60

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 29. mája 1980

o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 9 a 12 ods. 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím (ďalej len „zákon“):


Oddiel 1

Žiadosť o povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť

§ 1

(1) V žiadosti o udelenie povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť uvedie žiadateľ najmä:

a) svoj názov (meno), sídlo (bydlisko) a predmet podnikania;

b) navrhovaný rozsah zahraničnoobchodnej činnosti a ak žiada o povolenie na vývoz a dovoz vecí aj vyznačenie nomenklatúry podľa colného sadzobníka;

c) koncepciu vykonávania zahraničnoobchodnej činnosti, ako aj predpokladané výsledky; pokiaľ navrhuje vykonávanie tejto činnosti na dlhší čas ako jeden rok, uvedie aj predpokladané výsledky prvého roka činnosti;

d) spôsob zabezpečenia vykonávania zahraničnoobchodnej činnosti v organizačnej, vecnej, personálnej a finančnej oblasti.

(2) Československé právnické osoby, ktoré sú socialistickými organizáciami, podávajú žiadosť prostredníctvom svojho nadriadeného ústredného orgánu. Tento orgán žiadosť postúpi Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu (ďalej len „ministerstvo“), ak s ňou súhlasí.

(3) Zahraničná osoba doloží údaje uvedené v žiadosti úradne overenými listinami. V žiadosti označí zahraničná osoba československú osobu oprávnenú poskytovať právnu pomoc, ktorú splnomocnila na to, aby za ňu prijímala oznámenia týkajúce sa vybavovania žiadosti.

§ 2

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti alebo nie je doložená predpísanými dokladmi, vyzve ministerstvo žiadateľa, aby zistené nedostatky odstránil. Ak žiadateľ tejto výzve v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo žiadosť odmietne.

Oddiel 2

Zmena a odňatie povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť

§ 3

(1) Ak nastanú skutočnosti odôvodňujúce odňatie alebo zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, zašle ministerstvo rozhodnutie o odňatí alebo zmene tohto povolenia osobe, ktorej bolo udelené.

(2) U československých právnických osôb, ktoré sú socialistickými organizáciami, oznámi ministerstvo zámer povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť zmeniť alebo zrušiť ústrednému orgánu, prostredníctvom ktorého bola žiadosť podaná, a vyžiada si jeho stanovisko. O zmene alebo zrušení povolenia rozhodne ministerstvo po vyjadrení tohto ústredného orgánu alebo po uplynutí lehoty určenej na vyjadrenie. Tomuto orgánu zašle odpis rozhodnutia.

Oddiel 3

Zahraničnoobchodná činnosť bez povolenia

§ 4

(1) Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť sa nevyžaduje:

a) na vývoz a dovoz dokumentov, informatívnych podkladov alebo primeraného množstva vzoriek a preparátov, ktoré nemožno nahradiť dokumentáciou, ak sú potrebné na uzavretie alebo plnenie zmlúv o vedecko-technickej spolupráci;

b) na vývoz a dovoz dokumentov, informatívnych podkladov alebo primeraného množstva vzoriek a preparátov, ktoré nemožno nahradiť dokumentáciou, prípadne iných vecí, pokiaľ sú potrebné na uzavretie alebo plnenie zmlúv o poskytovaní zahranično - hospodárskych služieb, ak vyvážané alebo dovážané veci nemajú slúžiť pri výrobe;

c) na vývoz a dovoz dokumentov, informatívnych podkladov včítane propagačného a náborového materiálu, alebo primeraného množstva vzoriek a preparátov, ktoré nemožno nahradiť dokumentáciou, uskutočňovaný v súvislosti s inými formami zahranično-hospodárskej činnosti prostredníctvom organizácie oprávnenej na zahraničnoobchodnú činnosť alebo s jej súhlasom;

d) na vývoz a dovoz informatívnych podkladov uskutočňovaný pri ich bezplatnej výmene medzi československými a zahraničnými výskumnými a vývojovými ústavmi výrobných organizácií, ktoré určí nadriadený ústredný orgán po dohode s ministerstvom;

e) na vývoz, dovoz alebo nákup v zahraničí primeraného množstva potravín alebo iných vecí slúžiacich na uspokojovanie osobných potrieb cestujúcich a posádok v priebehu dopravy uskutočňovanej osobami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť v oblasti dopravy;

