Zákon č. 35/1967 Zb.Zákon o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia

(v znení č. 128/1991 Zb.)

Čiastka 13/1967
Platnosť od 18.04.1967 do30.09.1991
Účinnosť od 15.04.1991 do30.09.1991
Zrušený 309/1991 Zb.

35

ZÁKON

zo 7. apríla 1967

o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Znečisťovanie ovzdušia

(1) Znečisťovaním ovzdušia v zmysle tohto zákona sa rozumie jeho znečisťovanie nad prípustnú mieru ustanovenú v prílohe tohto zákona alebo zhoršovanie jeho čistoty spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 písm. a) a b).

(2) Znečisťovateľom ovzdušia je každá organizácia, ktorá znečisťuje ovzdušie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

§ 2

(1) Znečisťovatelia sú povinní platiť ročné poplatky za znečisťovanie ovzdušia.

(2) Poplatok pozostáva zo základného poplatku a prirážky.

(3) Základný poplatok sa ustanovuje

a) pri spaľovaní tuhých palív pri parných trakciách na vlečkách v lomoch a povrchových baniach, pri posune na staniciach a vo výhrevniach, v ktorých sa spaliny neodvádzajú komínom, sumou 10 Kčs za 1 tonu spotrebovaného paliva,

b) pri horiacich alebo zaparených častiach uhoľných baní a lomov alebo skládok a výsypiek ročnou sumou 50 Kčs za 1 m2 horiacej plochy alebo za 1 m3 zapareného objemu; výmera alebo objem sa ustanovujú z váženého priemeru výsledkov meraní vykonávaných počas roka,

c) v ostatných prípadoch sumou zodpovedajúcou ročným nákladom spojeným s riadnou prevádzkou a údržbou potrebného zariadenia, prípadne ročným nákladom na inú činnosť znižujúcu znečisťovanie ovzdušia na prípustnú mieru,

d) pokiaľ by sa nedali do jedného roka od účinnosti tohto zákona alebo do jedného roka od vzniku znečistenia zistiť náklady podľa písm. c) bez neúmerných ťažkostí, ročnou sumou 100 Kčs za každých 1000 kg jednotlivých škodlivín prevyšujúcich prípustný úlet uvedený v prílohe tohto zákona.

(4) K základným poplatkom sa pripočítava prirážka podľa oblastí, v ktorých je ovzdušie znečisťované. Prirážka sa ustanovuje pre:

a) vnútorné kúpeľné územia100 %
b) ostatné kúpeľné, rekreačné a chránené územia 80 %
c) územia sídlisk 60 %
d) územia vymedzené pre priemyslovú činnosť 20 %
e) ostatné územia 40 %

Vymedzenie jednotlivých oblastí určí na návrh orgánov hygienickej služby orgán územného plánovania. Ak je ovzdušie znečisťované v niekoľkých oblastiach, prirážka sa určí podľa najviac znečisťovanej oblasti.

§ 3

(1) Poplatky sa neplatia v prípadoch, v ktorých

a) dochádza k exhaláciám pri prevádzke parnej trakcie a pri prevádzke motorových vozidiel,

b) dochádza k exhaláciám pri spaľovaní množstva paliva, ktoré neprevyšuje ani 200 kg za hodinu, ani 200 ton za rok,

c) množstvo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia nepresahuje hodnoty uvedené v prílohe tohto zákona,

d) zamedzenie, prípadne zmenšenie znečisťovania aspoň na prípustnú mieru nie je doteraz technicky riešiteľné.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa netýka prípadov uvedených v § 2 ods. 3 písm. a) a b).

Pokuty

§ 4

(1) Znečisťovatelia sú povinní platiť popri poplatkoch ešte pokutu, ak

a) nevykonali včas alebo vôbec opatrenia uložené Štátnou technickou inšpekciou ochrany ovzdušia [§ 13 ods. 2 písm. c)], prípadne orgánmi hygienickej služby na ochranu ovzdušia,

b) nedbajú o riadnu údržbu, obsluhu a bezporuchovú prevádzku zariadení slúžiacich na obmedzenie znečisťovania ovzdušia, vrátane zložíšť zachytených exhalátov, podľa prevádzkových poriadkov.

(2) Pokuty sú povinné platiť aj organizácie, ktoré poplatku nepodliehajú, ak porušia povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku.

§ 5

(1) Ak sa pokuta ukladá z dôvodov uvedených v § 4 ods. 1 prvý raz, určí sa najmenej sumou o polovicu vyššou ako jedna dvanástina ročného poplatku ustanoveného podľa § 2, najviac však sumou o polovicu vyššou ako tento ročný poplatok.

