Vyhláška č. 117/1967 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb.

Čiastka 44/1967
Platnosť od 14.12.1967 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1968 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená zákonom ČNR č. 37/1993 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1993.

OBSAH

117

VYHLÁŠKA

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

z 2. decembra 1967,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb.

Štátny úrad sociálneho zabezpečenia ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákona č. 141/1965 Zb. a č. 116/1967 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 písm. a) znie:

a) základné odmeny vrátane odmien poskytovaných družstevníkovi ako podiel na produkcii poľnohospodárskych plodín, ktorú dosiahol; výška týchto odmien sa určí podľa nákupných cien plodín,*)"

2. § 11 vrátane nadpisu znie:

„Nemocenské a podpora pri ošetrovaní člena rodiny

§ 11

Ak nastala v kalendárnom roku nová pracovná neschopnosť skôr, než uplynulo 6 kalendárnych mesiacov od skončenia predchádzajúcej pracovnej neschopnosti, určí sa nemocenské z tej istej priemernej dennej pracovnej odmeny, z akej sa určilo pri predchádzajúcej pracovnej neschopnosti. Ak však člen družstva prestúpil pred vznikom novej pracovnej neschopnosti do iného družstva alebo ak mal v tomto čase neospravedlnenú prestávku v pracovnej činnosti, určí sa priemerná denná pracovná odmena spôsobom ustanoveným v § 2 a 3.“

3. V § 12 sa zrušuje odsek 1 a doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

4. Za § 15b sa vkladá nové ustanovenie § 15c, ktoré vrátane odkazu znie:

„K § 17 zákona

§ 15c

Pohrebné

Pohrebné sa poskytuje aj vtedy, ak rodinný príslušník družstevníka zomrel v čase, po ktorý družstevník vykonáva službu v ozbrojených silách s výnimkou tejto služby z povolania.“

5. § 16a ods. 4 znie:

(4) Priemerný pracovný príjem družstevníčky sa zisťuje za obdobie a spôsobom ustanoveným pre zistenie priemernej dennej pracovnej odmeny (§ 2 a 3), najviac však zo sumy 100 Kčs počítajúc do toho aj hodnotu naturálií poskytovaných ako súčasť pracovnej odmeny.“

6. Za § 18 sa vkladá nový § 18a tohto znenia:

㤠18a

Podpora pri narodení dieťaťa sa poskytuje aj vtedy, ak rodinná príslušníčka družstevníka porodí v čase, po ktorý družstevník vykonáva službu v ozbrojených silách s výnimkou tejto služby z povolania.“

7. § 24 ods. 1 písm. a) znie:

a) základné odmeny vrátane odmien poskytovaných družstevníkovi ako podiel na produkcii poľnohospodárskych plodín, ktorú dosiahol; výška týchto odmien sa určí podľa nákupných cien plodín,“

8. § 40 ods. 4 znie:

(4) Vstup do družstva sa považuje za bezprostredný, ak sa pracovník stal jeho členom do troch mesiacov od skončenia zamestnania; ak náhradná doba (§ 40 ods. 1 zákona) neprerušene nadväzuje na dobu skončeného zamestnania, začína sa trojmesačná lehota od skončenia tejto náhradnej doby. Za bezprostredný vstup do družstva sa považuje aj vstup bývalého pracovníka, ktorý ako jednotlivo hospodáriaci roľník hospodáril ako osídlenec poľnohospodárskej pôdy alebo na pôde pridelenej podľa predpisov o pozemkovej reforme a potom sa stal členom družstva do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bolo družstvo založené, a zotrval v ňom.“

9. § 43 ods. 1 písm. a) znie:

a) základné odmeny vrátane odmien poskytovaných družstevníkovi ako podiel na produkcii poľnohospodárskych plodín, ktorú dosiahol; výška týchto odmien sa určí podľa nákupných cien plodín,“

10. § 48 znie:

㤠48

K § 45 zákona

(1) Nárok na starobný dôchodok vo výške ustanovenej pre členov družstiev s vyššou úrovňou hospodárenia má aj člen takého družstva, ktorý splnil podmienky pre nárok na tento dôchodok v čase, keď družstvo ešte nebolo uznané za družstvo s vyššou úrovňou hospodárenia, je nepretržite pracovne činný (§ 39 zákona) v družstve i po vzniku nároku na starobný dôchodok a tento dôchodok nepoberá; starobný dôchodok v tejto výške patrí najskôr odo dňa, keď družstvo bolo uznané za družstvo s vyššou úrovňou hospodárenia.

