Zákon č. 43/1980 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok

Čiastka 12/1980
Platnosť od 24.04.1980 do31.12.2005
Účinnosť od 24.04.1980 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.

43

ZÁKON

z 10. apríla 1980,

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 113/1973 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

V § 21 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „ak vyhlásená medzinárodná zmluva neustanovuje niečo iné.“.

Čl. II

Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969, zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb. a zákona č. 29/1978 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „alebo podľa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy.“.

2. V dvadsiatej štvrtej hlave sa za tretí oddiel vkladá štvrtý oddiel, ktorý včítane nadpisu znie:

„Štvrtý oddiel

Rozhodovanie podľa medzinárodných zmlúv

§ 384a

Ak podľa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy treba rozhodnúť o výkone trestného rozsudku cudzieho štátu, súd rozhoduje vo verejnom zasadaní rozsudkom. Konanie koná súd príslušný podľa § 14 až 19.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.