Vyhláška č. 140/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o preventívnej kontrole vyvážaného a dovážaného tovaru a preukaze o použití a využití dovezeného tovaru

Čiastka 34/1980
Platnosť od 21.10.1980 do31.12.1991
Účinnosť od 01.11.1980 do31.12.1991

140

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

zo 6. októbra 1980

o preventívnej kontrole vyvážaného a dovážaného tovaru a preukaze o použití a využití dovezeného tovaru

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 10 ods. 2 a § 57 ods. 4 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


Oddiel 1

Preventívna kontrola vyvážaného tovaru

§ 1

(1) Na predchádzanie vzniku škôd československému národnému hospodárstvu môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu rozhodnúť, že určitý druh tovaru alebo určitý tovar, ktorý sa má vyviezť, môže byť odovzdaný verejnému dopravcovi na odoslanie do zahraničia alebo odovzdaný zahraničnému odberateľovi len po nestrannej kontrole jeho stavu vykonanej v ustanovenom rozsahu.

(2) Rozhodnutie o kontrole tovaru podľa odseku 1 a o jej rozsahu a spôsobe doručí Federálne ministerstvo zahraničného obchodu kontrolnej organizácii, príslušnej československej právnickej osobe dodávajúcej tovar na vývoz (ďalej len „dodávateľ tovaru na vývoz“), jej nadriadenému ústrednému orgánu, príslušnému orgánu colnej správy a príslušnému podniku zahraničného obchodu alebo inej československej právnickej osobe majúcej povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť zahŕňajúcu vývoz tovaru podliehajúceho kontrole.

(3) Po doručení rozhodnutia o kontrole tovaru dodávateľ tovaru na vývoz alebo československá právnická osoba majúca povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť zahŕňajúcu vývoz tovaru podliehajúceho kontrole, ktorá tento tovar vyrába, sú povinní oznámiť bez zbytočného odkladu v dostatočnom predstihu kontrolnej organizácii, kedy a kde bude tovar pripravený na vykonanie kontroly, a umožniť jej najneskoršie 7 dní pred odoslaním tovaru do zahraničia alebo pred odovzdaním zahraničnému odberateľovi kontrolu tovaru. Kontrolná organizácia je oprávnená požadovať na vykonanie kontroly doklady o technickej kontrole, ktorú je povinný robiť výrobný podnik.

(4) Československá právnická osoba majúca povinnosť dodať zahraničnému odberateľovi tovar podliehajúci kontrole je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu v dostatočnom časovom predstihu kontrolnej organizácii, ktorá hospodárska zmluva alebo ktorý dodávkový príkaz a ktorá zmluva so zahraničným odberateľom sa týkajú dodávky tovaru, ktorý sa má kontrolovať. Súčasne s tým odovzdá kontrolnej organizácii podklady týkajúce sa zmluvného určenia stavu kontrolovaného tovaru vo vzťahu k zahraničnému odberateľovi, ak sú tieto podklady potrebné na posúdenie akosti, prípadne množstva, v rozsahu podliehajúcom kontrole.

(5) Kontrolná organizácia vyhotoví o výsledku kontroly vykonanej podľa odseku 1 zápisnicu, ktorú odovzdá príslušnému orgánu colnej správy, dodávateľovi tovaru na vývoz, jeho nadriadenému ústrednému orgánu a československej právnickej osobe majúcej povinnosť dodať zahraničnému odberateľovi kontrolovaný tovar.

§ 2

(1) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s príslušným ústredným orgánom môže rozhodnúť, že pri niektorých druhoch tovaru, ktorý sa má vyviezť, dodávateľ tovaru na vývoz a československá právnická osoba majúca povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť zahŕňajúcu vývoz tohto tovaru, ktorá ho vyrába, sú povinní obstarať kontrolné osvedčenie1) kontrolnej organizácie. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu v rozhodnutí určí rozsah a prípadne aj spôsob kontroly, na základe ktorej sa má vydať kontrolné osvedčenie.

