135

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 15. júla 1980,

ktorou sa vydáva Poriadok Poštovej novinovej služby

Federálne ministerstvo spojov podľa § 7 ods. 1 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon) ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Organizácie spojov rozširujú tuzemskú i dovážanú zahraničnú tlač v Československej socialistickej republike a zasielajú československú periodickú tlač predplatenú v československej mene do zahraničia.1) Na tento účel je v rezorte spojov zriadená Poštová novinová služba (ako osobitná činnosť).

(2) Poriadok Poštovej novinovej služby upravuje pôsobnosť orgánov a organizácií spojov Poštovej novinovej službe, rozširovanie tlače prostredníctvom Poštovej novinovej služby, predaj doplnkového tovaru prostredníctvom Poštovej novinovej služby a práva aj povinnosti spojov pri vykonávaní činností na úseku Poštovej novinovej služby a využívateľov Poštovej novinovej služby.

§ 2

Organizácie spojov pôsobiace v Poštovej novinovej službe

(1) Služby občanom aj organizáciám v rozsahu ustanovenom Poriadkom Poštovej novinovej služby poskytujú:

a) Poštová novinová služba - ústredná expedícia a dovoz tlače (ďalej len „PNS-ústredná expedícia a dovoz tlače“), podnikové riaditeľstvá v Prahe a Bratislave prostredníctvom svojich závodov v Prahe, Brne, Ostrave, Bratislave a v Košiciach;

b) krajské riaditeľstvá spojov, Poštová novinová služba-mestská správa v Prahe a Riaditeľstvo pôšt v Bratislave prostredníctvom

1. okresných správ spojov a závodov Poštová novinová služba-mestská správa v Brne, Ostrave a Bratislave,

2. administrácií Poštovej novinovej služby (ďalej len „administrácia PNS“),

3. stredísk Poštovej novinovej služby,

4. predplatiteľských stredísk,

5. pôšt,

6. predajní Poštovej novinovej služby,

7. kolportérov,

8. kamelotov.

(2) Organizačné zložky uvedené v odseku 1 konajú pri poskytovaní služieb v mene príslušnej nadriadenej organizácie, a to v rozsahu podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky.

§ 3

Informácie v Poštovej novinovej službe

(1) Informácie o podmienkach využívania Poštovej novinovej služby poskytujú všetkým záujemcom organizácie spojov a ich organizačné zložky uvedené v § 2 ods. 1.

(2) Vydávateľom tlače poskytujú informácie o rozširovaní nimi vydávanej tlače:

a) ústredné riaditeľstvá spojov

b) PNS-ústredná expedícia a dovoz tlače

c) krajské riaditeľstvá spojov

d) okresná správy spojov.

(3) Federálne ministerstvo spojov a orgány a organizácie uvedené v odseku 2 poskytujú informácie o rozširovaní tlače aj štátnym orgánom a organizáciám Národného frontu.

§ 4

Rozširovanie tlače

(1) Hlavnou úlohou Poštovej novinovej služby je včasné rozširovanie tlače v takej titulovej náplni a v takom množstve výtlačkov, ktoré zodpovedajú spoločenským záujmom a miestnym potrebám.

(2) Podľa spôsobu rozširovania sa tlač delí v Poštovej novinovej službe na tieto skupiny:

a) decentralizovanú tlač:1. tuzemská
2. zahraničná
b) centralizovaná tlač:1. tuzemská
2. zahraničná.

Zaradenie novín a časopisov do decentralizovanej alebo centralizovanej tlače určujú ústredné riaditeľstvá spojov.

(3) Decentralizovanú tlač rozširujú administrácie PNS v predplatení a predajom. Predplatenú tlač dodávajú predplatiteľom pošty (v mestách určených ústrednými riaditeľstvami spojov administrácie PNS) ako obyčajné listové zásielky podľa Poštového poriadku2) a predplatiteľské strediská. Okresnú tlač rozširujú administrácie PNS len na území príslušného okresu.

(4) Centralizovanú tlač rozširuje PNS - ústredná expedícia a dovoz tlače v predplatení. Výtlačky sa zasielajú predplatiteľom ako obyčajné listové zásielky poštou.

§ 5

Predplácanie tlače

(1) Dodávanie preplatenej decentralizovanej tlače na adresy uvedené v objednávkach zariaďujú administrácie PNS. Objednávky sa vybavujú v poradí, v akom administrácii PNS prídu.

