organizácii potrebné množstvo obalov; odberateľ zabezpečí aj dopravu obalov do prevádzkárne poľnohospodárskej organizácie na svoj náklad.

(2) Poľnohospodárske organizácie sú povinné požičané obaly, ktoré nevrátili s poslednou dodávkou, pripraviť na vrátenie odberateľovi najneskoršie do 10 dní odo dňa vyzvania. Ak poľnohospodárska organizácia nepripraví v tejto lehote obaly na vrátenie, je odberateľ oprávnený vyúčtovať poľnohospodárskej organizácii penále vo výške 50 % ceny nevrátených obalov. Povinnosť vrátiť poskytnuté obaly trvá však aj po zaplatení penále. Ak poľnohospodárska organizácia nebude môcť obaly vrátiť, je povinná okrem penále zaplatiť ich cenu. Cenou obalu sa rozumie veľkoobchodná cena alebo obstarávacia cena, ak ide o poľnohospodársku organizáciu, ktorá má právo nakupovať obaly za ceny bez dane z obratu; v ostatných prípadoch maloobchodná cena, a ak nie je určená, obstarávacia cena s pripočítaním dane z obratu. Penále za nevrátenie obalov sa neplatí v prípadoch, keď ich vrátenie znemožní neodvrátiteľná udalosť (§ 112).

(3) Spätnú prepravu včas vrátených obalov zabezpečuje odberateľ na svoj náklad; inak je poľnohospodárska organizácia povinná vrátiť obaly do skladu odberateľa na svoj náklad.

Dodávky jednotlivo hospodáriacich roľníkov

§ 14

(1) Spôsob uzavierania zmlúv a určenia dodávok poľnohospodárskych výrobkov upravuje osobitný predpis.*)

(2) Dodávka poľnohospodárskych výrobkov je splnená ich odovzdaním odberateľovi v nákupnom mieste.

(3) Nákupným (zberným) miestom pre dodávky od jednotlivo hospodáriacich roľníkov je miesto, ktoré určí okresný národný výbor po prerokovaní s miestnym národným výborom na návrh odberateľa. Dopravu do nákupného miesta vykonávajú jednotlivo hospodáriaci roľníci na svoj náklad.

(4) Nároky jednotlivo hospodáriacich roľníkov na spätné odpredaje vyplývajúce z dodávok poľnohospodárskych výrobkov ustanovujú ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík.*)

(5) Ak jednotlivo hospodáriaci roľník nemôže bez svojho zavinenia splniť dodávkovú úlohu alebo záväzok, alebo ak došlo k zmene výmery ním obhospodarovanej pôdy, upraví miestny národný výbor po prerokovaní s odberateľskou organizáciou na jeho žiadosť primerane záväzok a túto zmenu jej oznámi.

(6) Ak jednotlivo hospodáriaci roľník neplní zo svojej viny dodávkovú úlohu alebo záväzok, upozorní ho miestny národný výbor na jeho povinnosti a na dôsledky neplnenia. Ak toto opatrenie neprinesie žiadúci výsledok, pristúpi národný výbor k vymáhaniu záväzkov podľa predpisov o správnom konaní.**)

Tretí oddiel

Všeobecné podmienky dodávky poľnohospodárskych potrieb, prác a výkonov

Poľnohospodárske potreby

§ 15

Dodacie lehoty (K § 187 zákona)***)

(1) Pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, určia sa dodacie lehoty s presnosťou najmenej na jeden mesiac.

(2) Dodacie lehoty pri potrebách z dovozu a pri plemenných, chovných a úžitkových zvieratách, s výnimkou odstavčiat, sa určia s presnosťou na štvrťrok, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

Reklamácie (K § 136, 197 a 200 zákona)

§ 16

(1) Ak má poľnohospodárska organizácia za to, že akosť dodaných potrieb nezodpovedá akosti uvedenej dodávateľom, je povinná upovedomiť o tom bez meškania dodávateľa, a pokiaľ sa dôkaz o vade zabezpečuje odberom vzoriek, vyzvať ho, aby sa zúčastnil na odbere, a to aj v tom prípade, ak na zistenie vady akosti alebo na odber vzoriek prizval orgány spoločenskej kontroly alebo nestrannú osobu.

(2) V prípade, že ide o dodávky od nákupných a zásobovacích podnikov, je príslušný poľnohospodársky nákupný a zásobovací závod povinný vyslať do poľnohospodárskej organizácie, na základe jej oznámenia podľa odseku 1, do troch dní od prijatia zprávy povereného zástupcu, ktorý priamo na mieste overí oznámené vady, prerokuje ich odstránenie, prípadne zabezpečí riadny odber vzoriek.

(3) Pri dodávkach chmeliarskych potrieb, ktoré dodáva Chmelářství, odborový podnik, Žatec, postupuje tento podnik pri reklamácii obdobným spôsobom ustanoveným v odseku 2.

§ 17

Pokiaľ záručná doba nie je určená v osobitných podmienkach dodávky, platí záručná doba určená v technických normách.

§ 18

Vzorky (K § 197 zákona)

(1) Pokiaľ poľnohospodárska organizácia zabezpečuje vierohodný dôkaz o zistených vadách odberom vzoriek (§ 16), musí odobrané vzorky zapečatiť. O odbere vzoriek sa súčasne napíše trojmo zápisnica, v ktorej sa uvedie, akým spôsobom a v akom množstve sa vzorky odobrali. Túto zápisnicu podpíšu osoby prítomné pri odbere vzoriek.

(2) Jednu vzorku si ponechá poľnohospodárska organizácia a dve, vzorky so zápisnicami odovzdá (odošle) dodávateľovi. Dodávateľ zašle jednu vzorku so zápisnicou bez zbytočného odkladu Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu; rozhodnutie tohto orgánu o akosti je pre obe organizácie záväzné. Ak dodávateľ nezašle vzorku na rozbor, platí, že reklamáciu uznáva.

§ 19

Práce a výkony (K § 356 zákona)

(1) Zmluva o vykonávaní prác a výkonov musí obsahovať:

a) rozsah a čas vykonania prác a výkonov,

b) výšku odplaty za vykonanie prác a výkonov alebo spôsob ako sa odplata určí.

(2) Záväzok dodávateľa je splnený odovzdaním prác a výkonov odberateľovi a potvrdením poľnohospodárskej organizácie o ich prevzatí.

(3) Vady prác a výkonov, ktoré sú zrejmé už pri prevzatí, je odberateľ povinný reklamovať ihneď pri ich prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Za reklamáciu sa považuje vytknutie vád na potvrdení o vykonanej práci alebo výkone.

DRUHÁ ČASŤ

Prvý oddiel

Osobitné podmienky dodávky rastlinných výrobkov

§ 20

Zrnoviny a olejniny

(1) Akosť zrnovín a olejnín sa určí na základe rozboru vykonaného podľa metód určených technickou normou ČSN 46 1011,1) podľa ktorej sa zrnoviny a olejniny aj preberajú.

(2) Zrnoviny a olejniny sa posudzujú a hodnotia podľa akostí určených technickými normami:1)

ČSN 46 1010 - Společné ustanovení pro obilniny, luštěniny a olejniny (spoločné ustanovenia pre obilniny, strukoviny a olejniny)
ČSN 46 1111 - Žito (raž)
ČSN 46 1131 - Kukuřice (kukurica)
ČSN 46 1141 - Pšenice (pšenica)
ČSN 46 1162 - Krmný ječmen (kŕmny jačmeň)
ČSN 46 1163 - Sladovnický ječmen (sladovnícky jačmeň)
ČSN 46 1211 - Oves (ovos)
ČSN 46 1251 - Proso
ČSN 46 1261 - Pohanka (pohánka)
ČSN 46 1271 - Mohár a čumiza (bar)
ČSN 46 1302 - Luštěniny krmné (kŕmne strukoviny)
ČSN 46 1311 - Hrách jedlý (setý) [jedlý hrach (siaty)]
ČSN 46 1321 - Čočka jedlá (setá) [šošovica jedlá (siata)]
ČSN 46 1331 - Fazole jedlé (jedlé fazule)
ČSN 46 2317 - Řepka a řepice (repka a repica)
ČSN 46 2314 - Hořčice (horčica)
ČSN 46 2312 - Mák (mak)
ČSN 46 2316 - Slunečnice (slnečnica)
ČSN 46 2315 - Len (semeno) [ľan (semeno)]
ČSN 46 2313 - Krambe (katran)
ČSN 46 2310 - Konopí, lnička, světlice, tabák, tykvová jádra, ohnice, sója [konope, ľaničník, požlt, tabak, tekvicové jadrá, ohnica]
ČSN 46 2826 - Čirok (cirok).

(3) Dodacie lehoty pri zrnovinách a olejninách sa určujú najneskoršie do 31. decembra roku zberu a pri ľanovom semene a slnečnici do 31. marca roku nasledujúceho po zbere.

(4) Penále za nedodaných alebo neodobratých 100 kg zrnovín alebo olejnín sa ustanovuje v tejto výške:

zrnoviny8 Kčs
olejniny20 Kčs
mak90 Kčs

§ 21

Zemiaky

(1) Pre posudzovanie a hodnotenie konzumných raných, konzumných neskorých, priemyslových a kŕmnych zemiakov platí ČSN 46 2211.*)

(2) Zmluvy sa uzavierajú na dodávky zemiakov:

a) konzumných raných,

b) konzumných neskorých,

c) priemyslových.

(3) Dodacie lehoty pri konzumných raných zemiakoch sa určujú do 31. augusta bežného roka. Výška dodávky pre jún sa dohodne do 10. júna, pre júl a august najneskoršie do 15. predchádzajúceho mesiaca. Pri konzumných neskorých zemiakoch a priemyslových zemiakoch sa dodacie lehoty určujú najneskoršie do 31. decembra roku zberu.

(4) Ak poľnohospodárska organizácia nesplní dodávky konzumných raných zemiakov, môže s odberateľom dohodnúť náhradné plnenie v konzumných neskorých zemiakoch. Zápočet dodávky nadzmluvného množstva konzumných raných zemiakov do plnenia zmluvného množstva konzumných neskorých zemiakov sa vykoná po dohode oboch zmluvných strán.

(5) Pri dodávke zemiakov s vyšším obsahom cudzích prímesí, než určuje technická norma, sa určí čistá váha tak, že sa odpočíta množstvo cudzích prímesí prevyšujúce odchýlku prípustnú technickou normou.

(6) Ak sa organizácie dohodnú, že konzumné neskoré zemiaky sa budú dodávať v stave zodpovedajúcom použitej technológii zberu, postupuje sa podľa týchto zásad:

a) podiel zemiakov konzumnej akosti, upotrebiteľného odpadu a neupotrebiteľných prímesí nad množstvo prípustné technickou normou sa určí buď zo vzorky odobratej z každej dodávky (povozu), alebo podľa priemernej vzorky z niekoľkých dodávok, najviac však z dodávok za jeden deň. O spôsobe odberu vzorky sa organizácie dohodnú. Pri určení výťažnosti podľa priemernej vzorky sa musí dbať na zásadu, že ide o dodávky z toho istého honu a o zemiaky tej istej odrody;

b) do plnenia uzavretej zmluvy o dodávke konzumných neskorých zemiakov sa započíta poľnohospodárskej organizácii množstvo zodpovedajúce norme pre konzumné zemiaky podľa percenta výťažnosti zisteného na základe rozboru vzorky;

c) odpadové zemiaky z pozberovej úpravy v množstve zistenom spôsobom uvedeným pod písmenom a) sa budú podľa dohody oboch organizácií buď sušiť, pariť, strúhať alebo vracať poľnohospodárskej organizácii v surovom stave. Pokiaľ poľnohospodárska organizácia nepoužije zemiaky pre vlastné účely, odkúpi ich odberateľ po dohode s poľnohospodárskou organizáciou podľa ich akosti bez zápočtu do plnenia zmluvy;

d) za triedenie konzumných zemiakov zaplatí poľnohospodárska organizácia náhradu podľa cenových predpisov.

(7) Poľnohospodárske organizácie, ktoré dodávajú priemyslové zemiaky na základe zmluvy, majú nárok na spätný odpredaj 20 kg vlhkých zdrvkov alebo 15 kg lisovaných zdrvkov, alebo 2,5 kg sušených zdrvkov, prípadne 90 l liehovarníckych výpalkov za každých 100 kg dodaných priemyslových zemiakov v čistej váhe. Zdrvky, prípadne výpalky sa odovzdávajú poľnohospodárskej organizácii v spracovateľskom podniku v lehotách dohodnutých v zmluve.

(8) Penále za nedodaných alebo neodobratých 100 kg zemiakov sa ustanovuje v tejto výške:

konzumné rané zemiaky7 Kčs
ostatné zemiaky3 Kčs

§ 22

Seno, slama, senná múčka a zelené krmoviny

(1) Seno sa dodáva v akostiach určených ČSN 46 1511, slama ČSN 46 1071, senná múčka ON 46 7018 a zelené krmoviny ON 46 7017.

(2) Všetky uvedené produkty sa dodávajú v čistej váhe. Čistou váhou sa pri sene a slame rozumie skutočná váha o vlhkosti najviac 17 %, pri sennej múčke 12 % a pri zelenej krmovine obsah sušiny 18 %. Za každé vyššie percento vlhkosti pri sene a slame až do 25 % sa odpočíta z prevzatej skutočnej váhy 1 %; seno a slama s vyšším obsahom vody ako 25 % sa nenakupujú.

(3) Dodacie lehoty pri sene a slame sa určia najneskoršie do 31. decembra roku zberu a pri sennej múčke a zelenej krmovine podľa uzavretej zmluvy.

(4) Penále za nedodaných alebo neodobratých 100 kg výrobkov sa ustanovuje v tejto výške:

seno3 Kčs
slama2 Kčs
senná múčka6 Kčs.

Technické plodiny

§ 23

(1) Technické plodiny sa dodávajú v akostiach určených technickými normami:

cukrová repa ČSN 46 2110
čakanka ČSN 46 2140
stonkový ľan rosený (máčaný)ČSN 46 2420
stonkový ľan nerosený (nemáčaný)ČSN 46 2415
konopné stonky nemáčané ČSN 46 2431
domáce tabaky nefermentovanéČSN 46 2571
chmeľ ČSN 46 2510
plody koreninovej papriky ČSN 46 4421
slama ciroku metlového ČSN 46 2490

(2) Dodávky technických plodín sa započítavajú do plnenia zmlúv čistou váhou. Pri dodávkach cukrovej repy a čakanky sa zaokrúhľuje čistá váha na desaťkilogramy, a to v rozmedziach 10 kg vždy pod 5 kg dole a od 5 kg hore. Pri dodávkach stonkového ľanu a stonkových konopí sa čistá váha zaokrúhľuje v rozmedziach 5 kg vždy od 3 kg hore.

§ 24

Cukrová repa a čakanka

(1) Dodávky cukrovej repy a čakanky sa plnia ich odovzdaním odberateľovi na zložišti cukrovaru alebo sušiarni čakanky.

(2) Podiel nečistôt (minerálne nečistoty lipnúce na buľvách, prípadne rastlinné prímesi) sa zráža len v prípadoch, keď presahuje 5 % z celkovej váhy jednotlivej dodávky; do 5 % sa zrážky nevykonávajú. Zrážky nad 5 % sa určia vzájomnou dohodou organizácií. Ak nedôjde k dohode, vykoná sa pracia skúška a zrážky sa určia podľa skutočného zistenia nečistôt nad 5 %. Odberateľ je oprávnený vykonávať ďalej zrážky na voľnú hlinu a kamenie (súčasť tary), za zlé klieštenie, za prímes kŕmnej repy a vybehlíc, za nahnitú alebo namrznutú cukrovú repu a čakanku.

(3) Odberateľ vystavuje na čiastkové dodávky lístky o prevzatí, ktoré sú podkladom pre vystavenie jediného nákupného lístku na celú dodávku. Na požiadanie poľnohospodárskej organizácie alebo v dohodnutých lehotách je odberateľ povinný poskytnúť poľnohospodárskej organizácii preddavok zodpovedajúci množstvu dodanej cukrovej repy a čakanky.

§ 25

Stonkový ľan a konope

(1) Zmluvy o dodávke stonkového ľanu sa uzavierajú na obdobie od 1. júla bežného roku do 30. júna roku nasledujúceho po zbere. Zmluvy sa uzavierajú na rosený aj nerosený ľan. Dodávka neroseného ľanu bez semena a so semenom sa musí v zmluve osobitne dohodnúť.

(2) Dodacie lehoty na stonkový ľan a stonkové konope dohodne odberateľ s poľnohospodárskou organizáciou v zmluve; lehota nesmie byť dlhšia než do 30. júna roku nasledujúceho po zbere. Ak odberateľ neodoberie ľan a konope v lehotách dojednaných v zmluve, má poľnohospodárska organizácia právo plniť uskladnením neodobratého výrobku. Dodávka je v tomto prípade splnená odoslaním oznámenia o vykonanom uskladnení. Náklady za uskladnenie neodobratého ľanu a konopí uhrádza odberateľ vo výške vlastných nákladov na skladovanie za 1 q a začatý týždeň. Tie isté náklady uhrádza odberateľ v prípade, že s poľnohospodárskou organizáciou dohodol neskoršiu lehotu odberu, než bola pôvodne dojednaná v zmluve. Poľnohospodárska organizácia má právo pri plnení uskladnením neodobratého výrobku vyfakturovať hodnotu rovnajúcu sa 80 % ceny odhadnutého množstva uskladneného ľanu.

(3) Poľnohospodárska organizácia je oprávnená vyzvať odberateľa na ohodnotenie ľanu a konopí pred uplynutím dojednanej dodacej lehoty, najneskôr však 14 dní pred uplynutím tejto lehoty. Odberateľ je povinný ohodnotiť ľan a konope do 14 dní po tomto vyzvaní; inak platí pre prevzatie v dojednanej dodacej lehote akosť udávaná poľnohospodárskou organizáciou.

(4) Stonkový ľan a konope sa ohodnocujú na základe zmyslového posúdenia odobratej vzorky. Organizácie sa môžu dohodnúť na tom, že zaradenie roseného stonkového ľanu do triedy akosti sa vykoná podľa výsledku výrobnej skúšky zo vzorky alebo podľa výsledku spracovania celej partie a pri stonkovom nerosenom ľane podľa výsledku laboratórnej skúšky. V týchto prípadoch sa uskutoční - pokiaľ nejde o meškanie s odberom podľa odseku 3 - akostné zaradenie do triedy akosti a vyplatenie až po vykonaní výrobnej laboratórnej skúšky.

(5) Pokiaľ sa organizácie dohodnú na dodávke neroseného ľanu odsemeneného alebo neodsemeneného, započítavajú sa tieto dodávky do plnenia zmluvy takto:

za 100 kg neroseného stonkového ľanu odsemeneného 75 kg roseného ľanu,
za 100 kg neroseného stonkového ľanu neodsemeneného 56,25 kg roseného ľanu.

§ 26

Chmeľ

(1) Odberateľ je povinný uviesť v doklade o prevzatí dodávky aj deň, keď sa prevzatý chmeľ zaradí do akostných tried. Zaradenie do akostných tried je odberateľ povinný vykonať v lehotách určených v pláne zvozu, najneskôr však do 7 dní odo dňa prevzatia. Odberateľ odoberie z každej prevzatej partie za účasti zástupcu poľnohospodárskej organizácie dve vzorky, zapečatí ich a označí adresou poľnohospodárskej organizácie; jednu z nich si ponechá a druhú odovzdá poľnohospodárskej organizácii. Podľa vzorky sa ocení dodaná partia. Ak sa zástupca poľnohospodárskej organizácie nezúčastní na odbere vzorky, vykoná ho odberateľ sám za prítomnosti orgánu spoločenskej kontroly alebo inej nestrannej osoby.

