Vyhláška č. 6/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky

(v znení č. 152/1984 Zb.)

Čiastka 1/1980
Platnosť od 18.01.1980 do28.02.1991
Účinnosť od 01.01.1985 do28.02.1991
Zrušený 42/1991 Zb.

6

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 30. novembra 1980

o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 21 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Táto vyhláška upravuje spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky pre žiakov, ktorých rodičia sú československými štátnymi občanmi a so súhlasom československých orgánov dočasne pôsobia v zahraničí (ďalej len „osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky“).

(2) Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky môže okresný národný výbor1) povoliť žiakom prvého až ôsmeho ročníka základnej školy a žiakom prvého a druhého ročníka stredných škôl, ak v tomto ročníku nie sú povinní absolvovať odborný výcvik alebo odbornú (umeleckú) prax, a ak ide o žiakov stredných zdravotníckych škôl aj cvičenia v odborných predmetoch.

§ 2

Povoľovanie osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky

(1) V žiadosti o povolenie osobitného plnenia povinnej školskej dochádzky uvedú rodičia meno a priezvisko žiaka, dátum jeho narodenia, bydlisko, školu a triedu, v ktorej žiak dosiaľ plnil povinnú školskú dochádzku alebo dieťa túto povinnosť má plniť, adresu svojho bydliska v Československej socialistickej republike, ako aj adresu a čas dočasného pobytu v zahraničí. K žiadosti priložia potvrdenie vysielajúcej organizácie o mieste a čase dočasného pobytu v zahraničí s návrhom na zabezpečovanie výchovy a vzdelávania žiaka v zahraničí a odpis posledného školského vysvedčenia

(2) Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky povoľuje okresný národný výbor najviac po čas dvoch rokov s podmienkou, že rodičia budú plniť povinnosti vyplývajúce z tejto vyhlášky; pri porušení podmienok určených v rozhodnutí o osobitnom plnení povinnej školskej dochádzky môže okresný národný výbor, ktorý rozhodnutie vydal, povolenie odňať.

(3) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti alebo rodičov, môže okresný národný výbor na žiadosť rodičov predĺžiť povolenie o osobitnom plnení povinnej školskej dochádzky vždy o jeden ďalší rok. K žiadosti o predĺženie rodičia priložia potvrdenie uvedené v odseku 1.

(4) Rozhodnutie o osobitnom plnení povinnej školskej dochádzky doručí okresný výbor aj riaditeľovi školy v Slovenskej socialistickej republike, v ktorej žiak naposledy plnil alebo dieťa má plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len „kmeňová škola“) a vysielajúcej organizácii.

§ 3

Zabezpečovanie výchovy a vzdelávania žiakov v zahraničí

(1) Žiaci základnej školy alebo základnej deväťročnej školy, ktorým sa povolil osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky, plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole alebo v základnej deväťročnej škole s českým alebo slovenským vyučovacím jazykom zriadenej pri československom zastupiteľskom úrade v štáte, ak sa rodičia žiaka zdržujú v zahraničí v mieste, kde je takáto škola zriadená. Rodičia sú povinní prihlásiť žiaka na dochádzku do školy.

(2) Ak v mieste dočasného pobytu rodičov v zahraničí nie je zriadená základná alebo základná deväťročná škola pri československom zastupiteľskom úrade, plnia žiaci povinnú školskú dochádzku v škole členského štátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (ďalej len „škola členského štátu RVHP“). Žiaci, ktorí v Slovenskej socialistickej republike navštevujú základnú školu alebo základnú deväťročnú školu s iným vyučovacím jazykom ako slovenským alebo českým, môžu plniť povinnú školskú dochádzku v škole členského štátu RVHP, na ktorej sa vyučuje v rovnakom jazyku ako na kmeňovej škole, a to aj vtedy, ak v mieste ich dočasného pobytu v zahraničí je škola s vyučovacím jazykom slovenským alebo českým pri československom zastupiteľskom rade. Výchovu a vzdelávanie v škole členského štátu RVHP sú rodičia povinní doplniť individuálnou starostlivosťou a výučbou v tých predmetoch príslušného ročníka kmeňovej školy, ktoré sa v škole členského štátu RVHP nevyučujú. Rodičia sú povinní prihlásiť žiaka na dochádzku do školy najneskôr do týždňa po príchode.