(2) Rozhodnutie uvedené v odseku 1 zašle Federálne ministerstvo zahraničného obchodu príslušnému orgánu colnej správy, kontrolnej organizácii, dodávateľovi tovaru na vývoz, jeho nadriadenému ústrednému orgánu a československej právnickej osobe majúcej povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť zahŕňajúcu vývoz tovaru podliehajúceho kontrole podľa odseku 1.

(3) Kontrolná organizácia je povinná uzavrieť zmluvu o kontrolnej činnosti za účelom vydania kontrolného osvedčenia podľa odseku 1, ak dodávateľ tovaru na vývoz alebo československá právnická osoba majúca oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť zahŕňajúcu vývoz tovaru podliehajúceho kontrole podľa odseku 1 o to včas požiadajú; na základe uzavretej zmluvy o kontrolnej činnosti sú tieto právnické osoby povinné oznámiť kontrolnej organizácii, kedy a kde bude tovar pripravený na vykonanie kontroly, a to najneskoršie 7 dní predo dňom, keď sa má kontrola začať.

(4) Československá právnická osoba majúca povinnosť dodať zahraničnému odberateľovi tovar určený podľa odseku 1 je povinná bez zbytočného odkladu s dostatočným časovým predstihom oznámiť kontrolnej organizácii, ktorá hospodárska zmluva alebo ktorý dodávkový príkaz a ktorá zmluva so zahraničným odberateľom sa týkajú dodávky tovaru, ktorý sa má kontrolovať. Súčasne s tým odovzdá kontrolnej organizácii aj podklady týkajúce sa zmluvného určenia akosti, prípadne množstva kontrolovaného tovaru vo vzťahu k zahraničnému odberateľovi, ktoré sú potrebné na posúdenie akosti, prípadne množstva tovaru, v rozsahu podliehajúcom kontrole.

(5) Kontrolné osvedčenie vydá kontrolná organizácia po nestrannej kontrole na základe skutočne zistenej akosti, prípadne zisteného množstva tovaru.

§ 3

(1) Dodávateľ tovaru na vývoz alebo československá právnická osoba, ktorá má dodať tovar zahraničnému odberateľovi a tento tovar vyrába, môže odoslať tovar, na ktorý sa vzťahuje ustanovenie § 1 alebo § 2, do zahraničia alebo odovzdať tento tovar zahraničnému odberateľovi iba na základe zápisnice o výsledku kontroly uvedenej v § 1 ods. 5 alebo kontrolného osvedčenia uvedeného v § 2 ods. 5, ak preukazujú, že pri kontrole vykonanej v určenom rozsahu sa nezistili vady tovaru.

(2) Bez zápisnice o výsledku kontroly alebo bez kontrolného osvedčenia podľa odseku 1 sa môže uvedený tovar odoslať do zahraničia alebo odovzdať zahraničnému odberateľovi iba v prípadoch uvedených v § 4 ods. 2. Tým nie sú dotknuté ustanovenia iných právnych predpisov.2)

§ 4

(1) Orgány colnej správy prepustia tovar podliehajúci kontrole do zahraničia len na základe zápisnice o výsledkoch kontroly uvedenej v § 1 alebo kontrolného osvedčenia uvedeného v § 2 ods. 5, ktoré preukazujú, že tovar nemá v rozsahu určenej kontroly vady.

(2) Bez zápisnice alebo kontrolného osvedčenia uvedených v odseku 1 orgány colnej správy prepustia kontrole podliehajúci tovar do zahraničia len na základe písomnej žiadosti československej právnickej osoby majúcej povinnosť dodať tento tovar zahraničnému odberateľovi.

