Vyhláška č. 70/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Čiastka 18/1980
Platnosť od 20.06.1980 do30.09.2002
Účinnosť od 01.07.1980 do30.09.2002
Zrušený 482/2002 Z. z.

70

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 27. mája 1980,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 152 ods. 3 a § 153 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov:


§ 1

Paušálna suma trov trestného konania, ktoré znáša štát a sú uvedené v ustanoveniach § 152 ods. 1 písm. c) a § 153 ods. 1 Trestného poriadku, je

1. v trestnom konaní, v ktorom bol vydaný trestný rozkaz, ktorý sa stal právoplatným, 500 Kčs,

2. v ostatných trestných konaniach,

a) ak sa nepribral znalec, 800 Kčs,

b) ak sa pribral znalec1) z iného odboru ako psychiatrie, 1200 Kčs,

c) ak sa pribrali znalci z odboru psychiatrie, 1800 Kčs.


§ 2

(1) Zrušuje sa vyhláška ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 64/1970 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania.

(2) Ustanovenia § 1 sa nevzťahujú na trovy trestného konania vo veciach, ktoré boli právoplatne skončené do 30. júna 1980.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.


Námestník ministra:

JUDr. Kubek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pribratím znalca sa rozumie aj vyžiadanie posudku štátneho orgánu alebo štátneho ústavu podľa § 110 Trestného poriadku, nie však jeho odborné vyjadrenie podľa § 105 ods. 1 vety 2 Trestného poriadku.