Vyhláška č. 23/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška č. 42/1962 Zb. o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov

Čiastka 8/1967
Platnosť od 22.03.1967 do31.12.1968
Účinnosť od 01.04.1967 do31.12.1968
Redakčná poznámka

Predpis zrušený predpisom č. 30 532/1968.

23

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 2. marca 1967,

ktorou sa mení vyhláška č. 42/1962 Zb. o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov

Ministerstvo dopravy ustanovuje podľa § 30 ods. 2 vyhlášky č. 101/1966 Zb. o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Ústrednou radou odborov:


Čl. I

Vyhláška č. 42/1962 Zb. o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov sa mení takto:

§ 9 znie:

Výkonnostné odmeny

(1) Vodičom cestných motorových vozidiel, závozníkom a sprievodcom autobusov odmeňovaným časovou mzdou sa môžu za iniciatívne a úspešné plnenie úloh poskytovať výkonnostné odmeny.

(2) Výšku výkonnostnej odmeny určuje týmto pracovníkom nadriadený vedúci pracovník, pričom musí dbať na to, aby sa dodržal správny pomer k zárobkom vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov odmeňovaných inými formami mzdy.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1967.


Minister:

Indra v. r.