(2) Dodávanie predplatenej centralizovanej tlače na adresy uvedené v objednávkach zariaďuje PNS-ústredná expedícia a dovoz tlače. Objednávky sa vybavujú v poradí, v akom PNS-ústrednej expedícii a dovozu tlače prídu.

(3) Zasielanie československej tlače predplatenej v československej mene na adresy do zahraničia uvedené v objednávkach zariaďuje PNS-ústredná expedícia a dovoz tlače.

(4) Objednávky vyhotovujú záujemcovia o predplácanie tlače písomne na tlačivách vydaných správou spojov, prípadne schválených Federálnym ministerstvom spojov, ak tento poriadok neustanovuje inak. Pre každú adresu, na ktorú sa majú predplatené výtlačky dodávať, sa predkladá samostatná objednávka. Prijímanie objednávok a čas trvania predplatiteľského vzťahu sú upravené pri jednotlivých skupinách predplácania tlače. Tlačivá objednávok sú k dispozícii v administráciách PNS, na poštách, v predajniach Poštovej novinovej služby, u poštových doručovateľov a u doručovateľov tlače. Objednávky sú záväzné. Kto tlač objednal, je povinný počas trvania predplatiteľského vzťahu uhrádzať predplatné.

(5) Predplatiteľský vzťah pre každý titul samostatne vznikne buď vyúčtovaním predplatného predplatiteľovi podľa objednávky, alebo začatím dodávky objednanej tlače predplatiteľovi.

(6) Predplácanie sa zaradí do najbližšieho čísla (dátumu vydania denníkov), od ktorého možno predplatenú tlač dodať. Do konca bežného predplatiteľského obdobia sa vypočíta násobok maloobchodnej ceny a počtu výtlačkov, ktoré sa predplatiteľovi dodajú, a takto vypočítaná suma sa vyinkasuje s predplatným na ďalšie predplatiteľské obdobie. Pri predplácaní tuzemských denníkov občanmi sa považuje za koniec bežného predplatiteľského obdobia vždy posledný deň bežného mesiaca. Ak sa ďalšie predplatiteľské obdobie začína 1. dňom nasledujúceho roka, vyinkasuje sa vypočítaná suma do konca bežného roka samostatne.

(7) Ak záujemca o predplácanie požaduje v objednávke dodanie výtlačkov, ktoré vyšli pred podaním objednávky, podľa možnosti sa mu vyhovie. Pri dodaní výtlačkov uhradí ich maloobchodnú cenu. Ak výtlačky, ktoré pred podaním objednávky vyšli, nemožno dodať, bude o tom písomne upovedomený.

(8) Ak sa predplácanie nemôže zariadiť, záujemca o predplácanie sa o tom upovedomí najneskoršie do 10 dní od doručenia objednávky administrácii PNS alebo PNS-ústrednej expedícii a dovozu tlače. Nevybavená objednávka sa okrem prípadu objednávky zasielania československej tlače predplácanej v československej mene do zahraničia zaradí do evidencie záujemcov o predplácanie príslušného titulu a vybaví sa podľa možnosti, a to v evidovanom poradí. Ak sa taká objednávka nemôže vybaviť ani v priebehu jedného roka po jej podaní, vyradí sa z evidencie nevybavených objednávok a záujemca o predplácanie sa o tejto skutočnosti písomne upovedomí.

(9) Predplatné sa uhrádza vopred. Predplatiteľským obdobím pri predplácaní decentralizovanej tuzemskej tlače občanmi je štvrťrok, polrok alebo kalendárny rok; pri predplácaní tuzemských denníkov občanmi môže sa toto obdobie na žiadosť predplatiteľa skrátiť na jeden kalendárny mesiac. Pri zasielaní tuzemskej tlače predplatenej v československej mene do zahraničia je predplatiteľským obdobím najviac kalendárny rok; v ostatných prípadoch predplácania tlače vždy kalendárny rok.

(10) Ak v priebehu predplatiteľského obdobia nastanú zmeny maloobchodnej ceny alebo periodicity, ak v priebehu predplatiteľského obdobia dôjde k zrušeniu predplatiteľského vzťahu, vzniknuté rozdiely predplatného sa vyúčtujú s predplatiteľom najneskoršie do 30 dní po skončení predplatiteľského obdobia, v ktorom vznikli.

