Vyhláška č. 10/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave

Čiastka 5/1967
Platnosť od 28.02.1967
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Nadobudnutím platnosti Dohody vyhlásenej oznámením č. 344/1996 Z. z. sa podľa jej článku 20 ods. 2 vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou končí platnosť tejto Dohody s platnosťou od 8. augusta 1996. Nadobudnutím platnosti Dohody vyhlásenej oznámením ...

10

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 15. decembra 1966

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave


Dňa 22. novembra 1966 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave.

Podľa svojho článku 21 vstúpila Dohoda v platnosť dňom podpisu.

Nadobudnutím platnosti dohody o leteckej doprave sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou končí platnosť tejto dohody (oznámenie č. 344/1996 Z. z.).

Nadobudnutím platnosti dohody o leteckej doprave sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Turkmenistanom skončila platnosť tejto dohody (oznámenie č. 181/1998 Z. z.).

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto dohoda výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sväzu sovietskych socialistických republík vedené snahou prispieť k ďalšiemu rozvoju a upevneniu vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami v oblasti leteckej dopravy dohodli sa takto:

Článok 1

Pri vykonávaní tejto Dohody a jej Prílohy majú v nich uvedené výrazy tento význam:

a) „letecký úrad“ značí, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Ministerstvo dopravy - správu civilného letectva,

pokiaľ ide o Sväz sovietskych socialistických republík Ministerstvo civilného letectva

alebo v oboch prípadoch orgány poverené vykonávaním úloh, ktoré v súčasnej dobe vykonávajú uvedené úrady;

b) „dohodnuté linky“ značia letecké linky uvedené v Prílohe tejto Dohody;

c) „určený letecký podnik“ značí letecký podnik, ktorý zmluvná strana určila na prevádzku dohodnutých liniek.

Článok 2

Každá zo zmluvných strán poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v Prílohe tejto Dohody a určuje svoj letecký podnik uvedený v Prílohe na prevádzku dohodnutých liniek.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo dočasne zrušiť alebo odvolať práva uvedené v Prílohe tejto Dohody, ak určený letecký podnik nebude dodržiavať ustanovenia tejto Dohody a jej Prílohy.

2. Toto právo sa využije iba po vzájomnej porade leteckých úradov oboch zmluvných strán.

Článok 4

1. Zmluvné strany si budú na zabezpečenie letov lietadiel na dohodnutých linkách navzájom poskytovať všetky nevyhnutné technické prostriedky a služby, ktoré majú k dispozícii.

2. Každá zmluvná strana ustanoví na svojom území trate letov lietadiel na dohodnutých linkách a miesta preletov štátnych hraníc.

3. Otázky týkajúce sa zabezpečovania letov a zodpovednosti zmluvných strán pri vykonávaní letov budú spadať do pôsobnosti leteckých úradov zmluvných strán.

Článok 5

1. Pohonné hmoty, mazacie oleje, náhradné diely a iné materiály, zariadenia a propagačné materiály dodané alebo dodávané určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany výlučne pre vlastnú potrebu budú oslobodené od cla, dávok a iných poplatkov v čase, keď sa budú nachádzať na území druhej zmluvnej strany.

2. Lietadlá používané na dohodnutých linkách, ako aj zásoby pohonných hmôt a mazacích olejov, náhradné diely, vybavenie a potraviny na palube lietadiel určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany budú na území druhej zmluvnej strany oslobodené od ciel, inšpekčných a iných poplatkov a dávok, a to i vtedy, ak sa tieto zásoby a materiály použijú v lietadlách za letu nad týmto územím s výnimkou tých prípadov, v ktorých budú scudzené na území druhej zmluvnej strany.

Článok 6

1. Zákony a predpisy, ktoré na území jednej zmluvnej strany upravujú vstup a výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo prevádzku a vykonávanie letov týchto lietadiel na jej území, sa budú vzťahovať na lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a predpisy, ktoré na území jednej zmluvnej strany upravujú vstup a výstup cestujúcich, posádok alebo nákladov lietadiel, najmä pasové, colné a devízové predpisy a predpisy o karanténe, sa budú vzťahovať na cestujúcich, posádky alebo náklad lietadiel určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany pri prílete na územie alebo odlete z územia tejto zmluvnej strany.

