8

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 30. januára 1967

o poskytovaní pracovného voľna a o hospodárskom zabezpečení pracovníkov pri účasti na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia

Ministerstvo financií ustanovuje po dohode s Ústrednou radou odborov podľa § 126 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami.


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje poskytovanie pracovného voľna a hospodárske zabezpečenie pracovníkov v pracovnom pomere (ďalej len „pracovníci“) pri účasti na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia.*)

(2) Odborným školením sa pre účely tejto vyhlášky rozumie doplňovanie odborných znalostí v úzkom špecializovanom odbore, ktoré nemožno dosiahnuť štúdiom pri zamestnaní na školách, v podnikových technických školách, v podnikových inštitútoch, v pomaturitnom štúdiu alebo v postgraduálnom štúdiu.

(3) Krátkodobým internátnym sústredením sa rozumie sústredenie nepresahujúce v jednom slede 3 mesiace.

(4) Táto vyhláška sa nevzťahuje na školenie usporiadané spoločenskými organizáciami.**)

§ 2

Pracovné voľno a náhrada mzdy

(1) Na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia (ďalej len „internátne školenie“), ktoré časove zasahuje do obvyklého pracovného času pracovníka, sa môže pracovník zúčastniť len vtedy, ak ho organizácia, v ktorej je v pracovnom pomere, na toto školenie vyšle alebo s jeho účasťou súhlasí.

(2) Pracovníkovi, ktorý sa zúčastní internátneho školenia v záujme organizácie, v ktorej je v pracovnom pomere, poskytne táto organizácia pracovné voľno s náhradou mzdy vo výške priemerného zárobku.*)

(3) Pracovníkovi, ktorý sa zúčastní internátneho školenia len vo vlastnom záujme, organizácia poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy (§ 27 ods. 2 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb.)

§ 3

Hospodárske zabezpečenie pracovníkov pri účasti na internátnom školení nepresahujúcom 5 dní

(1) Organizácia, v ktorej je pracovník v pracovnom pomere a v záujme ktorej sa zúčastní internátneho školenia nepresahujúceho 5 dní, poskytne pracovníkovi za dobu internátneho školenia a vlastnej cesty (jazdy) do miesta internátneho školenia a späť náhrady cestovných výdavkov ako pri pracovných cestách**), pokiaľ sa pracovníkovi neposkytlo hospodárske zabezpečenie podľa odseku 2.

(2) Organizácia, ktorá je usporiadateľom internátneho školenia nepresahujúceho 5 dní, môže pracovníkovi bezodplatne poskytnúť stravu a ubytovanie a prípadne uhradiť cestovné výdavky; stravu však môže organizácia bezodplatne poskytnúť len do výšky stravného poskytovaného podľa predpisov o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

(3) Do doby 5 dní uvedených v predchádzajúcich odsekoch sa nezapočítavajú dni príchodu do miesta internátneho školenia a odchodu z neho, ak ide o dni, v ktorých sa internátne školenie nezačalo alebo neukončilo.

§ 4

Hospodárske zabezpečenie pracovníkov pri účasti na internátnom školení presahujúcom 5 dní

(1) Organizácia, v ktorej je pracovník v pracovnom pomere a v záujme ktorej sa zúčastní internátneho školenia presahujúceho 5 dní, poskytne pracovníkovi za dobu cesty do miesta internátneho školenia a späť náhradu cestovných výdavkov ako pri pracovných cestách. Pri internátnom školení dlhšom ako 4 týždne táto organizácia poskytne pracovníkovi za každé ďalšie 4 týždne aj náhradu cestovného za jednu cestu z miesta internátneho školenia do miesta jeho trvalého bydliska a späť; ženatým pracovníkom a v odôvodnených prípadoch aj iným pracovníkom poskytne túto náhradu za každé 4 týždne trvania internátneho školenia.

(2) Organizácia, ktorá je usporiadateľom internátneho školenia presahujúceho 5 dní, poskytne pracovníkovi stravu a ubytovanie; túto povinnosť nemá voči pracovníkovi, ktorý má v mieste internátneho školenia trvalé bydlisko, a pracovníkovi, ktorý sa zúčastní internátneho školenia len vo vlastnom záujme. Pri stravovaní účastníkov internátneho školenia v závodoch verejného stravovania náklady na stravu jedného účastníka nesmú prekročiť v priemere sumu zodpovedajúcu maloobchodným (predajným) cenám jednotlivých bežných jedál v II. cenovej skupine.