(11) V prípade, že predplatiteľ natrvalo zmení adresu a predplatiteľský vzťah nezruší, postupuje sa takto:

a) pri predplatenej decentralizovanej tlači musí podať oznámenie o trvalej zmene adresy v jednom vyhotovení samostatne pre denníky a samostatne pre časopisy najneskoršie 14 dní pred požadovaným termínom zmeny adresy administrácii PNS, pošte, poštovému doručovateľovi tlače, u ktorých je príslušné tlačivo k dispozícii;

b) pri predplatenej centralizovanej tlači musí podať oznámenie o trvalej zmene adresy v jednom vyhotovení najneskoršie 14 dní pred požadovaným termínom zmeny adresy príslušnej PNS-ústrednej expedícii a dovozu tlače;

c) adresu predplatiteľa dovážanej zahraničnej tlače možno natrvalo zmeniť iba na území Československej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky, pre ktorú sa tlač dováža;

d) adresu predplatiteľa okresnej tlače možno zmeniť iba na území príslušného okresu;

e) Poštová novinová služba zasiela výtlačky predplatiteľovi mimo príslušného územia uvedeného pod písmenami c) a d) len do konca bežného predplatiteľského obdobia.

(12) Oznámenie o zrušení predplatiteľského vzťahu pri decentralizovanej tlači musí predplatiteľ podať písomne v jednom vyhotovení administrácii PNS, pošte, predajni Poštovej novinovej služby, poštovému doručovateľovi alebo doručovateľovi tlače, u ktorých je príslušné tlačivo k dispozícii. Oznámenie o zrušení predplatiteľského vzťahu pri centralizovanej tlači musí predplatiteľ podať v jednom vyhotovení PNS-ústrednej expedícii a dovozu tlače. Termíny na podanie oznámenia o zrušení predplatiteľského vzťahu sú ustanovené pri jednotlivých skupinách predplácania (§ 6 ods. 4, § 7 ods. 4, § 8 ods. 4 a § 9 ods. 3).

(13) Administrácia PNS a PNS-ústredná expedícia a dovoz tlače môžu predplatiteľský vzťah zrušiť, ak predplatiteľ neuhradil predplatné v ustanovenom termíne, a ďalej aj vtedy, ak v dôsledku rozhodnutia príslušného orgánu došlo:

a) k zrušeniu (zastaveniu) vydávania titulu,

b) k zníženiu množstva vydávaných výtlačkov,

c) k zastaveniu dovozu zahraničného titulu,

d) k zníženiu dovážaného množstva výtlačkov zahraničného titulu.

O zrušení predplatiteľského vzťahu sa predplatiteľ ihneď písomne upovedomí.

(14) Reklamáciu pri nedodaní predplatených výtlačkov alebo pri dodaní poškodených a chybných výtlačkov môže predplatiteľ decentralizovanej tlače uplatniť na príslušnej dodávacej pošte alebo administrácii PNS. Za reklamovaný výtlačok sa poskytne podľa možnosti náhradný výtlačok; ak náhradný výtlačok nie je k dispozícii, vráti sa predplatiteľovi suma zodpovedajúca maloobchodnej cene reklamovaného výtlačku. Iné práva zo zodpovednosti za chyby predplatiteľovi nevznikajú.

(15) Reklamáciu pri nedodaní predplatených výtlačkov alebo pri dodaní poškodených a chybných výtlačkov pri centralizovanej tlači a reklamáciu pri zasielaní československej tlače predplatenej v československej mene do zahraničia môže predplatiteľ uplatniť len písomne v príslušnej PNS-ústrednej expedícii a dovozu tlače. Na tento účel sa za predplatiteľa považuje aj adresát v prípade zasielania československej tlače predplatenej v československej mene do zahraničia. Za reklamovaný výtlačok sa poskytne podľa možnosti náhradný výtlačok; ak náhradný výtlačok nie je k dispozícii, vráti sa predplatiteľovi suma zodpovedajúca maloobchodnej cene reklamovaného výtlačku. Iné práva zo zodpovednosti za chyby predplatiteľovi nevznikajú.