(2) Zaradenie do akostných tried a cenové ohodnotenie sa vykonáva v sklade odberateľa za prítomnosti zástupcu poľnohospodárskej organizácie na základe typových vzoriek akosti určených orgánom oprávneným rozhodovať o akosti chmeľu. Ak o zaradení chmeľu do akostných tried alebo o cenovom ohodnotení nedôjde k dohode alebo ak sa zástupca poľnohospodárskej organizácie ani na opätovné vyzvanie nedostaví na ohodnotenie, je odberateľ povinný bez meškania zabezpečiť, aby akosť chmeľu na základe pôvodnej vzorky určil orgán oprávnený rozhodnúť o akosti chmeľu [§ 9 ods. 1 písm. e)].

(3) Ak poľnohospodárska organizácia ponúkne v súlade s plánom zvozu chmeľ na dodávku a odberateľ chmeľ neprevezme do 7 dní, postupuje sa obdobne podľa § 25 ods. 2, pričom odberateľ je povinný poskytnúť náhradu za skladovanie 0,50 Kčs za každý 1 q a deň. Náhrada za ošetrovanie sa platí vo výške skutočne vzniknutých nákladov.

(4) Pri dodávkach sa čistá váha každého žocha chmeľu zaokrúhľuje na polkilogramy; na váhu do 0,25 kg sa neprizerá, váha od 0,26 kg do 0,75 kg sa zaokrúhli na 0,5 kg a váha od 0,76 kg na celý 1 kg hore.

(5) Poľnohospodárske organizácie sú povinné bez meškania vrátiť po skončení oceňovacieho konania odberateľovi odobraté vzorky chmeľu.

§ 27

Koreninová paprika

Pri koreninovej paprike sa rozumie čistou váhou pri plodoch umele sušených celková váha plodov pri najvyššej vlhkosti 13 % a pri čerstvých a zvädnutých plodoch len váha sušiny po odpočítaní celkového obsahu vody.

§ 28

Dodacie lehoty

Dodacie lehoty pri cukrovej repe, čakanke, koreninovej paprike a slame metlového ciroku sa určujú najneskoršie do 31. decembra roku zberu, pri chmeli do 30. novembra roku zberu a pri tabaku do 28. februára budúceho roka.

§ 29

Penále

Penále za nedodaných alebo neodobratých 100 kg technických plodín sa ustanovuje v tejto výške:

cukrová repa 1 Kčs
čakanka 2 Kčs
stonkový ľan 10 Kčs
stonkové konope 10 Kčs
tabak100 Kčs
chmeľ 250 Kčs
koreninová paprika 80 Kčs
slama ciroku 30 Kčs
prázdne makovice 7 Kčs

§ 31

Spätné dodávky rezkov, melasy a saturačných kalov

(1) Za dodávky cukrovej repy a čakanky majú poľnohospodárske organizácie právo na bezplatnú dodávku melasy (podľa ČSN 56 5840) s polarizáciou 50 %, a to vo výške 1 kg za každých 100 kg váhy dodanej cukrovej repy alebo čakanky. Okrem toho majú právo na bezodplatnú dodávku 57 kg čerstvých rezkov (podľa ČSN 56 5860) s obsahom 8 % sušiny za každých 100 kg váhy dodanej cukrovej repy alebo čakanky. Rezky s vyšším alebo nižším obsahom sušiny a melasa s nižším alebo vyšším percentom polarizácie sa vydávajú v príslušnom pomere.

(2) Ak sa namiesto čerstvých rezkov budú vydávať sušené rezky, vydávajú sa za dodávku cukrovej repy a čakanky v pomere 9 kg sušených rezkov za každých 100 kg čerstvých rezkov s obsahom 8 % sušiny. Poľnohospodárska organizácia pri odbere sušených rezkov zaplatí skutočné náklady za sušenie.

(3) Poľnohospodárskym organizáciám, ktoré dodávajú cukrovú repu alebo čakanku, rezky sa odovzdávajú na rovnakom mieste, kde dodali cukrovú repu alebo čakanku. Rezky za cukrovú repu odoberanú odberateľom z vlastných skládok poľnohospodárskych organizácií odovzdávajú odberatelia poľnohospodárskym organizáciám na mieste dohodnutom v zmluve v obvode poľnohospodárskej organizácie. Náklady prepravy rezkov na miesto ich odovzdania poľnohospodárskej organizácii uhrádza odberateľ cukrovej repy alebo čakanky.

(4) Melasa sa vydáva v cukrovare. Poľnohospodárska organizácia je povinná odobrať melasu najneskôr do 31. mája roku nasledujúceho po zbere, inak stráca nárok na dodávku melasy. Odber melasy sa dojednáva v zmluve.

(5) Poľnohospodárske organizácie dodávajúce cukrovú repu majú právo na bezodplatnú dodávku saturačných kalov v množstve najmenej 6 kg za každých 100 kg dodanej cukrovej repy. Odber saturačných kalov sa dojednáva v zmluve. Lehota na odber sa ustanovuje najneskôr do 31. marca roku nasledujúceho po zbere cukrovej repy, inak poľnohospodárska organizácia stráca nárok na dodávku kalov. Saturačné kaly vydáva odberateľ poľnohospodárskej organizácii v cukrovare.

§ 32

Zelenina, ovocie a hrozná viniča hroznorodého

(1) Zelenina, ovocie a hrozná viniča hroznorodého sa posudzujú podľa ČSN 46 3000 - Spoločné ustanovenia pre ovocie a zeleninu (čerstvé ovocie, čerstvá zelenina) - a podľa ustanovení tejto vyhlášky.

Akosť výrobkov sa posudzuje a hodnotí podľa týchto technických noriem:

hlúbová zelenina (kaleráb, kučeravý kel, kel hlávkový, ružičkový kel, karfiol, brokolica, kapusta hlávková) ČSN 46 3110
koreňová zelenina [zeler, čierny koreň, červená repa (cvikla), karotka a mrkva, chren, ovsený koreň, paštrnák, petržlen, reďkev, reďkovka, vodnica]ČSN 46 3120
listová zelenina (čínska kapusta, hlávkový šalát, valeriánka poľná, rebarbora, rýchlené puky šalátovej čakanky, špenát, štrbák)ČSN 46 3130
struková zelenina (fazuľové struky, hrachové struky)ČSN 46 3140
plodová zelenina (lulok, melóny, cukrové, melóny vodové, uhorky nakladačky, uhorky šalátové, paprika zeleninová, rajčiaky, tekvica, patizóny) ČSN 46 3150
cibuľová zelenina (cibuľa kuchynská, cibuľa na rez, cibuľa šalotka, cesnak, pažítka, pór) ČSN 46 3160
špargľa ČSN 46 3170
kukurica jedlá ČSN 46 3171
kôpor ČSN 46 3172
jahody záhradné ČSN 46 3031
jadrové ovocie (jablká, hrušky, jarabiny, dule, mišpule)ČSN 46 3010
padané jablká ČSN 46 3011
kôstkové ovocie (broskyne, marhule, mirabelky, poloslivky, ringloty, slivky domáce guľatoplodé, slivky pravé, čerešne, višne)ČSN 46 3020
bobuľovité ovocie (egreš, maliny, černice, ríbezle biele, červené a čierne)ČSN 46 3030
čerstvé škrupinové ovocie (gaštany jedlé, lieskové orechy, nezrelé mandle a zrelé čerstvé mandle, zelené (nezrelé) vlašské orechy, zrelé čerstvé vlašské orechy a zrelé suché vlašské orechy)ČSN 46 3050
suché škrupinové ovocieČSN 56 8189
stolové hrozná viniča hroznorodého ČSN 46 3041
hrozná hybridov ČSN 46 3042

(2) Na dodávky ovocia a zeleniny uzavierajú odberatelia dlhodobé zmluvy prednostne s poľnohospodárskymi organizáciami, ktorým okresné poľnohospodárske združenia (výrobné poľnohospodárske správy), prípadne im nadriadené orgány priznajú charakter organizácií špecializovaných na výrobu ovocia alebo zeleniny. Ročné objemy dodávok sa spresňujú v termínoch určených na uzavieranie zmlúv (§ 2 ods. 2). S poľnohospodárskymi organizáciami, s ktorými sa nedojednajú dlhodobé dodávkové zmluvy, uzavrie odberateľ zmluvu o dodávke na rok.

(3) Dodacie lehoty pri zelenine, ovocí a hroznách viniča hroznorodého sa dojednávajú v ročnej zmluve na mesačné alebo sezónne obdobia. Pokiaľ sa dodacie lehoty dojednávajú na mesačné obdobia, upresňujú sa vždy do 27. dňa predchádzajúceho mesiaca.

(4) Plnenie zmluvy a penalizácia sa pri jednotlivých druhoch zeleniny, ovocia a pri hroznách viniča hroznorodého posudzujú podľa množstva dojednaného pre príslušný mesiac alebo sezónne obdobie.

(5) Za účelom zabezpečenia rovnomerného zberu, nákupu a zásobovania zeleninou odberatelia uzavierajú v rámci zmlúv o dodávke poľnohospodárskych výrobkov písomné dohody o dodávke zeleniny s rozdelením na kratšie časové obdobia. Pri uzavieraní dohody s poľnohospodárskou organizáciou sa vychádza z uzavretej zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a zo súčasného i predpokladaného stavu vo vegetácii.

(6) Poľnohospodárske organizácie sú povinné:

a) oznamovať odberateľovi vždy dva dni vopred druh, akosť a množstvo výrobkov, ktoré dodávajú s výnimkou dodávok uskutočňovaných v rámci krátkodobej dohody;

b) dodávať zeleninu, ovocie a hrozná viniča hroznorodého v obaloch poskytnutých odberateľom, pokiaľ technická norma nedovoľuje dodávku bez obalov;

c) vrátiť na svoj náklad požičané obaly do 10 dní od vyzvania na ich vrátenie.

(7) Odberatelia sú povinní:

a) odobrať v mesačnej (sezónnej) dodacej lehote zmluvne dohodnuté (spresnené) množstvo výrobkov v akosti zodpovedajúcej technickým normám tak, aby nevčasným odberom nedošlo k ich znehodnoteniu (zmene akosti);

b) včas a bezodplatne poskytnúť poľnohospodárskym organizáciám nepoškodené obaly pre dodávky zeleniny, ovocia a hrozien viniča hroznorodého, a to vždy na množstvo, ktoré sa podľa dohody alebo oznámenia poľnohospodárskej organizácie dodá; súčasne im zdarma vydať akostné štítky.

(8) Pri dodávke koreňovej zeleniny s vyššou prímesou na koreňoch priľnutej alebo odpadávajúcej zeminy, než ustanovuje príslušná technická norma, sa čistá váha určí tak, že sa odpočíta množstvo zeminy prevyšujúce odchýlku prípustnú technickou normou.

(9) Penále za nedodaných alebo neodobratých 100 kg (kusov, zväzkov) zeleniny, ovocia alebo hrozien viniča hroznorodého sa ustanovuje vo výške 5 % zo zmluvne dohodnutej ceny I. akostnej triedy.

§ 33

Muštové hrozná európskeho viniča hroznorodého

(1) Muštové hrozná európskeho viniča hroznorodého sa posudzujú a hodnotia podľa akosti ustanovenej v ČSN 46 3043.

(2) Dodacie lehoty pri muštových hroznách európskeho viniča hroznorodého sa ustanovujú najneskôr do 31. decembra roku zberu.

(3) Obsah cukru sa ustanovuje tak, že na zlomky do 0,5 % sa neprihliada a zlomky nad 0,5 % sa zaokrúhľujú na vyššie percento.

(4) Penále za nedodaných alebo neodobratých 100 kg muštových hrozien európskeho viniča hroznorodého sa ustanovuje vo výške 40 Kčs.

§ 34

Lesné plody a huby

Lesné plody sa posudzujú a hodnotia podľa akostí ustanovených technickými normami:

lesné plody (čučoriedky, brusnice, lesné jahody, maliny a černice, šípky)ČSN 46 3030
čerstvé jedlé huby ČSN 46 3195
lieskové orechy ČSN 46 3050

§ 35

Koreniny

(1) Koreniny sa dodávajú v akostiach ustanovených technickými normami:

rasca, fenikel, aníz, koriander ČSN 58 0515
majorán drhnutý ČSN 58 0513
majorán čerstvý ČSN 46 3173.

(2) Penále za nedodaných alebo neodobratých 100 kg korenín sa ustanovuje v tejto výške:

majorán čerstvý20 Kčs
ostatné koreniny100 Kčs.

§ 36

Liečivé a aromatické rastliny

(1) Liečivé a aromatické rastliny sa dodávajú v akostiach ustanovených technickými normami, prípadne československým liekopisom.

(2) Liečivé a aromatické rastliny sa nakupujú jednak od poľnohospodárskych organizácií, jednak z ľudového zberu.

(3) Poľnohospodárske organizácie sú povinné dodať odberateľovi i po splnení zmluvy celé zobraté množstvo raži infikovanej námeľom z plôch, na ktoré bola uzavretá zmluva. Dodávky námeľovej raži sa započítavajú do plnenia zmluvnej dodávky raži.

(4) Dodávka liečivých a aromatických rastlín sa splní ich odovzdaním odberateľovi, prípadne ich odovzdaním verejnému dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia.

(5) Nákupný lístok vystaví odberateľ ihneď po prevzatí dodávky, ak sa uskutočňuje odovzdaním výrobkov poľnohospodárskou organizáciou. V ostatných prípadoch do 3 dní po prevzatí zásielky, ak ju dopravoval verejný dopravca alebo pošta, a do 10 dní od prevzatia dodávky, ak ide o dodávku zo školského zberu.*) Ak odberateľ tieto lehoty nedodrží, platí, že liečivé a aromatické rastliny boli dodané v akosti udanej poľnohospodárskou organizáciou, a ak nebola udaná, v I. akosti.

(6) Pokiaľ odberateľ nezaradil dodávku do akostnej triedy udanej poľnohospodárskou organizáciou a ak akosť nebola udaná do I. triedy akosti, je povinný pri dodávkach presahujúcich 50 kg čistej váhy odobrať vzorku podľa ČSN 86 6005. Ak poľnohospodárska organizácia nesúhlasí s určenou akostnou triedou, je povinná to písomne oznámiť odberateľovi do 10 dní po odoslaní nákupného lístku. Ak tak neurobí, platí akosť určená odberateľom.

(7) Ak odberateľ trvá na zaradení do akostnej triedy, ktorú určil, je povinný do 10 dní po prijatí zprávy od poľnohospodárskej organizácie predložiť vzorku na rozbor Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

(8) Pri dodávkach liečivých a aromatických rastlín do 50 kg čistej váhy, pokiaľ boli splnené odovzdaním verejnému dopravcovi alebo pošte, platí zaradenie do akostnej triedy vykonané odberateľom.

(9) Dodacie lehoty pri liečivých a aromatických rastlinách sa ustanovujú najneskôr do 31. decembra roku zberu.

(10) Penále za nedodaných alebo neodobratých 100 kg liečivých alebo aromatických rastlín sa ustanovuje vo výške 5 % zmluvne dohodnutej ceny I. akostnej triedy.

Druhý oddiel

Osobitné podmienky dodávky osiva, sadiva a škôlkárskych výpestkov

§ 37

Zmluva o výrobe a dodávke osiva a sadiva

(1) Zmluvou o výrobe a dodávke osiva, sadiva, sadeníc a korenáčov chmeľu a škôlkárskych výpestkov vrátane podnoží, štepov, rezkov, sadeníc a ostatného materiálu pre výrobu výpestkov (ďalej len „osivo a sadivo“) sa poľnohospodárska organizácia (množiteľ) zaväzuje vyrobiť a dodať v dojednanej lehote dohodnuté množstvo uznaného osiva a sadiva v zodpovedajúcom stupni množenia z plôch, ktoré boli v poraste uznané. Pre výrobu dohodnutého množstva sa organizácia poverená výrobou osiva a sadiva**) zaväzuje dodať poľnohospodárskej organizácii za úhradu potrebné množstvo osiva a sadiva v zodpovedajúcom stupni množenia, poskytovať odbornú poradenskú pomoc pri výrobe a zaplatiť dodané množstvo uznaného osiva a sadiva.

(2) Pri výrobe a dodávke osiva a sadiva, ako aj pri ich uvádzaní do obehu organizácie sú povinné dodržať ustanovenia zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby a vyhlášky č. 62/1964 Zb.

(3) V zmluve sa dohodne, či poľnohospodárska organizácia dodá na plnenie svojich zmluvných záväzkov prírodné alebo uznané osivo a sadivo.

(4) Pri ovocných a okrasných drevinách na získavanie semien sa dodávajú na plnenie zmluvy celé plody.

§ 38

Do plnenia zmluvy sa započítava čistá váha uznaného osiva a uznaného vytriedeného sadiva. Pri nákupe podľa laboratórneho ohodnotenia sa započítava množstvo určené podľa výťažnosti na základe laboratórneho ohodnotenia vzorky.

§ 39

(1) Pre uznané osivá a sadivá platí ČSN 46 0311, pre skúšanie osív ČSN 46 0610, pre skúšanie sadiva zemiakov ČSN 46 0611, pre skúšanie cibule sadzačky, sadiva cesnaku, cibuľovitých a hľúznatých kvetín ČSN 46 0612, pre balenie, dopravu a skladovanie osív ČSN 46 0310 - Spoločné ustanovenia pre osivo a sadivo.

(2) Pre jednotlivé skupiny alebo druhy osiva a sadiva platia tieto technické normy:

ČSN 46 1040 osivo obilnín,
ČSN 46 1041 osivo kukurice,
ČSN 46 1050 osivo strukovín,
ČSN 46 1060 osivo ďatelovín, travín, jednoročných krmovín a ciroku,
ČSN 46 2040 osivo semenných okopanín,
ČSN 46 2041 osivo cukrovej repy,
ČSN 46 2045 sadivo zemiakov,
ČSN 46 2049 sadivo topinambúr,
ČSN 46 2050 osivo olejnín a priadnych rastlín,
ČSN 46 2055 osivo tabaku,
ČSN 46 2060 osivo koreninových rastlín,
ČSN 46 2065 osivo liečivých rastlín,
ČSN 46 3040 osivo a sadivo jahôd,
ČSN 46 3601 množiteľský a výsadbový materiál ovocných drevín a viniča hroznorodého,
ČSN 46 3760 semenáče a sadenice moruše,
ČSN 46 3790 sadenice a korenáče chmeľu,
ČSN 46 4040 osivo a sadivo zelenín,
ČSN 46 4540 osivo a sadivo kvetín,
ČSN 46 4902 výpestky (odrastky) drevín - Spoločné a základné ustanovenia,
ČSN 46 4910 výpestky (odrastky) ihličnatých drevín,
ČSN 46 4920 okrasné listnaté stromy, alejové stromy a listnaté kry vypestované do stromčekovitého tvaru,
ČSN 46 4921 smútočné (previsnuté) a vzácnejšie štepené listnaté stromy so zemnými obalmi,
ČSN 46 4930 okrasné listnaté kry a krové tvary listnatých stromov,
ČSN 46 4931 rastliny na živé ploty,
ČSN 46 4940 výpestky stále zelených a vzácnejších opadavých listnáčov a vresovitých drevín,
ČSN 46 4941 otáčavé a pnúce sa rastliny.

§ 40

Dodávky prírodného osiva a sadiva

(1) Prírodné osivo a sadivo odberateľ odoberá od poľnohospodárskej organizácie na úpravu a nákup.

(2) Ku každej dodávke prírodného osiva a sadiva poľnohospodárska organizácia je povinná pripojiť dodací list. Dodací list obsahuje údaje o mieste výroby, o množstve, spôsobe balenia, druhu, odrode a stupni množenia a číslo osvedčenia o prehliadke porastu. Ak ide o čiastkovú dodávku, musí to byť v dodacom liste výslovne uvedené.

(3) Odberateľ je povinný vystaviť na každú dodávku prírodného osiva a sadiva lístok o prevzatí. Lístok o prevzatí musí obsahovať:

a) názov a sídlo odberateľa a poľnohospodárskej organizácie,

b) miesto, odkiaľ sa osivo a sadivo dodáva,

c) deň prevzatia,

d) druh, odrodu a stupeň množenia,

e) dodávané množstvo (aj počet vriec),

f) číslo osvedčenia o prehliadke porastu,

g) prípadné závady zistené podľa § 41.

