Vyhláška č. 121/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o finančnej pomoci pri prevode skupinových rodinných domčekov z družstevného do osobného vlastníctva

Čiastka 30/1980
Platnosť od 19.09.1980 do31.08.1993
Účinnosť od 01.10.1980 do31.08.1993
Zrušený 182/1993 Z. z.

121

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

zo 6. augusta 1980

o finančnej pomoci pri prevode skupinových rodinných domčekov z družstevného do osobného vlastníctva

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík, a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. ustanovujú:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje finančnú pomoc pri prevodoch skupinových rodinných domčekov1) z vlastníctva stavebných bytových družstiev (ďalej len „družstvo“) do osobného vlastníctva ich užívateľov.

(2) Skupinovými rodinnými domčekmi sa na účely tejto vyhlášky rozumejú rodinné domčeky, včítane k nim prislúchajúcich garáží a technického vybavenia, vystavané družstvami po 1. januári 1969 na základe výnimiek z príslušných predpisov2) (ďalej len „domčeky“).

§ 2

Podmienky finančnej pomoci

(1) Finančná pomoc podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky (§ 3 až 5) možno poskytnúť len pri splnení podmienok uvedených v odsekoch 2 až 6.

(2) Domčeky prevedú družstvá do osobného vlastníctva ich užívateľov, prípadne do spoluvlastníctva užívateľov a príslušníkov ich domácností na základe zmluvy schválnej príslušným zväzom bytových družstiev3) a registrovanej štátnym notárstvom.

(3) Ak niekoľko domčekov tvorí skupinu, ktorá má spoločné príslušenstvo (napr. studňu, septik, kotolňu ústredného kúrenia), uskutoční sa prevod všetkých domčekov tvoriacich takú skupinu súčasne.

(4) Cenu domčeka určí družstvo v súlade s platnými predpismi vo výške zaobstarávacej ceny zníženej o opotrebovanie.4) Na úhradu ceny nadobúdateľovi započítajú

a) zostatkovú hodnotu členského podielu,

b) príspevok podľa § 3 ods. 1 alebo § 4 ods. 1, pokiaľ mu bol priznaný,

c) sumu, o ktorú splatený bankový úver, nespotrebované prostriedky vo fonde na financovanie údržby a investícií a amortizácia členského podielu prevyšuje opotrebovanie prevádzaného domčeka, o ktoré bola na účely prevodu znížená jeho zaobstarávacia cena.

(5) Nadobúdateľ domčeka preukáže družstvu najneskôr do registrácie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, že kúpnu cenu domčeka uhradil alebo že má prísľub štátnej sporiteľne, že úhrada kúpnej ceny sa družstvu poukáže z poskytnutej pôžičky do 50 dní po registrácii zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

(6) Družstvo vráti národnému výboru štátny príspevok (prípadne aj osobitný príspevok) znížený o príspevky poskytnuté nadobúdateľom podľa § 3 ods. 1, prípadne § 4 ods. 1 a pobočke Štátnej banky československej uhradí nesplatenú časť úveru, a to do 60 dní od registrácie zmluvy o prevode nehnuteľností. Príspevky sa vracajú tomu národnému výboru, ktorý ich družstvu na výstavbu poskytol. Pokiaľ príspevok poskytol iný orgán, vráti ho družstvo okresnému národnému výboru príslušnému podľa miesta stavby.

§ 3

Stabilizačné príspevky pracovníkom socialistických organizácií

(1) Socialistické organizácie5) môžu v záujme stabilizácie poskytnúť svojim pracovníkom na prevod rodinného domčeka z družstevného do osobného vlastníctva príspevok do výšky 40 000 Kčs. Príspevok sa poskytuje formou započítania na úhradu kúpnej ceny domčeka [§ 2 ods. 4 písm. b)].

(2) Pri domčekoch s viacerými bytmi nadobúdaných do spoluvlastníctva možno príspevok podľa odseku 1 poskytnúť na každý byt, ak spolunadobúdatelia domčeka (užívatelia bytov) nie sú manželia.

