Predpisy v roku 1980

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydávajú základné podmienky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve 01.02.1980
2/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) 01.02.1980
3/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.22/1967 zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení neskorších predpisov 01.02.1980
4/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o mimoriadnom hlásení pobytu občanov v súvislosti s prevedením ústrednej evidencie obyvateľov na automatizované spracovanie 01.02.1980
5/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska 02.02.1980
6/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky 01.02.1980
7/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí č. 44/1970 Zb. 01.03.1980
8/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou 04.02.1980
9/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kenskej republiky 19.02.1980
10/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci 19.02.1980
11/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb., ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
12/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia 01.03.1980
13/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 650. výročiu narodenia Petra Parléřa 17.03.1980
14/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky 01.03.1980
15/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov 01.03.1980
17/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968/1975) 07.03.1980
18/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o sukcesii Bahamského spoločenstva, Fidži, Lesothského kráľovstva, Nauruskej republiky, Svazijského kráľovstva a Kráľovstva Tonga o Zmluvy medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych z 11. novembra 1924 a do Dodatkového dohovoru o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska z 15. februára 1935 07.03.1980
19/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Trojstrannej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky, rakúskou spolkovou vládou a vládou Poľskej ľudovej republiky o zabezpečení a riadnom uskutočňovaní dodávok, tranzitu a odberu elektrickej energie z Poľskej ľudovej republiky cez územie Československej socialistickej republiky do Rakúskej republiky 07.03.1980
20/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok štátnej kontroly akosti pri výrobkoch, ktoré sú predmetom výmeny tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou 07.03.1980
21/1980 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 21.02.1980
22/1980 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby prekladu
23/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 165 pre voľby do snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
25/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov 01.09.1980
27/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v znení vyhlášky č. 107/1977 Zb. 01.04.1980
28/1980 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov 01.04.1980
29/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zriadení Zmiešanej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky 14.08.1979
30/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach špecializácie a kooperácie výroby medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VPŠK RVHP) 22.03.1980
31/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene začiatku letného času v roku 1980 30.03.1980
33/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou 26.03.1980
34/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobom obchodnom protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou 10.04.1980
35/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 28.12.1979
36/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o kultúrnej spolupráci 19.04.1980
37/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Srí Lanka o leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami 11.04.1980
38/1980 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu 01.06.1980
39/1980 Zb. Zákon o vysokých školách 01.09.1980
40/1980 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkov pri dodávkach a odbere elektriny 18.04.1980
42/1980 Zb. Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím 01.07.1980
43/1980 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok 24.04.1980
44/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR
45/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Marockého kráľovstva 09.05.1980
46/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 143 - Stará Ľubovňa
47/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o lietaní so závesnými klzákmi 01.04.1981
48/1980 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese 01.05.1980
50/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou 22.05.1980
52/1980 Zb. Rozhodnutie Prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii
55/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky
56/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov pri príležitosti Československej spartakiády 1980 19.05.1980
57/1980 Zb. Redakčné oznámenie k oprave tlačových chýb
58/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa ustanovuje ďalšie oslobodenie cestnej dopravy pre cudzie potreby od povolenia 01.07.1980
59/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí 01.07.1980
60/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami 01.07.1980
61/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a činnosti organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí 01.07.1980
62/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o kontrole zahraničnoobchodnej činnosti 01.07.1980
63/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a vykonávaní činnosti obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb 01.07.1980
64/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o postupe pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu 01.07.1980
65/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze hospodárskych stykov s Juhoafrickou republikou 01.07.1980
68/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú sumy príspevku na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti 01.07.1980
69/1980 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme 20.06.1980
70/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 01.07.1980
71/1980 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel 01.10.1980
72/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Panamskej republiky 16.07.1980
73/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o úplnom znení Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 01.07.1980
74/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru 01.07.1980
75/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva 01.08.1980
76/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky 16.07.1980
77/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie 16.07.1980
78/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 16.07.1980
82/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o hodnotení technickej úrovne výrobkov 01.08.1980
83/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb. 15.07.1980
84/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru 15.07.1980
85/1980 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb. 15.07.1980
86/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1971 Zb. o účtovníctve 01.01.1981
89/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách 01.09.1980
90/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnych záverečných skúškach a štátnych rigoróznych skúškach 01.09.1980
91/1980 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách 01.01.1981