(4) Ak poľnohospodárska organizácia dodáva prírodné osivo vo vreciach odberateľa, je povinná mu zaplatiť náhradu za opotrebenie vriec vo výške ustanovenej cenovými predpismi.*)

§ 41

Preverovanie množstva a akosti prírodného osiva a sadiva

(1) Pri odbere prírodného osiva a sadiva je odberateľ povinný zistiť:

- či dodávané množstvo osiva a sadiva zodpovedá uznanej ploche,

- či jednotlivé vrecia majú predpísané návesky,

- či osivo a sadivo zodpovedá údajom uvedeným v osvedčení o prehliadke porastu,

- či osivo je podľa platných predpisov alebo dohody predčistené,

- či osivo nevykazuje takú vlhkosť, ktorá by mohla ohroziť akosť pri bežnom uskladnení do času jeho úpravy; v sporných prípadoch sa odoberie vzorka pre určenie vlhkosti vážkovou metódou podľa ČSN 46 0610;

- či osivo nie je plesnivé, porastené, zatuchnuté alebo zrejme napadnuté škodcami.

Nedostatok týchto znakov nemôže odberateľ po prevzatí prírodného osiva a sadiva na úpravu namietať.

(2) Z každej partie alebo z každej čiastkovej dodávky prírodného osiva a sadiva odberateľ je povinný odobrať spolu s množiteľom alebo jeho zástupcom dve kompromisné vzorky alebo dať odobrať do troch dní po prevzatí dodávky dve úradné vzorky. Jednu vzorku si ponechá odberateľ, druhú ihneď odovzdá poľnohospodárskej organizácii. Pri odbere vzoriek sa postupuje podľa príslušných technických noriem (ČSN 40 0610 - Skúšanie osiva, ČSN 46 0612 - Skúšanie cibule sádzačky, sadiva cesnaku a sadiva cibuľovitých a hľúznatých kvetín).

(3) Odberateľ je povinný vzorky odborne uložiť najmenej do konca roku, v ktorom prebieha najbližšie vegetačné obdobie po splnení dodávky. Pri partiách viacročných plodín, ktoré sa nepoužili do zmesí, trvá povinnosť uloženia vzoriek do konca prvého úžitkového roku rastliny. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vzorky osiva a sadiva rastlín, ktoré nemožno vzhľadom na ich povahu po určenú dobu skladovať.

Úprava osiva a sadiva

§ 42

(1) Odberateľ je povinný prevzaté prírodné osivo vyčistiť a urobiť pri čistení potrebné opatrenia, aby sa dosiahla aspoň čistota požadovaná technickými normami. Odpady sa pri čistení triedia podľa stupňa ich použiteľnosti.

(2) Ak odberateľ po prevzatí dodávky laboratórnym rozborom zistí, že prírodné osivo a sadivo nemožno upraviť na akosť ustanovenú technickými normami, upovedomí o tom ihneď poľnohospodársku organizáciu. Ak poľnohospodárska organizácia nesúhlasí so zistením odberateľa, odberateľ je povinný požiadať o rozhodnutie kontrolný orgán.

(3) Obdobne sa postupuje v prípadoch, v ktorých úprava osiva a sadiva by vyžadovala neprimerane zložitý technologický postup spojený s vysokými nákladmi. V tomto prípade môže poľnohospodárska organizácia trvať na úprave osiva; je však povinná uhradiť všetky náklady zvláštnej úpravy.

(4) Ak si poľnohospodárska organizácia vyhradí účasť pri čistení, odberateľ je povinný včas ju na toto čistenie pozvať.

§ 43

(1) Odberateľ je povinný dodať poľnohospodárskej organizácii o každej partii prírodného osiva a sadiva písomnú zprávu o výsledku úpravy a uznávacieho konania vo vzorke najneskôr do 7 dní po prijatí rozhodnutia kontrolného orgánu.

(2) Po vyčistení a uznaní osiva vo vzorke odberateľ je povinný vystaviť nákupný lístok na vyčistené osivo.

(3) Ak poľnohospodárska organizácia nesúhlasí s výsledkom uznávacieho konania alebo s výsledkom úpravy, oznámi to do 15 dní odberateľovi, inak platí, že s oznámeným výsledkom súhlasí. V prípade nesúhlasu je odberateľ povinný bez meškania zabezpečiť kontrolný rozbor vzorky prírodného osiva a sadiva odobratej pri dodávke podľa § 41 ods. 2.

(4) Poľnohospodárska organizácia je oprávnená odovzdať kontrolnému orgánu aj svoju vzorku. Rozbor kontrolného orgánu je podkladom pre posúdenie, či došlo k napádanému výsledku úpravy, k zostupneniu alebo neuznaniu osiva vo vzorke pre vadu prírodného osiva a sadiva alebo pre neodbornú manipuláciu u odberateľa.

§ 44

Určenie akosti prírodného osiva a sadiva laboratórnym ohodnotením

(1) Organizácie sa môžu dohodnúť, že akosť a výťažnosť dodávaného prírodného osiva a sadiva sa určí na základe laboratórneho ohodnotenia vzorky odberateľom.

(2) Výsledok ohodnotenia je odberateľ povinný oznámiť poľnohospodárskej organizácii najneskoršie do 8 týždňov po prevzatí s výslovným upozornením, že prípadný nesúhlas s výsledkom ohodnotenia poľnohospodárska organizácia je povinná oznámiť odberateľovi najneskôr do 15 dní. Ak poľnohospodárska organizácia neoznámi odberateľovi nesúhlas v tejto lehote, platí, že s výsledkom ohodnotenia súhlasí.

(3) Ak poľnohospodárska organizácia oznámi, že s výsledkom ohodnotenia nesúhlasí, postupuje sa podľa § 43 ods. 3.

§ 45

Preddavkovanie a úhrada nákladov za úpravu

(1) Za prírodné osivo a sadivo prevzaté na úpravu vyplatí odberateľ poľnohospodárskej organizácii preddavok najmenej v hodnote trhového tovaru. Pri druhoch, ktoré nemajú povahu trhového tovaru, odberateľ vyplatí primeraný preddavok zodpovedajúci posúdeniu akosti dodaného osiva a sadiva, najmenej však polovicu predpokladanej hodnoty osiva a sadiva. Sadivo zemiakov triedené u odberateľa sa nepreddavkuje a vyplatí sa podľa výsledku triedenia najneskoršie do 3 týždňov po prevzatí na triedenie.

(2) Pri dodávkach osiva a sadiva podliehajúcich skleníkovým skúškam odberateľ vyplatí poľnohospodárskej organizácii preddavok v plnej výške ceny platnej pre stupeň uznaný pri poslednej prehliadke porastu. Ak dôjde podľa výsledku skleníkovej skúšky k zostupneniu alebo zamietnutiu partie, poľnohospodárska organizácia vráti odberateľovi príslušný cenový rozdiel.

(3) Za úpravu prírodného osiva a sadiva odberateľ účtuje poľnohospodárskej organizácii ustanovený, prípadne dohodnutý poplatok, ktorý sa odpočíta z konečnej hodnoty uznaného osiva a sadiva uvedenej v nákupnom lístku.

§ 46

Dodávky uznaného osiva a sadiva

(1) Ak dodáva poľnohospodárska organizácia uznané osivo a sadivo, je povinná pripojiť uznávací list s výnimkou osiva a sadiva určených na skleníkové skúšky, pri ktorých oznámi číslo osvedčenia o prehliadke porastu a uznávací list odovzdá dodatočne. Odberateľ je povinný na každú dodávku uznaného osiva a sadiva od poľnohospodárskej organizácie vystaviť nákupný lístok. Nákupný lístok musí obsahovať rovnaké údaje ako lístok o prevzatí (§ 40 ods. 3) s výnimkou údajov pod písmenami f) a g). Naviac však musí obsahovať:

- číslo uznávacieho (povoľovacieho) listu,

- cenu,

- pri uznaných škôlkárskych výpestkoch aj tvar, podnož, stupeň množenia alebo selekcie, počet zväzkov a návesiek.

(2) Ostatní dodávatelia osiva a sadiva sú povinní vydať odberateľovi na každú dodávku osiva a sadiva, s výnimkou dodávok osiva zelenín, kvetín a mesačných jahôd v spotrebiteľskom balení alebo vo farebných vrecúškach, dodací list, v ktorom uvedú:

a) označenie odberateľa,

b) meno a adresu dodávateľa,

c) množstvo,

d) druh, odrodu, stupeň množenia, triedu akosti a použité moridlo,

e) číslo uznávacieho (povoľovacieho) listu (s výnimkou dodávky sadiva zemiakov podliehajúcej skleníkovým skúškam),

f) číslo skladovanej partie.

(3) Pri osivách, ktoré nedosahujú III. triedu akosti, avšak boli povolené do obehu na základe výnimky udelenej Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, musí dodávateľ uviesť v percentách príslušnú váhovú náhradu a číselne hodnotu, pre ktorú osivo nedosahuje požadovanú III. triedu akosti.

(4) Dodávateľ je povinný vydať dodací list aj pri predaji osiva a sadiva z otvoreného obalu. V tomto dodacom liste musí byť uvedené:

a) množstvo,

b) druh, odroda, stupeň množenia,

c) číslo skladovanej partie,

d) pri osive a sadive zelenín a kvetín aj trieda akosti.

(5) Dodávka sadiva zemiakov z partie podliehajúcej skleníkovej skúške môže sa uskutočniť bez uznávacieho listu na základe osvedčenia o tretej prehliadke porastu. Pokiaľ bude sadivo na základe výsledku skleníkovej skúšky zostupnené alebo zamietnuté a odberateľ si ho odmietne ponechať, dodávateľ na svoj náklad zabezpečí presun dodávky sadiva a zaplatí odberateľovi aj prípadné náklady za skladovanie.

§ 47

Preverovanie množstva a akosti uznaného osiva a sadiva

(1) Pri odbere uznaného osiva a sadiva je odberateľ povinný zistiť:

a) pri dodávke osiva vysokú vlhkosť, zatuchnutosť, plesnivosť, pach, zrejmé napadnutie škodcami a dodanie iného ako objednaného druhu;

b) pri dodávke sadiva zemiakov chrastavosť, vločkovitosť, veľkostné odchýlky, silnú hrdzavosť, odrodovú nejednotnosť zrejmú podľa farby šupky alebo dužiny, prímes hliny, silné mechanické poškodenie hľúz, zmrznuté alebo zrejme namrznuté hľuzy, zaparené hľuzy, silne vyklíčené hľuzy, zrejmú zemiakovú pleseň a ostatné suché hniloby, mokrú hnilobu a silnú nekrózu dužiny;

c) pri dodávke sadiva cesnaku, cibuľovej sádzačky a sadiva cibuľovitých a hľuznatých kvetín prímes hliny, veľkostné odchýlky, silné poškodenie, rozvinutie alebo pučanie cibúľ a mokrú hnilobu;

d) pri dodávke škôlkárskych výpestkov čerstvé mechanické nezacelené rany, rany po chybných pestovateľských zásahoch, silno poškodený koreňový systém, zaschnutie, namrznutie, zaparenie a viditeľné poškodenie zdravotného stavu.

(2) Ak odberateľ pri odbere zistí vady uvedené v odseku 1, je povinný o tom upovedomiť dodávateľa:

- ak ide o sadivo zemiakov ihneď,

- ak ide o osivo a sadivo ostatných plodín, najneskôr do 48 hodín po odbere.

(3) Dodávateľ je povinný ihneď po prijatí zprávy o vadách, pokiaľ nedôjde k dohode o ich odstránení, oznámiť odberateľovi, či sa ustanoví na odber kompromisnej vzorky. Ak sa dodávateľ neustanoví do 3 dní od oznámenia vád na odobratie vzorky, odberateľ zabezpečí odber úradnej vzorky a jej rozbor. Ak ide o dodávky osiva a sadiva poľnohospodárskych nákupných a zásobovacích podnikov pre poľnohospodárske organizácie, postupuje sa podľa § 16 ods. 2.

(4) Ak nesúhlasí dodávateľ alebo odberateľ s posudkom kontrolného orgánu vydaným podľa rozboru vzorky alebo výsledku vegetačnej skúšky, je oprávnený si vyžiadať od kontrolného orgánu do 24 hod. po prijatí tohto posudku komisionálne posúdenie celej dodanej partie priamo na mieste za účasti dodávateľa i odberateľa, prípadne žiadať o nové úradné vzorkovanie. O rokovaní komisie sa spíše zápisnica. Podľa výsledku komisionálneho konania kontrolný orgán vydá konečný posudok.

(5) Ak odberateľ nezabezpečí vierohodný dôkaz o vadách dodávky uvedených v odseku 1 spôsobom ustanoveným v odseku 2 až 4, za dodanú akosť platí akosť udaná dodávateľom. Práva zo zodpovednosti za vady uvedené v odseku 1 nemôže odberateľ neskôr uplatňovať.

Zodpovednosť za vady osiva a sadiva a lehoty pre reklamáciu vád

§ 48

(1) Dodávateľ zodpovedá za pravosť druhu a odrody osiva a sadiva, za ich predpísanú akosť a stupeň množenia, ako aj za to, že boli vypestované v porastoch, ktoré pri uznávacom konaní vyhoveli požiadavkám pre uznanie.

(2) Záručná doba za pravosť druhu a odrody osiva a sadiva (s výnimkou škôlkárskych výpestkov) a za ostatné vady, ktoré odberateľ nie je povinný zisťovať podľa § 47, sa končí uplynutím roku, v ktorom prebieha najbližšie vegetačné obdobie po splnení dodávky.

(3) Záručná doba pri škôlkárskych výpestkoch je ustanovená takto:

a) za pravosť druhu a odrody do uplynutia obdobia prvej plodnosti,

b) za ostatné vady, ktoré odberateľ nie je povinný zisťovať podľa § 47, uplynutím roku, v ktorom prebieha najbližšie vegetačné obdobie po splnení dodávky.

(4) Vady spôsobené zemiakovou plesňou, ktorá je nezreteľná ešte v čase prevzatia, je povinný reklamovať

- odberateľ voči dodávateľskej poľnohospodárskej organizácii do 30 dní od splnenia dodávky,

- odberateľ, ktorému dodala sadivo iná ako poľnohospodárska organizácia, do 25 dní od splnenia dodávky,

- poľnohospodárska organizácia, ktorá odobrala sadivo, do 21 dní od splnenia dodávky,

inak práva zo zodpovednosti za tieto vady zanikajú.

§ 49

(1) Ak odberateľ počas vegetácie zistí vady v akosti dodaného osiva a sadiva, za ktoré dodávateľ zodpovedá podľa § 48, oznámi tieto vady bez zbytočného odkladu dodávateľovi ešte v dobe, v ktorej možno pri miestnom vyšetrení v poraste reklamované vady spoľahlivo určiť. Vhodnou dobou pre posúdenie pravosti a čistoty druhu a odrody, prípadne akosti je najmä:

- doba kvetu (napríklad pri zemiakoch, kvetinách a pod.),

- doba konzumnej zrelosti (pri niektorých zeleninách),

- doba od vymetania do úplnej zrelosti (pri obilninách).

(2) Dodávateľ je povinný zabezpečiť najneskôr do 7 dní odo dňa oznámenia vady miestne vyšetrenie v poraste za účasti odberateľa, kontrolného orgánu, prípadne svojho dodávateľa.

(3) Pri miestnom vyšetrení v poraste sa postupuje spravidla takto:

a) zistí sa postup pestovania (agrotechnika),

b) zistí sa, ako sa vada prejavuje v poraste,

c) zistí sa, aký vplyv bude mať vada na ďalší vývoj porastu a dohodnú sa opatrenia, aby sa zabránilo ďalším škodám (zaoranie, prihnojenie, prisiatie atď.),

d) odoberie sa vzorka zo zvyšku dodávky (partie), ak je k dispozícii.

(4) O výsledku miestneho vyšetrenia v poraste sa urobí zápisnica, v ktorej dodávateľ a odberateľ uvedú svoje stanoviská o zistených vadách. Táto zápisnica nahrádza reklamáciu, ak sa nereklamovalo už skôr.

§ 50

Rozsah náhrady škody

(K § 147 zákona)

(1) Pri škodách spôsobených dodávkou vadného osiva, sadiva vrátane chmeľových sadeníc, korenáčov a škôlkárskych výpestkov sa nahradí aj to, čo by poľnohospodárska organizácia pri pravidelnom priebehu veci dosiahla, keby nedošlo k vadnej dodávke (ušlý zisk).

(2) Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené vírusovými chorobami, prašnou sneťou, prípadne ďalšími chorobami určenými Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy.

§ 51

Penále

Penále pri dodávkach osiva a sadiva platí odberateľ i dodávateľ vo výške ustanovenej zákonom.

Tretí oddiel

Osobitné podmienky dodávky živočíšnych výrobkov

Jatočné zvieratá

§ 52

(1) Zvieratá sa dodávajú v akostiach ustanovených technickými normami:

jatočný hovädzí dobytok ČSN 46 6120
jatočné teľce vykrmované mliečnymi kŕmnymi zmesami -
jatočné teľce ČSN 46 6121
jatočné ošípané ČSN 46 6160
jatočné ovce a jahňatá ČSN 46 6220.

(2) Odberateľ, ktorý s poľnohospodárskou organizáciou uzavrie zmluvu o dodávke jatočných zvierat v ročnom objeme, dohodne s poľnohospodárskou organizáciou najneskôr 30 dní pred začiatkom každého štvrťroku rozsah dodávok v jednotlivých mesiacoch nasledujúceho štvrťroku. Ak nedôjde k dohode, platí návrh poľnohospodárskej organizácie. Pre plnenie v jednotlivých mesiacoch platí tolerancia ± 10 %. Rozsah mesačných dodávok v poslednom štvrťroku musí sa určiť tak, aby sa zabezpečilo splnenie dohodnutého celoročného objemu dodávok.

(3) Odberateľ je povinný odobrať jatočný hovädzí dobytok aj nad množstvo výslovne dohodnuté v zmluve v rozmedzí dodávkového štvrťroku, pri jatočných ošípaných a ovciach v rozmedzí dodávkového mesiaca. Poľnohospodárska organizácia je povinná zahlásiť odberateľovi dodávku jatočného hovädzieho dobytka nad množstvo výslovne dohodnuté v zmluve do začiatku dodávkového štvrťroka, pri jatočných ošípaných a ovciach 20 dní pred začiatkom dodávkového mesiaca.

(4) Pokiaľ sa vytvoria podmienky pre speňažovanie jatočných zvierat v mäse, má poľnohospodárska organizácia právo požadovať nákup v živom alebo v mäse. Zvolený spôsob speňažovania je pre dodávateľa záväzný pre celoročný objem dodávok. Podmienky speňaženia v mäse sa dohodnú v zmluve.

(5) Odberateľ dohodne s poľnohospodárskou organizáciou deň a hodinu odberu, množstvo a miesto prevzatia. Ak k dohode nedôjde, odberateľ je povinný oznámiť poľnohospodárskej organizácii najneskôr 7 dní pred dodávkou deň a hodinu odberu z jednotlivých miest s uvedením množstva.

§ 53

(1) Jatočné zvieratá, ktoré nezodpovedajú technickým normám alebo podmienkam dodávky ustanoveným v tejto vyhláške a mäso z nevyhnutne zabitých zvierat, s výnimkou nepožívateľného mäsa, sa započítavajú do plnenia zmluvy.