(16) Reklamácie poškodených a chybných výtlačkov denníkov a časopisov musí predplatiteľ uplatniť do 3 pracovných dní po dodaní. Reklamácie nedodaných denníkov musí predplatiteľ uplatniť do 3 pracovných dní po vyjdení ďalšieho čísla. Reklamácie nedodaných výtlačkov časopisov musí predplatiteľ uplatniť do 3 pracovných dní po dodaní ďalšieho čísla časopisu; ak sa ani ďalšie čísla časopisu nedodajú, musí sa reklamácia uplatniť najneskoršie do konca mesiaca nasledujúceho po skončení predplatiteľského obdobia. Na neskoršie obdobie reklamácie sa neprihliada.

(17) Ak predplatiteľ reklamuje dodanie poškodeného alebo chybného výtlačku, musí tento výtlačok pri reklamácii predložiť. Za poškodenie výtlačku sa nepovažuje jeho označenie na dodacie účely.

(18) Reklamácie predplatiteľov sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 30 dní po ich podaní.

(19) Ak sa predplatiteľovi zahraničnej tlače nedodajú výtlačky z dôvodu zákazu rozširovania,3) náhrada za tieto výtlačky sa neposkytuje. O zákaze rozširovania sa predplatiteľ písomne upovedomí.

§ 6

Predplácanie decentralizovanej tlače občanmi

(1) Objednávky občanov na predplácanie decentralizovanej tlače prijímajú v jednom vyhotovení administrácie PNS, pošty, poštoví doručovatelia , doručovatelia tlače, predajne Poštovej novinovej služby a predplatiteľské strediská. Príjem objednávky sa nepotvrdzuje.

(2) Objednávky vybavuje administrácia PNS príslušná podľa miesta bydliska (sídla) predplatiteľa. Predplatiteľovi sa dodávajú vydania denníkov bežne dodávané v obvode príslušnej administrácie PNS.

(3) Ak záujemca požaduje dodávku predplatenej decentralizovanej tuzemskej tlače od prvého dňa predplatiteľského obdobia, musí podať objednávku najneskoršie do 20. dňa mesiaca predchádzajúceho tomuto obdobiu.

(4) Predplatiteľský vzťah pri predplácaní tuzemskej tlače trvá do odvolania. Odvolanie môže predplatiteľ urobiť ku koncu predplatiteľského obdobia oznámením o zrušení predplatiteľského vzťahu, ktoré musí podať najneskoršie 14 dní pred požadovaným termínom skončenia predplatiteľského vzťahu.

(5) Predplatiteľský vzťah pri predplácaní zahraničnej tlače trvá do konca kalendárneho roka, na ktorý vznikol. V prípade záujmu o predplácanie titulu aj v nasledujúcom roku musí predplatiteľ podať novú objednávku najneskoršie do 31. októbra bežného roka.

(6) Predplatiteľ tuzemského denníka, predplácajúci ho v pondelok až piatok alebo v pondelok až sobotu, môže žiadať, aby sa mu výtlačky dodávali po nepretržitý čas, najmenej 14 dní a najviac 6 mesiacov, na jedno miesto prechodného pobytu (tzv. dočasná zmena adresy predplatiteľa); pri dlhšom čase sa urobí trvalá zmena adresy predplatiteľa (§ 5 ods. 11).

(7) Žiadosti o dočasnú zmenu adresy prijímajú v jednom vyhotovení a tlačivo žiadosti majú k dispozícii administrácie PNS, pošta, poštový doručovateľ, doručovateľ tlače a predplatiteľské stredisko. Pri dočasnej zmene adresy predplatiteľa sa predplatiteľovi dodávajú vydania denníkov bežne dodávané v mieste dočasnej adresy. Na mieste bez doručovacej služby pošta pri dočasnej zmene adresy predplatiteľa denníky nedoručuje.4)

(8) Žiadosti o dočasnú zmenu adresy predplatiteľa sa vyhovie pri splnení týchto podmienok:

- žiadosť sa musí podať najneskoršie 14 dní predo dňom požadovaného začatia dodávky denníka na miesto prechodného pobytu predplatiteľa,

- predplatné sa musí zaplatiť na požadovaný čas zmeny adresy predplatiteľa.

(9) Dočasné zmeny adresy predplatiteľov časopisov sa nerobia. Na tento účel sa za časopis považujú aj okresné noviny, večerníky a denníky predplácané samostatne pre jednotlivý deň (sobotný a pod.).

