Nariadenie vlády č. 69/1980 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme

Čiastka 18/1980
Platnosť od 20.06.1980 do31.10.1990
Účinnosť od 20.06.1980 do31.10.1990
Zrušený 421/1990 Zb.

69

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. mája 1980

o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 20 ods. 2 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 48/1971 Zb., ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme sa dopĺňa takto:

§ 1 sa dopĺňa o písmená c) až k), ktoré znejú:

c) vedúcim predstaviteľom ústredných orgánov politických strán a iných organizácií združených v Národnom fronte Slovenskej socialistickej republiky na návrh predsedu Národneho frontu Slovenskej socialistickej republiky, ak v mieste svojho pôsobenia nemajú vlastný byt alebo bývajú v byte zdravotne závadnom alebo zdravotne nevhodnom;

d) občanom, ktorí musia uvoľniť byt prenechaný im na užívanie na čas výkonu verejnej funkcie a nemajú iný vlastný byt;

e) pracovníkom ministerstiev alebo iných ústredných orgánov na návrh ministra alebo vedúceho iného ústredného orgánu, ak nemajú v mieste svojho pracovného zaradenia, ani v jeho blízkom okolí vlastný byt;

f) cudzím štátnym občanom pôsobiacim v Československej socialistickej republike ako

1. lektori vysokých škôl na návrh ministra školstva,

2. novinári a spravodajcovia zahraničných tlačových služieb a redaktori Československého rozhlasu alebo Československej televízie na návrh ministra kultúry,

3. špecialisti určení na pobyt na území Československej socialistickej republiky podľa medzinárodných zmlúv na návrh vedúceho ústredného orgánu;

g) osobám, ktorým sa poskytol v Československej socialistickej republike azyl;

h) občanom, ktorí dobrovoľne uvoľnia svoje doterajšie byty na uspokojenie bytovej potreby osôb uvedených v § 20 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi;

ch) významným vedeckým a umeleckým pracovníkom na návrh vedúceho ústredného orgánu, ak v mieste svojho pôsobenia, ani v jeho blízkom okolí nemajú vlastný byt a nemôžu nadobudnúť byt (právo užívania bytu) inak;

i) významným športovým reprezentantom Československej socialistickej republiky a ich trénerom na návrh predsedu Slovenského ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy alebo predsedu Slovenského ústredného výboru Zväzu pre spoluprácu s armádou, ak v sídle telovýchovnej jednoty, ani v jeho blízkom okolí nemajú vlastný byt a nemôžu nadobudnúť byt (právo užívania bytu) inak;

j) významným odborníkom podieľajúcim sa po dlhší čas na výstavbe hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy na návrh primátora hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, ak nemajú v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave, ani v jeho blízkom okolí vlastný byt;

k) občanom, ktorým sa súčasne narodilo viac ako dve deti a nemajú vlastný byt alebo bývajú v byte zdravotne závadnom alebo zdravotne nevhodnom.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prof. JUDr. Colotka v. r.