(2) Poľnohospodárske organizácie sú povinné:

- odovzdať odberateľovi sprievodné listy pre premiestnenie zvierat,

- dodať zvieratá v čistom stave,

- vykonať pri preprave zvierat vlastnými dopravnými prostriedkami také opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu kože, k úrazu alebo k uhynutiu zvieraťa,

- upozorniť pri odovzdávaní kusov na zdravotný stav a na také vlastnosti zvierat, pre ktoré by mohlo dôjsť k úrazu osôb, k poškodeniu dopravného prostriedku, k šíreniu nákaz, prípadne k úrazu zvieraťa alebo jeho uhynutiu, ako aj upozorniť na zvieratá, pri ktorých sa požadujú osobitné opatrenia pri spracovaní na bitúnkoch,

- zvieratá určené na jatočné účely označovať spôsobom nepoškodzujúcim kožu a vlnu,

- sňať podkovy ťažným zvieratám dodávaným na jatočné účely,

- nekŕmiť pred dodávkou krmivom s nežiadúcim účinkom na akosť mäsa a tuku,

- predviesť v mieste odovzdania jatočné zvieratá do priestoru, kde sa vykoná akostné ohodnotenie a odváženie,

- vystaviť jatočné zvieratá na rampu na nakládku.

Odberateľ je povinný:

- vystaviť ihneď po odvážení a akostnom ohodnotení zvierat nákupný lístok,

- vrátiť poľnohospodárskej organizácii reťaze, ohlávky a povrazy.

(3) Váha zvierat, prípadne mäsa sa zisťuje vážením s presnosťou na kilogram. Na zlomky do 0,50 kg sa neprihliada, zlomky nad 0,50 kg sa zaokrúhľujú nahor.

(4) Zvieratá (okrem teliec) majú sa dodávať a preberať nenakŕmené a nenapojené. Ak sú zvieratá (okrem teliec) nevylačnené alebo nakŕmené a napojené, vykoná sa váhová zrážka do 5 % zo živej váhy, pri nadmerne nakŕmených zvieratách do 8 % zo živej váhy. Ak ani 8 % zrážka nestačí nadmernú nakŕmenosť postihnúť, zvieratá sa nenakupujú. Pri prelačnených zvieratách sa živá váha zvyšuje o prirážku na lačnosť. Pri cicavých jatočných teľcoch sa zráža na nakŕmenosť v paušálnej výške 1 kg z každého kusa a pri jatočných teľcoch vykrmovaných mliečnymi kŕmnymi zmesami v paušálnej výške 3 kg z každého kusa.

(5) Ak nedôjde medzi odberateľom a poľnohospodárskou organizáciou k dohode o zaradení zvierat do triedy akosti alebo o zrážke na nakŕmenosť (hovädzí dobytok, ovce, ošípané, kone), je odberateľ povinný zabezpečiť kontrolné zabitie. Kontrolné zabitie sa musí vykonať spravidla na najbližšom bitúnku.

(6) Kontrolné zabitie sa vykoná prednostne pred ostatnými zabitiami. Výsledok kontrolného zabitia je pre obe organizácie záväzný, ak sa kontrolné zabitie vykoná najneskôr do 24 hod. po odbere (§ 7 ods. 4). Po tejto dobe je výsledok kontrolného zabitia záväzný len v údaji o akosti. Pokiaľ ide o váhu, platí váha zistená pri odbere po odpočítaní zrážky na nakŕmenosť, ktorú uviedla poľnohospodárska organizácia pri odbere. Kontrolné zabitie možno však vykonávať len v priebehu doby, v rámci ktorej možno ešte spoľahlivo posúdiť akosť mäsa dodaného kusa v čase odberu. Odberateľ je povinný včas pred kontrolným zabitím upovedomiť poľnohospodársku organizáciu o mieste a čase kontrolného zabitia. Poľnohospodárska organizácia je oprávnená zúčastniť sa na kontrolnom zabití.

(7) Pri kontrolnom zabití z dôvodu akostného zaradenia hovädzieho dobytka, teliec a oviec sa posúdi zaradenie živého zvieraťa podľa akosti mäsa a v prípade rozdielu sa podľa akosti mäsa preradí živé zviera do zodpovedajúcej triedy akosti; pri jatočných ošípaných nad 115 kg živej váhy, prípadne pri sviniach a bravoch sa pre akostné zaradenie posudzuje hrúbka chrbtovej slaniny podľa technickej normy. Pri kontrolnom zabití hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných z dôvodu určenia zrážky na nakŕmenosť sa čistá (nákupná) váha určí podľa dosiahnutej výťažnosti. Ak je sporná tak akosť, ako aj nakŕmenosť, zaradí sa zviera najprv podľa znakov akosti mäsa do príslušnej triedy akosti a z váhy mäsa sa vypočíta živá čistá váha (nákupná) tak, že sa vezme za základ váha vyťaženého mäsa a najnižšia výťažnosť akostnej triedy (pri hovädzom dobytku medzitriedy). Pri kontrolnom zabití na akosť sa živá váha nemení, pokiaľ sa dosiahlo výťažnostné rozpätie a príslušná akostná trieda, do ktorej zviera pred kontrolným zabitím dodávateľ zaradil. Ak dosiahnutá výťažnosť nezodpovedá výťažnostnému rozpätiu, preradí sa zviera do akostnej triedy zodpovedajúcej dosiahnutej výťažnosti a preberacia živá váha sa vypočíta z najnižšej výťažnosti platnej pre túto triedu, pri hovädzom dobytku medzitriedu. Pri hovädzom dobytku, ovciach a koňoch akostnej triedy D sa za najnižšiu výťažnosť považuje najvyššia výťažnosť tejto triedy znížená pri hovädzom dobytku o 3 %, pri ovciach a koňoch o 2 %.

(8) Ak poľnohospodárska organizácia nie je prítomná pri kontrolnom zabití, overuje jeho výsledok štátny veterinárny lekár.

(9) Zvýšené náklady kontrolného zabitia idú na ťarchu organizácie, v neprospech ktorej sa rozhodlo.

(10) Na jatočné účely nie je dovolené dodávať zdravé brezivé plemenice (kobyly, kravy, jalovice, prasnice, plemenné ovce). Pri dodávkach plemeníc na jatočné účely sa nepožaduje veterinárne osvedčenie o jalovosti a potvrdenie o vyradení z chovu. Ak sa po zabití zistí, že zviera bolo brezivé, odpočíta sa poľnohospodárskej organizácii dodatočne z nákupnej váhy váha plodu (vrátane plodových vôd a obalu). Poľnohospodárska organizácia je povinná vrátiť odberateľovi sumu zodpovedajúcu váhe plodu (vrátane plodových vôd a obalu), ako aj náhradu spojenú s osobitnou veterinárnou prehliadkou mäsa a plodu.

(11) Na prepravu zvierat určených na jatočné účely je odberateľ povinný si včas vopred obstarať veterinárne osvedčenie príslušného štátneho veterinárneho lekára, v ktorom sa potvrdzuje, že zvieratá boli prehliadnuté a nie sú námietky proti ich premiestneniu. Na prepravu zvierat určených na nevyhnutné zabitie štátny veterinárny lekár vystaví majiteľovi zvieraťa na jeho žiadosť povolenie na nevyhnutné zabitie. Odberateľ jatočných zvierat je povinný oznámiť príslušnému štátnemu veterinárnemu lekárovi najneskôr do 7 dní pred nakládkou deň a hodinu, miesto nakládky a miesto určenia, druh a množstvo zvierat určených na prepravu. Dodržanie tejto lehoty sa nevzťahuje na nevyhnutné zabitia.

§ 54

(1) Odberateľ nemôže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady dodaných zvierat ani práva zo zodpovednosti za škodu, ktorá vzišla z ich vád, pokiaľ pri odbere zvieraťa vystavil nákupný lístok (nákup v živom), pri kontrolných zabitiach lístok o prevzatí.

(2) Odberateľ nenakupuje v živom capy a zvieratá, pri ktorých sa vyskytujú vady, ktoré by mohli mať za následok nepožívateľnosť mäsa, ako napr.:

a) choroba alebo podozrenie z nákazy prejavujúce sa zjavnou poruchou celkového zdravotného stavu (horúčka, znížená pohyblivosť, nevstávanie);

b) hlboké hnisavé rany alebo zranenie značného rozsahu;

c) vychudnutosť v dôsledku choroby, staroba alebo dlhotrvajúca krajná podvýživa sprevádzaná celkovou vysilenosťou, zníženou pohyblivosťou;

d) rozsiahle preležaniny.

V týchto prípadoch odberateľ vystaví lístok o prevzatí (§ 10 ods. 3) a nákupný lístok vystaví podľa konečného výsledku prehliadky a posúdenia mäsa.

(3) Odberateľ nemôže odmietnuť nákup v živom v prípade, v ktorom sa dodávajú zvieratá v živom s vadami, ktoré nemajú za následok nepožívateľnosť mäsa, ako napr.:

a) niektoré choroby (napr. aktinomykóza v malom rozsahu, zápaly a katary pohlavných orgánov, vyliečené zápaly, aj keď zanechali zjavné následky, zoschnutosť vemena);

b) chudosť vzniknutá z podvýživy alebo z choroby, avšak bez poruchy celkového zdravotného stavu;

c) poškodenie kože.

(4) Ak sa organizácie nedohodnú o tom, či sa má vykonať nákup v živom, rozhodne štátny veterinárny lekár.

(5) Z domácich zakáľačiek ošípaných môžu jednotlivo hospodáriaci roľníci dodať na plnenie zmluvného množstva bravčové polovice bez drobov, s hlavou alebo bez hlavy, avšak s chrbtovou a sádlovou slaninou.

(6) Váha mäsa vyťaženého z nevyhnutných zabití a zo zvierat speňažovaných v mäse podľa odseku 2, pokiaľ toto mäso bolo určené pre verejné stravovanie, t. j. bez konfiškovaných častí, sa započítava do plnenia zmluvného množstva jednotlivých druhov jatočných zvierat tak, že váha mäsa sa násobí pri hovädzom dobytku, koňoch a baranoch koeficientom 2, pri ošípaných koeficientom 1,25, pri teľcoch koeficientom 1,4. Váhou vyťaženého mäsa sa rozumie váha 4 štvrtiek pri hovädzom dobytku a koňoch, 2 polovíc pri ošípaných alebo celých teľcoch v koži bez nožičiek alebo pri dospelých baranoch váha trupu bez nôh, a to vždy s vrasteným lojom alebo sadlom a s obličkami vo vychladnutom stave.

(7) Penále za nedodaných alebo neodobratých 100 kg živej váhy jatočných zvierat sa ustanovuje vo výške:

jatočný hovädzí dobytok 20 Kčs
jatočné teľce 22 Kčs
jatočné ošípané 22 Kčs
jatočné ovce a jahňatá 10 Kčs.

§ 55

Jatočné kozy

(1) Pre zaradenie do akostných tried sa ustanovujú tieto akostné znaky:

- pre kozy a kastráty, prípadne capy do jedného roku:

akostná trieda A: zvieratá plne mäsité, s veľmi dobrou jatočnou hodnotou;

akostná trieda B: zvieratá mäsité, s dobrou jatočnou hodnotou;

akostná trieda C: zvieratá málo mäsité;

- pre kozľatá:

akostná trieda A: kozľatá silné, plne mäsité, vo váhe nad 4,50 kg;

akostná trieda B: kozľatá slabšie, málo mäsité, o váhe od 3,50 kg do 4,50 kg.

(2) Pre dodávky jatočných kôz obdobne platia ustanovenia § 53 a 54.

(3) Povinnosť platiť penále je len vtedy, ak sa penále v zmluve výslovne dohodlo.

§ 56

Jatočné kone a jatočné žriebätá

(1) Pre zaradenie jatočných koní do akostných tried je rozhodujúca výťažnosť mäsa. Podľa výťažnosti sa jatočné kone zaraďujú do:

akostnej triedy A pri výťažnosti nad 57 %,

akostnej triedy B pri výťažnosti nad 51 %,

akostnej triedy C pri výťažnosti nad 45 %,

akostnej triedy D pri výťažnosti do 45 %.

(2) Pre zaradenie jatočných žriebät (koní do dvoch rokov) do akostných tried sa ustanovujú tieto znaky:

akostná trieda A: žriebätá plne mäsité, s veľmi dobrou jatočnou hodnotou;

akostná trieda B: žriebätá mäsité, s dobrou jatočnou hodnotou;

akostná trieda C: žriebätá málo mäsité.

(3) Pre dodávky jatočných koní a žriebät obdobne platia ustanovenia § 53 a 54.

(4) Povinnosť platiť penále je len vtedy, ak sa penále v zmluve výslovne dohodlo.

§ 57

Nevyhnutné zabitia

(1) Zvoz zvierat určených na nevyhnutné zabitie alebo zvoz mäsa a ostatných vedľajších častí nevyhnutne zabitých zvierat mimo bitúnku zabezpečujú poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky na požiadanie poľnohospodárskej organizácie v prípade, že poľnohospodárska organizácia nemôže pohotovo použiť vlastný dopravný prostriedok.

(2) Podniky mäsového priemyslu sú povinné prijímať v akomkoľvek čase zvieratá dodané na nevyhnutné zabitie, prípadne mäso z nevyhnutných zabití a vydať o tom odovzdávajúcej organizácii lístok o prevzatí s udaním hrubej váhy (kópiu tohto lístku odovzdajú zástupcovi poľnohospodárskej organizácie). Ak nemožno váhu zistiť vážením zvierat v živom stave, treba túto skutočnosť odôvodniť v lístku o prevzatí.

(3) Speňaženie zvierat určených na nutné zabitie zabezpečuje poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, ktorý je povinný ihneď po speňažení vystaviť poľnohospodárskej organizácii nákupný lístok, ku ktorému sa musí priložiť potvrdenie štátneho veterinárneho lekára o konečnom výsledku prehliadky a posúdení mäsa a vedľajších produktov zabitia.

(4) Ak štátny veterinárny lekár nariadi laboratórne vyšetrenie mäsa, vypláca sa mäso a vedľajšie produkty až podľa výsledku tohto vyšetrenia. Zisťovanie váhy mäsa a vedľajších produktov sa vykonáva za účasti zástupcu poľnohospodárskej organizácie ihneď po skončení veterinárnej prehliadky. Zistená váha sa zaokrúhľuje spôsobom ustanoveným v § 53 ods. 3. Váha vnútorností a krupónov sa obdobným spôsobom zaokrúhľuje na 10 dkg; pri ostatných kožiach na 0,50 kg. Pre kvalitatívne hodnotenie mäsa a vedľajších produktov z nevyhnutne zabitých zvierat platí cenový výmer Ministerstva poľnohospodárstva o speňažovaní zvierat v mäse. Pre zaradenie bravčového mäsa požívateľného bez obmedzenia do triedy akosti musí sa vziať do úvahy aj váha konfiškátov z polovíc napriek tomu, že sa konfiškáty nevyplácajú a nezapočítavajú do plnenia zmluvného množstva.

(5) Podkladom pre určenie akosti mäsa a vedľajších produktov je ich posúdenie štátnym veterinárnym lekárom, ktorý určí, či mäso a vedľajšie produkty sú požívateľné, podmienečne požívateľné alebo nepožívateľné. Zaradenie požívateľného mäsa do akostnej triedy dohodnú organizácie. Prípadné rozpory o zaradení mäsa do akostnej triedy rozhoduje štátny veterinárny lekár.

(6) Od dodávateľa nemožno požadovať náhradu nákladov za dopravu, spracovanie, prehliadku, presun alebo za odpratanie zdravotne závadného mäsa.

(7) Ak dôjde ku konfiškácii všetkého mäsa a vedľajších produktov zabitia pre ich nepožívateľnosť, nemá poľnohospodárska organizácia právo na zaplatenie dodaného zvieraťa, neznáša však náklady zabitia a dopravy.

(8) Náklady za dopravu zvierat určených na nevyhnutné zabitie uhrádzajú vo všetkých prípadoch poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky, a to aj jednotlivo hospodáriacim roľníkom.

(9) Odberateľ je povinný vydať zástupcovi poľnohospodárskej organizácie potvrdenie štátneho veterinárneho lekára o čiastočnej alebo úplnej konfiškácii mäsa a vedľajších produktov alebo o ich vyhlásení za podmienečne požívateľné.

§ 58

Jatočná hydina

(1) Živá jatočná hydina sa dodáva podľa ČSN 46 6415.

(2) Poľnohospodárska organizácia uzaviera s odberateľom zmluvu o dodávke hydiny v ročnom objeme a v členení na hrabavú a vodnú hydinu, informatívne podľa druhov.

(3) Dodacia lehota sa určuje s presnosťou na mesiac. Odberateľ dohodne s poľnohospodárskou organizáciou najneskôr 30 dní pred začiatkom každého štvrťroka rozsah dodávok v jednotlivých mesiacoch nasledujúceho štvrťroka v členení na hrabavú a vodnú hydinu. Súčasne informatívne oznámi aj členenie hrabavej a vodnej hydiny na jednotlivé druhy. Ak nedôjde k dohode, platí návrh poľnohospodárskej organizácie. Pre plnenie v jednotlivých mesiacoch platí tolerancia ± 10 %; v podiele dodávok hrabavej a vodnej hydiny sa pripúšťa zameniteľnosť do výšky 20 %. Rozsah dohodnutých mesačných dodávok v poslednom štvrťroku musí viesť k splneniu dohodnutého celoročného objemu dodávok. Poľnohospodárska organizácia je povinná odberateľovi zahlásiť 10 dní pred začiatkom dodávkového mesiaca, o aké množstvo hrabavej hydiny sa dodá viac, než je množstvo dojednané pre dodávku na príslušný mesiac. Vodnú hydinu je odberateľ povinný odobrať do 10 dní po zahlásení poľnohospodárskou organizáciou.

(4) Jatočnú hydinu preberá odberateľ v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie. Poľnohospodárska organizácia je povinná pripraviť hydinu na miesto prístupné dopravnému prostriedku (nákladnému automobilu). Odberateľ s poľnohospodárskou organizáciou vopred dohodne odber hydiny (čas a množstvo). Z intenzívnych veľkochovov je odberateľ povinný odobrať vždy všetku hydinu vrátane neštandardnej. Ak odberateľ neodoberie hydinu v dohodnutom množstve a čase, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu tým spôsobenú. Ak poľnohospodárska organizácia nepripraví hydinu v dohodnutom množstve a čase na dodávku, uhradí odberateľovi vzniknuté náklady.

(5) Odberateľ je povinný odmietnuť odber hydiny, ak k dodávke nie je pripojené osvedčenie štátneho veterinárneho lekára.

(6) Odberateľ je povinný prevziať živú jatočnú hydinu, ktorá nemá zrejmé známky poranenia alebo ochorenia, ako bezchybnú, pokiaľ štátny veterinárny lekár nezistí opak pred jej odberom v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie.

(7) Odberateľ nemôže uplatňovať právo zo zodpovednosti za chyby živej jatočnej hydiny, ani práva zo zodpovednosti za škodu, ktorá vzišla z jej chýb, pokiaľ hydina bola prevzatá ako bezchybná, bez zrejmých známok poranenia alebo ochorenia; to platí aj pre jatočnú hydinu dodanú s otlakmi. Dodávateľ však zodpovedá za znehodnotenie mäsa a tuku spôsobené porušením povinnosti nekŕmiť pred dodávkou krmivom s nežiadúcim účinkom na akosť mäsa a tuku (§ 53 ods. 2).

(8) Ak medzi organizáciami nedôjde k dohode o akosti, je odberateľ povinný prizvať poverený kontrolný orgán. Ak nemožno kontrolný orgán zabezpečiť pri dodávkach vodnej hydiny a moriek nad 200 kusov a pri kurenciach a sliepkach nad 300 kusov, zistí sa akosť kontrolným zabitím. Kontrolné zabitie sa musí vykonať prednostne ten istý deň alebo najneskôr nasledujúci deň po odbere, pokiaľ možno na najbližšom mieste, kde možno toto zabitie vykonať. Poľnohospodárska organizácia má právo sa zúčastniť na kontrolnom zabití. Kontrolným zabitím sa zisťuje akosť jatočnej hydiny preberanej podľa váhy v živom v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie. Pomer akostných tried zistených kontrolným zabitím sa použije pre spätné určenie pomeru akostných tried v dodávke živej hydiny. Pri kontrolnom zabití sa určuje akosť zabitej hydiny podľa akostných znakov uvedených v ČSN 46 6415. Na vady hydiny spôsobené pri zabití a opracovaní sa neprihliada. Hydina III. akostnej triedy sa zaraďuje do II. akostnej triedy do výšky normy spracovateľského závodu. Spory o akosť zabitej hydiny pri kontrolnom zabití rozhoduje s konečnou platnosťou štátny veterinárny lekár. Pri prevzatí hydiny na kontrolné zabitie vystaví odberateľ poľnohospodárskej organizácii lístok o prevzatí, na ktorom potvrdí druh, počet kusov a váhu hydiny. V poznámke uvedie „kontrolné zabitie“ a vyznačí akosť udávanú poľnohospodárskou organizáciou i odberateľom. Uhynutia a straty na váhe počas prepravy znáša odberateľ. Nákupný lístok vystaví odberateľ do dvoch pracovných dní po prijatí vyúčtovania kontrolného zabitia.

