Nariadenie vlády č. 74/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru

Čiastka 20/1980
Platnosť od 01.07.1980 do31.12.1988
Účinnosť od 01.07.1980 do31.12.1988
Zrušený 228/1988 Zb.

74

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 26. júna 1980,

ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 41 ods. 1 colného zákona č. 44/1974 Zb.:


§ 1

Z obchodného tovaru sa vymeriava clo podľa sadzieb a hľadísk určených colným sadzobníkom obchodného tovaru uvedeným v prílohe tohto nariadenia.


§ 2

Zrušuje sa

1. vládne nariadenie č. 32/1947 Zb. o úprave všeobecného colného sadzobníka v znení neskorších predpisov;

2. vládne nariadenie č. 258/1949 Zb. o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku v znení neskorších predpisov.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.


Dr. Štrougal v. r.


Poznámka: Colný sadzobník obchodného tovaru sa uverejňuje ako samostatná príloha Zbierky zákonov.