(3) Ak nemožno zabezpečiť výchovu a povinné vzdelávanie žiaka prvého ročníka základnej školy spôsobom uvedeným v odseku 1, prípadne v škole členského štátu RVHP, na ktorej sa vyučuje v rovnakom jazyku ako na kmeňovej škole a žiakov druhých a vyšších ročníkov základnej školy alebo základnej deväťročnej školy ani spôsobom uvedeným v odseku 2, rodičia sú povinní zabezpečovať výchovu a vzdelávanie týchto žiakov individuálnou výučbou.

(4) Výchovu a vzdelávanie žiakov prvého a druhého ročníka stredných škôl zabezpečujú rodičia individuálnou výučbou.

(5) Žiakom, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku podľa odseku 1, poskytuje škola pri československom zastupiteľskom úrade bezplatne učebnice a školské potreby. Žiakom, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku podľa odsekov 2 a 4, poskytuje bezplatne školské učebnice a školské potreby2) kmeňová škola. Rodičom žiakov, ktorí zabezbečujú individuálnu výučbu žiakov, je kmeňová škola povinná poskytnúť metodickú pomoc.

Skúšky žiakov

§ 4

(1) Žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v škole členského štátu RVHP, robia skúšky zo slovenského jazyka, z vlastivedy alebo z dejepisu a zemepisu Československej socialistickej republiky a z povinných predmetov uvedených v učebnom pláne príslušného ročníka základnej školy alebo základnej deväťročnej školy, ktoré sa v škole členského štátu RVHP nevyučujú. Skúšku nerobia žiaci, ktorí ukončili 8. ročník strednej školy Zväzu sovietskych socialistických republík. Na vysvedčenia týchto žiakova sa vzťahujú osobitné predpisy.3)

(2) Žiaci, ktorých výchova a povinné vzdelávanie sa zabezpečuje individuálnou výučbou podľa § 3 ods. 3 a 4, robia skúšku zo všetkých povinných predmetov uvedených v učebnom pláne príslušného ročníka základnej školy, základnej deväťročnej školy alebo strednej školy.

(3) Žiaci robia skúšku spravidla v kmeňovej škole. Okresný národný výbor môže určiť, že všetci žiaci, ktorým sa povolil osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky, budú robiť skúšku v škole, ktorú určí.

(4) Žiaci 1. až 4. ročníka základnej školy a žiaci 1. až 5. ročníka základnej deväťročnej školy robia skúšku pred jedným skúšajúcim. Skúšajúceho vymenúva riaditeľ školy; je ním spravidla učiteľ, ktorý v príslušnom školskom roku vyučuje v ročníku, z učiva ktorého žiak skladá skúšku. Žiaci 5. až 8. ročníka základnej školy, 6. až 9. ročníka základnej deväťročnej školy a žiaci prvého a druhého ročníka stredných škôl robia skúšku pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Komisii predsedá riaditeľ školy alebo ním určený zástupca; riaditeľ školy vymenúva ďalších dvoch členov spomedzi učiteľov školy.

(5) Ak žiak urobí skúšku podľa odseku 1 na kmeňovej škole, zapíše riaditeľ kmeňovej školy výsledok skúšky do triedneho výkazu príslušného ročníka. Ak žiak vykoná skúšku na inej ako kmeňovej škole, pošle riaditeľ školy, na ktorej žiak robil skúšku, riaditeľovi kmeňovej školy výsledky skúšky z jednotlivých predmetov. Riaditeľ kmeňovej školy zapíše výsledok skúšky do triedneho výkazu príslušného ročníka.