(9) Pri hydine nakŕmenej pred dodávkou sa odpočíta z váhy každého kusa najviac:

pri raných a ostatných husiach 0,20 kg
pri sadlových husiach 0,30 kg
pri kačiciach 0,15 kg
pri kurenciach a mláďatách perličiek 0,05 kg
pri sliepkach a perličkách 0,10 kg
pri morkách 0,25 kg.

Pri kačiciach dodávaných priamo z vody sa zráža z váhy každého kusa 0,05 kg (okrem zrážky na nakŕmenosť).

(10) V prípadoch, v ktorých poľnohospodárska organizácia dodáva zabitú hydinu, platia osobitné predpisy, ČSN 57 3099, prípadne dodacie podmienky dohodnuté v zmluve.

(11) Penále za nedodaných alebo neodobratých 100 kg živej váhy jatočnej hydiny je 30 Kčs.

§ 59

Chorá hydina, hydina podozrivá z choroby a neštandardná hydina

(1) Chorá hydina z chovov alebo oblastí zamorených chorobami alebo hydina podozrivá z nakazenia alebo nákazy sa odoberá podľa pokynov štátneho veterinárneho lekára. Na túto hydinu vystaví odberateľ lístok o prevzatí, v ktorom uvedie druh, počet kusov a váhu hydiny. Táto hydina sa dopravuje a spracuje podľa pokynov štátneho veterinárneho lekára a za základ pre speňaženie sa berie množstvo zabitej hydiny určené štátnym veterinárnym lekárom za požívateľné. Náklady spojené so spracovaním hydiny III. triedy a konfiškátov uhrádza poľnohospodárska organizácia. Do plnenia zmluvy sa poľnohospodárskej organizácii započítava celková živá váha prevzatej hydiny okrem konfiškátov.

(2) Obdobne sa postupuje aj pri speňažovaní neštandardnej hydiny, pokiaľ nedôjde k inej dohode.

§ 60

Ryby, zverina a živá zver

(1) Na dodávky trhových kaprov (I. a II. váhová trieda) sa uzavierajú ročné zmluvy. Odberateľ sa dohodne s poľnohospodárskou organizáciou najneskôr 30 dní pred začiatkom každého štvrťroka o rozsahu dodávok v jednotlivých mesiacoch nasledujúceho štvrťroka.

(2) Ak v zmluve nebudú uvedené iné akostné podmienky, platia pre odber trhových kaprov tieto najnižšie váhy:

kapor I. váhovej triedy 1,00 kg

kapor II. váhovej triedy 0,60 kg.

Pri dodávkach kaprov I. triedy sa považuje váhová trieda za splnenú, ak dodávka neobsahuje viac ako 5 % kaprov nižšej váhovej triedy.

(3) Na dodávky neštandardných trhových rýb a rýb neuvedených v technickej norme, rybej násady, plôdika a ikier sa uzavierajú zmluvy, v ktorých sa dojednávajú dodacie podmienky a ceny.

(4) Na dodávky zveriny sa uzavierajú zmluvy na kalendárny rok v členení na jednotlivé štvrťroky podľa jednotlivých druhov zveriny a na váhové množstvo v mŕtvej váhe.

(5) V zmluve na dodávku zveriny dohodne odberateľ s dodávateľom spôsob zahlásenia úlovku, termíny odberu, nákupné miesta a ostatné nákupné a dodacie podmienky. Ak bolo dohodnuté, že dodávateľ dopraví zverinu do nákupného miesta mimo hraníc poľovného revíru, musí sa v zmluve výslovne dohodnúť výška náhrady dopravných nákladov do tohto miesta; tieto náklady uhrádza odberateľ.

(6) Užívatelia poľovného revíru dodávajú zverinu podľa týchto akostných podmienok:

a) zverina raticovej zveri:

kusy riadne vyvrhnuté, nezaparené, nie primoc poškodené streľbou, samci (okrem kancov) bez hláv, holá zver (včítane čiernej) s hlavami;

b) zverina drobnej zveri:

zajace - vytlačené a nerozstrieľané,

bažanty a kačice - nerozstrieľané,

jarabice - vyháčkované a nerozstrieľané.

c) Pre jednotlivé druhy zveriny sa určujú tieto najnižšie váhy v mŕtvom stave:

zverina jelenia 45 kg
čierna 40 kg
srnčia 8 kg
zajačia 3 kg
jarabičia 18 dkg.

Pri raticovej zveri sa najnižšia váha vzťahuje len na dospelé kusy. Mladé a zdravé kusy sa môžu dodávať i v nižšej váhe.

d) Bažanty preberá odberateľ od užívateľov poľovných revírov podľa týchto akostných tried:

akostná trieda I

- kohúty a sliepky nad 70 dkg mŕtvej váhy

akostná trieda II

- kohúty a sliepky do 70 dkg mŕtvej váhy a všetky kusy s rozstrieľaným bruchom bez ohľadu na váhu.

(7) Podmienky dodávky a odberu živej zveri dohodnú užívatelia poľovných revírov s odberateľom v zmluve.

(8) Povinnosť platiť penále pri dodávkach rýb, rybej násady, plôdika, ikier, zveriny a živej zveri vzniká len vtedy, ak penále bolo v zmluve výslovne dohodnuté.

§ 60a

Kožky

(1) Kožkami sa podľa tejto vyhlášky rozumejú kožky z kožušinových zvierat (t. j. z noriek, nutrií, ušľachtilých druhov líšok a z králikov chovaných vo veľkochovoch socialistických poľnohospodárskych organizácií), ďalej len „kožky z kožušinových zvierat".

(2) Podmienky dodávky a odberu dohodnú dodávateľ s odberateľom v zmluve.

(3) Povinnosť platiť penále vzniká len vtedy, ak penále bolo v zmluve výslovne dohodnuté.

Mlieko

§ 61

(1) Akosť surového mlieka ustanovuje ČSN 57 0601 - Surové mlieko (ďalej len „mlieko“).

(2) Odberateľ uzavrie s poľnohospodárskou organizáciou zmluvu o dodávke mlieka v ročnom objeme. Pri uzavieraní zmluvy je odberateľ oprávnený si vyžiadať od poľnohospodárskej organizácie orientačne množstvo na jednotlivé štvrťroky a najneskôr vždy 15 dní pred začiatkom každého štvrťroku dohodnúť rozsah dodávok v jednotlivých mesiacoch nasledujúceho štvrťroku. Ak nedôjde k dohode, platí návrh poľnohospodárskej organizácie. Pre plnenie jednotlivých mesiacov platí tolerancia ± 10%. Rozsah mesačných dodávok v poslednom štvrťroku musí viesť k splneniu dohodnutého celoročného objemu dodávok.

(3) Mlieko nezodpovedajúce ČSN 57 0601 - Surové mlieko je odberateľ povinný odobrať v rozsahu ustanovenom v § 109 ods. 3, a to za ceny ustanovené osobitným predpisom.*) Do plnenia zmluvy sa započítavajú dodávky mlieka o kyslosti nepresahujúcej 10o SH.

(4) Ak odberateľ rozborom podľa ČSN 57 0530 zistí, že dodávateľ porušil dodané mlieko vodou, odstredeným mliekom, odsmotanením, nezapočítava sa táto dodávka do plnenia zmluvy. Ak mlieko vykazuje sušinu bez tuku nad 8 %, odberateľ je povinný preukázať jeho porušenie odobratím stajňovej vzorky.

§ 62

(1) Mlieko preberá odberateľ v mliečnici alebo na inom mieste, kde technicky možno zistiť množstvo a akosť mlieka (§ 63 ods. 1). Miesto prebierky v poľnohospodárskej organizácii musí byť komunikačne prístupné. V prípadoch, v ktorých cesty nie sú prístupné nadmernej váhe vozidla alebo inak nezjazdné, dohodne sa poľnohospodárska organizácia s odberateľom o inom preberacom mieste alebo čiastkovom zvoze v rámci obvodu poľnohospodárskej organizácie.

(2) Odberateľ je povinný zabezpečiť odvoz mlieka z miesta prebierky podľa dohodnutého zvozného plánu, ktorý musí byť určený tak, aby sa mohol ukončiť technologický postup podľa ČSN 46 6104 „Ošetrenie surového mlieka po nadojení“, najdlhšie však do 20 hodín po nadojení, pokiaľ sa nedohodli kratšie lehoty. Dobu odvozu mlieka odberateľ dohodne s poľnohospodárskou organizáciou. Ak nedôjde k dohode, odvoz mlieka sa neuskutoční:

a) v letnom období pred 5. hodinou rannou,

b) v zimnom období pred 6. hodinou rannou.

Mlieko z odpoludňajšieho dojenia sa musí odviezť najneskôr do 13. hodiny nasledujúceho dňa. Ak zvozný plán nebude mať nadväznosť na dokončenie technologického postupu, môže mliekáreň, ak sa dohodne s poľnohospodárskou organizáciou, odobrať mlieko o vyššej teplote. Toto dojednanie musí však byť výslovne uvedené v zmluve.

(3) Pri kanvovom zvoze je odberateľ povinný poskytnúť poľnohospodárskej organizácii bezodplatne denne v potrebnom množstve čisté mliekárenské kanvy podľa ČSN 46 6109. Pri cisternovom zvoze odberateľ bezodplatne požičia mliekárenské kanvy tým poľnohospodárskym organizáciám, od ktorých neodváža mlieko z mliečnice alebo z dôvodu nedostatočnej technickej vybavenosti odberateľa. V týchto prípadoch čistenie a údržbu kanví obstaráva poľnohospodárska organizácia bezodplatne. V ostatných prípadoch sa musí požičiavanie kanví a príslušná úhrada výslovne dohodnúť v zmluve.

(4) Ak odberateľ odoberá mlieko v mliečnici, je poľnohospodárska organizácia povinná ju vybaviť riadnym osvetlením a zariadením na uchovanie akosti a meranie množstva mlieka, pokiaľ sa odoberá z chladiacich nádrží.**)

§ 63

(1) Prevzatie mlieka odberateľ potvrdí na lístku o prevzatí, ktorý vyplní poľnohospodárska organizácia a ktorý musí mať náležitosti ustanovené v § 10 ods. 3. Údaje o akosti sa uvedú podľa zistenia pri odbere, a to stupeň kyslosti, teplota, stupeň čistoty a počet odobratých vzoriek na tučnosť. Na lístku o prevzatí sa uvedie aj počet odovzdaných a vrátených obalov. Odberateľ vystaví nákupný lístok po zistení percenta tučnosti, prípadne špecifickej hmoty a ďalších ukazovateľov potrebných na určenie akosti mlieka v laboratóriu odberateľa a odovzdá ho nasledujúci deň poľnohospodárskej organizácii. Ak odberateľ zistí porušenosť mlieka, je povinný oznámiť to ten istý deň poľnohospodárskej organizácii (telefonicky, telegraficky).

(2) V prípadoch, v ktorých sa má mlieko prevziať na plnenie zmluvy so zrážkou na kyslosť (kyslosť nad 8° SH do 10° SH) alebo sa nemá započítať do plnenia zmluvy (nad 10° SH), určí sa kyslosť ihneď pri prevzatí dostupnou a preukázateľnou metódou.

(3) Zástupca poľnohospodárskej organizácie musí byť prítomný pri odovzdaní mlieka na prevzatie a potvrdenie sprievodných dokladov v čase určenom zvozným plánom. Ak je neprítomný, platí zistenie osádky vozidla.

(4) Vzorky sa odoberajú denne pri prevzatí, a to pri kanvovom zvoze v prevádzkárni odberateľa (mliekáreň), pri cisternovom zvoze v poľnohospodárskej organizácii. Pri odbere mlieka je odberateľ povinný na požiadanie odovzdať poľnohospodárskej organizácii zaplombovanú vzorku pre kontrolné účely.

(5) Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch sa pri cisternovom zvoze môžu obe organizácie so súhlasom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho dohodnúť o tom, že zisťovanie tučnosti denných dodávok mlieka nebude sa vykonávať každý deň. Tučnosť sa však musí zistiť najmenej desaťkrát za jeden kalendárny mesiac. Hranice dennej anulácie v prípade zníženého počtu dní pre určenie tučnosti sa znížia na ± 0,1 % a mesačný rozdiel nesmie prekročiť ± 0,03 %.

(6) Vzorky sa odoberajú do vzorkovnice v minimálnom množstve 250 ml z každej dennej dodávky mlieka. Odberateľ je povinný vykonať rozbory vzoriek ešte ten istý deň a zvyšky vzoriek uchovať do 12. hodiny budúceho dňa. Ak sa vo výnimočných prípadoch nebude môcť vykonať rozbor mlieka (čiastočne premrznuté mlieko, rozbitie vzorkovnice a pod.), platí, že mlieko malo tučnosť zodpovedajúcu priemernej tučnosti zistenej pri ostatnom mlieku dodávanom v bežnom mesiaci. Bazénové vzorky pri cisternovom zvoze sa naberajú po riadnom rozmiešaní v pomere obsahu jednotlivých nádob, v ktorých je mlieko pripravené na odvoz, a to buď ručne, alebo pomocou odkvapového zariadenia.

(7) Ak odberateľ neodoberie mlieko v čase určenom vo zvoznom pláne, poľnohospodárska organizácia zodpovedá za teplotu a kyslosť mlieka pripraveného na zvoz len ďalšiu 1 hodinu.

(8) Ak akosť dodávaného mlieka zisťuje odberateľ, poľnohospodárska organizácia má právo zúčastniť sa na zisťovaní akosti v laboratóriu odberateľa.

§ 64

(1) Pri cisternovom zvoze je odberateľ povinný denne vykonávať kontrolu akosti a obsahu jednotlivých cisterien a porovnávať ich s údajmi zistenými u dodávateľa. Kontrolná vzorka sa odoberie z celého množstva mlieka obsiahnutého v cisterne po riadnom premiešaní obsahu cisterny, a to najmenej dvoma nábermi. Tučnosť kontrolnej vzorky sa určí dvoma úradne overenými tukomermi. Ak rozdiel medzi tučnosťou kontrolnej vzorky a tučnosťou zistenou rozborom vzoriek odobratých pri prevzatí presahuje ± 0,2 %, postupuje sa ako keby vzorky neboli odobraté. Odberateľovi sa môže povoliť takto postupovať aj v prípade, ak denný rozdiel presahuje ± 0,1 %.

(2) Celomesačný rozdiel medzi prijatou a vyplatenou priemernou tučnosťou na jednotlivých cisternových linkách nesmie prekročiť + 0,03 %. Najmä v týchto prípadoch môže Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky nariadiť odber dvoch rampových cisternových vzoriek nezávisle od seba, po opätovnom premiešaní obsahu cisterny, pričom druhá vzorka sa zaplombuje a bude slúžiť výhradne na kontrolné účely.

§ 65

Ak poľnohospodárska organizácia vyznačí na lístku o prevzatí výsledky vlastného rozboru vykonaného podľa ČSN 57 0530 a ak sa jej údaj nezhoduje s výsledkom rozboru vykonaného odberateľom, určí sa akosť mlieka na základe dohody oboch organizácií. Ak k dohode nedôjde, je odberateľ povinný neodkladne požiadať o rozhodnutie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Ak tak neurobí, platí za dodanú akosť akosť udaná poľnohospodárskou organizáciou.

§ 66

(1) Za dodané mlieko v mesiaci odberateľ poskytne poľnohospodárskej organizácii do 20. dňa každého mesiaca preddavok približne vo výške 2/3 predpokladanej celomesačnej dodávky. Po uplynutí mesiaca vykoná do 5. dňa nasledujúceho mesiaca konečné vyúčtovanie.

(2) Odberateľ zaplatí poľnohospodárskej organizácii cenu za dodané mlieko podľa priemernej tučnosti, ktorá sa vypočíta tak, že sa spočítajú tukové jednotky dodané v jednotlivých dňoch zúčtovacieho obdobia príslušnou poľnohospodárskou organizáciou. Tento súčet sa delí množstvom litrov mlieka, ktoré dodala v tom istom období. Priemerná tučnosť sa vypočíta na 2 desatinné miesta.

Združené dodávky

§ 67

(1) Ak sa odberateľ s JRD dohodne o tom, že JRD obstará v obci za určenú odmenu zber mlieka od výrobcov - jednotlivcov (členov JRD, jednotlivo hospodáriacich roľníkov a súkromných chovateľov kráv) a vykoná vyúčtovanie výplat za toto mlieko, musí mať táto zmluva písomnú formu. Návrh zmluvy predkladá odberateľ. V zmluve sa určí výška odmeny za zber a výplatu mlieka a materiálne podmienky (požičanie kanví, vybavenie zberne, úhrada réžie v zberni a pod.), ktoré odberateľ poskytne JRD.

(2) Dodávky jednotlivo hospodáriacich roľníkov a súkromných chovateľov kráv sa preberajú a skladujú oddelene od dodávok zo spoločnej výroby a vyplácajú sa na základe zistenej akosti a priemernej tučnosti najmenej 3 platných vzoriek od všetkých združených dodávateľov a po vykonaní príslušných zrážok (prirážok). Vyúčtovanie sa vykonáva do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

§ 68

(1) Poľnohospodárska organizácia má nárok na odpredaj odstredeného mlieka alebo cmaru na kŕmne účely v rozsahu ustanovenom Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy.

(2) Na odpredaj mlieka odberateľ uzaviera s poľnohospodárskou organizáciou zmluvu v rozsahu, ktorý zodpovedá údajom poľnohospodárskej organizácie o počte teliec a odstavčiat obsiahnutých v jej návrhoch celoročného výrobno-finančného plánu, prípadne hospodársko-výrobno-finančného plánu. Rozsah mesačných dodávok odstredeného mlieka alebo cmaru poľnohospodárske organizácie dohodnú s odberateľom najneskoršie 15 dní pred začiatkom každého štvrťroku.

(3) Odberateľ dodáva tekuté kŕmne mlieko pravidelne denne v akosti podľa príslušných ČSN. Do plnenia zmluvy sa nezapočítajú tekuté i sušené kŕmne mlieka, ktoré nezodpovedajú príslušným ČSN. Odberateľ môže podľa dohody s poľnohospodárskou organizáciou vydávať za odstredené pasterizované mlieko sušené odstredené mlieko, a to v pomere 1 kg sušeného odstredeného mlieka za 11 litrov čerstvého odstredeného pasterizovaného mlieka.

(4) Odstredené pasterizované mlieko alebo cmar sa dodáva poľnohospodárskym organizáciám v kanvách. Čisto vymyté kanvy sú povinné vracať v dojednaných lehotách, a ak lehota nie je dohodnutá, pri najbližšej dodávke. Ak odberateľ rozváža odstredené pasterizované mlieko alebo cmar v cisterne, je povinný ho odovzdávať poľnohospodárskym organizáciám v kanvách.

(5) Ak poľnohospodárska organizácia alebo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky zistí, že kŕmne mliečne výrobky nezodpovedajú akosti ustanovenej technickými normami, majú právo požadovať náhradnú dodávku týchto výrobkov v akosti ustanovenej ČSN. Právo poľnohospodárskej organizácie účtovať penále za dodávku vadnej akosti nie je tým dotknuté.