(2) Nárok na starobný dôchodok vo výške ustanovenej predpismi platnými pre členov družstiev s vyššou úrovňou hospodárenia má aj požívateľ invalidného (čiastočného invalidného) dôchodku z dôchodkového zabezpečenia členov družstiev, ktoré doteraz neboli uznané za družstvá s vyššou úrovňou hospodárenia, ak je nepretržite pracovne činný (§ 39 zákona) v družstve s vyššou úrovňou hospodárenia a spĺňa podmienky pre nárok na starobný dôchodok; starobný dôchodok v tejto výške však patrí najskôr odo dňa, keď družstvo bolo uznané za družstvo s vyššou úrovňou hospodárenia. Základná výmera starobného dôchodku sa nezvyšuje za dobu pracovnej činnosti pred vznikom nároku na tento dôchodok, po ktorú sa poskytoval invalidný dôchodok.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nepoužijú, ak sú pre člena družstva priaznivejšie predpisy o dôchodkovom zabezpečení členov družstiev, ktoré neboli uznané za družstvá s vyššou úrovňou hospodárenia.“

11. § 80 znie:

㤠80

Prostriedky na výplatu dávok

Prostriedky na výplatu dávok zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa poskytujú družstvám okresné národné výbory.“

12. § 81 ods. 1 znie:

(1) Za peňažné pracovné odmeny sa považujú pre výpočet príspevku na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia pracovné odmeny družstevníkov poskytované im družstvom vrátane odmien poskytovaných ako podiel na produkcii poľnohospodárskych plodín (§ 1); peňažné náhrady za nevydané naturálie sa za peňažné pracovné odmeny nepovažujú.“

13. § 82 ods. 2 znie:

(2) Sociálna komisia družstva rozhoduje o peňažných dávkach zo zabezpečenia v chorobe a o dávkach zo zabezpečenia matky a dieťaťa najmä vtedy, ak

a) vznikla pochybnosť alebo spor o nároku na dávku alebo o jej výške;

b) ide o zápočet do doby pracovnej činnosti rozhodujúcej pre určenie percentnej sadzby dávky;

c) ide o dobrovoľnú dávku;

d) požadovaná dávka sa nemá priznať buď vôbec, alebo v požadovanom rozsahu;

e) priznaná dávka sa má odňať alebo sa má znížiť jej výška alebo zastaviť jej výplata, prípadne sa má z iného dôvodu rozhodnúť o trvaní nároku na ňu;

f) má sa rozhodnúť, že družstevník alebo iný príjemca dávky je povinný neprávom prijatú dávku vrátiť.“

14. V § 82 sa vkladá za odsek 2 nový odsek 3 tohto znenia:

(3) Ak nejde o prípady uvedené v predchádzajúcom odseku, dávky zo zabezpečenia v chorobe a dávky zo zabezpečenia matky a dieťaťa priznávajú predseda a tajomník sociálnej komisie, ak ich sociálna komisia tým poverí.“

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

15. § 82 ods. 4 písm. a) znie:

(4) Sociálna komisia družstva ďalej

a) podáva okresnému národnému výboru návrh na zápočet doby pracovnej činnosti v družstve uvedenej v § 39 ods. 1 č. 2 zákona a do konca apríla návrh na zápočet uplynulého kalendárneho roka, v ktorom družstevník nesplnil pracovný úväzok (§ 39 ods. 2 zákona),“

16. Za § 99 sa vkladajú nové § 99a a 99b tohto znenia:

㤠99a

Ak trvá pracovná neschopnosť družstevníka pre chorobu alebo úraz, ktorá nastala pred 1. januárom 1968, nepretržite aj po 31. decembri 1967, započítava sa doba pracovnej neschopnosti pred 1. januárom 1968 do podpornej doby (§ 8 ods. 2 posledná veta zákona).

§ 99b

Členovi družstva, ktoré nebolo uznané za družstvo s vyššou úrovňou hospodárenia, patrí základná výmera starobného alebo invalidného dôchodku mesačne 650 Kčs, ak

a) bol k 31. decembru 1967 podľa doterajších predpisov odborným alebo popredným pracovníkom.

b) nárok na dôchodok vznikne najneskôr do 31. decembra 1969 a

c) priemerná mesačná pracovná odmena tohto člena družstva je ku dňu vzniku nároku viac ako 1 500 Kčs počítajúc do toho aj hodnotu naturálií poskytovaných ako súčasť pracovnej odmeny.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Predseda:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Nákupnými cenami plodín sa rozumejú stále (zúčtovacie) ceny pre oceňovanie poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárskych podnikoch ustanovené úpravou Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 30. 11. 1966 č. 64 930/66 (metodická príloha Socialistického poľnohospodárstva č. 50/1966)."