f) na pohyb dopravných prostriedkov cez hranice Československej socialistickej republiky s príslušným technickým vybavením a príslušnými dokladmi pri oprávnenom uskutočňovaní medzinárodnej dopravy;

g) na vývoz a dovoz náhradných súčiastok potrebných na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky dopravných prostriedkov československými právnickými osobami v zahraničí alebo zahraničnými osobami v Československej socialistickej republike a na dovoz zahraničných tlačív používaných pri uskutočňovaní dopravy podľa medzinárodných zmlúv, ak ho uskutočňujú československé právnické osoby oprávnené poskytovať zahranično-hospodárske služby v oblasti dopravy;

h) na dovoz a vývoz vecí súvisiacich s účasťou zahraničných osôb na výstavách a veľtrhoch usporadúvaných československými právnickými osobami, ktoré sú na to oprávnené, ako aj na vykonávanie propagačnej činnosti zahraničnými osobami na týchto akciách;

i) na vývoz a dovoz poľnohospodárskych strojov za účelom výpomoci pri poľnohospodárskych prácach, ak s tým vysloví súhlas ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky a tieto poľnohospodárske stroje budú po skončení výpomoci vyvezené alebo dovezené späť.

(2) Vývoz a dovoz pohonných hmôt nevyhnutných na jazdu dopravného prostriedku sa spravuje predpismi o neobchodných vývozoch a dovozoch.1)

§ 5

(1) Podniky zahraničného obchodu alebo iné československé právnické osoby, ktoré majú povolenie na vývoz alebo dovoz vecí, môžu bez povolenia poskytovať služby súvisiace s touto činnosťou.

(2) Československé právnické osoby, ktoré majú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť alebo na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb alebo ktoré môžu vykonávať tieto činnosti bez povolenia, môžu prijímať bez povolenia služby, ktoré sú nevyhnutné na výkon týchto činností. Československé právnické osoby, ktoré poskytujú zahraničnohospodárske služby v oblasti dopravy, môžu prijímať služby v súvislosti s prevádzkou dopravných prostriedkov v zahraničí.

(3) Organizácia zahraničného obchodu1) môže bez povolenia vyvážať a dovážať tovar a poskytovať služby potrebné pre plnenie záväzkov zo zmlúv uzavieraných v priamych vzťahoch medzi československými právnickými osobami, ktoré nemajú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, a organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ak je podľa svojho predmetu činnosti na vývoz alebo dovoz aspoň jedného druhu takého tovaru alebo takých služieb oprávnená.

§ 6

Zahraničné osoby nepotrebujú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť na poskytovanie jednorazových služieb zahraničným osobám na území Československej socialistickej republiky, ak tieto služby súvisia s uspokojovaním ich osobných potrieb alebo s uzavieraním alebo plnením zmlúv v medzinárodnom obchode.

Oddiel 4

Vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami na území Československej socialistickej republiky

§ 7

(1) Zahraničné osoby môžu na území Československej socialistickej republiky vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť, na ktorú sú oprávnené na základe § 7 ods. 2 písm. a) zákona v tomto rozsahu:

a) rokovať o uzavretí zmlúv prostredníctvom zahraničných fyzických osôb zdržiavajúcich sa na území Československej socialistickej republiky v jednom kalendárnom roku po čas nepresahujúci 6 mesiacov;

b) rokovať o uzavretí zmlúv prostredníctvom československých právnických osôb, ktoré majú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť týkajúcu sa poskytovania služieb pri sprostredkovaní obchodných operácií alebo ktoré môžu podľa zákona vykonávať túto činnosť bez povolenia;

c) rokovať o uzavretí zmlúv prostredníctvom obchodného zastupiteľstva, ktoré bolo zriadené na základe a v rámci povolenia udeleného podľa § 38 zákona;

d) poskytovať plnenie zmlúv prostredníctvom zahraničných osôb alebo československých právnických osôb, ktoré majú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť alebo môžu túto činnosť vykonávať bez povolenia.

(2) Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch na návrh príslušného podniku zahraničného obchodu alebo inej československej právnickej osoby, ktorá má povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, predĺžiť čas uvedený v odseku 1 písm. a).

(3) Veci, ktoré zahraničné osoby používajú na plnenie zmlúv pri vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti, môžu na území Československej socialistickej republiky nakupovať len od príslušných československých právnických osôb oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť.


Oddiel 5

Záverečné ustanovenie

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.


Minister:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí.

1) § 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.