§ 69

(1) Na plnenie zmluvy o dodávke mlieka sladkou smotanou alebo maslom musí dať súhlas výrobná poľnohospodárska správa a štátny veterinárny lekár. Dohody sa v týchto prípadoch uzavierajú najmä vtedy, ak vedú k ďalšiemu zintenzívneniu výroby alebo keby zvoz mlieka bol nehospodárny. Poľnohospodárske organizácie, ktoré sa zaoberajú chovateľstvom a plemenárstvom a potrebujú na tento účel čerstvé odstredené mlieko na odchov mláďat, môžu namiesto mlieka dodávať smotanu alebo maslo.

(2) Pri dodávkach smotany alebo masla musí sa dohodnúť spôsob dopravy týchto výrobkov do mliekárne. Náklady dopravy uhrádza vždy odberateľ.

(3) Smotana sa dodáva v akostiach ustanovených ČSN 57 0656, ovčí hrudkový syr sa dodáva v akostiach ustanovených ČSN 57 1137, miešaný hrudkový syr sa dodáva v akostiach ustanovených ČSN 57 1138 a ovčie mlieko sa dodáva v akostiach ustanovených v ÚN-MPP 10 854.

(4) Prepočet smotany do plnenia zmluvy o dodávke mlieka sa vykoná vydelením tukových jednotiek v smotane priemernou tučnosťou súčasne dodávaného mlieka. Ak poľnohospodárska organizácia dodáva výlučne smotanu, vykoná sa prepočet vydelením tukových jednotiek v smotane základnou tučnosťou 3,60 %.

(5) Roľnícke maslo sa nakupuje od poľnohospodárskych organizácií len v mimoriadnych prípadoch a jeho dodávku ustanovujú osobitné predpisy.*) Akostné podmienky roľníckeho masla sa dohodnú v zmluve. Akostné hodnotenie roľníckeho masla sa vykonáva v mieste prebierky. Do dodávky sa započítava roľnícke maslo tejto akosti:

- dobrej akosti, t. j. dobrej chuti, vône i konzistencie, čisté, o obsahu najviac 18 % vody;

- zdravotne nezávadné, nesmie byť žltkasté, horkasté, znečistené a nesmie páchnuť;

- musí byť čerstvé, nie staršie ako 2 dni;

- musí byť balené v čistom pergamenovom papieri alebo v náhrade pergamenového papiera, ktorý poľnohospodárskej organizácii predá odberateľ.

Maslo horšej akosti (mazľavé, zlej konzistencie, kyslastej, horkastej alebo žltkastej chuti, sparené, o mierne zvýšenom obsahu vody alebo slabo znečistené) sa nakupuje len výnimočne so zrážkou z nákupnej ceny a nezapočítava sa do plnenia zmluvy. Maslo staršie, žltkasté a horkasté, páchnuce, značne znečistené, maslo so značným obsahom vody sa nesmie nakupovať. Ak okresný národný výbor rozhodne, že sa maslo musí zo zdravotných dôvodov dodávať prepustené na rafináciu a technické účely, prepočíta sa do plnenia dodávky čerstvého masla vynásobením množstva dodaného prepusteného masla koeficientom 1,25.

(6) Akosť ovčieho hrudkového syra určuje ČSN 57 1137. Ovčí hrudkový syr sa preberá na vopred dohodnutých miestach. Prevzatie potvrdí odberateľ v dodávateľskej knižke, v ktorej vyznačí akosť dodaného výrobku. Odberateľ je povinný odobrať vzorky z každej hrudky a urobiť rozbor vzoriek najneskôr druhý deň po prevzatí; zvyšky vzoriek je povinný uschovať do 12. hodiny nasledujúceho dňa na kontrolné účely. Na žiadosť poľnohospodárskej organizácie je odberateľ povinný odovzdať jej zapečatenú vzorku na kontrolné účely. Ovčí hrudkový syr sa na plnenie zmluvy o dodávke mlieka prepočítava v pomere 1 : 11 (1 kg ovčieho hrudkového syra sa rovná 11 litrom mlieka).

(7) Penále za nedodaných alebo neodobraných 100 litrov mlieka sa ustanovuje vo výške 5 Kčs.

§ 70

Kontrolu prebierky, hodnotenie a vyplatenie nakupovaného mlieka, roľníckeho masla, ovčieho hrudkového syra a smotany dodávaných poľnohospodárskymi organizáciami vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ktorému patrí aj kontrola technológie týchto výrobkov v prvovýrobe. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z ustanovení § 63 ods. 4 a 5 a § 64 ods. 1.

Konzumné vajcia

§ 71

(1) Konzumné vajcia sa dodávajú v akostiach ustanovených ČSN 46 6408.

(2) Poľnohospodárska organizácia uzaviera s odberateľom zmluvu na dodávku konzumných vajec v ročnom objeme.

(3) Dodacia lehota konzumných vajec sa určuje s presnosťou na mesiac. Odberateľ dohodne s poľnohospodárskou organizáciou najneskôr 30 dní pred začiatkom každého štvrťroku rozsah dodávok v jednotlivých mesiacoch nasledujúceho štvrťroku. Ak nedôjde k dohode, platí návrh poľnohospodárskej organizácie. Pre plnenie v jednotlivých mesiacoch platí tolerancia ± 10 %. Rozsah mesačných dodávok v poslednom štvrťroku musí však viesť k splneniu dohodnutého celoročného objemu dodávok.

(4) Konzumné vajcia odberateľ preberá vždy v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie prístupnej dopravnému prostriedku (nákladnému automobilu), v ktorej možno zistiť váhu vajec a presvietiť ich akosť.

(5) Poľnohospodárska organizácia je povinná uložiť vajcia do obalov a vystaviť dodací list, v ktorom uvedie celkovú váhu dodávky a počet kusov. Pokiaľ poľnohospodárska organizácia dodáva vajcia, ktoré sa nakupujú podľa ČSN 46 6408 so zrážkou z pevnej (základnej) nákupnej ceny, je povinná ich baliť oddelene a obal označiť.

§ 72

(1) Poľnohospodárska organizácia pripraví za odmenu na žiadosť odberateľa vajcia na odvoz tak, že vyznačí na jednotlivých obaloch meno, adresu, brutto, taru a netto váhu a počet kusov. Odberateľ je povinný pre poľnohospodársku organizáciu bezodplatne zabezpečiť obalový materiál na vajcia a tlačivá potrebné na vybavenie dodávky vajec.

(2) Dodávka vajec sa uskutočňuje v dňoch dohodnutých medzi poľnohospodárskou organizáciou a odberateľom. Ak sa nemohol dohodnutý plán odberu vajec z prevádzkárne poľnohospodárskej organizácie dodržať, odberateľ je povinný odobrať vajcia najneskôr do 3 dní a započítať dodávku do obdobia, v ktorom sa mala odobrať. Ak odberateľ túto povinnosť nesplní, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu tým spôsobenú.

(3) Pri odbere v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie odberateľ preveruje udanú akosť a váhu dodávky. Akosť sa preveruje štatistickou prebierkou na základe ustanoveného alebo dohodnutého preberacieho plánu. Ak sa štatistickou prebierkou zistí, že akosť nezodpovedá akosti udanej poľnohospodárskou organizáciou, odberateľ má právo požadovať zľavu až 5 % z ceny celkovej dodávky alebo vyplatiť dodávku podľa výsledku štatistickej prebierky alebo požadovať vytriedenie nevyhovujúcich vajec. Ak poľnohospodárska organizácia nesúhlasí s výsledkom štatistickej prebierky, odberateľ zabezpečí do 3 pracovných dní od prevzatia kontrolné triedenie v najbližšej triediarni vajec. Odberateľ je povinný prizvať poľnohospodársku organizáciu na kontrolné triedenie. Dodávka sa vyplatí podľa výsledku kontrolného triedenia. Pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, platí pre zúčtovanie zásada, že tečúce vajcia zistené pri kontrolnom triedení sa započítavajú na ťarchu odberateľa. Aj ostatné vadné vajcia, pokiaľ ich počet nepresahuje 0,5 % z celkového počtu dodaných vajec, sa započítavajú na ťarchu odberateľa. Ak sa pri kontrolnom triedení vyskytne viac ako 1 % vajec nezodpovedajúcich akosti udanej poľnohospodárskou organizáciou, je táto organizácia povinná zaplatiť odberateľovi penále vo výške 20 % z hodnoty preklasifikovaných vajec.

(4) Pre priame dodávky podľa dohodnutých dodacích podmienok odberateľ požičia poľnohospodárskej organizácii na jej požiadanie obaly za dojednanú cenu.

(5) Penále za nedodaných alebo neodobratých 1 000 kusov vajec je 20 Kčs.

§ 73

Ovčia vlna

(1) Odberateľ uzavrie s poľnohospodárskou organizáciou zmluvu o dodávke vlny v ročnom objeme s členením na polroky. Zmluvy o dodávke za každý polrok sa spresňujú 30 dní pred začiatkom polroka.

(2) Ovčia vlna sa nakupuje v akostiach ustanovených ČSN 46 6222 - Tuzemská potná ovčia vlna. Poľnohospodárska organizácia je povinná vlnu ihneď po striži rozprestrieť na dobu 10 až 14 dní na vzdušnom mieste, ďalej vlnu roztriediť podľa akosti, t. j. urovnať a rozdeliť podľa jemnosti a dĺžky a oddeliť kúsky od rúna.

(3) Odberateľ nakupuje ovčiu vlnu na základe zmyslového posúdenia jemnosti, čistoty, dĺžky, charakteru, zdravosti, vlhkosti vlákien a určí triedu akosti a percento výťažnosti. V prípade, že poľnohospodárska organizácia nesúhlasí s ohodnotením odberateľ je povinný zabezpečiť odobratie vzorky dodávanej vlny buď orgánom povereným rozhodnúť o akosti vlny, alebo za účasti oboch organizácií podľa ČSN 46 6222 - Tuzemská potná ovčia vlna.

(4) Odberateľ nakupuje vlnu priamo v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie, pokiaľ pre to poľnohospodárska organizácia vytvorila podmienky (veľká svetlá miestnosť vybavená triediacim stolom, ciachovanou váhou vážiacou s presnosťou na 5 dkg a zariadením na žochovanie vlny), inak v mieste dohodnutom v zmluve. Od ostatných dodávateľov sa vlna nakupuje v mieste vyhlásených odberateľom po schválení okresným národným výborom a po prerokovaní so štátnym veterinárnym lekárom.

(5) Pri nákupe sa na váhu ovčej vlny do 5 dkg neprihliada a nad 5 dkg sa zaokrúhľuje na 10 dkg.

(6) Pokiaľ sa vlna nakupuje v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie, odberateľ je povinný zabezpečiť obaly. Pri odbere vlny mimo prevádzkárne poľnohospodárskej organizácie dodávateľ je povinný dodať vlnu vo vlastných obaloch, pokiaľ sa v zmluve nedohodne inak.

(7) Penále za nedodaných alebo neodobratých 100 kg ovčej vlny je 200 Kčs.

Štvrtý oddiel

Osobitné podmienky dodávky plemenných, chovných a úžitkových zvierat a násadových vajec

§ 74

Plemenné zvieratá

Plemenné zvieratá sa zaraďujú do výslednej triedy plemennej hodnoty ustanovenej technickými normami:

plemenné kone ČSN 46 6310
plemenný hovädzí dobytok ČSN 46 6110
plemenné ošípané ČSN 46 6150
plemenné ovce ČSN 46 6210
plemenné kozy ČSN 46 6230
kurence, sliepky, kohúty ČSN 46 6410
morky ČSN 46 6440
husi ČSN 46 6510
kačice ČSN 46 6540

§ 75

Chovné zvieratá

Pre chovný hovädzí dobytok platí ČSN 46 6111,

pre chovné ošípané platí ČSN 46 6155 a

pre chovné ovce ČSN 46 6215.

§ 76

(1) Plemenné a chovné zvieratá sa predávajú na trhoch pre plemenné a chovné zvieratá, výnimočne zo stajne chovateľa.

(2) Pri predaji plemenných a chovných zvierat dodávateľ musí odovzdať odberateľovi potvrdenie o pôvode vydané plemenárskou organizáciou, sprievodný list, váhový lístok, veterinárne potvrdenie o výsledku zdravotných skúšok podľa platných predpisov*) a potvrdenie spôsobilosti na ďalšiu plemenitbu; ďalej odovzdá záznam o zapustení a stave brezivosti potvrdený pri inseminácii plemenárskou organizáciou, v prípade prirodzenej plemenitby štátnym veterinárnym lekárom.

§ 77

Úžitkové zvieratá

(1) Úžitkovými zvieratmi sú také zvieratá, ktoré nezodpovedajú podmienkam ustanoveným pre plemenné alebo chovné zvieratá a sú určené na ďalšie hospodárske využitie.

(2) Pre úžitkový hovädzí dobytok platí ČSN 46 6111,

pre úžitkové ošípané platí ČSN 46 6155 a

pre úžitkové ovce platí ČSN 46 6215.

(3) Pri nákupe nakŕmených zvierat sa dohodne zo zistenej váhy zrážka do 5 %, pri nadmernej nakŕmenosti až do 8 %. Pri predaji a nákupe odstavčiat možno, ak sú nakŕmené, vykonávať zrážky na nakŕmenosť, najviac však do 5 %.

(4) Dodávateľ je povinný súčasne s dodávkou úžitkových zvierat odovzdať odberateľovi sprievodný list, veterinárne potvrdenie o výsledku zdravotných skúšok a doklad o zapustení alebo brezivosti zvierat.

(5) Na dodávky odstavčiat sa uzavierajú dlhodobé zmluvy najmenej na dobu dvoch rokov; objem ročných dodávok sa člení na mesiace, a to na prvý rok platnosti dlhodobej zmluvy, na ďalšie roky v termínoch určených na uzavieranie zmlúv (§ 2 ods. 2). Pri dodávkach odstavčiat sa pripúšťa oproti dohodnutému množstvu mesačná tolerancia v tejto výške:

a) pre dodávky od poľnohospodárskych organizácií menej ako 20 %,

b) pre ostatné dodávky menej ako 10 %.

Dodávané odstavčatá a behúne musia byť zdravé, vývinom a váhou zodpovedajúce svojmu veku. Odstavčatá vo váhovom rozpätí od 12 do 25 kg, behúne vo váhovom rozpätí od 26 do 50 kg. Pri kastrovaných odstavčatách musia byť zahojené rany. Nákupná váha sa určuje na celé kilogramy, pričom do 0,50 kg sa zaokrúhľuje smerom dole a nad 0,50 kg smerom hore.

(6) Odberateľ je povinný odobrať zmluvne zabezpečené odstavčatá najneskôr do 10 dní (odstavčatá dodávané nad zmluvu do 21 dní) odo dňa, keď mu ich poľnohospodárska organizácia ponúkla na odber. Ak odberateľ odstavčatá neodoberie v dohodnutom množstve a čase, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu tým spôsobenú.

(7) Penále za nedodané alebo neodobraté odstavča je 100 Kčs.

(8) Pri dodávke odstavčiat z medzikrajových alebo medziokresných presunov dráhou alebo dopravnými prostriedkami dodávateľa odberateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi váhové úbytky, ak straty na váhe odstavčiat pri trvaní prepravy sú

do 12 hodín viac ako7 %
do 24 hodín viac ako9 %
do 36 hodín viac ako10 %
nad 36 hodín12 %

z nákupnej živej váhy uvedenej v sprievodnom doklade (váhovej zápisnici). V týchto prípadoch je odberateľ oprávnený požadovať iba náhradu váhového úbytku nad zhora uvedené percento, pričom pre výpočet týchto úbytkov je rozhodujúci rozdiel vzniknutý medzi váhou uvedenou v sprievodnom doklade (váhovej zápisnici) a váhou zistenou v mieste odovzdania odberateľovi.

(9) Odberateľ je povinný prevziať odstavčatá aj mimo pracovného času, pokiaľ mu to bolo oznámené.

Zodpovednosť za vady

§ 78

(1) Vady plemenných, chovných a úžitkových zvierat, ktoré nie sú zrejmé pri odbere od dodávateľa a ktoré sa nedali zistiť pri výbere, musia sa písomne reklamovať do 15 dní od splnenia dodávky, ak ide o mladé zvieratá, a do 42 dní od splnenia dodávky, ak ide o staršie zvieratá, hydinu a odstavčatá choré na sípavku, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Pri medziokresných a medzikrajových presunoch sa táto záručná doba predlžuje o dobu trvania prepravy. Za mladé zvieratá sa považujú:

a) odstavčatá,

b) behúne, chovné a úžitkové prasničky do 50 kg živej váhy,

c) hovädzí dobytok do 100 kg živej váhy alebo vo veku do 2 mesiacov,

d) ovce a kozy do 20 kg alebo vo veku do 3 mesiacov,

e) žriebätá vo veku do 1/2 roka.

(2) Ak v záručnej dobe zvieratá ochorejú, odberateľ je povinný zabezpečiť veterinárnu prehliadku a ich ošetrenie. Ak hrozí nebezpečenstvo uhynutia do času, kým príde štátny veterinárny lekár, odberateľ je povinný nechať zvieratá zabiť a preukázať totožnosť zabitého zvieraťa. Na požiadanie dodávateľa je odberateľ povinný zabezpečiť na bitúnku predloženie kože zo zabitého zvieraťa, pri odstavčatách, behúňoch a chovných prasničkách prehliadku polovíc na porovnanie čísla zvieraťa.

§ 78a

(1) Ak bola pri predaji zaručená pri plemeniciach brezivosť a ak sa veterinárnym potvrdením preukáže nižší stupeň brezivosti, je odberateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zľavu až do výšky 15 % z predajnej ceny. V prípadoch zistenej jalovosti sa zľava môže požadovať v odôvodnených prípadoch až na úroveň jatočnej hodnoty.

(2) Pokiaľ počet sliepočiek z celkovej dodávky triedených kureniec bude nižší, ako je záruka sexovania, musí sa táto chyba písomne reklamovať v lehote do 77 dní veku kureniec; pri uplatnení reklamácie v tejto lehote patrí odberateľovi za každú sliepočku pod uvedené percento sexovania zľava v rovnakej výške, v akej sa fakturoval jeden kus v príslušnej dodávke.

§ 79

Na predaj a presun zvierat sa vzťahujú veterinárne podmienky vyplývajúce zo zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti, vyhlášky č. 154/1961 Zb. a z vykonávacích predpisov k nim.

§ 80

Násadové vajcia

Pri odbere násadových vajec v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie odberateľ preveruje ich počet; ďalšie akostné znaky zisťuje spôsobom ustanoveným v ČSN 46 6409.

§ 80a

Nakupovať a predávať plemenné zvieratá, športové kone a násadové vajcia môžu iba organizácie poverené podľa osobitných predpisov.2)

Piaty oddiel

Osobitné podmienky dodávky poľnohospodárskych potrieb

§ 81

Osivo a sadivo, plemenné, chovné a úžitkové zvieratá a násadové vajcia

Pre dodávky osív a sadív platia ustanovenia § 46 až 51; pre dodávky plemenných, chovných a úžitkových zvierat a násadových vajec platia ustanovenia § 74 až 80.

Obchodné hnojivá

§ 82

(1) Obchodnými hnojivami sú všetky druhy dusíkatých, fosforečných, draselných, kombinovaných, vápenatých, humusových a bakteriálnych hnojív, prípadne iné látky používané na hnojenie a zúrodňovanie pôdy.

(2) Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky (ďalej len „PNZP“) sú povinné plniť dodávky hnojív v množstve a druhoch dohodnutých v zmluve. Rozsah mesačných dodávok organizácie dohodnú vždy 30 dní pred začiatkom príslušného štvrťroku. Obe organizácie sa v priebehu roka môžu dohodnúť na prípadných zmenách druhovej skladby hnojív. Pre plnenie zmluvy podľa jednotlivých druhov je však vždy rozhodujúca dodávka v čistých živinách.

§ 83

(1) PNZP je povinný odberateľovi oznámiť najneskôr s faktúrou:

a) či dodávané hnojivá zodpovedajú platnej technickej norme;

b) v prípade, že akosť hnojiva bude odchylná od technickej normy, uvedú sa aj nevyhovujúce ukazovatele.