Článok 7

1. Lietadlá leteckého podniku určeného jednou zmluvnou stranou musia mať pri letoch na území druhej zmluvnej strany pre medzinárodné lety ustanovené poznávacie značky štátu, osvedčenia o zápise do registra, osvedčenia o spôsobilosti na lietanie a iné palubné doklady ustanovené leteckými úradmi zmluvných strán, ako aj povolenia pre rádiové stanice. Piloti a ostatní členovia posádky musia mať ustanovené platné preukazy.

2. Všetky doklady uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré boli vydané alebo sú uznávané jednou zmluvnou stranou, budú uznávané za platné na území druhej zmluvnej strany.

Článok 8

1. V prípade núteného pristátia alebo havárie lietadla jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany upovedomí o tom strana, na území ktorej k nehode došlo, bez meškania druhú stranu, poskytne neodkladnú pomoc posádke a cestujúcim, pokiaľ pri nehode utrpeli ujmu, zabezpečí nedotknuteľnosť pošty, batožín a nákladu v lietadle a urobí potrebné opatrenia na vyšetrenie príčin nehody.

2. Zmluvná strana, ktorej patrí lietadlo, bude oprávnená ustanoviť svojich pozorovateľov, ktorí sa zúčastnia na vyšetrení. Zmluvná strana vyšetrujúca nehodu je povinná upovedomiť druhú zmluvnú stranu o výsledkoch vyšetrenia.

Článok 9

Náhrady a iné poplatky za užívanie letiska, vrátane jeho zariadenia, technických a iných prostriedkov a služieb, ako aj poplatky za užívanie zabezpečovacích a spojovacích prostriedkov a služieb sa budú vyberať podľa sadzieb ustanovených v danej krajine.

Článok 10

1. Letecké podniky určené zmluvnými stranami budú v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a jej Prílohy riešiť priamo medzi sebou všetky otázky technickej pozemnej obsluhy lietadiel a obchodné otázky súvisiace s prevádzkou, najmä otázky letových poriadkov, hustoty prevádzky, typov lietadiel, prepravných taríf a spôsobu finančného účtovania.

2. Dojednania leteckých podnikov sa budú predkladať na schválenie leteckým úradom v súlade s platnými zákonmi a predpismi každej zmluvnej strany.

Článok 11

Všetky finančné usporiadania medzi určenými leteckými podnikmi sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami platných platobných dohôd, ktoré upravujú finančné vzťahy medzi zmluvnými stranami.

Článok 12

Zmluvné strany nebudú zdaňovať alebo obmedzovať zisky z prevádzky dohodnutých liniek.

Článok 13

1. Tarify platné pre prepravu na dohodnutých linkách určené letecké podniky budú dojednávať na základe platných dvojstranných alebo mnohostranných dohôd, ktorými sú zmluvné strany viazané.

2. Takto dojednané tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov zmluvných strán. Ak sa nemôže medzi určenými leteckými podnikmi dosiahnuť dohoda o tarifách, tarify sa dojednajú medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Ak ani takto nedôjde k dohode, rozpor sa bude riešiť diplomatickou cestou.

Článok 14

Objem leteckých prepráv vykonávaných určenými leteckými podnikmi na dohodnutých linkách bude v súlade s potrebami leteckých prepráv medzi koncovými miestami dohodnutých liniek na území zmluvných strán. Určené letecké podniky budú pritom vychádzať zo zásad plnej rovnoprávnosti a vzájomných výhod.

Článok 15

Určený letecký podnik každej zo zmluvných strán bude oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte primeranom rozsahu vykonávanej činnosti.

Článok 16

Pokiaľ sa nedohodne inak, osoby podľa článku 15 tejto Dohody, ako aj členovia posádok lietadiel určených leteckých podnikov zmluvných strán, musia byť občanmi zmluvných strán.

Článok 17

Letecké úrady zmluvných strán sa budú podľa potreby vzájomne radiť s cieľom zabezpečiť úzku spoluprácu vo všetkých veciach súvisiacich s vykonávaním tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 18

Ak vznikne akýkoľvek rozpor vo výklade alebo vykonávaní tejto Dohody alebo jej Prílohy, bude sa riešiť priamym rokovaním medzi leteckými úradmi alebo ak toto rokovanie nebude úspešné, diplomatickou cestou.