(10) Predplatné inkasujú, ak tento poriadok neustanovuje inak, v poslednom mesiaci predchádzajúcom predplatiteľskému obdobiu poštoví doručovatelia, doručovatelia tlače, pošty alebo administrácie PNS a predplatiteľské strediská v hotovosti na potvrdenie. Ústredné riaditeľstvá spojov môžu ustanoviť, že v niektorých okresoch alebo krajoch sa inkasuje predplatné za noviny a časopisy od občanov spoločne so sústredeným inkasom platieb obyvateľstva.

(11) Ak predplatiteľ nezaplatí predplatné do 20. dňa mesiaca predchádzajúceho príslušnému predplatiteľskému obdobiu, dodávanie tlače sa mu zastaví uplynutím obdobia, pre ktoré mal tlač predplatenú. Predplatné za predplatiteľské obdobie, ktorým sa dodávka predplatenej tlače začína, môže sa však v prípade, keď administrácia PNS dostane objednávku v priebehu posledného mesiaca predchádzajúceho tomuto predplatiteľskému obdobiu, inkasovať do 20. dňa prvého mesiaca bežného predplatiteľského obdobia.

(12) Ak poštový doručovateľ alebo doručovateľ tlače nemôže zastihnúť predplatiteľa pri inkasovaní predplatného, vyzve ho písomne, aby predplatné uhradil v určenom termíne na určenej pošte alebo administrácii PNS.

(13) Pri predplácaní tlače v predplatiteľských strediskách sa objednávka a oznámenie o zrušení predplatiteľského vzťahu písomne nepodávajú. Potvrdenie o úhrade predplatného vydá predplatiteľské stredisko predplatiteľovi len na požiadanie.

§ 7

Predplácanie decentralizovanej tlače organizáciami

(1) Objednávky organizácií na predplácanie decentralizovanej tlače prijímajú a vybavujú administrácie PNS príslušné podľa miesta sídla predplatiteľa.

(2) Objednávky sa podávajú príslušnej administrácii PNS v jednom vyhotovení; príjem objednávky sa nepotvrdzuje.

(3) Predplatiteľský vzťah pri predplácaní tuzemskej aj zahraničnej tlače trvá do odvolania.

(4) Ak organizácia požaduje pre nasledujúci kalendárny rok zmenu odberu, musí objednávku alebo oznámenie o zrušení predplatiteľského vzťahu podať v jednom vyhotovení príslušnej administrácii PNS najneskoršie do 31. októbra bežného roka.

(5) Oznámenie o zrušení predplatiteľského vzťahu v priebehu predplatiteľského obdobia musí organizácia podať administrácii PNS najneskoršie 30 dní pred požadovaným termínom ukončenia dodávky tlače.

(6) Administrácia PNS predplatné na kalendárny rok za tlač dodávanú organizácii podľa objednávky vyúčtuje.

(7) Predplatné vyúčtované v predchádzajúcom roku sa musí uhradiť najneskoršie do 14. januára roka, ktorý je predplatiteľským obdobím. V ostatných prípadoch sa predplatné musí uhradiť do 14 dní po tom, čo vyúčtovanie došlo.

§ 8

Predplácanie centralizovanej tlače

(1) Objednávky občanov i organizácií na predplácanie centralizovanej tlače vychádzajúcej v Českej socialistickej republike a centralizovanej zahraničnej tlače dovážanej pre územie Českej socialistickej republiky prijíma a vybavuje PNS-ústredná expedícia a dovoz tlače Praha; objednávky občanov i organizácií na predplácanie centralizovanej tlače vychádzajúcej v Slovenskej socialistickej republike a centralizovanej zahraničnej tlače dovážanej pre územie Slovenskej socialistickej republiky prijíma a vybavuje PNS-ústredná expedícia a dovoz tlače Bratislava.

(2) Objednávky sa podávajú príslušnej PNS-ústrednej expedícii a dovozu tlače v jednom vyhotovení; príjem objednávky sa nepotvrdzuje.

(3) Ak záujemca požaduje dodávku predplatenej centralizovanej tlače od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho roka, musí objednávku podať najneskoršie do 31. októbra bežného roka. Rovnaký termín treba dodržať aj pri uplatnení zmien odberu.

