Vyhláška č. 86/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1971 Zb. o účtovníctve

Čiastka 22/1980
Platnosť od 22.07.1980 do28.02.1990
Účinnosť od 01.01.1981 do28.02.1990
Zrušený 23/1990 Zb.

OBSAH

86

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 17. júna 1980,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1971 Zb. o účtovníctve

Federálne ministerstvo financií ustanovuje po dohode s Federálnym štatistickým úradom podľa § 35 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1971 Zb. o účtovníctve sa mení a dopĺňa takto:

1. § 18 ods. 1 znie:

(1) Prípustnosť operácií sa povinne preskúmava pri účtovných dokladoch overujúcich obstarávanie investícií, obstarávanie predmetov postupnej spotreby s výnimkou drobných predmetov a krátkodobých predmetov do 3000 Kčs za 1 predmet, zúčtovávanie nákladov budúcich období do nákladov na činnosti, vytváranie rezerv na výdavky budúcich období, ostatné osobné náklady, ostatné použitie hospodárskeho výsledku a čerpanie fondu kultúrnych a sociálnych potrieb. Pri ostatných operáciách sa ich prípustnosť preskúmava povinne len v prípadoch, ktoré písomne určí vedúci organizácie, prípadne orgán nadriadený organizácii.“

2. V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Preskúmaním prípustnosti operácií poverí vedúci organizácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 pracovníkov, ktorí sú na toto preskúmanie odborne spôsobilí.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.