(3) Podmienkou poskytnutia príspevku podľa odsekov 1 a 2 je, že pracovník sa v zmluve (odsek 7) zaviaže

a) v organizácii 10 rokov od uzavretia zmluvy zotrvať v pracovnom pomere. Pracovníkom, u ktorých vzhľadom na vekovú hranicu ustanovenú pre vznik nároku na starobný dôchodok nie sú predpoklady splnenia tohto stabilizačného záväzku, možno príspevok za uvedených podmienok poskytnúť, ak sa zaviažu v organizácii zotrvať v pracovnom pomere aspoň 5 rokov od uzavretia zmluvy;

b) domček 10 rokov od registrácie zmluvy o prevode štátnym notárstvom nepreviesť na inú osobu a po tento čas ho užívať na trvalé bývanie;

c) preukázať organizácii do 60 dní po registrácii zmluvy o prevode nehnuteľnosti štátnym notárstvom, že domček do osobného vlastníctva (spoluvlastníctva) nadobudol a kúpnu cenu zaplatil;

d) stabilizačný príspevok vrátiť v prípade, že nedodrží niektorú z podmienok ustanovených touto vyhláškou.

(4) Pri nadobúdaní domčeka do spoluvlastníctva (§ 2 ods. 2) je podmienkou poskytnutia príspevku, že záväzky podľa odseku 3 prevezme pri každom byte, na ktorý sa príspevok poskytuje, jeden zo spoluvlastníkov.

(5) Príspevok podľa odsekov 1 a 2 možno poskytnúť len za predpokladu, že nadobúdateľ domčeka nedostal nenávratnú finančnú pomoc na zloženie členského podielu do družstva, prípadne na individuálnu bytovú výstavbu alebo túto pomoc vrátil.

(6) Pokiaľ nadobúdateľ domčeka dostal na zloženie členského podielu na byt v prevádzanom domčeku odpustiteľnú pôžičku s podmienkou v družstevnom byte po určený čas bývať, považuje sa táto podmienka za splnenú bývaním v domčeku získanom nadobúdateľom z družstevného do osobného vlastníctva.

(7) Príspevok podľa odsekov 1 a 2 sa poskytne na základe písomnej zmluvy, ktorú uzavrie organizácia so svojim pracovníkom - nadobúdateľom domčeka po predchádzajúcej dohode so závodným výborom ROH a okresným národným výborom príslušným podľa miesta stavby.

(8) V zmluve o prevode domčeka z družstevného do osobného vlastníctva sa uvedie, že príspevok sa nadobúdateľovi započítava na úhradu kúpnej ceny.

(9) Organizácia je povinná sledovať plnenie podmienok zmluvy a pri ich porušení požadovať bez meškania vrátenie príspevku. Vrátený príspevok odvedie organizácia do štátneho rozpočtu republiky príslušnej podľa miesta stavby.

(10) Vrátenie príspevku organizácia nepožaduje, ak pracovník pred uplynutím dohodnutého času zomrel alebo sa stal plne invalidným, alebo v prípade, že v dôsledku úrazu alebo choroby z povolania nemôže plniť záväzky z dohodnutej pracovnej zmluvy a dôjde ku skončeniu pracovného pomeru; to platí aj v prípade, že pracovník zrušil pracovný pomer z dôvodu vážneho ohrozenia svojho zdravia (§ 54 ods. 1 Zákonníka práce).

(11) V prípade, že pracovník prejde pred uplynutím dohodnutého času do inej organizácie v dôsledku organizačných zmien, z dôvodu verejného záujmu alebo z iných dôvodov hodných zreteľa, môže organizácia so súhlasom závodného výboru ROH, okresného národného výboru príslušného podľa miesta stavby a nadriadeného ústredného orgánu upustiť od vrátenia príspevku alebo jeho časti.

