Vyhláška č. 21/1980 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Čiastka 4/1980
Platnosť od 21.02.1980
Účinnosť od 21.02.1980

OBSAH

21

VYHLÁŠKA

Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

z 29. novembra 1979

o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti po dohode so Slovenskou akadémiou vied, Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj a Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 12 ods. 3 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky:


§ 1

(1) Československý štátny občan, ktorý sa pripravuje na obhajobu kandidátskej alebo doktorskej dizertačnej práce v niektorom z členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, je povinný vyžiadať si stanovisko Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti.

(2) Slovenská komisia pre vedecké hodnosti je príslušná oznámiť stanovisko podľa odseku 1 žiadateľovi, ak organizácia, s ktorou je československý štátny občan v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, alebo organizácia, ktorá ho vyslala do zahraničia, majú sídlo na území Slovenskej socialistickej republiky.

§ 2

(1) Slovenská komisia pre vedecké hodnosti oznámi stanovisko podľa § 1 na základe žiadosti, ktorú československý štátny občan podá Slovenskej komisii pre vedecké hodnosti prostredníctvom organizácie uvedenej v § 1 ods. 2.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje:

a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa, jeho bydlisko, pracovisko a funkčné zaradenie a údaje o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní,

b) tému kandidátskej alebo doktorskej dizertačnej práce, ktorú žiadateľ predkladá na obhajobu,

c) názov orgánu v zahraničí, pred ktorým sa má konať obhajoba, označenie skupiny vied, v ktorej sa má udeliť vedecká hodnosť, a vedného odboru, v ktorom sa má konať obhajoba,

d) dôvody obhajoby kandidátskej alebo doktorskej dizertačnej práce v zahraničí, najmä či žiadateľa vyslal na vedeckú výchovu alebo študijný pobyt a obhajobu kandidátskej alebo doktorskej dizertačnej práce v zahraničí československý ústredný orgán, alebo či žiadateľ je v zahraničí na dlhodobom služobnom, vedeckom alebo inom pobyte presahujúcom dobu jedného roka, alebo či ide o obhajobu kandidátskej alebo doktorskej dizertačnej práce vo vednom odbore, ktorý nie je v zozname vedných odborov, v ktorých možno konať obhajoby v Československej socialistickej republike.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 pripojí žiadateľ doklad osvedčujúci jeho ukončené vysokoškolské vzdelanie. Organizácia, prostredníctvom ktorej bola žiadosť podaná (odsek 1), pripojí svoje vyjadrenie.

(4) Ak obsahuje kandidátska alebo doktorská dizertačná práca skutočnosti, ktoré sú určené výlučne na služobnú potrebu, alebo skutočnosti, ktoré treba utajovať, prípadne ak ide o práce, na ktoré sa má vystaviť autorské osvedčenie alebo udeliť patent a pri ktorých sa ešte neskončilo príslušné konanie, platia aj osobitné predpisy.1)

§ 3

Stanovisko podľa § 1 oznámi Slovenská komisia pre vedecké hodnosti žiadateľovi písomne prostredníctvom organizácie, s ktorou je žiadateľ v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, alebo organizácii, ktorá ho vyslala do zahraničia.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Akademik Filkorn v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.
Zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.