Vyhláška č. 20/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok štátnej kontroly akosti pri výrobkoch, ktoré sú predmetom výmeny tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

Čiastka 4/1980
Platnosť od 21.02.1980
Účinnosť od 07.03.1980
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 7 nadobudla platnosť dňom podpisu.

20

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. novembra 1979

o Dohode o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok štátnej kontroly akosti pri výrobkoch, ktoré sú predmetom výmeny tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

Dňa 3. júla 1979 bola v Berlíne podpísaná Dohoda o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok štátnej kontroly akosti pri výrobkoch, ktoré sú predmetom výmeny tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou. Dohoda na základe svojho článku 7 nadobudla platnosť dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok štátnej kontroly akosti pri výrobkoch, ktoré sú predmetom výmeny tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

S cieľom urýchliť a uľahčiť vzájomnú výmenu tovaru medzi ČSSR a NDR a zvýšiť jej efektívnosť Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ČSSR a Úrad pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo Rady ministrov NDR dohodli sa na tomto:

Článok 1

(1) Výsledky skúšok štátnej kontroly akosti sa navzájom uznávajú pri výrobkoch (druhoch výrobkov), ktoré vyberá a odsúhlasuje Úrad pre normalizáciu a meranie ČSSR (ďalej ÚNM) a Úrad pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo Rady ministrov NDR (ďalej ASMW). Tieto vybrané výrobky (druhy výrobkov) treba zahrnúť do ročných plánov priamej vedecko-technickej spolupráce vykonávaných ÚNM a ASMW. Výber výrobkov sa uskutočňuje ročne 6 mesiacov pred nasledujúcim ročným plánovacím obdobím.

(2) Pre výrobky (druhy výrobkov) vybrané podľa odseku 1 uznávajú príslušné orgány a organizácie štátu dovozcu skúšobné výsledky štátneho skúšobného orgánu štátu vývozcu.

Článok 2

(1) Podkladom pre vzájomné uznávanie výsledkov skúšok štátneho skúšobného orgánu pri výrobkoch (druhoch výrobkov) vybraných medzi ÚNM a ASMW a zaradených do plánu ich priamej vedecko-technickej spolupráce sú normy RVHP platné v oboch štátoch alebo obojstranne odsúhlasené národné normy alebo skúšobné predpisy.

(2) Pri výrobkoch (druhoch výrobkov), pre ktoré neexistujú normy RVHP platné v oboch štátoch, prípadne neboli obojstranne odsúhlasené národné normy a skúšobné predpisy, treba na základe národných noriem, skúšobných predpisov alebo iných technických podmienok odsúhlasiť medzi ÚNM a ASMW skúšobné postupy a požiadavky, ktoré sa majú použiť.

Odsúhlasenie prebehne súčasne s uzavretím príslušnej dodávateľskej zmluvy, pravda aspoň natoľko včas, aby štátny skúšobný orgán štátu dovozcu mal schvaľovací dokument k dispozícii na začiatku predpokladaného dodania.

(3) Skúšobné postupy a požiadavky podľa odsekov 1 a 2 sú záväzné pre obe strany pri vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok štátneho skúšobného orgánu.

Článok 3

(1) Skúšku (typovú skúšku) vybraných výrobkov (druhov výrobkov) vykonáva štátny skúšobný orgán štátu vývozcu. Výsledky skúšok sa zaznamenávajú do protokolu.

(2) Pri zhode výsledkov skúšok s požiadavkami podľa článku 2 vydáva štátny skúšobný orgán štátu vývozcu schvaľovací dokument.

(3) Za správnosť obsahu protokolu o výsledkoch skúšok a schvaľovacieho dokumentu zodpovedá vedúci štátneho skúšobného orgánu štátu vývozcu.

(4) Schvaľovací dokument a protokol o výsledkoch skúšok štátny skúšobný orgán štátu vývozcu bez meškania odovzdá štátnemu skúšobnému orgánu štátu dovozcu. Štátne skúšobné orgány oboch štátov informujú o tom podľa platných predpisov príslušné orgány a organizácie svojich štátov. Štátny skúšobný orgán štátu dovozcu vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými v štáte dovozcu schvaľovací dokument udelený v štáte vývozcu.

(5) Skúšobné postupy a požiadavky zostávajú záväzné, pokiaľ ich štátne skúšobné orgány oboch strán spoločne nezmenia alebo nezrušia.

(6) V prípade zmeny skúšobných postupov alebo požiadaviek treba vybraný výrobok (druh výrobku) nanovo preskúšať podľa nových ustanovení. Treba vyhotoviť nový protokol o výsledkoch skúšok a nový schvaľovací dokument.

Článok 4

(1) Na základe schvaľovacieho dokumentu má skúšobný orgán štátu vývozcu povinnosť vykonávať kontrolu vybraných výrobkov (druhov výrobkov) vo výrobe (výrobe zodpovedajúcej vzorke).

(2) Ak štátny skúšobný orgán štátu vývozcu odoberie vývozcovi schvaľovací dokument, treba o tom bezodkladne upovedomiť štátny skúšobný orgán štátu dovozcu s udaním dôvodov.

(3) Príslušné orgány a organizácie štátu dovozcu kontrolujú dovážané výrobky. Ak sa v dovážajúcom štáte zistia na týchto výrobkoch podstatné závady, na podklade ktorých sa môže schvaľovací dokument odobrať, štátny skúšobný orgán štátu dovozcu môže zrušiť schvaľovací dokument, vystavený podľa článku 3 ods. 4. O tom bezodkladne upovedomí štátny skúšobný orgán štátu vývozcu.

(4) Po odstránení príčin vzniknutých závad možno po opätovnom preskúšaní zo strany štátneho skúšobného orgánu štátu vývozcu obnoviť platnosť ním odobraného schvaľovacieho dokumentu. O tom treba bezodkladne písomne upovedomiť štátny skúšobný orgán štátu dovozcu.

Článok 5

ÚNM a ASMW môžu poveriť príslušné organizácie svojich štátov alebo im dať súhlas, aby uzavreli dohodu o spolupráci pri vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok štátnej kontroly akosti. Spomínané dohody nesmú byť v rozpore s touto Dohodou.

Článok 6

Touto Dohodou nie sú dotknuté platné právne predpisy oboch štátov.

Článok 7

(1) Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a uzaviera sa na 5 rokov. Predlžuje sa vždy o 5 rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie 6 mesiacov pred skončením práve prebiehajúceho obdobia platnosti.

(2) Dojednané v Berlíne 3. júla 1979 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Ing. Timotej Hill CSc. v. r.

predseda ÚNM

Prof. Dr. habil. Helmuth Lilie v. r.

predseda ASMW

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.