(3) Pracovník je pri účasti na internátnom školení presahujúcom 5 dní povinný zaplatiť za stravu sumu 10 Kčs denne. Pri čiastočnom stravovaní v dňoch príchodu do miesta internátneho školenia alebo odchodu z neho je povinný zaplatiť pomerný diel tejto sumy. Za ubytovanie pracovník neplatí.

(4) Vo výnimočných prípadoch môže organizácia, ktorá je usporiadateľom internátneho školenia presahujúceho 5 dní, zo závažných dôvodov zdravotných, rodinných a pod. poskytnúť pracovníkovi namiesto stravovania sumu zodpovedajúcu hodnote poskytovanej stravy po odpočítaní 10 Kčs denne; táto suma však nesmie prekročiť stravné patriace inak pracovníkovi pri pracovných cestách.

§ 5

Náklady na internátne školenie

(1) Náklady internátneho školenia, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach, uhrádza organizácia, ktorá je usporiadateľom internátneho školenia. Táto organizácia však môže dohodnúť s organizáciami, pracovníci ktorých sa zúčastňujú internátneho školenia, čiastočnú úhradu týchto nákladov i nákladov uvedených v § 3 a 4 z ich prostriedkov.

(2) Organizácia, ktorá je usporiadateľom internátneho školenia presahujúceho 5 dní, je povinná vybrať od pracovníkov, ktorí sa školenia zúčastňujú, sumu 10 Kčs denne, prípadne jej pomerný diel (§ 4 ods. 3). Ak je usporiadateľom internátneho školenia hospodárska organizácia, použije takto vybraté sumy na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie; v rozpočtových organizáciách sa vybraté sumy vyúčtujú ako náhrada výdavkov v prospech príslušného výdavkového účtu.

Všeobecné ustanovenia

§ 6

Ustanovenia tejto vyhlášky možno použiť aj pri internátnom školení poslancov národných výborov a pracovníkov činných pre organizácie na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

§ 7

Organizácia, ktorá je usporiadateľom internátneho školenia alebo v záujme ktorej sa internátne školenie koná, je povinná dodržiavať zásadu hospodárnosti a dbať na to, aby sa potrebný výsledok dosiahol s najnižšími nákladmi. Internátne školenie treba usporadúvať predovšetkým v zariadeniach organizácie, ktorá je usporiadateľom školenia.


§ 8

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Zrušujú sa

a) vyhláška Ministerstva financií č. 133/1962 Zb. o hmotnom zabezpečení účastníkov školení v krátkodobých kurzoch usporadúvaných v pôsobnosti jednotlivých ústredných orgánov a národných výborov;

b) smernice Ministerstva financií č. 163/64.750/1962 o nárokoch pracovníkov štátnych a hospodárskych orgánov a poslancov národných výborov pri poradách a inštruktážach uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 10/1962 a registrované v čiastke 72/1962 Zb.,

c) smernice Ministerstva financií č. 164/19.096/1964 o limitoch nákladov na stravovanie účastníkov školenia v závodoch verejného stravovania uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 5/1964.

(2) Pri internátnom školení začatom pred 1. marcom 1967 sa postupuje až do jeho ukončenia podľa doterajších predpisov.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1967.


Námestník ministra:

Ing. Dluhoš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška sa teda nevzťahuje napr.- na školenie usporiadané pre členov jednotných roľníckych družstiev,- na školenie príslušníkov ozbrojených sborov,- na školenie spojené s plnením úloh v CO, pre ktoré platia osobitné predpisy.

**) Pozri ustanovenia § 126 ods. 1 a 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.

*) § 275 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., § 30 a 33 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb. a vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 84/1966 Zb., ktorou sa ustanovujú odchýlky pre výpočet priemerného zárobku pre niektoré skupiny pracovníkov.

**) § 5, 7, 8 a 9 vyhlášky Ministerstva financií č. 100/1964 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.