92/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky o vedeckej a technickej spolupráci 14.08.1980
93/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v námornej doprave 14.08.1980
94/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov 01.01.1981
95/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách 01.09.1980
96/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými 23.08.1980
97/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave osôb a nákladov 23.08.1980
99/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchovnom poradenstve 01.09.1980
100/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky 29.08.1980
101/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia 01.09.1980
102/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb. 01.09.1980
103/1980 Zb. Vyhláška o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky 06.09.1980
104/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysokých školách 01.09.1980
105/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy) 01.09.1980
106/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl 01.09.1980
107/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o ekonomickej, vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky 09.09.1980
108/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Úverovej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky 09.09.1980
112/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 11.09.1980
115/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti. 01.09.1980
116/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl 01.09.1980
117/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách 01.09.1980
118/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch 01.09.1980
119/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach 01.09.1980
121/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o finančnej pomoci pri prevode skupinových rodinných domčekov z družstevného do osobného vlastníctva 01.10.1980
122/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou 01.10.1980
123/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi 04.10.1980
124/1980 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy 01.01.1981
126/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určuje príslušnosť Obvodného súdu Bratislava 1 na konanie podľa čl. 10, 13, 14 a 15 Dohovoru o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi, a povinnosť nahradiť trovy tohoto konania československými občanmi 25.09.1980
127/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
128/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov ku 100. výročiu narodenia Bohumíra Šmerala 24.10.1980
129/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky 11.10.1980
131/1980 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách a vo vyhláške Mínisterstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy) v slovenskom vydaní
133/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886, doplnenom v Paríži 4. mája 1896, revidovanom v Berlíne 13. novembra 1908, doplnenom v Berne 20. marca 1914 a revidovanom v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Stockholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971 08.10.1980
134/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecnom dohovore o autorskom práve revidovanom v Paríži 24. júla 1971 23.10.1980
135/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa vydáva Poriadok Poštovej novinovej služby 01.01.1981
136/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 29.10.1980
138/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl 01.11.1980
139/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel 01.01.1981
140/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o preventívnej kontrole vyvážaného a dovážaného tovaru a preukaze o použití a využití dovezeného tovaru 01.11.1980
141/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o poradenstve pre voľbu povolania a odbornej výchove pre rozvoj ľudských zdrojov, 1975 (č. 142) 05.11.1980
143/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov a odmieňaní práce 01.01.1981
144/1980 Zb. Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného města Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127
145/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave 22.11.1980
147/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v rokoch 1981 a 1982 18.11.1980
148/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu 18.11.1980
149/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov 01.01.1981
150/1980 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi 01.12.1980
151/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti 01.01.1981
152/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 27. októbra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva 01.01.1981
153/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o pokutách za oneskorené uvedenie strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a investičných celkov dovezených zo zahraničia do prevádzky 01.01.1981
154/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa mení vyhláška č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy, v znení vyhlášky č. 34/1968 Zb. 01.01.1981
155/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania v stavebnom poriadku 01.01.1981
156/1980 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov 01.01.1981
161/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov 01.01.1981
162/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov 01.01.1981
163/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky 01.01.1981
164/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov 01.01.1981
165/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb 01.01.1981
166/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch 01.01.1981
167/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o postupe pri likvidácii podnikov zahraničného obchodu 01.01.1981
168/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily 22.12.1980
169/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnom riadení v oblasti cien (úplné znenie)
170/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
171/1980 Zb. Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike 06.01.1981
172/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe 01.01.1981
173/1980 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o jednotnej údajovej základni organizácií 01.01.1981
174/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenia 01.03.1981
175/1980 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 366 01.01.1981
176/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu smrti Ľudovíta Štúra 19.01.1981
177/1980 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia zastupiteľských zborov 01.01.1981
178/1980 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1981 01.01.1981
179/1980 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1981 01.01.1981
180/1980 Zb. Zákon o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie 01.01.1981
181/1980 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 154/1976 Zb. a zákona č. 62/1977 Zb. 01.01.1981
184/1980 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981 01.01.1981
185/1980 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981 01.01.1981
157/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím 01.01.1981
158/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 72/1978 Zb. 01.01.1981
159/1980 Zb. Nariadenie vlády Československe socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb. a č. 46/1977 Zb. 01.01.1981
160/1980 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb. 01.01.1981
Presunúť na začiatok