(2) Pri dodávkach hnojív nezodpovedajúcich technickým normám je PNZP povinný poskytnúť odberateľovi primeranú (dohodnutú, ustanovenú) zľavu.

§ 84

Reklamácie vád dovážaných hnojív

(1) Ak sa v zmluve nedohodlo inak, je príjemca traťových dodávok z dovozu povinný reklamovať v PNZP v týchto lehotách:

a) vady dodávok, ktoré sú zrejmé už pri odbere od odovzdávajúcej organizácie, do 3 dní od príchodu výrobkov do miesta určenia;

b) vady dodávok zo socialistických štátov zistiteľné iba predpísaným alebo dohodnutým, chemickým alebo technickým rozborom najneskôr do 5 týždňov, z ostatných krajín do 10 dní od príchodu výrobkov do miesta určenia;

c) ostatné vady do 4 mesiacov od príchodu výrobkov do miesta určenia.

(2) Ak príjemca nereklamoval v lehotách ustanovených v predchádzajúcom odseku, jeho právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

Chemické prípravky

§ 85

Záručná doba

(1) PNZP zodpovedá za prípravky po dobu, ktorá je ustanovená od dátumu výroby a vyznačená na obale alebo na dodacom liste, najmenej však po dobu 2 mesiacov od splnenia dodávky.

(2) Ak záručná doba presiahne dobu účinnosti určenú výrobcom, môže sa prípravok dodať len so súhlasom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.

§ 86

Balenie a obaly

(1) Prepravné skrine a ohradové palety musia sa vyprázdniť ihneď po prijatí výrobkov.

(2) Po vrátení sudov, kanví a hobokov platia lehoty uvedené na sprievodnom doklade v súlade s osobitnými predpismi.*)

(3) Ak odberateľ nevráti kanvy, sudy a hoboky v ustanovenej lehote, PNZP mu ich vyfakturuje za obstarávaciu cenu.

(4) Ak odberateľ ponúkne PNZP vyfakturované obaly, je PNZP povinný použiteľné obaly odobrať a zaplatiť za ne obstarávaciu cenu (pri plechových bubnoch dve tretiny obstarávacej ceny) zníženú o dvojnásobok poplatku za opotrebenie.

(5) Plechové bubny, ktoré sú fakturované spoločne s dodávkou, môže odberateľ ponúknuť PNZP, ktorý ich prevezme, pokiaľ sú ďalej použiteľné, za dve tretiny obstarávacej ceny.

Krmivá a kŕmne zmesi

§ 87

(1) V zmluve o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb sa dodávateľ zaväzuje dodať odberateľovi kŕmne zmesi, pokiaľ mu odberateľ dodá v dohodnutom predstihu zodpovedajúce množstvo zrnovín alebo iných vlastných krmív (ďalej len „surovín“). Tieto suroviny sa nakupujú za podmienok ustanovených v § 20, 21 a 22 tejto vyhlášky.

(2) Ak dôjde k omeškaniu odberateľa pri dodávke surovín (§ 138 zák.), je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi zastavenie dodávok kŕmnych zmesí najmenej 10 dní pred dohodnutou dodacou lehotou a súčasne o tom podať zprávu nadriadenej organizácii (výrobnej poľnohospodárskej správe, odborovému riaditeľstvu a pod.).

(3) Záväzok dodať krmivá odberateľovi vzniká pre dodávateľa aj v prípadoch spätných odpredajov a mimoriadnych prídelov krmív podľa platných predpisov.

(4) Pokiaľ došlo k ochoreniu alebo k uhynutiu zvierat a je podozrenie, že dôvodom bola dodávka vadnej kŕmnej zmesi, odberateľ je povinný požiadať štátneho veterinárneho lekára o klinické vyšetrenie postihnutých zvierat, prípadne aj o pitvu a laboratórne vyšetrenie uhynutých zvierat. Súčasne je povinný upovedomiť dodávateľa.

§ 88

Akosť

(1) Krmivá so zhoršenými akostnými znakmi oproti technickým normám môžu sa výnimočne dodať iba so súhlasom odberateľa; pritom je dodávateľ povinný vždy opísať vady a súčasne dohodnúť zľavu z ceny pre krmivá nezodpovedajúce technickým normám.

(2) Pokiaľ orgán poverený odbornou štátnou kontrolou nad krmivami u výrobcu alebo dodávateľa zistí, že kŕmna zmes alebo iné krmivo nemá vyhovujúcu akosť, dodávateľ je povinný poskytnúť odberateľovi primeranú zľavu z ceny.

(3) Pri podozrení na vadu akosti alebo pri zistení vady dodanej kŕmnej zmesi alebo iného krmiva odberateľ je oprávnený požadovať náhradné plnenie v dobe potrebnej na zabezpečenie riadnej výživy zvierat. Ak dodávateľ nezabezpečí náhradné plnenie včas, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu, ktorej odberateľ nemohol zabrániť.

(4) Pokiaľ došlo k ochoreniu alebo k uhynutiu zvierat a je podozrenie, že dôvodom bola dodávka vadnej kŕmnej zmesi, odberateľ je povinný požiadať štátneho veterinárneho lekára o klinické vyšetrenie postihnutých zvierat, prípadne aj o pitvu a laboratórne vyšetrenie uhynutých zvierat. Súčasne je povinný upovedomiť dodávateľa.

§ 89

Množstvo

Dodané množstvo krmív a kŕmnych zmesí, ako aj množstvo surovín na výrobu kŕmnych zmesí sa smie odchyľovať od množstva dojednaného v zmluve v jednotlivých mesiacoch o ± 5 % pri zachovaní celoročného množstva.

§ 90

(1) Tekuté krmivá sa dodávajú v nádobách odberateľa, ak niet inej dohody.

(2) Dodávateľ je povinný prevziať späť použiteľné jutové vrecia od krmív a kŕmnych zmesí za podmienok ustanovených cenovými predpismi.

(3) Odberateľ je povinný dodávateľovi ihneď ohlásiť výskyt nákazy zvierat. Ak sa v prevádzkárňach odberateľa zistila slintačka, nákazlivé zmetanie, mor ošípaných, obrna ošípaných, sípavka ošípaných, salmonelóza a svrab, nesmú sa dodávky uskutočňovať v jutových vreciach. Obaly, ktoré prišli do prevádzkární odberateľa, kde sa vyskytla nákaza, nesmú sa vrátiť a odberateľ je povinný ich zničiť. Dodávateľ vyfakturuje tieto obaly odberateľovi podľa cenových predpisov.

(4) Bezobalová preprava kŕmnych zmesí sa vykonáva na základe predchádzajúcej dohody medzi dodávateľom a odberateľom. Dodávateľ s odberateľom súčasne dohodnú spôsob kontroly dodávaného množstva. Na žiadosť jednej strany je druhá strana povinná zúčastniť sa na odbere kompromisnej vzorky pri vyprázdňovaní dopravného prostriedku. Vzorka sa odoberie podľa technických noriem dvojmo (pre dodávateľa a odberateľa) a uskladní sa po vzájomne dohodnutú dobu.

§ 91

Dodacie lehoty

Dodacia lehota pre dodávky krmív, kŕmnych zmesí a surovín na výrobu kŕmnych zmesí sa určuje s presnosťou na mesiac. Organizácie najneskôr 30 dní pred začiatkom každého štvrťroku dohodnú rozsah dodávok v jednotlivých mesiacoch nasledujúceho štvrťroku. Dodávateľ s odberateľom dohodnú pred začiatkom dodávkového mesiaca harmonogram dodávok počas mesiaca.

Záručná doba

§ 92

Dodávateľ zodpovedá za akosť krmív a kŕmnych zmesí až do konca záručnej doby ustanovenej technickými normami, najmenej však 3 týždne od splnenia dodávky.

§ 93

Pri dodávke kŕmnej zmesi s uplynutou záručnou lehotou ustanovenou technickou normou môžu sa dodávky uskutočniť iba so súhlasom odberateľa so zľavou 5 % pri prekročení záručnej lehoty najviac o 1 mesiac a so zľavou 10 % pri prekročení najviac o 3 mesiace. Pri dodávkach starších kŕmnych zmesí výška zľavy sa dohodne medzi odberateľom a dodávateľom, najmenej však vo výške 20 %. Pri dodávke kŕmnej zmesi s uvedenými paušálnymi zľavami odberateľ nemôže uplatňovať nárok na ďalšie zľavy z ceny za nižšiu kŕmnu hodnotu zmesi vzniknutú dlhším skladovaním.

§ 94

Kŕmne pasterizované mlieko na napájanie teliec

(1) Mliekáreň dodá na základe zmluvy odberateľovi ako výmenu za rovnaké množstvo surového mlieka kŕmne pasterizované mlieko pre napájanie teliec podľa ČSN 57 0599, a to v množstve najviac 300 litrov na 1 chovné teľa a 2 kg vitamínového a antibiotického prípravku.

(2) Dodávateľ uzavrie s poľnohospodárskou organizáciou zmluvy na dodávky kŕmneho pasterizovaného mlieka v ročnom objeme a členení na štvrťroky a upresní s poľnohospodárskou organizáciou vždy 7 dní pred začiatkom dodávkového mesiaca rozsah mesačnej dodávky.

Šiesty oddiel

Preprava poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Preprava poľnohospodárskych výrobkov

§ 95

(1) Vonkajšiu prepravu poľnohospodárskych výrobkov vrátane kampaňovej prepravy organizujú a zabezpečujú odberatelia. Na jej zabezpečenie využívajú po dohode s pobočkou krajského dopravného strediska v okrese a s okresným národným výborom:

- vlastné dopravné prostriedky,

- dopravné prostriedky verejnej dopravy a pri kampaňovej preprave aj dohodnuté kapacity závodových dopráv,

- dopravné prostriedky poľnohospodárskych organizácií.

(2) Vonkajšou prepravou poľnohospodárskych výrobkov sa rozumie všetka preprava týchto výrobkov určených na predaj. Vonkajšia preprava sa začína v prevádzkárni, sklade, na poľnom mlate, skládke poľnohospodárskej organizácie alebo na inom mieste v obvode poľnohospodárskej organizácie, na ktorom sú výrobky pripravené pre naloženie a ktoré je prístupné nákladným automobilom.

§ 96

(1) Odberateľ s poľnohospodárskou organizáciou dohodne v zmluve o dodávke poľnohospodárskych výrobkov rozsah vonkajšej prepravy jednotlivých druhov poľnohospodárskych výrobkov vykonávanej dopravnými prostriedkami poľnohospodárskej organizácie;*) rozsah vonkajšej prepravy sa spresňuje najmä pre kampaňovú prepravu.

(2) Poľnohospodárske organizácie

- zabezpečujú vonkajšiu prepravu poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej výroby prednostne vlastnými nákladnými automobilmi, pokiaľ ich nepotrebujú pre vlastnú potrebu;

- zmluvne dohodnú rozsah a spôsob vonkajšej prepravy poľnohospodárskych výrobkov, ktorý zabezpečia vlastnou traktorovou dopravou. V období kampaňových prepráv sú povinné poskytnúť odberateľovi na vonkajšiu prepravu poľnohospodárskych výrobkov celú kapacitu traktorovej prepravy, pokiaľ traktory netreba použiť na zabezpečovanie nevyhnutných výkonov v poľnohospodárskej výrobe.

(3) Poľnohospodárska organizácia vykonáva vonkajšiu prepravu poľnohospodárskych výrobkov na náklad odberateľa za úhradu podľa platnej tarify nákladnej automobilovej dopravy pre vnútroštátnu prepravu.**)

§ 97

(1) Ak poľnohospodárska organizácia vykoná prepravu poľnohospodárskych výrobkov za odberateľa vlastným dopravným prostriedkom, je odberateľ povinný zabezpečiť vykládku na svoj náklad.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prepravu cukrovej repy vykonávanú poľnohospodárskou organizáciou do 6 km [§ 99 písm. d)].

§ 98

V nákupnej cene poľnohospodárskych výrobkov je zahrnutá povinnosť poľnohospodárskej organizácie pripraviť poľnohospodárske výrobky určené na dodávku a zabezpečiť ich nakládku s výnimkou jatočných zvierat, vajec, hydiny a mlieka do pripraveného dopravného prostriedku bez urovnania. Pri vajciach, hydine a mlieku nakládku vykonáva odberateľ. Jatočné zvieratá poľnohospodárska organizácia je povinná vystaviť na rampu pre nakládku.

§ 99

Pri ďalej uvedených poľnohospodárskych výrobkoch platia okrem ustanovení § 95 až 98 ešte tieto zásady:

a) Zelenina a ovocie

Pri zelenine a ovocí, pri ktorých sa nákupná cena tvorí na základe dohody poľnohospodárskych organizácií s odberateľom (limitné a voľné ceny), sú súčasťou zmluvy o dodávke zeleniny a ovocia aj podmienky prepravy.

b) Plemenné, chovné a úžitkové zvieratá

Prepravu plemenných, chovných a úžitkových zvierat na nákupné trhy (miesto zvodu) zabezpečuje poľnohospodárska organizácia na svoj náklad. Prepravu nakúpených zvierat zo stajne, z nákupného trhu alebo z miesta zvodu zabezpečuje odberateľ na svoj náklad.

c) Hydina

Prepravu zabitej a opracovanej hydiny z poľnohospodárskej organizácie odberateľovi zabezpečuje poľnohospodárska organizácia na svoj náklad. Prepravu nakúpenej plemennej a chovnej hydiny z poľnohospodárskej organizácie alebo z miesta trhu zabezpečuje na svoj náklad odberateľ.

d) Cukrová repa a spätné dodávky cukrovarníckych rezkov

Pokiaľ cukrovar alebo jeho filiálna váha nie je vzdialená od prevádzkárne poľnohospodárskej organizácie viac ako 6 km, poľnohospodárska organizácia zabezpečuje a vykonáva na základe uzavretej zmluvy prepravu cukrovej repy a jej zloženie na preberacom mieste bez urovnania vlastnými dopravnými prostriedkami na náklad cukrovaru za úhradu prepravných nákladov podľa tarifných predpisov. Pokiaľ poľnohospodárska organizácia nemá dostatočnú vlastnú dopravnú kapacitu pre prepravu všetkej cukrovej repy na túto vzdialenosť, výrobná poľnohospodárska správa rozhodne na žiadosť poľnohospodárskej organizácie pred začiatkom zberu a po dohode s cukrovarom, aké množstvo cukrovej repy odvezie cukrovar. Ak je vzdialenosť do cukrovaru alebo na jeho filiálnu váhu väčšia ako 6 km a ak sa v zmluve nedohodlo inak, poľnohospodárska organizácia má právo zriaďovať na celé množstvo cukrovej repy vlastnú skládku. Ak poľnohospodárska organizácia po dohode s cukrovarom vykonáva prepravu cukrovej repy na vzdialenosť väčšiu ako 6 km, cukrovar jej uhradí náklady prepravy rezkov za vzdialenosť, o ktorú poľnohospodárska organizácia prepravila cukrovú repu nad 6 km. Dopravu cukrovej repy z polí na vlastnú skládku poľnohospodárskych organizácií organizuje a zabezpečuje poľnohospodárska organizácia. Odvoz cukrovej repy zo skládky poľnohospodárskej organizácie do cukrovaru alebo na iné preberacie miesto organizuje a zabezpečuje odberateľ. Nakládku cukrovej repy na mieste vlastnej skládky obstará poľnohospodárska organizácia na vlastný náklad. Odberateľ uhradí poľnohospodárskej organizácii paušálny príplatok vo výške 1,30 Kčs za 1 q dodanej cukrovej repy z vlastnej skládky. V prípadoch, v ktorých sa cukrová repa bude dodávať z vlastných skládok poľnohospodárskych organizácií, musí byť v zmluve určené miesto odberu (skládka poľnohospodárskej organizácie), miesto splnenia dodávky (cukrovar alebo jeho filiálna váha), denný časový plán odvozu cukrovej repy odberateľom a konečný termín, dokedy sa ukončí odvoz cukrovej repy po skončení zberu. Dohodnutý časový plán bude podliehať obojstranným majetkovým sankciám, a to vo výške 1 Kčs za 100 kg a deň včas neodvezenej alebo na odvoz nepripravenej cukrovej repy. Tento časový plán možno prispôsobiť prípadom, v ktorých klimatické podmienky narušia predpokladaný priebeh zberu, a to na návrh poľnohospodárskej organizácie alebo cukrovaru uplatnený v primeranej lehote. V mieste plnenia dodávky bude kontrolu dodávaného množstva a akosti vykonávať zástupca poľnohospodárskej organizácie alebo objektívny orgán. V prípade, že poľnohospodárska organizácia bude požadovať prepravu rezkov na väčšiu vzdialenosť než je miesto, kde poľnohospodárska organizácia plnila dodávky cukrovej repy (§ 31 ods. 3), alebo vlastná skládka poľnohospodárskej organizácie, z ktorej cukrovar zabezpečoval prepravu cukrovej repy, uhradí poľnohospodárska organizácia cukrovaru náhradu za rozdiel vzdialenosti vo výške platnej tarify. Ak poľnohospodárska organizácia vykoná prepravu rezkov na väčšiu vzdialenosť, než na ktorú je zaviazaná, uhradí jej cukrovar rozdiel vzdialenosti vo výške platnej tarify. Náklady za vyloženie repných rezkov zo železničných vagónov uhradí poľnohospodárskej organizácii cukrovar vo výške sadzieb platnej tarify.

§ 100

Pri liečivých rastlinách a pri drobných dodávkach poľnohospodárskych výrobkov odberateľ uhrádza poľnohospodárskej organizácii, ktorá prepravu vykonala alebo zabezpečila, náhradu dovozného podľa osobitných ďalej uvedených paušálnych sadzieb:

a) Liečivé a aromatické rastliny

Odberateľ uhrádza dovozné, pokiaľ hodnota dodávky presahuje 20 Kčs, takto:

- ak dodávateľ zasiela liečivé a aromatické rastliny do najbližšej zberne železnicou alebo poštou, odberateľ mu uhradí dovozné alebo poštovné podľa prepravných dokladov;

- ak dodávateľ dodá liečivé a aromatické rastliny do najbližšej zberne iným spôsobom, než uvedeným v predchádzajúcom odseku, odberateľ mu uhradí pri dodávkach z dohodnutého miesta odberu (alebo z miesta bydliska zberača) paušálnu náhradu dovozného, v tejto výške:

Váha dodávky v kgSadzba v KčsVáha dodávky v kgSadzba v Kčs
do 52,-do 133,60
do 62,20do 143,80
do 72,40do 154,-
do 82,60do 254,50
do 92,80do 505,-
do 103,-do 757,50
do 113,20do 10010,-
do 123,40a za každých ďalších začatých 505,-

b) Drobné dodávky poľnohospodárskych výrobkov Pokiaľ poľnohospodárske organizácie dodávajú rastlinné poľnohospodárske výrobky a vlnu, jedna dodávka ktorých nepresahuje váhu 100 kg, sú povinné zabezpečiť prepravu do najbližšieho miesta odberu. Pri dodávkach rastlinnej a živočíšnej výroby nepresahujúcich 100 kg dodávateľ uhradí poľnohospodárskej organizácii, pokiaľ v tejto vyhláške nie je ustanovené inak, náhradu dovozného takto:

- ak poľnohospodárska organizácia zasiela poľnohospodárske výrobky do najbližšieho miesta odberu železnicou alebo poštou, odberateľ jej uhradí dovozné alebo poštovné podľa prepravných dokladov;

- ak poľnohospodárska organizácia dodáva poľnohospodárske výrobky do najbližšieho miesta odberu iným spôsobom, než uvedeným v predchádzajúcom odseku, odberateľ jej uhradí tieto paušálne náhrady dovozného:

Za váhu dodávky v kgSadzba v Kčs
do 103
do 254
do 506
do 1007

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dopravu zvierat určených na nevyhnutné zabitie (§ 57 ods. 8).