§ 5

(1) Žiak skladá skúšku za každý školský rok. Na podrobnostiach o vykonaní a termíne skúšky sa dohodnú rodičia žiaka s riaditeľom kmeňovej školy každoročne do 15. mája.

(2) Pri hodnotení výsledkov skúšky a pri prípadnom povoľovaní opravných skúšok sa skúšajúci aj skúšobné komisie spravujú klasifikačnými poriadkami pre príslušný druh školy.4)

(3) O skúškach sa vedie protokol, ktorý podpisuje skúšajúci; pri skúškach pred trojčlennou skúšobnou komisiou ho okrem predsedu podpisujú aj všetci členovia skušobnej komisie. Protokol sa uchováva na škole, na ktorej žiaci robili skúšky.

(4) Agendu skúšobnej komisie zabezbečuje škola, pri ktorej bola komisia zriadená.

§ 6

Vysvedčenie žiakov

(1) Ak plnil žiak povinnú školskú dochádzku na škole členského štátu RVHP, predložia rodičia vysvedčenie žiaka za príslušný školský rok a jeho preklad do slovenského alebo českého jazyka overený československým zastupiteľským úradom riaditeľovi školy, na ktorej bude žiak robiť skúšky.

(2) O vykonanej skúške vydá žiakovi kmeňová škola vysvedčenie. Na vysvedčení uvedie doložku: „Žiak sa týmto vysvedčením klasifikuje z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení zo . . . . . . . . . . . . . . . ., ktoré vydala na ten istý školský rok škola . . . . . . . . . . . . . . . .“. Doložku opatrí riaditeľ kmeňovej školy odtlačkom okrúhlej pečiatky, vlastnoručným podpisom a dátumom vyhotovenia.

(3) Žiakovi, ktorého výchova a povinné vzdelávanie sa zabezpečuje individuálnou výučbou podľa § 3 ods. 3 a 4, vysvedčenie vydáva kmeňová škola po úspešnom urobení skúšky za príslušný rok. Správanie žiaka sa neklasifikuje.


§ 7

Záverečné ustanovenie

Na pobyt žiakov základných škôl, základných deväťročných škôl a stredných škôl v zahraničí počas školských prázdnin sa nevyžaduje povolenie podľa tejto vyhlášky.

§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 1. novembra 1972 č. 12 227/1972-I o zabezpečení výchovy a vzdelávania detí a mladistvých - československých štátnych občanov - odchádzajúcich s rodičmi na dočasný pobyt do zahraničia (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, ročník 1972, zošit 12, registrovaná v čiastke 29/1972 Zb.).

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1980.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve.

2) Smernice Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o bezplatnom poskytovaní učebníc a školských potrieb žiakom škôl, ktoré dávajú základné, stredné a vyššie vzdelanie z 3. júla 1972 č. 5045/1972-A/IV-2 v znení smerníc z 22. augusta 1979 č. 7361/1979-24 (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, ročník 1972, zošit 8 a ročník 1979, zošit 10).

3) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík v znení vyhlášky č. 145/1976 Zb.

4) Klasifikačný poriadok pre základné deväťročné školy z 10. apríla 1963 č. 14 411/63-I/1 (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, ročník 1963, str. 133) v znení klasifikačného poriadku pre základné školy - zmena zo 4. januára 1967 č. 53 010/66-I/1 (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, ročník 1967, str. 37) a úpravy Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. januára 1974 č. 402/1974-I, ktorou sa mení a dopĺňa klasifikačný poriadok pre základné deväťročné školy (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, ročník 1974, str. 7). Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 21. januára 1974 č. 13/1974-II/1, ktorou sa vydáva klasifikačný poriadok pre školy poskytujúce stredné a vyššie vzdelanie včítane zariadení na výchovu učňov (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, ročník 1974, zošit 2, registrovaná v čiastke 5/1974 Zb.).