(2) Znečisťovateľom, ktorým sa už pokuta uložila a ktorí nevykonajú opatrenia uvedené v § 4 ods. 1 písm. a) ani v novourčenej lehote, alebo opätovne zanedbajú povinnosti uvedené v § 4 ods. 1 písm. b), uloží sa pokuta až do výšky dvojnásobného ročného poplatku.

(3) Organizáciám uvedeným v § 4 ods. 2 sa uloží pokuta od 5000 Kčs do 1 milióna Kčs.

§ 6

(1) Pokiaľ sa ukladá podľa § 4 pokuta, uloží sa súčasne pracovníkom organizácií, ktorí zavinili porušenie povinností uvedených v § 4 ods. 1 písm. a) a b), pokuta vo výške od 100 do 5000 Kčs, ak nejde o trestný čin.

(2) Ak sa uložila pokuta podľa predchádzajúceho odseku, nemožno už uložiť pokutu podľa iných predpisov.

Konanie o poplatkoch a pokutách

§ 7

Poplatky a pokuty ukladajú okresné národné výbory, prípadne nimi poverené mestské národné výbory, v obvode ktorých je zdroj znečisťovania.

§ 8

(1) Znečisťovatelia sú povinní každoročne bez vyzvania oznámiť do 15. februára príslušnému národnému výboru údaje potrebné na určenie poplatkov podľa skutočností uplynulého roka, vrátane výpočtu poplatkov bez ohľadu na to, či po preskúšaní údajov budú poplatkom podliehať; súčasne sú povinní predložiť potrebné technicko-ekonomické podklady pre určenie výšky poplatkov podľa § 2 ods. 3.

(2) Skutočnosti zakladajúce vznik alebo odôvodňujúce zmeny výšky poplatkov, ktoré vznikli v bežnom kalendárnom roku, znečisťovatelia sú povinní oznamovať do 15 dní ako podklad pre vydanie nového alebo zmenu pôvodného rozhodnutia podľa § 7.

(3) Ak znečisťovatelia nedodržia lehoty podľa odsekov 1 a 2, sú povinní zaplatiť za každý deň meškania penále vo výške jedného promile poplatkov ustanovených podľa § 2. Znečisťovatelia, ktorí poplatku inak nepodliehajú (§ 3 ods. 1), sú povinní zaplatiť v týchto prípadoch penále vo výške 1000 Kčs za každý deň meškania, najviac však 50 000 Kčs.

Platenie poplatkov a pokút a ich splatnosť

§ 10

(1) Znečisťovatelia sú povinní platiť poplatok podľa vlastného výpočtu v štvrťročných splátkach preddavkove vždy do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

(2) Splátky podľa predchádzajúceho odseku už zaplatené sa zúčtujú so splátkami zodpovedajúcimi rozhodnutiu o uložení poplatku (§ 7) do 15 dní po jeho doručení. Podľa tohto rozhodnutia sa tiež upravujú ďalšie štvrťročné splátky až do nového hlásenia podľa § 8 ods. 1, prípadne 2.

(3) Pokuty sú splatné do 15 dní po doručení rozhodnutia podľa § 7.

(4) Znečisťovatelia, prípadne pracovníci (§ 6 ods. 1) sú povinní zaplatiť za každý deň meškania penále vo výške jedného promile z nezaplatenej sumy.

§ 12

Pôsobnosť Ministerstva lesného a vodného hospodárstva

(1) Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva

a) vypracúva návrhy technicko-ekonomických koncepcií a iné súborné technicko-ekonomické opatrenia na ochranu ovzdušia a dozerá, ako ústredné orgány a organizácie tieto opatrenia zabezpečujú,

b) vyjadruje sa k projektovej dokumentácii investícií schvaľovaných Štátnou komisiou pre techniku, ktoré môžu výrazne ovplyvniť čistotu ovzdušia,

c) môže určiť záväzný spôsob meraní úletov škodlivín,

d) zabezpečuje vedecký a technický výskum v oblasti čistoty ovzdušia a sleduje rozvoj technických zariadení smerujúcich proti znečisťovaniu ovzdušia.

(2) Pôsobnosť Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona upraví zákon Slovenskej národnej rady.

§ 13

Štátna technická inšpekcia ochrany ovzdušia

(1) Zriaďuje sa Štátna technická inšpekcia ochrany ovzdušia pri Ministerstve lesného a vodného hospodárstva ako kontrolný orgán s celoštátnou pôsobnosťou. Podrobnosti o jej organizácii ustanoví minister lesného a vodného hospodárstva.

