Vyhláška č. 136/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 33/1980
Platnosť od 14.10.1980 do28.04.1987
Účinnosť od 29.10.1980 do28.04.1987
Zrušený 103/1987 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. júlom 1980.

136

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. júla 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Dňa 30. novembra 1978 bola v Kábule podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 19. júlom 1980.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.1)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Afganskej demokratickej republiky vedené prianím upevniť priateľské vzťahy a spoluprácu v oblasti zdravotníctva medzi oboma krajinami, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy.

Článok 2

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku zdravotníctva a riadenia zdravotníckej služby najmä v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a proti epidemickej služby, zdravotnej výchovy a výmeny informácií o používaní lekárskych nástrojov, prístrojov a liečiv.

Článok 3

Zmluvné strany si budú vymieňať programy a dokumentáciu o študijných cestách, konferenciách a zasadaniach týkajúcich sa zdravotníckych otázok. V prípade konania kongresu s medzinárodnou účasťou na území jednej zo zmluvných strán, táto strana pozve druhú zmluvnú stranu na účasť.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry, filmy o zdravotníckej starostlivosti, učebné a názorné pomôcky a iný materiál z oblasti zdravotnej výchovy.

Článok 5

Za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám budú si zmluvné strany vymieňať skúsenosti a spolupracovať v oblasti prevencie, diagnostiky a liečenia týchto chorôb a budú si zasielať prehľady o epidemiologickej situácii vo svojej krajine.

Článok 6

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku školenia zdravotníckych pracovníkov najmä tým, že:

1. obe strany budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov a umožnia im postgraduálne školenie v určitom špeciálnom odbore alebo štúdium určitých druhov chorôb;

2. československá strana vyšle do Afganskej demokratickej republiky odborníkov na základe osobitných dojednaní medzi príslušnými organizáciami zmluvných strán;

3. zmluvné strany si budú vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 7

Príslušné orgány a zariadenia zmluvných strán budú prijímať chorých druhej strany do nemocničného liečenia za podmienok, ktoré sa dohodnú v plánoch spolupráce dojednávaných podľa ustanovenia článku 8.

Článok 8

Na vykonávanie tejto Dohody dojednajú zmluvné strany na určité časové obdobia konkrétne plány spolupráce, ktoré budú obsahovať aj finančné a organizačné podmienky.

Článok 9

Zmluvné strany si navzájom uhradia náklady, ktoré vyplynú z vykonávania tejto Dohody, podľa týchto zásad:

1. zoznamy lekárskej literatúry a filmy o zdravotníckej starostlivosti, názorné učebné a iné pomôcky, ako aj materiál z oblasti zdravotnej výchovy sa poskytnú bezplatne;

2. náklady spojené s ústavným liečením chorých podľa článku 7 tejto Dohody uhradí vysielajúca strana;

3. nevyhnutné liečenie v prípade náhlej choroby alebo úrazu sa občanom jednej zmluvnej strany, ktorí sa zdržiavajú na území druhej zmluvnej strany, poskytne bezplatne.

Článok 10

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa článku 9 tejto Dohody sa bude uskutočňovať v súlade s platobnou dohodou.

Článok 11

Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení. Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred ukončením prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Kábule 30. novembra 1978 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Jaroslav Prokopec v. r.

Za vládu

Afganskej demokratickej republiky:

Dr. Shah Wali v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.