Vyhláška č. 129/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky

Čiastka 31/1980
Platnosť od 26.09.1980 do08.05.2003
Účinnosť od 11.10.1980 do08.05.2003
Zrušený 145/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku X nadobudla Dohoda platnosť 2. júnom 1980.

129

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. júla 1980

o Dohode o hospodárskej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky

Dňa 13. decembra 1978 bola v Buenos Aires podpísaná Dohoda o hospodárskej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky. Podľa svojho článku X nadobudla Dohoda platnosť 2. júnom 1980.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o hospodárskej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Argentínskej republiky

vedené prianím posilňovať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a

berúc do úvahy spoločný záujem na podpore a rozširovaní oblastí hospodárskej a technickej spolupráce na základe rovnoprávnosti, rešpektovania nezávislosti a štátnej zvrchovanosti, nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí a vzájomnej výhodnosti,

dohodli sa takto:

Článok I

Zmluvné strany budú rozvíjať úsilie v tom smere, aby prispievali k dlhodobému rozvoju a rozširovaniu oblastí hospodárskej a technickej spolupráce medzi oboma krajinami vo všetkých odvetviach obojstranného záujmu.

Článok II

Podľa svojich možností a v súlade so svojimi príslušnými platnými právnymi predpismi budú zmluvné strany podporovať uskutočňovanie projektov hospodárskej a technickej spolupráce a budú s týmto cieľom utvárať potrebné priaznivé podmienky včítane podmienok na zriaďovanie nových priemyselných závodov a rozširovanie alebo modernizáciu už existujúcich.

Článok III

Spolupráca podľa tejto Dohody bude zahŕňať najmä:

a) technicko-ekonomické štúdie na uskutočňovanie projektov obojstranného záujmu,

b) výmenu a zaškoľovanie technikov a odborníkov v súvislosti s konkrétnymi námetmi spolupráce,

c) uzavieranie dlhodobých kúpnych zmlúv na dodávku potravín, surovín a/alebo priemyselných výrobkov pochádzajúcich z oboch krajín.

Článok IV

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že na vzájomné dodávky podľa tejto Dohody sa budú uzavierať zmluvy medzi československými organizáciami a argentínskymi fyzickými alebo právnickými osobami na základe platných svetových cien a za dodacích a platobných podmienok, ktoré sa určia v každej zmluve.

Článok V

Platby, ktoré vyplývajú z operácií podľa tejto Dohody, sa budú uskutočňovať v súlade s ustanovením článku 8 Obchodnej dohody uzavretej medzi zmluvnými stranami 8. novembra 1973.

Článok VI

Zmluvné strany budú poskytovať všetku pomoc príslušným fyzickým alebo právnickým osobám a organizáciám v záujme uľahčenia uzavierania a plnenia zmlúv spomenutých v článku IV.

Článok VII

V súlade so svojimi príslušnými platnými právnymi predpismi budú zmluvné strany uľahčovať vydávanie súhlasu a povolenia pre dodávky tovaru a služieb vyplývajúcich z tejto Dohody a pre vstup a pohyb osôb vysielaných z jednej krajiny do druhej na účely predvídané touto Dohodou.

V súlade so svojimi príslušnými platnými právnymi predpismi budú zmluvné strany pri dovozoch a vývozoch uskutočňovaných podľa tejto Dohody uľahčovať colné konanie a nebudú ukladať obmedzenia.

Článok VIII

Technická dokumentácia a informácie vymieňané medzi československými organizáciami a argentínskymi fyzickými alebo právnickými osobami podľa tejto Dohody sa nemôžu odovzdávať osobám alebo organizáciám tretích krajín bez predchádzajúcej dohody príslušných zúčastnených strán.

Článok IX

V záujme plnenia tejto Dohody budú zmluvné strany využívať zmiešanú komisiu vytvorenú podľa článku 11 Obchodnej dohody z 8. novembra 1973.

Zmiešaná komisia bude vypracúvať programy hospodárskej a technickej spolupráce, bude skúmať možnosti spolupráce v ďalších odvetviach a bude navrhovať zmluvným stranám opatrenia potrebné na plnenie tejto Dohody.

Článok X

Táto Dohoda sa bude používať dočasne odo dňa jej podpisu; táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany navzájom oznámia, že bola schválená v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi.

Táto Dohoda bude platiť päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti; jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o jeden rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.

Ustanovenia tejto Dohody sa budú vzťahovať na všetky operácie, ktoré sa dohodli počas jej platnosti a ktoré v čase jej platnosti budú v stave uskutočňovania.

Spísané v Buenos Aires 13. decembra 1978 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu

Argentínskej republiky:

Carlos W. Pastor v. r.

minister zahraničných vecí a kultu

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.