(2) Štátna technická inšpekcia ochrany ovzdušia

a) kontroluje zariadenia na ochranu čistoty ovzdušia, dodržiavanie termínov výstavby týchto zariadení a ich uvádzania do prevádzky, ako aj zabezpečenie ochrany ovzdušia v projektovej dokumentácii investícií,

b) kontroluje množstvo úletov škodlivín,

c) pomáha organizáciám pri riešení technických otázok v súvislosti s ochranou čistoty ovzdušia a ukladá organizáciám po prerokovaní s príslušnými orgánmi hygienickej služby vykonať technické alebo obdobné opatrenia, ktoré zamedzia, prípadne zmiernia znečisťovanie ovzdušia,

d) pomáha národným výborom po stránke odborno-technickej pri vyrubovaní poplatkov, najmä pri preskúšavaní údajov znečisťovateľov (§ 8) a pri ukladaní pokút,

e) dáva národným výborom podnety na ukladanie pokút.

(3) Štátna technická inšpekcia ochrany ovzdušia spolupracuje s orgánmi hygienickej služby pri plnení úloh podľa zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v oblasti ochrany čistoty ovzdušia. Pri vydávaní záväzných posudkov podľa § 4 zákona č. 20/1966 Zb. postupujú orgány hygienickej služby v oblasti čistoty ovzdušia v súčinnosti so Štátnou technickou inšpekciou ochrany ovzdušia.

(4) Orgány Štátnej technickej inšpekcie ochrany ovzdušia sú oprávnené pri plnení svojich úloh vstupovať do závodov, zariadení a objektov, vykonávať pozorovania a merania na zistenie stavu čistoty ovzdušia a požadovať potrebné doklady a údaje.


Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14

Lehota pre prvé oznámenie podľa § 8 ods. 1 sa ustanovuje do 31. júla 1967.

§ 15

(1) Poplatky za znečisťovanie ovzdušia budú sa platiť v prvom roku po nadobudnutí účinnosti zákona vo výške 50 % a v druhom roku vo výške 75 % súm ustanovených podľa § 2.

(2) Znečisťovateľom, ktorí k 1. máju 1967 už majú vo výstavbe potrebné zariadenia na ochranu čistoty ovzdušia alebo ktorí začnú výstavbu najneskôr do 30. apríla 1969 a dokončia ju v lehote dohodnutej so Štátnou technickou inšpekciou ochrany ovzdušia, poskytne sa zľava z poplatkov znížených podľa predchádzajúceho odseku, a to tak, že pri výstavbe začatej do 30. apríla 1968 budú sa poplatky platiť vo výške 25 % a pri výstavbe začatej do 30. apríla 1969 vo výške 37,5 % poplatkov podľa § 2 až do uvedenia zariadení do prevádzky. Ak dohodnutá lehota uvedenia zariadení do prevádzky sa nedodrží, znečisťovatelia doplatia poplatky vo výške podľa predchádzajúceho odseku a za roky 1969 a ďalšie vo výške podľa § 2.

§ 16

Vláda môže meniť prípustnú mieru znečistenia ovzdušia uvedenú v prílohe tohto zákona.

§ 17

Povinnosť na náhradu škody podľa iných predpisov*) nie je týmto zákonom dotknutá.

§ 18

(1) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

(2) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 178/1960 Zb. o opatreniach na ochranu čistoty ovzdušia.

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1967.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.


Príloha zákona č. 35/1967 Zb.

A. Prípustná miera znečisťovania ovzdušia pri spaľovaní palív (§ 1) a podklad pre výpočet poplatkov podľa § 2 ods. 3 písm. d)

Výška komína1)
(m)
Prípustný úlet (kg/h)
PopolčekSO2Ostatné škodliviny2)
72,524 k max3), 4)
832,34,6 k max
1043,26,4 k max
1254,28,4 k max
1475,310,6 k max
1696,813,6 k max
1811,48,416,8 k max
20141020,0 k max
252113,527,0 k max
303122,545,0 k max
354232,565,0 k max
40554692,0 k max
457060120,0 k max
508482,5165,0 k max
55110100200,0 k max
60130122245,0 k max
65160145290,0 k max
70192170340,0 k max
75225195390,0 k max
80260227455,0 k max
85290257514,0 k max
90325295590,0 k max
95360335670,0 k max
100400375750,0 k max
110490900930,0 k max
12058014251130,0 k max
13067519501340,0 k max
14078524751560,0 k max
15090030001790,0 k max
160101035552060,0 k max
170113041102320,0 k max
180127046652600,0 k max
190140052202890,0 k max
200155057793200,0 k max
220182063553840,0 k max
240211069304500,0 k max
260240075105160,0 k max
280270080855820,0 k max
300300086656500,0 k max

