121

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

zo 6. decembra 1967

o vykonávaní periodických revízií hospodárenia

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 18 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje vykonávanie periodických revízií hospodárenia v štátnych hospodárskych organizáciách, rozpočtových a iných štátnych organizáciách, štátnych fondoch a v organizáciách zahraničného obchodu.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na vykonávanie periodických revízií hospodárenia vo vnútropodnikových útvaroch organizácií (odsek 1), o ktorých rozhodujú ich riaditelia (vedúci organizácií).

(3) Vykonávanie finančno-daňových revízií v oblasti vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu sa spravuje osobitnými predpismi.*)

§ 2

Pôsobnosť revíznych orgánov

(1) Periodické revízie hospodárenia vykonávajú

a) orgány hospodárskeho riadenia**) vo všetkých nimi priamo riadených štátnych hospodárskych, rozpočtových a iných štátnych organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu,

b) orgány poverené kontrolou hospodárenia podľa osobitných predpisov.***)

(2) Pôsobnosť národných výborov pri vykonávaní revízií hospodárenia národných výborov nižšieho stupňa a organizácií riadených alebo spravovaných národnými výbormi je ustanovená zákonom o národných výboroch.†)

(3) Periodické revízie hospodárenia na ministerstvách, ústredných úradoch a orgánoch a na krajských národných výboroch vykonáva Ministerstvo financií (na Slovensku Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie).††)

§ 3

Periodicita a zameranie periodických revízií hospodárenia

(1) V štátnych hospodárskych organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu sa periodické revízie hospodárenia vykonávajú

a) každoročne so zameraním na preskúmanie

- správnosti ročnej účtovnej uzávierky,

- správnosti účtovníctva po obsahovej stránke,

- oprávnenosti docielených finančných výhod z hľadiska plnenia záväzných úloh a záväzných limitov,†††)

b) najmenej raz za tri roky so zameraním na preskúmanie

- uplatňovania ekonomických nástrojov, najmä cien a miezd, a ich súladu s uspokojovaním potrieb spoločnosti,

- stavu správy a ochrany národného majetku a majetku organizácií zahraničného obchodu.

(2) V rozpočtových, iných štátnych organizáciách a štátnych fondoch sa periodické revízie hospodárenia vykonávajú najmenej raz za tri roky so zameraním na preskúmanie

- účelnosti a hospodárnosti vynakladania rozpočtových prostriedkov, odhaľovania a využívania rozpočtových zdrojov a rezerv, dodržiavania predpisov o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a predpisov o pobádacích fondoch, dodržiavania plánovacej a rozpočtovej disciplíny a na zistenie, či hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami sa neviedlo na úkor plnenia hlavných úloh organizácie,

- správnosti účtovných výkazov,

- správnosti účtovníctva po obsahovej stránke,

- stavu správy a ochrany národného majetku.

(3) Ďalšie zameranie periodických revízií hospodárenia revidujúce orgány určia podľa potreby.

§ 4

Dohľad nad vykonávaním periodických revízií hospodárenia a využívaním ich výsledkov

(1) Riadiace orgány vyšších stupňov vykonávajú dohľad nad revíznou činnosťou podriadených orgánov a organizácií a využívajú jej výsledky vo vlastnej kontrolnej činnosti.

(2) Ministerstvo financií metodicky riadi a sleduje vykonávanie periodických revízií hospodárenia (na Slovensku za spolupráce Povereníctva Slovenskej národnej rady pre financie).

§ 5

Oprávnenia a povinnosti revidujúcich orgánov

(1) Revidujúce orgány pri vykonávaní periodických revízií hospodárenia sú oprávnené uskutočňovať všetky úkony potrebné na vykonanie revízií.

(2) Vedúci organizácií a ostatní nimi splnomocnení pracovníci sú povinní na požiadanie poskytnúť revidujúcim orgánom všetku pomoc, najmä podávať požadované vysvetlenia, predložiť požadované písomnosti, účtovné a iné podklady, materiály o kontrolách, revíziách a inšpekciách vykonávaných aj inými orgánmi.

(3) Revidujúce orgány sú povinné zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o veciach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti. Táto povinnosť trvá i po skončení pracovného pomeru príslušného pracovníka.

(4) Organizácia je povinná vykonať opatrenia na odstránenie závad zistených periodickou revíziou hospodárenia v lehote dohodnutej s revidujúcim orgánom, prípadne v termíne určenom nadriadeným orgánom.

§ 6

Oznamovacia povinnosť

Organizácie sú povinné o závažných skutočnostiach zistených pri periodických revíziách upovedomiť orgány, ktorým patrí v takýchto prípadoch robiť príslušné opatrenia podľa osobitných predpisov.

§ 7

Vykonávanie periodických revízií hospodárenia revíznymi poradenskými organizáciami

Revidujúce orgány môžu dať vykonať periodickú revíziu hospodárenia revíznou poradenskou organizáciou; v tom prípade sa táto revízia považuje za revíziu revidujúceho orgánu. Pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia revíznymi poradenskými organizáciami platia obdobné ustanovenia o oprávneniach a povinnostiach revidujúcich orgánov (§ 5).


§ 8

Záverečné ustanovenia

(1) Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky z ustanovenia § 3.

(2) Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.*)


Prvý námestník ministra:

Ing. Lér, CSc., v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vládne nariadenie č. 107/1967 Zb. o zabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu.

**) § 4 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

***) Napr. kontrola hospodárenia štátnych fondov.

) § 27 a 28 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch.

††) § 18 ods. 2 zákona č. 8/1959 Zb.

†††) § 11 a 12 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb.

*) Pravidlá pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia schválené uznesením vlády č. 481 z 8. októbra 1965 a uverejnené pod č. 112/1965 Zb. s výnimkou ustanovení upravujúcich schvaľovanie ročných výsledkov hospodárenia strácajú platnosť 1. januárom 1968 na základe uznesenia vlády č. 72 z 15. marca 1967 vyhláseného opatrením predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly z 12. apríla 1967 č. 43/1967 Zb.