(3) Československá právnická osoba majúca povinnosť dodať zahraničnému odberateľovi kontrolovaný tovar prerokuje spravidla pred podaním žiadosti podľa odseku 2 s týmto zahraničným odberateľom vývoz tovaru v zistenom stave. Žiadosť možno podať iba v prípade, keď škoda, ktorá by vznikla československému národnému hospodárstvu pri odložení dodania tovaru by bola pravdepodobne väčšia ako škoda, ktorá by vznikla československému národnému hospodárstvu dodaním tovaru v stave zistenom pri kontrole alebo na základe doterajších skúseností bez kontroly.

§ 5

(1) Ak orgány colnej správy zistia, že akýkoľvek tovar vyvážaný z Československej socialistickej republiky je zrejme poškodený alebo jeho časť chýba, prepustia taký tovar do zahraničia iba na písomnú žiadosť československej právnickej osoby majúcej povinnosť dodať tento tovar zahraničnému odberateľovi.

(2) Ak kontrolná organizácia zistí pri vykonávaní kontroly podľa § 1 alebo § 2, že tovar je poškodený alebo že časť chýba, upozorní na to orgány colnej správy, ktoré postupujú obdobne podľa odseku 1.

Oddiel 2

Preventívna kontrola dovážaného tovaru

§ 6

(1) Na predchádzanie vzniku škôd československému národnému hospodárstvu môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu rozhodnúť, že stav určitého dovážaného tovaru podlieha kontrole.

(2) Rozhodnutie zašle Federálne ministerstvo zahraničného obchodu československej právnickej osobe majúcej povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, ktorá je v zmluvnom vzťahu k zahraničnému dodávateľovi tovaru podliehajúceho kontrole (ďalej len „dovážajúca organizácia“), československej právnickej osobe, ktorá sa zaviazala tovar od dovážajúcej organizácie odobrať, prípadne prevziať (ďalej len „odberateľ tovaru z dovozu“) a kontrolnej organizácii.

(3) Odberateľ tovaru z dovozu a československá právnická osoba, ktorá má tovar podliehajúci kontrole u seba, sú povinní umožniť kontrolnej organizácii vykonať jeho kontrolu.

(4) Rozhodnutie o vykonaní kontroly tovaru sa nedotýka povinnosti československých právnických osôb skúmať stav dovezeného tovaru podľa iných právnych predpisov.

Oddiel 3

Preukaz o použití a využití dovezeného tovaru

§ 7

(1) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže prostredníctvom povereného orgánu colnej správy požadovať, aby odberateľ tovaru z dovozu preukázal, kedy na aký účel sa dovezený tovar použil a či sa včas využil.

(2) Odberateľ tovaru z dovozu je povinný oznámiť poverenému orgánu colnej správy, kde sa tovar nachádza, a československá právnická osoba, ktorá má dovezený tovar u seba, je povinná umožniť bez odkladu tomuto orgánu prístup k takému tovaru za účelom kontroly jeho použitia a využitia a umožniť mu dokumentovať stav kontrolovaného tovaru a nazerať do písomností, ktoré sa takého tovaru týkajú.

(3) O vykonanom zisťovaní vyhotoví poverený orgán colnej správy zápisnicu, ktorú zašle Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu. Ak sa pri zisťovaní zistia nedostatky, zašle odpis zápisnice aj odberateľovi z dovozu, československej právnickej osobe, ktorá má tovar u seba, ich nadriadeným ústredným orgánom a Štátnej banke československej.

(4) Zistenie podľa ustanovení tohto paragrafu možno začať najneskoršie do piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol tovar prepustený v colnom konaní.


Oddiel 4

Všeobecné a záverečné ustanovenia

§ 8

Kontrolu podľa ustanovení § 1 a 6 vykonáva a kontrolné osvedčenie uvedené v § 2 vystavuje Inspekta, podnik pre kontrolu tovaru v zahraničnom obchode, Praha.

§ 9

Zrušuje sa úprava ministra zahraničného obchodu č. 2/1964 Vestníka MZO o vykonávaní kontroly akosti výrobkov určených pre vývoz (oznámenie v čiastke 31/1966 Zb.).

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1980.


Minister:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 521 zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku.

2) Najmä Hospodársky zákonník.