B. Prípustná miera znečisťovania ovzdušia pri technologických výrobných procesoch a podklad pre výpočet poplatkov podľa § 2 ods. 3 písm. d)

Prípustná miera znečisťovania ovzdušia pri technologických výrobných procesoch sa spravuje podľa časti A prílohy použitím hodnôt prípustných úletov pre ostatné škodliviny.

C. Prípustná miera znečisťovania ovzdušia tuhými látkami pri výrobe slinku, cementu a vápna

Celková produkcia
(t/h)
Prípustný úlet (kg/h) pri predpokladanej výške komína (70±10/m1)
25120
50160
100250
150270

1) Pri podstatnejšie odlišnej výške komínov prípustné úlety určí Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva v spolupráci s hlavným hygienikom ČSSR.

D. Vzorec pre výpočet poplatkov podľa § 2 ods. 3 písm. d)

Poplatok s použitím hodnôt úletov sa vypočíta podľa vzorca

P = (e - ep) . h . 0,10 + p,

kde značí

P ročný poplatok v Kčs,

e skutočné množstvo vypúšťanej škodliviny v kh/h,1)

ep prípustné množstvo vypúšťanej škodliviny v kg/h,

h počet prevádzkových hodín za rok,

0,10 ročnú výšku poplatku za 1 kg vypúšťaných škodlivín nad prípustnú mieru [§ 2 ods. 3 písm. d)] v Kčs,

p prirážku podľa § 2 ods. 4.

E. Hranice množstva vypúšťaných škodlivín, od ktorého sa začína povinnosť oznámenia podľa § 8 ods. 11)

Škodlivina2)Prípustné množstvo (kg/h)3)
Prach (max. 20 % Si)5,0
Kysličník uhoľnatý60,0
Kysličníky dusíka (ako NO2)3,0
Chlór1,0
Sírovodík0,08
Olovo (okrem tetraalkylolova)0,007
Sírouhlík0,3
Arzén (anorganické zlúčeniny okrem AsH3)0,03
Fluór (plynné anorganické zlúčeniny)0,3
Sadze (amorfné C)1,5
Formaldehyd0,5
Fenol3,0
Ortuť kovová0,003
Mangán (ako MnO2)0,1
Kyselina sírová vyjadrené v H´iónoch0,1
Kyselina dusičná vyjadrené v H´iónoch0,1
Kyselina chlorovodíková vyjadrené v H´iónoch0,1
Akroleín3,0
Amoniak3,0
Benzén24,0

Poznámky pod čiarou

*) Najmä Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb., Zákonník práce č. 65/1965 Zb., vládna vyhláška č. 40/1963 Zb. o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám.

1) Ak sa škodliviny vypúšťajú dvoma alebo viacerými komínmi stojacimi na ploche kruhu o priemere 1 km, považujú sa komíny toho istého podniku za jeden komín. Pri rôznej výške komínov spôsob výpočtu určí Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva v pracovnej inštrukcii.

2) Ostatnými škodlivinami sa rozumejú škodliviny uvedené v časti E prílohy.

3) k max je najvyššia prípustná okamžitá koncentrácia podľa smerníc ministerstiev zdravotníctva a poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva por. č. 24/1960 zbierky Hygienické predpisy o najvyšších prípustných koncentráciách škodlivín v ovzduší.

4) Ak sa škodliviny vypúšťajú po dobu kratšiu ako 1 hodina, hodnoty prípustných úletov sa vypočítajú úmerným znížením.

1) Skutočný úlet v kg/h sa vypočíta delením skutočného úletu škodlivín v kg/rok počtom prevádzkových hodín. Pri zdrojoch znečistenia s meniacim sa výkonom spôsob výpočtu poplatkov určí Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva.

1) Pri úletoch menších ako toto množstvo sa poplatky neplatia [§ 3 ods. 1 písm. c)].

2) Hodnoty pre škodliviny, ktoré nie sú v tabuľke uvedené, ustanoví hlavný hygienik ČSSR v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva.

3) Ak sa škodliviny vypúšťajú po dobu kratšiu ako 1 hodina, hodnoty prípustných množstiev sa vypočítajú úmerným znížením.