Článok 19

1. Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek navrhnúť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu tejto Dohody a jej Prílohy, ktorú považuje za žiadúcu. Rokovanie o navrhnutej zmene musí sa začať medzi oboma zmluvnými stranami do šesťdesiatich dní odo dňa podania žiadosti jednou zo zmluvných strán a môže sa viesť priamo medzi leteckými úradmi zmluvných strán.

2. Zmeny Dohody vstúpia v platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

Zmeny Prílohy Dohody môžu sa vykonať na základe dohody medzi leteckými úradmi zmluvných strán.

Článok 20

Dojednaním tejto Dohody a jej Prílohy sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o zriadení pravidelnej leteckej dopravy medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 26. februára 1955.

Článok 21

Táto Dohoda a jej Príloha vstúpi v platnosť dňom podpisu a zostanú v platnosti do toho času, dokiaľ ich jedna zo zmluvných strán nevypovie. V takom prípade platnosť tejto Dohody a jej Prílohy sa skončí uplynutím dvanástich mesiacov odo dňa, keď bolo oznámenie o výpovedi odovzdané druhej zmluvnej strane.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí na to boli náležite splnomocnení svojimi vládami, túto Dohodu podpísali.

Dané v Moskve 22. novembra 1966 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom a ruskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

inž. J. Dufek v. r.

Za vládu

Sväzu sovietskych socialistických republík:

E. F. Loginov v. r.

PRÍLOHA

Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave

I. Vláda Sväzu sovietskych socialistických republík poveruje prevádzkou dohodnutých liniek uvedených v bode III. tejto Prílohy Ministerstvo civilného letectva Sväzu sovietskych socialistických republík, ktoré na tento účel určuje Dopravnú správu medzinárodných leteckých liniek civilného letectva (ďalej len Aeroflot).

II. Vláda Československej socialistickej republiky určuje na prevádzku dohodnutých liniek uvedených v bode III tejto Prílohy Československé aerolínie (ďalej len ČSA).

III. Dohodnuté linky:

A) Pre sovietsky letecký podnik:

1. Moskva - Praha oboma smermi

2. Kijev - Lvov - Bratislava alebo Košice - Praha oboma smermi

3. Miesta na území SSSR - Praha a ďalej do tretích krajín oboma smermi

B) Pre československý letecký podnik:

1. Praha - Moskva oboma smermi

2. Praha - Bratislava alebo Košice oboma smermi

3. Praha - medziľahlé miesta - Leningrad oboma smermi.

IV. Určené letecké podniky budú mať právo nakladať a vykladať cestujúcich, batožiny, náklad a poštu na území zmluvných strán pri leteckej preprave na dohodnutých linkách medzi miestami ležiacimi na území zmluvných strán. Toto právo sa nevzťahuje na prepravu začínajúcu a končiacu sa na území tej istej strany (kabotáž).

V. Pokiaľ letecké úrady zmluvných strán sa nedohodnú inak, určené letecké podniky nebudú mať obchodné práva na týchto úsekoch dohodnutých liniek:

a) ČSA medzi miestami na území tretích krajín a miestami na území SSSR v oboch smeroch;

b) Aeroflot medzi miestami na území tretích krajín a miestami na území ČSSR v oboch smeroch.

VI. Určené letecké podniky môžu pri letoch na dohodnutých linkách vynechávať pristátie v ktoromkoľvek alebo vo všetkých medziľahlých miestach s podmienkou, že budú pristávať aspoň v jednom mieste na území druhej zmluvnej strany, pokiaľ medzi leteckými úradmi zmluvných strán sa nedohodne inak.

VII. Lety na objednávku (charterové) určených leteckých podnikov na dohodnutých linkách sa môžu vykonávať len so súhlasom leteckého úradu druhej zmluvnej strany.

Doplnkové lety na dohodnutých linkách sa môžu vykonávať na základe dojednania leteckých podnikov a upovedomenia služieb riadenia letov.

Pri uskutočňovaní letov na objednávku (charterových) a doplnkových letov budú zmluvné strany prihliadať na druh prepráv a na to, že vykonávanie leteckej prepravy pravidelnými linkami má prednosť.

Žiadosti o povolenie doplnkových letov alebo letov na objednávku (charterových) musia sa predložiť aspoň do 24 hodín pred vzletom lietadla.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.