§ 4

Príspevky ostatným občanom

(1) Okresné národné výbory príslušné podľa miesta stavby môžu na prevod rodinného domčeka z družstevného do osobného vlastníctva poskytnúť príspevok do výšky 30 000 Kčs občanom vykonávajúcim povolanie, v ktorom nevstupujú do pracovného pomeru, pracovníkom, ktorí vzhľadom na svoj vek nespĺňajú podmienky uzavretia zmluvy podľa § 3 so stabilizačným záväzkom ani na 5 rokov, a dôchodcom. Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy formou započítania na úhradu kúpnej ceny domčeka [§ 2 ods. 4 písm. b)].

(2) Podmienkou poskytnutia príspevku podľa odseku 1 je, že nadobúdateľ domček 5 rokov od registrácie zmluvy o prevode štátnym notárstvom neprevedie na inú osobu a po tento čas ho bude užívať na trvalé bývanie. ustanovenia § 3 ods. 2, ods. 3 písm. c), d), ods. 4, 5, 6, 8 a 9 platia pritom obdobne.

(3) V prípadoch hodných zreteľa sa môže od vrátenia príspevku upustiť, a to len so súhlasom príslušného krajského národného výboru.

§ 5

Pôžičky štátnych sporiteľní

(1) Na úhradu ceny domčeka a k nemu patriaceho technického vybavenia (s vylúčením ceny garáže) môže štátna sporiteľňa poskytnúť nadobúdateľovi pôžičku do výšky 200 000 Kčs. Pri domčekoch s viacerými bytmi nadobúdaných do spoluvlastníctva, nesmie súčet pôžičiek presiahnuť 250 000 Kčs. Zročnosť pôžičky sa určí najdlhšie na 20 rokov odo dňa, keď bola zmluva o prevode domčeka registrovaná. Úroková sadzba z týchto pôžičiek tvorí 1%.

(2) Na úhradu ceny garáží (samostatne stojacích aj vstavaných do domčekov) môže štátna sporiteľňa ďalej poskytovať pôžičky zročné najneskôr do 10 rokov pri úrokovej sadzbe 8 %.

§ 6

Pozemky

(1) Národný výbor, ktorý prenechal družstvu do trvalého užívania pozemok, na ktorom sú domčeky prevádzané do osobného vlastníctva vystavané, zruší dohodou s družstvom zmluvu o trvalom užívaní tohto pozemku.

(2) Nadobúdateľom domčekov zriadi národný výbor právo osobného užívania k pozemkom, na ktorých sú domčeky vystavané, do výmery 400 m2 na domček bezplatne. Na plochu prevyšujúcu túto výmeru zriadi národný výbor právo osobného užívania za úhradu.6)

§ 7

Odvod štátnych príspevkov

Štátne príspevkov vrátené družstvami národným výborom v súvislosti s prevodom domčekov z družstevného do osobného vlastníctva (§ 2 ods. 6) odvedú národné výbory do rozpočtu republiky príslušnej podľa miesta stavby.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1980.


Prvý námestník ministra financií ČSSR:

Ing. Zámečník v. r.

Námestník ministra financií SSR:

Ing. Hromý v. r.

Prvý námestník ministra financií ČSR:

Ing. Stratílek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 11 ods. 1 vyhlášky č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe.

2) Ide o výnimky z ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 137/1968 Zb. povolené ministerstvami výstavby a techniky ČSR a SSR na základe splnomocnenia v § 10 ods. 2 citovanej vyhlášky.

3) Smernice Českého zväzu bytových družstiev č. 22/1977 Spravodajcu ČZBD, smernice Slovenského zväzu bytových družstiev č. 11/1976 Vestníka SZBD.

4) § 10 vyhlášok č. 43/1969 Zb. a č. 47/1969 Zb. o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností.

5) § 14 Hospodárskeho zákonníka.

6) § 11 ods. 1 vyhlášok č. 43/1969 Zb. a č. 47/1969 Zb.