Vyhláška č. 138/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl

Čiastka 33/1980
Platnosť od 14.10.1980 do30.06.1990
Účinnosť od 01.11.1980 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.

138

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 17. septembra 1980

o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 98 ods. 3 v spojení s § 66 ods. 4 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Odborná prax a spoločensko-politická prax študentov sú jednou zo základných foriem výchovno-vzdelávacej činnosti vysokých škôl a neoddeliteľnou súčasťou prípravy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na ich budúce uplatnenie v spoločenskej praxi.

(2) Odborná prax slúži na upevňovanie vedomostí a zručností študentov získaných štúdiom a na získanie nových vedomostí a zručností na základe poznania práce orgánov a organizácií, v ktorých študenti konajú prax a na osvojenie si uplatňovaných pracovných návykov a pokrokových metód práce.

(3) Druhy odbornej praxe (napr. inžinierska, technologická, pedagogická, právnická, ekonomická, zdravotnícka, umelecká) sú podmienené charakterom študijných odborov, prípadne ich zameraní. Vo vyšších ročníkoch sa študenti oboznamujú s praktickou činnosťou blízkou téme ich diplomovej práce a zameriavajú sa na získanie potrebných podkladov pre jej vypracovanie.

(4) Spoločensko-politická prax je určená na prípravu študentov na aktívnu verejnú, politickú, politicko-výchovnú a kultúrno-výchovnú činnosť, ktorú budú vykonávať po skončení štúdia.

DRUHÁ ČASŤ

ÚLOHY ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ PRI USKUTOČŇOVANÍ PRAXE

§ 2

Uskutočňovanie praxe

(1) Odborná prax a spoločensko-politická prax (ďalej len „prax“) študentov ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti vysokých škôl sa uskutočňuje v organizáciách riadených alebo spravovaných Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) a inými ústrednými orgánmi alebo národnými výbormi.

(2) Prax študentov sa môže vo výnimočných prípadoch so súhlasom ministerstva školstva uskutočňovať aj v zahraničí.

§ 3

Úlohy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov a národných výborov

(1) Ministerstvá, ostatné ústredné orgány a národné výbory určujú orgány a organizácie vybavené progresívnou technikou, v ktorých sa má prax uskutočňovať, vplývajú na kvalitu politicko-ideologickej, odbornej a organizačnej prípravy, uskutočňovanie a zhodnotenie praxe v podriadených orgánoch a organizáciách.

(2) Ministerstvá, ostatné ústredné orgány a národné výbory zabezpečujú uskutočňovanie praxe v odbornom zameraní a v dohodnutom rozsahu a v plánovaných termínoch; prax jedenkrát ročne zhodnotia a vykonajú opatrenia na jej ďalšie skvalitnenie.

Úlohy orgánov a organizácií

§ 4

(1) Prax sa uskutočňuje v orgánoch a organizáciách určených podľa § 3 ods. 1 za podmienok uvedených v dohodách uzavretých medzi vysokými školami a týmito orgánmi a organizáciami. Tieto dohody sa uzavierajú na obdobie päťročného plánu spolu s dohodami o pomoci orgánov a organizácií pri zabezpečovaní rozvoja a činnosti vysokých škôl.1)

(2) Orgány a organizácie uzavierajú s vysokými školami rámcovú pracovnú zmluvu,2) v ktorej sa dojedná najmä

a) druh práce, ktorú budú študenti vykonávať,

b) miesta uskutočňovania praxe a výkonu práce,

c) časový rozvrh praxe, jej dĺžka a deň nástupu do práce,

d) pracovné a hygienické podmienky (ubytovacie a stravovacie podmienky, poskytovanie výstroja, náradia a osobných ochranných pracovných prostriedkov),

e) spôsob odmeňovania študentov podľa príslušných mzdových predpisov,

f) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas praxe.

§ 5

(1) Orgány a organizácie utvárajú politické, odborné, materiálne a organizačné predpoklady na uskutočňovanie praxe podľa charakteru praxe a dĺžky určenej učebným plánom.

(2) Orgány a organizácie navrhujú vysokým školám odborné a spoločenské úlohy programu praxe (§ 6 ods. 4). Z týchto úloh vyberie príslušná vysoká škola úlohy, ktoré sú v súlade s učebným plánom príslušného študijného odboru.

(3) Orgány a organizácie oboznámia študentov s právami a povinnosťami, s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o protipožiarnej ochrane a o ochrane utajovaných skutočností.

(4) Orgány a organizácie spolupracujú s vedúcimi učiteľmi praxe a umožňujú im plnenie úloh podľa § 7.

TRETIA ČASŤ

ÚLOHY VYSOKÝCH ŠKÔL PRI USKUTOČŇOVANÍ PRAXE

§ 6

Príprava a organizácia praxe

(1) Za prípravu a splnenie cieľov praxe zodpovedá dekan; pritom spolupracuje s organizáciami Socialistického zväzu mládeže.

(2) Za uskutočnenie praxe a splnenie úloh praxe študentmi zodpovedá vedúci príslušnej katedry.

(3) Rozsah a časové rozloženie praxe v jednotlivých ročníkoch určujú učebné plány.

(4) Vedúci katedry zabezpečí v súlade s dohodami o konaní praxe (§ 4 ods. 1) vypracovanie programu praxe, ktorý obsahuje určenie jej cieľov, úloh, metodiku a pokyny na prípravu a uskutočnenie praxe podľa podmienok miesta, kde sa má prax konať.

