Vyhláška č. 103/1980 Zb.Vyhláška o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky

Čiastka 26/1980
Platnosť od 22.08.1980
Účinnosť od 06.09.1980
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

103

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. júna 1980

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky


Dňa 30. mája 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky. Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Jemenskej arabskej republiky,

vedené želaním uľahčiť a rozvíjať spoluprácu a výmeny v oblasti kultúry, školstva, vedy a zdravotníctva medzi oboma krajinami,

presvedčené, že taká spolupráca napomôže upevňovanie dobrých vzájomných vzťahov,

rozhodli sa uzatvoriť Dohodu o kultúrnej spolupráci a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi vedeckými, kultúrnymi, školskými, zdravotníckymi a inými inštitúciami oboch krajín a za tým účelom umožňovať vzájomné návštevy univerzitných profesorov, vedcov, učiteľov stredných a odborných škôl a pracovníkov iných inštitúcií.

Článok 2

Každá zmluvná strana poskytne v súlade so svojimi možnosťami štipendiá a iné výhody štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany a umožní im štúdium na univerzitách, umeleckých školách, školách technického smeru a ďalších inštitúciách.

Článok3

Zmluvné strany budú rozširovať kultúrne styky medzi oboma krajinami, najmä organizovať hudobné a umelecké predstavenia, prednášky, umelecké, archeologické a vedecké výstavy, ako aj vzájomné návštevy kultúrnych delegácií, umelcov a kultúrnych pracovníkov.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmeny v oblasti telesnej výchovy, športu a športovej turistiky vrátane výmen športových delegácií.

Článok 5

Zmluvné strany posúdia možnosť vzájomného uznávania diplomov a vedeckých hodností a pokiaľ to budú považovať za nevyhnutné, uzatvoria za týmto účelom osobitnú dohodu.

Článok 6

Zmluvné strany budú uľahčovať vzájomné výmeny kníh, kultúrnych, vedeckých, umeleckých časopisov a filmov a podporovať usporiadania filmových festivalov a prehliadok.

Článok 7

Každá zo zmluvných strán umožní uverejňovanie prekladov významných vedeckých, kultúrnych a umeleckých literárnych prác autorov druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti tlače, rozhlasu a televízie.

Článok 9

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany uzatvárať vždy na určité časové obdobie programy kultúrnej spolupráce, ktoré budú obsahovať tiež finančné podmienky plánovaných akcií a výmen.

Článok 10

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Článok 11

Táto Dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť bude predlžovaná vždy na obdobie ďalších päť rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho päťročného obdobia platnosti.

Dané v Prahe dňa 30. mája 1980 vo dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom v prípade rozporu vo výklade bude rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

M. Klusák v. r.

Za vládu

Jemenskej arabskej republiky:

Yahia Mosleh Mahdi v. r.