§ 101

Pokiaľ sa preprava poľnohospodárskych výrobkov vykonáva zvieracími záprahmi a ak sa v zmluve nedohodlo inak, odberateľ poskytuje poľnohospodárskej organizácii paušálnu náhradu dovozného 6,50 Kčs za každý kilometer prepravy do miesta dohodnutého v zmluve, a to bez ohľadu na váhu prepravovaného výrobku a na druh a počet použitých ťažných zvierat.

Preprava poľnohospodárskych potrieb

§ 102

(1) Prepravu poľnohospodárskych potrieb, pri ktorých je ustanovená dopravná parita franko poľnohospodárska organizácia, zabezpečuje dodávateľ. Táto preprava sa končí v prevádzkárni, v sklade alebo na inom dohodnutom mieste v obvode poľnohospodárskej organizácie, ktoré je prístupné nákladným automobilom. Vykládku poľnohospodárskych potrieb zabezpečuje poľnohospodárska organizácia.

(2) Dodávateľ je povinný pri preprave vlastnými dopravnými prostriedkami poľnohospodárskej organizácii vopred oznámiť približnú hodinu uskutočnenia dodávky najneskôr do 7. hod. ráno pre dopoludňajšie a najneskôr do 11. hodín pre ostatné dodávky toho dňa. Ak dodávateľ túto povinnosť nesplní, nemôže od poľnohospodárskej organizácie požadovať vykonanie vykládky bez meškania ani účtovať státie vozidla, s výnimkou doby potrebnej na vykládku vozidla.

(3) Dodávky poľnohospodárskych potrieb zodpovedajúce celovagónovým zásielkam sa spravidla dodávajú ako traťové dodávky. V týchto prípadoch vykládku vagóna a odvoz zo železničnej stanice na miesto určenia zabezpečuje poľnohospodárska organizácia na svoj náklad. Výšku zliav z predajných cien pri traťových dodávkach ustanovuje osobitný predpis.

§ 103

(1) Prepravu poľnohospodárskych potrieb, pri ktorých je ustanovená dopravná parita loco sklad dodávateľa, zabezpečuje poľnohospodárska organizácia. Nakládku poľnohospodárskych potrieb bez urovnania zabezpečuje dodávateľ.

(2) Poľnohospodárska organizácia odoberá poľnohospodárske potreby z najbližšieho špecializovaného skladu v okrese, ktorý musí byť uvedený v zmluve. V zmluve sa môže dohodnúť miesto i mimo okresu, pokiaľ je prepravná vzdialenosť pre poľnohospodársku organizáciu výhodnejšia. Pokiaľ poľnohospodárska organizácia odoberie na žiadosť dodávateľa poľnohospodárske potreby z iného vzdialenejšieho miesta, než je uvedené v zmluve, je dodávateľ povinný uhradiť poľnohospodárskej organizácii náhradu dovozného za rozdiel vzdialenosti.

§ 104

Ustanovenia § 102 a 103 platia pre prepravu všetkých poľnohospodárskych potrieb, pokiaľ nie je v § 105 tejto vyhlášky ustanovené inak.

§ 105

(1) Traťové dodávky sadiva zemiakov poľnohospodárskym organizáciám sa vylučujú. Prepravu sadiva zemiakov z najbližšej železničnej stanice do poľnohospodárskej organizácie zabezpečuje poľnohospodárska organizácia na náklad dodávateľa.

(2) Pri dodávkach úžitkových zvierat (s výnimkou odstavčiat) sa organizácie dohodnú o spôsobe a úhrade prepravy. Výška nákladov prepravy pri dodávkach odstavčiat sa účtuje poľnohospodárskej organizácii podľa platných taríf.

(3) Náhrada dovozného za dodávku poľnohospodárskych potrieb spojená s uskutočňovaním prác a výkonov sa zahrnie do celkovej ceny poskytnutých prác a výkonov.

Spoločné ustanovenia

§ 106

Organizácie sú povinné organizovať nakládku, prepravu a vykládku poľnohospodárskych výrobkov a potrieb tak, aby nedochádzalo k zdržaniu vozidiel. Ak dôjde k zdržaniu vozidiel, je organizácia, ktorá zdržanie vozidla zavinila, povinná zaplatiť náhradu podľa platných tarifných predpisov.

§ 107

Ak organizácia vykonáva nakládku alebo vykládku, na ktorú nie je zaviazaná, patrí jej náhrada podľa tarifných predpisov.

§ 108

Za prepravné a pomocné výkony, ktoré sa opakujú za približne rovnakých podmienok, môžu organizácie po predchádzajúcej dohode používať paušálne náhrady. Pritom sa musia dodržať podmienky ustanovené tarifou nákladnej automobilovej dopravy pre vnútroštátnu prepravu.

Siedmy oddiel

Odberatelia poľnohospodárskych výrobkov

§ 109

(1) Nakupovať nižšie uvedené poľnohospodárske výrobky od ich výrobcov za účelom ich ďalšieho predaja alebo na spracovanie môžu len tieto socialistické organizácie (ďalej len „odberatelia“):

a)
obilniny včítane kukurice
(ďalej len „obilniny")
v ČSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Praha
v SSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava
olejniny (s výnimkou maku)v ČSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Praha
v SSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava
cukrová repav ČSR:podniky OR Cukrovarnícky priemysel Praha
v SSR:podniky OR Cukrovarnícky priemysel Trnava
čakankav ČSR:Vitana, n. p., Byšice
v SSR:Kávoviny, n. p., Sereď
chmeľv ČSSR:Chmeliarstvo, o. p., Žatec
tabakv ČSR:závody o. p. Čes. tabakový priemysel Praha
v SSR:závody o. p. Čs. tabakový priemysel Bratislava
priadne rastlinyv ČSR:Českomoravský ľan, n. p., Humpolec
v SSR:Ľanárske závody, n. p., Holíč
jatočný hovädzí dobytok, jatočné teľce, jatočné ošípané, jatočné ovce a ovčia vlna v ČSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Praha
v SSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava
mlieko a ovčí hrudkový syrv ČSR:podniky OR Mliekárenský syr priemysel Praha
v SSR:podniky OR Mliekárenský priemysel Bratislava
b)
rané konzumné zemiaky v ČSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Praha
podniky GR Obchod ovocím a zeleninou Praha
ľudové spotrebné družstvá
v SSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava
podniky GR Obchod ovocím a zeleninou Bratislava
ľudové spotrebné družstvá
neskoré konzumné zemiaky v ČSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Praha
podniky GR Obchod ovocím a zeleninou Praha
ľudové spotrebné družstvá
v SSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava
podniky GR Obchod ovocím a zeleninou Bratislava
ľudové spotrebné družstvá
priemyselné zemiaky v ČSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Praha
závody o. p. Škrobárne Havlíčkov Brod
v SSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava
závody o. p. Slovenské škrobárne Trnava
konzumné vajcia v ČSR:podniky OR Hydinársky priemysel Praha
v SSR:podniky OR Hydinársky priemysel Bratislava
jatočná hydina v ČSR:podniky OR Hydinársky priemysel Praha
Hydinárstvo, o. p. Xaverov, Horní Počernice
Štátne rybárstvo, o. p., České Budějovice
v SSR:podniky OR Hydinársky priemysel Bratislava
odstavčatáv ČSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Praha
závody n. p. Veľkovýkrmne Praha - Řepy
v SSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava
závody o. p. Veľkovýkrmne Praha -Řepy
zverinav ČSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Praha
podniky OR Hydinársky priemysel Praha
ľudové spotrebné družstvá
v SSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava
podniky OR Hydinársky priemysel Bratislava
ľudové spotrebné družstvá
muštové hroznáv ČSR:závody n. p. Vinárske závody Praha
závody n. p. Vinárske závody Mikulov Družstevné
vínne sklepy Hodonín
v SSR:závody n. p. Vinárske závody Bratislava
neškolené víno z hrozien viniča hroznorodého po 2. stočenív ČSR:závody n. p. Vinárske závody Praha
závody n. p. Vinárske závody Mikulov
Družstevné vínne sklepy Hodonín
v SSR:závody n. p. Vinárske závody Bratislava Jednota, SD, Bratislava
ovocie a zeleninav ČSR:podniky GR Obchod ovocím a zeleninou Praha
podniky OR Konzervárne a liehovary Praha Mraziarne, o. p., Praha
ľudové spotrebné družstvá
v SSR:podniky GR Obchod ovocím a zeleninou Bratislava
podniky OR Liehovary a konzervárne Bratislava Mraziarne, o. p., Bratislava
Štátny majetok, n. p., Nitra
podniky OR Cukrovarnícky priemysel Trnava Poľnohospodárske odbytové združenie Bratislavaľudové spotrebné družstvá
rybyv ČSR:Štátne rybárstvo, o. p., České Budějovice
v SSR:podniky OR Hydinársky priemysel Bratislava
živá zverv ČSR:Interlov, hospodárske zariadenie Českého poľovníckeho zväzu, Praha
v SSR:Slovenský poľovnícky zväz Bratislava
kožky z kožušinových zvieratv ČSR:Zberné suroviny, n. p., zvierat Praha
Kara, o. p., Trutnov
Zverimex, obchodný podnik ČZCHDZ, Praha
v SSR:Zberné suroviny, n. p., Bratislava
Chovprodukt Galanta
SLOVMINK, medzidružstevný podnik, Matúškovo
medv ČSR:ľudové spotrebné družstvá
v SSR:ľudové spotrebné družstvá
liečivé rastlinyv ČSR:Liečivé rastliny, n. p., Zbraslav n. Vlt.
v SSR:Slovakofarma, n. p., Hlohovec
koreninyv ČSR:podniky GR Obchod ovocím a zeleninou Praha
ľudové spotrebné družstvá
v SSR:podniky GR Obchod ovocím a zeleninou Bratislava
podniky OR Liehovary a konzervárne Bratislava
ľudové spotrebné družstvá
koreninová paprikav ČSR:podniky OR Konzervárne a liehovary Praha
v SSR:podniky OR Liehovary a konzervárne Bratislava
makv ČSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Praha
ľudové spotrebné družstvá
v SSR:podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava
ľudové spotrebné družstvá
lesné plody a hubyv ČSR:podniky OR Konzervárne a liehovary Praha
podniky GR Obchod ovocím a zeleninou Praha
ľudové spotrebné družstvá
v SSR:ľudové spotrebné družstvá

(2) Ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík ustanovujú jednotlivým odberateľom uvedeným v odseku 1 po prerokovaní s ústrednými orgánmi im nadriadenými, ktoré výrobky a v akom rozsahu sa nakupujú do štátnych fondov.

(3) Odberatelia uvedení v odseku 1 sú povinní nakúpiť poľnohospodárske výrobky tam uvedené, pokiaľ sú spôsobilé na priamu spotrebu alebo spracovanie, aj keď nezodpovedajú technickým normám, za týchto podmienok:

a) obilniny, jatočný hovädzí dobytok, jatočné teľce, jatočné ošípané a mlieko, aj keď ponúknuté množstvo presahuje objem dodávok dojednaný v zmluve (nadzmluvné dodávky) alebo aj keď zmluva na dodávku týchto výrobkov nebola uzavretá (mimozmluvné dodávky),

b) ostatné výrobky uvedené v odseku 1 písm. a) len od poľnohospodárskych organizácií, ktoré s odberateľom uzavreli zmluvu o dodávke príslušného výrobku, i keď ponúknuté množstvo presahuje objem dodávok dojednaný v zmluve (nadzmluvné dodávky),

c) výrobky uvedené v odseku 1 písm. b) len od poľnohospodárskych organizácií, ktoré s odberateľom uzavreli zmluvu o dodávke príslušného výrobku, a to v množstve, ktoré bolo dohodnuté v zmluve; zmluvou o dodávke sa môže zaviazať poľnohospodárska organizácia dodať a odberateľ odobrať všetku trhovú produkciu príslušného výrobku. Ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík môžu po prerokovaní s Federálnym výborom pre poľnohospodárstvo a výživu a zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa situácie vo výrobe a v zásobovaní ustanoviť povinnosť odobrať ponúknuté množstvo, aj keď presahuje objem dodávok dojednaný v zmluve (nadzmluvné dodávky).

(4) Odberatelia ovocia a zeleniny uvedení v odseku 1 písm. b) sú povinní odobrať od poľnohospodárskych organizácií, ktoré s nimi uzavreli dlhodobé dodávkové zmluvy podľa § 32 ods. 2, všetko ponúknuté množstvo dojednaného druhu vypestované na zmluvnej ploche, pokiaľ akosť zodpovedá technickým normám. Neštandardné výrobky (nezodpovedajúce technickým normám) prevezmú odberatelia od týchto organizácií prednostne, pokiaľ ich možno umiestniť na trhu alebo na spracovanie.

(5) Ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík môžu poveriť nákupom poľnohospodárskych výrobkov uvedených v odseku 1 i ďalších poľnohospodárskych výrobkov na svojom území aj iné socialistické organizácie po prerokovaní s ústrednými orgánmi im nadriadenými, prípadne poverenia im vydané zrušiť. Nákupom liečivých rastlín a aromatických rastlín môže byť poverená len socialistická organizácia, ktorá dostala osobitné oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti od Ministerstva zdravotníctva republiky.

(6) Spoločné družstevné podniky a združenia poľnohospodárskych organizácií môžu nakupovať poľnohospodárske výrobky len od svojich členských organizácií, pokiaľ tieto výrobky potrebujú na vykonávanie činnosti schválenej v zriaďovacej listine.

§ 110

(1) Poľnohospodárske organizácie i jednotlivo hospodáriaci roľníci smú predávať:

a) jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľce výlučne poľnohospodárskym nákupným a zásobovacím podnikom;

b) tabak výlučne závodom Čs. tabakového priemyslu;

c) obilniny výlučne poľnohospodárskym nákupným a zásobovacím podnikom s výnimkou predaja organizáciám uvedeným v § 109 ods. 6, ktorých sú členmi, a ďalej predaja a naturálneho plnenia členom a zamestnancom podľa osobitných predpisov;*)

d) jatočné ošípané výlučne poľnohospodárskym nákupným a zásobovacím podnikom s výnimkou predaja a naturálneho plnenia členom a zamestnancom podľa osobitných predpisov;*)

e) mlieko výlučne mliekárenským závodom s výnimkou predaja a naturálneho plnenia členom a zamestnancom podľa osobitných predpisov;*)

f) odstavčatá výlučne poľnohospodárskym nákupným a zásobovacím podnikom a závodom o. p. Veľkovýkrmne s výnimkou predaja organizáciám uvedeným v § 109 ods. 6, ktorých sú členmi, ďalej predaja a naturálneho plnenia členom a zamestnancom podľa osobitných predpisov*) a predaja iným poľnohospodárskym organizáciám na základe dlhodobých zmlúv uzavretých do 31. decembra 1969 a registrovaných na OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup;

g) vyrobené hroznové víno podľa osobitných predpisov;*)

h) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú uvedené pod písmenom a) až g), ktorémukoľvek odberateľovi oprávnenému nakupovať príslušný výrobok podľa § 109 alebo voľne priamemu spotrebiteľovi.

(2) Osivo a sadivo smú poľnohospodárske organizácie vyrábať a dodávať len v rozsahu určenom osobitnými predpismi.**)

(3) Poľnohospodárske organizácie a spoločné družstevné podniky môžu predávať poľnohospodárske výrobky a výrobky z nich priamo do obchodnej siete, prípadne vo vlastnom zariadení, len pokiaľ na to majú súhlas od Ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky.


TRETIA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 111

(1) Organizácie sa nemôžu v zmluve dohodnúť odchylne od ustanovení § 5 ods. 2, § 6 ods. 3, § 7 ods. 2 až 5, § 8, § 9, § 10, § 50 ods. 1, § 53 ods. 6 a 7, § 54 ods. 1, § 58 ods. 6 a 7 a § 77 ods. 5 až 7 tejto vyhlášky.

(2) Ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík môžu po prejednaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi v odôvodnených prípadoch povoliť na svojom území výnimku z ustanovení § 109 a § 110 tejto vyhlášky.

§ 112

Majetkové sankcie

(1) Pri dodávkach poľnohospodárskych výrobkov a potrieb platia ustanovenia § 204 až 208 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a ustanovenia vyhlášky č. 139/1965 Zb., pokiaľ v osobitných podmienkach dodávky nie je ustanovené inak.

(2) Majetkové sankcie neplatia poľnohospodárske organizácie pri dodávke poľnohospodárskych výrobkov, pokiaľ sa ich splnenie stalo nemožným v dôsledku neodvrátiteľnej udalosti [neúroda, živelná pohroma, hromadné ochorenie zvierat a pod.*)].

Záverečné ustanovenia

§ 113

Touto vyhláškou sa zrušujú:

- vyhláška č. 122/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky nákupu poľnohospodárskych výrobkov a dodávok poľnohospodárskych potrieb,

- ustanovenia § 1 bod c) a § 30 vyhlášky č. 123/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov,

- vyhláška č. 47/1963 Zb. o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov,

- vyhláška č. 29/1965 Zb. o nákupe a priamom predaji ovocia a zeleniny spotrebiteľom.

§ 115

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Mestek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

*) Smernice Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR na zabezpečenie nákupu poľnohospodárskych výrobkov od jednotlivo hospodáriacich roľníkov, uverejnené vo Vestníku Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR v čiastke 6/1970 pod por. č. 18 Smernice Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR o realizácii uznesenia vlády ČSSR č. 399/1968 o úprave vzťahov štátu k jednotlivo hospodáriacim roľníkom, uverejnené vo Vestníku Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR v čiastke 13/1970 pod por. č. 22.

**) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

***) Ak sa malo podľa zmluvy plniť výhradne v určitý deň alebo do určitej lehoty, nie je poľnohospodárska organizácia povinná po uplynutí tejto lehoty poľnohospodárske potreby prevziať (pozri § 140 zákona).

1) Normy uvedené v odsekoch 1 a 2 platia s účinnosťou od 1. 7. 1973.

*) Od 1. júna 1967 vstúpila do platnosti ČSN 46 2211, v ktorej je upravené skúšanie, posudzovanie a hodnotenie všetkých druhov zemiakov.

*) Maloobchodná cena platná k 1. 1. 1967 sa znižuje v priemere o 75 %; pri zmene tejto ceny sa uvedená zľava za 1 kg upraví.

*) Výnimka povolená podľa § 16 vyhlášky č. 204/1964 Zb.

**) § 10 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.

*) Náhrada za opotrebenie je 2,50 Kčs - cenník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 1/1967.

*) Cenník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 1/1967.

**) Úradné vymeriavanie a overovanie chladiacich nádrží je upravené vo Vestníku MPLH čiastka 39 a 40/1966.

*) Smernice MPLH o veterinárnej starostlivosti v chovoch zvierat z 1. 3. 1962 č. 60 400/62.

*) Platí postup podľa vyhlášky č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti.

2) Ustanovenia § 21 o 22 zákona Českej národnej rady č. 86/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat a ustanovenia § 23 a 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat.

*) Vyhláška č. 119/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu.

*) Na vonkajšiu prepravu poľnohospodárskych výrobkov vykonávanú na základe zmlúv uzavretých s odberateľmi poľnohospodárska organizácia potrebuje súhlas okresného národného výboru (zák. č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave).

**) Pri preprave vykonávanej poľnohospodárskymi organizáciami sa pre vyúčtovanie prepravného spravidla používa:
- pre traktorovú dopravu - sadzobník č. 4,
- pre dopravu nákladnými automobilmi - sadzobník č. 1 tarify TR - 4 platnej od 1. januára 1967.
Náhrada prepravného môže sa medzi organizáciami dohodnúť ako paušálna sadzba.

*) Vyhláška č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou v znení vyhlášky č. 17/1969 Zb. a vlastné stanovy JRD.

*) Smernice Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR z 12. 8. 1970 č. 690/70-II/1 upravujúce podmienky výroby, predaja a nákupu vína.

**) Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby a vyhláška č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby.

*) Skutočnosť, že plnenie sa stalo nemožným, je poľnohospodárska organizácia povinná ihneď písomne oznámiť odberateľovi (pozri § 120 zákona).