Vyhláška č. 173/1980 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o jednotnej údajovej základni organizácií

Čiastka 43/1980
Platnosť od 22.12.1980 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1989
Zrušený 202/1989 Zb.

173

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií

z 10. decembra 1980

o jednotnej údajovej základni organizácií

Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 a Federálne ministerstvo financií podľa § 35 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií po dohode so Štátnou plánovacou komisiou ustanovujú:


§ 1

Touto vyhláškou sa na účely jednotného vyjadrovania a sledovania údajov o sociálno-ekonomických javoch v socialistických a iných organizáciách a ich organizačných častiach (ďalej len „organizácia“) upravuje tvorba a využívanie jednotnej údajovej základne organizácií (ďalej len „údajová základňa“).

§ 2

(1) Údajová základňa zahŕňa jednotlivé údaje o sociálno-ekonomických javoch.

(2) Obsah údajovej základne určuje sústava navzájom nadväzujúcich katalógov obsahujúcich zoznamy a definície jej prvkov, číselníky, algoritmy a vzorové štruktúry informačných viet.

(3) Relatívne a bežne aktualizované údaje o súboroch osôb alebo predmetov toho istého druhu a o ich základných vlastnostiach vyjadrených prevažne kvalitatívnymi znakmi sa vedú v údajovej základni formou registrov.

§ 3

(1) Údajová základňa sa využíva na racionálne získavanie informácií najmä

a) pre jednotlivé odbory a okruhy informačnej sústavy organizácií,1)

b) pre zostavovanie návrhov národohospodárskych plánov včítane štátnych rozpočtov,

c) pre potreby štátnych a rezortných štatistických zisťovaní a čiastkových systémov štatistických zisťovaní,2)

d) pre potreby nadriadených orgánov.

(2) Údajová základňa sa ďalej využíva ako podklad pre zisťovanie národohospodárskych ukazovateľov obsiahnutých v metodických listoch ukazovateľov.3)

(3) Údajová základňa je záväzná pri zavádzaní a využívaní prostriedkov výpočtovej, reprografickej, mikrofilmovej a prenosovej techniky.

§ 4

(1) Údajovú základňu upravujú v medziach svojej pôsobnosti Federálny štatistický úrad a Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou plánovacou komisiou tým, že metodickými opatreniami4)

a) určujú v potrebnom rozsahu obsah údajovej základne (§ 2 ods. 2) a záväznosť jej prvkov pre relatívne samostatné oblasti sledovaných skutočností podľa odvetví národného hospodárstva alebo pre konkrétne oblasti prierezového charakteru (napr. pre oblasť práce, miezd a sociálnych vecí, základných prostriedkov, dodávateľsko-odberateľských vzťahov),

b) upravujú otázky súvisiace s údajovou základňou (napr. všeobecné otázky týkajúce sa obsahu a formy katalógov, ukladania a uchovávania údajov).

(2) Organizácie môžu zaraďovať do údajovej základne ďalšie údaje podľa svojich potrieb a v odôvodnených prípadoch vytvárať o určitých skutočnostiach paralelné súbory údajov alebo podsúbory obsahujúce podrobnejšie členené údaje. Pritom sú organizácie povinné zabezpečiť obsahovú nadväznosť paralelných súborov a podsúborov na určené súbory údajov.

§ 5

Vedúci organizácie určí pracovníka zodpovedného za riadny výkon činností súvisiacich s údajovou základňou.5) Jeho úlohou je tiež zabezpečovať dodržiavanie predpisov o ochrane dát a ich utajovaní.

§ 6

(1) Ustanovenie tejto vyhlášky sa primerane použije aj na vytváranie a využívanie údajovej základne vyšších organizačných stupňov.

(2) Na zavedenie automatizovaných registrov o skutočnostiach týkajúcich sa podriadených orgánov a organizácií alebo o skutočnostiach prierezovej povahy je potrebný súhlas Federálneho štatistického úradu, o ktorý požiada príslušný ústredný orgán pred začatím prípravných (projektových) prác. Súhlas Federálneho štatistického úradu sa nevyžaduje, pokiaľ ide o registre, ktoré si vytvárajú výrobné hospodárske jednotky pre vlastnú potrebu, a o registre, ktoré sa vytvárajú na podklade zisťovaní, na ktoré nie je potrebný súhlas orgánov štátnej štatistiky.6)

(3) Ak využitie registra nepresahuje oblasť jednej republiky, predkladá podklady pre udelenie súhlasu podľa predchádzajúceho odseku Federálnemu štatistickému úradu vecne príslušný ústredný orgán republiky prostredníctvom Českého štatistického úradu alebo Slovenského štatistického úradu.

(4) Predchádzajúce prerokovanie s Federálnym štatistickým úradom je potrebné aj vtedy, ak vytvorenie registra je uložené opatrením vlády alebo všeobecne záväzným právnym predpisom, ale súčasne nie je konkrétne vymedzený obsah a rozsah registra a určený spôsob, akým sa má register vytvoriť.

§ 7

O registroch vedených v sústave orgánov štátnej štatistiky a o registroch, ktoré pred ich zavedením treba prerokovať s Federálnym štatistickým úradom, vedie Federálny štatistický úrad ústredný katalóg registrov Československej socialistickej republiky.

§ 8

Údajová základňa v orgánoch Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky - v Správe zboru nápravnej výchovy - a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky - v Správe zboru nápravnej výchovy - sa upraví dohodami Štátnej plánovacej komisie, Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií s uvedenými orgánmi.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška Štátneho štatistického úradu č. 186/1968 Zb. o zavedení jednotnej evidencie pracujúcich v znení vyhlášky č. 42/1973 Zb.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér v. r.

Predseda Federálneho štatistického úradu:

Ing. Kazimour CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.

2) § 16 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb.

3) Metodické listy ukazovateľov vydávajú Federálny štatistický úrad a Federálne ministerstvo financií a vyhlasujú ich v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov alebo vo Finančnom spravodajcovi.

4) Metodické opatrenia sa vyhlasujú v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov alebo vo Finančnom spravodajcovi.

5) Ide spravidla o pracovníka útvaru informačnej sústavy alebo útvaru organizácie a techniky riadenia.

6) § 21 ods. 1 zákona č. 21/1971 Zb.