(5) Vedúci katedry určí vedúcich učiteľov praxe a určí im jednotlivých študentov alebo skupiny študentov, ktorých budú na praxi viesť. Vedúci učitelia praxe môžu viesť študentov vykonávajúcich prax na viacerých miestach.

§ 7

Povinnosti vedúceho učiteľa praxe

(1) Vedúci učiteľ praxe určí v súlade s programom praxe (§ 6 ods. 4) úlohy, ktoré majú študenti splniť.

(2) Vedúci učiteľ praxe zodpovedá za splnenie úloh praxe vedúcemu katedry; pravidelne kontroluje a sleduje plnenie dohody (§ 4 ods. 1).

(3) Vedúci učiteľ praxe poskytuje študentom konzultácie a metodickú pomoc.

(4) Ak je plnenie programu praxe ohrozené, vedúci učiteľ praxe informuje o tom vedúceho organizácie, vedúceho príslušnej katedry a požiada ich o vykonanie opatrení na splnenie programu praxe.

§ 8

Povinnosti študentov

(1) Študenti si vypracúvajú v súlade s programom praxe (§ 6 ods. 4) pod vedením vedúceho učiteľa praxe osobné pracovné plány praxe, ktoré obsahujú odborné a spoločensko-politické úlohy praxe a spôsob ich plnenia.

(2) Základnou povinnosťou študentov pri konaní praxe je plniť úlohy vyplývajúce z osobného pracovného plánu praxe, zodpovedne pracovať a iniciatívne sa zapájať do plnenia odborných a spoločensko-politických úloh orgánov a organizácií, v ktorých konajú prax a usilovať sa o dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

(3) O plnení osobného pracovného plánu praxe si vedú študenti denný záznam, ktorý po ukončení praxe odovzdajú vedúcemu učiteľovi praxe spoločne s vypracovanou úlohou, ktorá im bola zadaná.

(4) Študenti, ktorí vykonávajú prax, sú pracovníkmi organizácie, v ktorej sa prax koná;2) sú povinní dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na nich pri uskutočňovaní praxe, najmä tiež pracovný poriadok organizácie, v ktorej sa prax koná.

§ 9

Zhodnotenie a uznávanie praxe

(1) Splnenie osobného pracovného plánu praxe každého študenta zhodnotí vedúci učiteľ praxe; súčasne zhodnotí splnenie programu praxe študentov, ktorých na praxi viedol. Zhodnotenie praxe, vypracované úlohy zadané jednotlivým študentom a denné záznamy odovzdá vedúci učiteľ praxe vedúcemu príslušnej katedry.

(2) Vedúci príslušnej katedry zhodnotí splnenie programu praxe študentov a hodnotenie predloží dekanovi.

(3) Uznávanie praxe, udeľovanie zápočtov, uskutočnenie praxe v náhradnom termíne alebo jej uskutočnenie iným spôsobom určuje osobitný predpis.3)

ŠTVRTÁ ČASŤ

MATERIÁLNE A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PRAXE

§ 10

Orgány a organizácie (§ 4 ods. 1) utvárajú materiálne a organizačné predpoklady na uskutočňovanie praxe primerane k jej cieľom a úlohám a uhrádzajú materiálové náklady spojené s praxou študentov; poskytujú študentom počas konania praxe potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky.

§ 11

Orgány a organizácie zabezpečujú podľa svojich možností študentom počas praxe zdravotnú starostlivosť a podmienky pre kultúrnu a športovú činnosť študentov vo svojich zariadeniach.

§ 12

Ubytovanie a stravovanie študentov a vedúcich učiteľov praxe sa poskytuje predovšetkým v zariadeniach vysokých škôl. Ak sa nemôže ubytovanie a stravovanie študentov a vedúcich učiteľov praxe poskytnúť v zariadeniach vysokých škôl, poskytnú ho orgány a organizácie vo svojich zariadeniach alebo sa dohodnú s vysokou školou o inom spôsobe ich poskytnutia.

§ 13

Hospodárske zabezpečenie študentov a vedúcich učiteľov praxe počas praxe ustanovuje osobitný predpis.4)


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 14

Doterajšie zásady pre zabezpečenie práce žiakov a študentov vo výrobe neplatia.5)

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1980.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zásady pomoci orgánov a socialistických organizácií pri zabezpečovaní rozvoja a činnosti vysokých škôl schválené vládou Československej socialistickej republiky 26. júna 1980 č. 224 a uverejnené pod č. 5/1980 Ú. v. SSR.

2) § 34 Zákonníka práce.

3) § 17 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy).

4) Smernice Ministerstva školstva SSR o hospodárskom zabezpečení študentov vysokých škôl v období praxe, registrované v čiastke 10/1970 Zb. v znení úpravy z 15. mája 1970 č. 6801/70-VŠ, registrovanej v čiastke 38/1970 Zb.

5) Uznesenie vlády Československej socialistickej republiky z 30. augusta 1961 č. 750, ktorým sa ustanovujú zásady pre zabezpečenie práce žiakov a študentov vo výrobe, uverejnené pod č. 106/1961 Zb., zrušila vláda Československej socialistickej republiky uznesením z 26. júna 1980 č. 224.