Vyhláška č. 28/1980 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov

(v znení č. 199/1989 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 6/1980
Platnosť od 14.03.1980 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

28

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 31. januára 1980,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje

a) dodávky neperiodických publikácií1)

1. uskutočňované organizáciou polygrafickej výroby nakladateľskej organizácii (ďalej len „nakladateľstvo“),

2. uskutočňované nakladateľstvom organizácii knižného veľkoobchodu (ďalej len „knižný veľkoobchod“) a organizácii knižného obchodu (ďalej len „knižný obchod“),

3. uskutočňované knižným veľkoobchodom knižnému obchodu,

b) dodávky periodickej tlače2)

1. uskutočňované organizáciou polygrafickej výroby vydavateľskej organizácii (ďalej len „vydavateľstvo“),

2. uskutočňované vydavateľstvom organizácii spojov, ktorá periodickú tlač rozširuje;

c) dodávky hospodárskych tlačovín, adjustačných tlačovín, potlačených obalov a špeciálnych polygrafických výrobkov;3) nevzťahuje sa však na dodávky cenín a papierových peňazí, dokumentových preukazov a legitimácií.4)

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na dodávky pre vývoz a z dovozu.

DRUHÁ ČASŤ

DODÁVKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ

Prvý oddiel

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 5

Záručná doba (k § 135 zákona)

Záručná doba trvá po čas, po ktorý knižný obchod zodpovedá spotrebiteľovi, najdlhšie však 3 roky od splnenia dodávky.

Druhý oddiel

DODÁVKY USKUTOČŇOVANÉ ORGANIZÁCIOU POLYGRAFICKEJ VÝROBY

Dôsledky porušenia právnych povinností

§ 26

(1) Sadzby a reprodukcie použité v neperiodickej publikácii musia byť v súlade s podkladmi na korektúru schválenými do tlače (imprimovanými). Dodávateľ zodpovedá aj za tie vady dodávky, ktoré sú spôsobené vadnými tlačovými podkladmi zabezpečovanými odberateľom, pokiaľ ide o také vady tlačových podkladov, ktoré pri riadnom spracovaní neperiodickej publikácie musel alebo mohol zistiť, a odberateľa na ne bez zbytočného odkladu neupozornil; nezodpovedá však, ak ide o také vady tlačových podkladov, ktoré nemohol zistiť.

(2) Dodávateľ nezodpovedá za odchýlky tlače v sadzbe a reprodukcii od predlohy, ktoré odberateľ prehliadol pri schválení podkladov na korektúru do tlače (imprimatur). To však neplatí, ak ide o odchýlky tlače, ktoré dodávateľ pri riadnom spracovaní neperiodickej publikácie musel alebo mohol zistiť.

Tretí oddiel

DODÁVKY USKUTOČŇOVANÉ NAKLADATEĽSTVOM ALEBO KNIŽNÝM VEĽKOOBCHODOM

TRETIA ČASŤ

DODÁVKY PERIODICKEJ TLAČE

§ 58

Zodpovednosť za polygrafické spracovanie

Pre zodpovednosť dodávateľa za polygrafické spracovanie platí obdobne ustanovenie § 26 ods. 1.


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 77

Zrušuje sa vyhláška č. 147/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií, periodických publikácií, hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov.

§ 78

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1980.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) §1 zákona č. 94/1949 Zb. o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií.
Výrobky pod kódom 735 2 jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov zavedenej vyhláškou č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.

2) §3 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch. Výrobky pod kódom 735 1 jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov zavedenej vyhláškou č. 71/1965 Zb.

3) Výrobky pod kódmi 735 3, 735 4 a 735 5 jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov zavedenej vyhláškou č. 71/1965 Zb.

4) Výrobky pod kódmi 735 325, 735 582 1 a 735 582 2 jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov zavedenej vyhláškou č. 71/1965 Zb.

5) § 5 ods. 3 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

6) Za zmeny sa považujú najmä nové formulácie textu, vsuvky, prípadne zmeny celých pasáží textu.

7) Podrobnosti o prieskume, najmä o období, v ktorom sa vykonáva, a o odovzdávaní a využití jeho výsledkov určuje v Českej
socialistickej republike Ministerstvo kultúry ČSR a v Slovenskej socialistickej republike Ministerstvo kultúry SSR.

8) § 11 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).

9) § 152 ods. 3 zákona.

10) § 153 ods. 2 písm. b) zákona.

11) Nákupné porady sa uskutočňujú podľa pokynov Ministerstva kultúry ČSR alebo Ministerstva kultúry SSR.

13) Vo výrobnom lístku registrujúce orgány a informácie usmerňuje materiálno-technické podmienky vydávania periodickej tlače tak, aby zodpovedali platným podmienkam vydávania periodickej tlače, najmä registrácii, prípadne schváleným zmenám v registrácii, a to najmä podľa § 4 až 9 zákona č. 81/1966 Zb. v znení zákona č. 84/1968 Zb., ktorým sa mení zákon č. 81/1966 Zb. a zákona č. 127/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov a podľa §1 zákona č. 127/1968 Zb. Výrobný lístok má platnosť až do vydania nového.

14) § 6 a 7 zákona č. 81/1966 Zb.

15) § 5 zákona č. 81/1966 Zb. v znení zákona č. 127/1968 Zb.

16) § 7 ods. 3 zákona č. 81/1966 Zb. v znení zákona č. 127/1968 Zb., zákona ČNR č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky a zákona SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.

18) Napr. Zbierka zákonov, vestníky ústredných orgánov, cestovné poriadky, technické normy a cenníky.