(4) Predplatiteľský vzťah pri predplácaní tuzemskej aj zahraničnej tlače trvá do odvolania. Odvolanie môže predplatiteľ uskutočniť ku koncu predplatiteľského obdobia oznámením o zrušení predplatiteľského vzťahu, ktoré musí podať najneskoršie 30 dní pred požadovaným termínom ukončenia predplatiteľského vzťahu.

(5) PNS-ústredná expedícia a dovoz tlače predplatné na kalendárny rok za tlač dodávanú predplatiteľovi podľa objednávky vyúčtuje.

(6) Predplatné sa musí uhradiť najneskoršie do 14 dní po prijatí vyúčtovania.

§ 9

Zasielanie tuzemskej tlače predplatenej v československej mene do zahraničia

(1) Objednávky občanov i organizácií na zasielanie tuzemskej tlače predplatenej v československej mene do zahraničia prijíma a vybavuje pre tlač vychádzajúcu v Českej socialistickej republike PNS-ústredná expedícia a dovoz tlače Praha a pre tlač vychádzajúcu v Slovenskej socialistickej republike PNS-ústredná expedícia a dovoz tlače Bratislava.

(2) Pre objednávku nie je vydané tlačivo. Objednávka musí obsahovať:

- názov (názvy) a počet výtlačkov novín a časopisov, ktoré sa majú zasielať adresátovi do zahraničia,

- adresu (adresy), na ktorú (ktoré) sa má zasielať predplatená tlač,

- údaj o preprave objednanej tlače (napr. obyčajnou poštou, letecky, doporučene, denne, týždenne),

- termín, od ktorého sa zasielanie tlače požaduje,

- termín, kedy sa má zasielanie tlače ukončiť (môžu sa určiť „do odvolania“),

- adresu tuzemského platiteľa,

- dátum vyhotovenia objednávky,

- podpis platiteľa (v prípade organizácie aj odtlačok pečiatky).

(3) Objednávku v jednom vyhotovení treba podať (odoslať) príslušnej PNS-ústrednej expedícii a dovozu tlače najneskoršie 14 dní pred požadovaným začiatkom zasielania tlače do zahraničia; príjem objednávky sa nepotvrdzuje. Rovnaký termín treba dodržať aj pri uplatnení zmien odberu tlače.

(4) PNS - ústredná expedícia a dovoz tlače predplatné na dojednané obdobie, najviac však na kalendárny rok, podľa objednávky vyúčtuje. Súčasne vyúčtuje aj úhradu, poštovného za zasielanie tlače do zahraničia.

(5) Predplatné sa musí uhradiť najneskoršie do 14 dní po prijatí vyúčtovanie.

(6) Rozdiely poštovného vzniknutého v dôsledku zmeny poštových sadzieb a podobne sa s tuzemskými platiteľmi vyúčtujú najneskoršie do 30 dní po ich vzniku.

§ 10

Predaj tlače

(1) Maloobchodný predaj tlače uskutočňujú:

a) predajne Poštovej novinovej služby (predajňou sa rozumie aj stánok),

b) strediská Poštovej novinovej služby,

c) kolportéri,

d) kameloti,

e) pošty,

f) určené predajne štátneho alebo družstevného obchodu podľa dohody medzi organizáciami spojov a organizáciami štátneho alebo družstevného obchodu.

(2) Tlač sa predáva za určené ceny, a to len za hotové. Rezervovať výtlačky pre jednotlivých záujemcov je zakázané.

(3) Reklamáciu poškodených alebo chybných výtlačkov musí kupujúci uplatniť bezprostredne po nákupe. Za reklamovaný výtlačok sa poskytne podľa možnosti náhradný výtlačok; ak náhradný výtlačok nie je k dispozícii, vráti sa kupujúcemu suma zodpovedajúca maloobchodnej cene reklamovaného výtlačku. Reklamácie sa vybavujú ihneď po ich uplatnení.

§ 11

Predajne Poštovej novinovej služby

(1) Predajne Poštovej novinovej služby predávajú tlač a prijímajú objednávky občanov na predplácanie decentralizovanej tlače a oznámenie občanov o zrušení predplatiteľského vzťahu pri predplácaní decentralizovanej tlače.

