Zákon č. 181/1980 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 154/1976 Zb. a zákona č. 62/1977 Zb.

Čiastka 45/1980
Platnosť od 31.12.1980 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1982
Zrušený 161/1982 Zb.

OBSAH

181

ZÁKON

zo 16. decembra 1980,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 154/1976 Zb. a zákona č. 62/1977 Zb.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 154/1976 Zb. a zákona č. 62/1977 Zb. (úplné znenie č. 72/1977 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 úvodná veta znie:

(1) Odvod zo zisku vykonávajú

1. generálne riaditeľstvá trustov a odborové podniky, ku ktorým je pridružený jeden alebo viac národných podnikov, prípadne účelových organizácií (ďalej len „generálne riaditeľstvo"), za celú výrobnú hospodársku jednotku s výnimkou generálnych riaditeľstiev v pôsobnosti ústredných orgánov republík, ktoré riadia aj hospodárske organizácie so sídlom na území druhej republiky, než je sídlo generálneho riaditeľstva,

2. generálne riaditeľstvá, ktoré nevykonávajú odvod zo zisku za celú výrobnú hospodársku jednotku, a ďalej nim riadené hospodárske organizácie a hospodárske organizácie riadené priamo ústrednými orgánmi a národnými výbormi, a to:“.

2. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie pod písmenom n).

3. K § 4 ods. 1 sa pripája ďalšia veta, ktorá znie:

„Ak odvod zo zisku vykonáva za celú výrobnú hospodársku jednotku generálne riaditeľstvo, platí pre určenie základu odvodu zo zisku obdobne predchádzajúce ustanovenie tohto odseku s tým, že pripočítateľné položky a odpočítateľné položky tvoria ich úhrn za všetky organizácie výrobnej hospodárskej jednotky.“.

4. V § 7 ods. 1 písm. a) záver vety za slovami „na generálnych riaditeľstvách,“ znie: „pokiaľ nimi riadené organizácie vykonávajú odvod zo zisku a väčšina z nich vykonáva odvod zo zisku podľa tejto sadzby alebo sadzby uvedenej pod písmenom e);“.

5. V § 7 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a v štátnych hospodárskych organizáciách civilného letectva“.

6. V § 7 ods. 1 sa dopĺňa písmeno f), ktoré znie:

f) generálne riaditeľstvá vykonávajúce odvod zo zisku za celú výrobnú hospodársku jednotku robia tak sadzbou príslušnou podľa prevažnej činnosti celej výrobnej hospodárskej jednotky.“.

7. § 9 znie:

„Základom odvodu z majetku je majetok organizácie alebo súhrn majetku generálneho riaditeľstva a ním riadených organizácií, ak generálne riaditeľstvo vykonáva odvod z majetku za celú výrobnú hospodársku jednotku (ďalej len „majetok organizácie").“.

8. V § 10 ods. 1 písm. a) sa nahrádzajú slová „a fondu drobných podnikových investícií“ slovami „a fondu rozvoja“.

9. V § 10 ods. 1 sa bodka za písmenom b) nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa sa ustanovením písmena c), ktoré znie:

c) nerozdelený zisk.“.

10. § 14 ods. 2 znie:

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na organizácie uvedené v § 7 ods. 1 písm. c) a d), na generálne riaditeľstvá vykonávajúce za celú výrobnú hospodársku jednotku len odvod zo zisku a na organizácie nevykonávajúce odvod zo zisku.“.

11. § 17 znie:

„Odvod z odpisov základných prostriedkov do štátneho rozpočtu sa určí v štátnom rozpočte absolútnou sumou pre jednotlivé ústredné orgány v prípadoch, že tvorba odpisov všetkých ústrednému orgánu podriadených organizácií je vyššia než objem odpisov určený v pôsobnosti príslušného ústredného orgánu na financovanie plánovaných investičných potrieb. Ďalšie podmienky odvodov z odpisov základných prostriedkov ustanovuje vláda Československej socialistickej republiky.“.

12. V § 26 ods. 4 sa na konci odseku vypúšťa bodka a dopĺňajú sa slová: „a v záujme zjednodušenia a racionalizácie ustanoviť spôsob platenia pre generálne riaditeľstvá vykonávajúce odvod zo zisku za celú výrobnú hospodársku jednotku odchýlne od postupu ustanoveného v odseku 1.“.

13. § 33 ods. 2 písm. c) znie:

c) povoliť na návrh príslušného ústredného orgánu, aby generálne riaditeľstvo vykonávalo odvod z majetku za celú výrobnú hospodársku jednotku, alebo povoliť, aby organizácie riadené generálnym riaditeľstvom vykonávali odvod zo zisku samostatne. Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky môže tiež povoliť, aby generálne riaditeľstvo v pôsobnosti ústredných orgánov republiky, ktoré riadi aj hospodárske organizácie so sídlom na území druhej republiky, než je sídlo generálneho riaditeľstva, vykonávalo odvod zo zisku, prípadne odvod z majetku za celú výrobnú hospodársku jednotku; na vydanie povolenia v týchto prípadoch je príslušné ministerstvo financií tej republiky, v ktorej je sídlo generálneho riaditeľstva, po dohode s ministerstvom financií a príslušným ústredným orgánom republiky, na území ktorej nie je sídlo generálneho riaditeľstva;“.

14. § 33 ods. 2 písm. g) znie:

g) znížiť hospodárskym organizáciám odvod zo zisku na posilnenie vlastných finančných zdrojov na financovanie potrieb na základe vybilancovania zdrojov a potrieb v pláne.“.


Čl. II

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.

(2) Odvody podľa tohto zákona sa vyrubia prvý raz za kalendárny rok 1981.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.