62

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 29. mája 1980

o kontrole zahraničnoobchodnej činnosti

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


§ 1

(1) Kontrolu zahraničnoobchodnej činnosti podľa § 12 zákona vykonáva Federálne ministerstvo zahraničného obchodu svojimi orgánmi (ďalej len „kontrolný orgán“).

(2) Predmetom kontroly je zahraničnoobchodná činnosť (§ 6 zákona) vykonávaná na základe právneho predpisu alebo udeleného povolenia (§ 7 zákona):

a) organizáciami zahraničného obchodu [§ 3 písm. c) zákona];

b) československými právnickými osobami, ktoré sú socialistickými organizáciami, ale nie sú organizáciami zahraničného obchodu;

c) inými československými právnickými osobami a zahraničnými osobami.

§ 2

(1) Kontrolu v organizáciách zahraničného obchodu vykonáva Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ako ich nadriadený ústredný orgán štátnej správy v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými predpismi a predpismi Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Kontrolu zahraničnoobchodnej činnosti vykonávanej československými právnickými osobami, ktoré sú socialistickými organizáciami majúcimi povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, vykonáva kontrolný orgán z hľadiska efektívnosti zapojenia československého národného hospodárstva do medzinárodnej deľby práce so zameraním na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich zahraničnoobchodnú činnosť a podmienok určených v udelenom povolení.

(3) Kontrolu ostatných československých právnických osôb a zahraničných osôb majúcich povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vykonáva kontrolný orgán so zameraním na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich zahraničnoobchodnú činnosť a podmienok určených v udelenom povolení.

§ 3

Kontrolované osoby sú povinné vytvoriť kontrolnému orgánu podmienky pre nerušený a rýchly výkon kontroly. Najmä sú povinné

a) požadovať, aby mu boli predložené v určených lehotách doklady a písomnosti, podávané úplné písomné alebo ústne informácie o skutočnostiach súvisiacich so zahraničnoobchodnou činnosťou kontrolovaných osôb a o príčinách zistených závad, aj keď sú predmetom hospodárskeho alebo služobného tajomstva. Ak sa kontrolný orgán preukáže osobitným poverením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, musia mu československé právnické osoby uvedené v § 1 ods. 2 písm. a), b) predložiť aj tie požadované písomnosti, ktoré obsahujú skutočnosti tvoriace štátne tajomstvo;

b) požadovať, aby mu boli vydané na písomné potvrdenie originálne písomné doklady;

c) pri výkone kontrolnej činnosti vyžadovať súčinnosť kontrolných a iných organizačných zložiek kontrolovaných československých právnických osôb uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b).

§ 4

Kontrolované osoby sú povinné vytvoriť kontrolnému orgánu podmienky pre nerušený a rýchly výkon kontroly. Najmä sú povinné

a) predložiť mu požadované písomnosti a poskytnúť informácie a vysvetlenie k okolnostiam, ktoré majú priamy alebo nepriamy význam pre posúdenie kontrolovanej činnosti;

b) umožniť mu nazeranie do účtovných a iných zápisov a dokladov vzťahujúcich sa na kontrolovanú činnosť a robiť z nich výpisy;

c) bez prieťahov odstrániť zistené závady a ich príčiny a podať v určenej lehote kontrolnému orgánu písomnú správu o opatreniach na odstránenie zistených závad a o ich plnení.

§ 5

Kontrolný orgán oznamuje výsledky kontrol u československých právnických osôb uvedených v § 1 ods. 2 písm. b) ústredným orgánom nadriadeným týmto osobám.

§ 6

Závažné skutočnosti zistené pri kontrole zahraničnoobchodnej činnosti oznámi kontrolný orgán aj tým orgánom, ktorým patrí robiť v takých prípadoch opatrenia podľa osobitných predpisov.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.


Minister:

Ing. Barčák v. r.