(2) Každá predajňa Poštovej novinovej služby musí byť označená výveskou s uvedením predajnej doby a mena i adresy vedúceho predajne. Predajnú dobu určí predajniam Poštovej novinovej služby okresná správa spojov po schválení príslušným národným výborom.

(3) V každej predajni Poštovej novinovej služby je k dispozícii kniha želaní a sťažností, ktorú sú povinní pracovníci predajne na požiadanie predložiť. Zápisy do knihy želaní a sťažností sa robia s jedným priepisom. Ak ten, kto zápis robí, žiada odpoveď, musí k zápisu uviesť svoju adresu.

(4) Neoprávneným osobám je zakázané vstupovať do priestoru predajne určeného pre predavača a zdržiavať sa v ňom.

(5) Na zápisy kontrolných orgánov o návšteve predajne Poštovej novinovej služby, o zistených závadách a nedostatkoch je v každej predajni Poštovej novinovej služby k dispozícii inšpekčná kniha.

(6) V predajniach Poštovej novinovej služby nie je dovolené uskladňovať cudzí tovar a batožiny a vyvesovať rôzne oznámenia organizácií a občanov.

§ 12

Strediská Poštovej novinovej služby

(1) Strediskom Poštovej novinovej služby sa rozumie pracovisko administrácie PNS umiestnené v organizácii alebo v jej organizačnej zložke (závode a pod.), ktoré vykonáva pre jej pracovníkov činnosť Poštovej novinovej služby.

(2) Predajnú dobu stredísk Poštovej novinovej služby i rozsah predaja tlače určuje okresná správa spojov.

§ 13

Kolportéri

(1) Kolportérom sa rozumie občan, ktorý tlač odobranú od administrácie PNS ďalej prevádza v organizáciách alebo v ich organizačných zložkách (závodoch), vo vlaku a podobne.

(2) Predajná doba sa pre kolportérov neurčuje.

§ 14

Kameloti

(1) Kamelotom sa rozumie pouličný predavač tlače. Miesto predaja tlače určí kamelotovi okresná správa spojov.

(2) Predajná doba sa pre kamelotov neurčuje.

§ 15

Pošty

(1) Na poštách určených okresnou správou spojov sa prevádza tlač pri priečinku, ktorý je na ten účel určený a označený výveskou.

(2) Mimo priečinka pošty predávajú tlač pri doručovacej pochôdzke poštoví doručovatelia alebo doručovatelia tlače. Rozsah predaja tlače určuje okresná správa spojov.

(3) Pošty zabezpečujú predaj tlače aj formou samoobsluhy alebo predajnými automatmi.

§ 16

Predaj doplnkového tovaru prostredníctvom Poštovej novinovej služby

(1) Doplnkový tovar predávajú predajne Poštovej novinovej služby a pošty. Pošty zabezpečujú predaj doplnkového tovaru aj prostredníctvom poštových doručovateľov, predajnými automatmi a podobne.

(2) Druhy predávaného doplnkového tovaru určuje okresným správam spojov krajské riaditeľstvo spojov.

(3) Rozsah predaja doplnkového tovaru v jednotlivých predajniach Poštovej novinovej služby a na jednotlivých poštách určuje okresná správa spojov.

(4) Doplnkový tovar vystavený v priestoroch na vyloženie tovaru sa musí označiť cenovkou.

§ 17

Sťažnosti, oznámenia a podnety pracujúcich

Sťažnosti, oznámenia a podnety možno zapísať na poštách a v predajniach Poštovej novinovej služby do knihy želaní a sťažností.5)


§ 18

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. vyhláška č. 395/1947 Ú. l. o vydaní poštového novinového poriadku,

2. opatrenie č. 73/1963 Vestníka spojov „Pravidlá pre činnosť ústredných administrácií Poštovej novinovej služby“,

3. opatrenie č. 435/1964 Vestníka ústrednej správy spojov „Pevní odberatelia tlače v predajniach Poštovej novinovej služby“.

§ 19

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Minister:

Ing. Chalupa CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Rozširovanie periodickej tlače upravuje zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb. a zákona č. 127/1968 Zb.

2) § 45 a nasledujúce Poštového poriadku.

3) § 23 zákona č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.

4) § 61 Poštového poriadku.

5) Pre podávanie a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich platí vyhláška č. 150/1958 Ú. l., (Ú. v.).