Vyhláška č. 2/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)

Čiastka 1/1980
Platnosť od 18.01.1980 do31.12.2005
Účinnosť od 01.02.1980 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

2

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 13. decembra 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 a § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 sa prvá veta nahradí dvoma novými vetami, ktoré znejú:

„Ak dôjde k poškodeniu železničného vozňa na vlečke a za poškodenie zodpovedá vlečkár, je povinný zaplatiť ČSD okrem náhrady (prípadne paušálnej náhrady) škody spôsobenej na železničnom vozni pokutu vo výške trojnásobku spôsobenej škody, prípadne paušálnej náhrady škody. Okrem toho zaplatí vlečkár náhradu vo výške dovozného včítane prípadného vlečného do opravovne.“.

2. § 9 znie:

㤠9

Podmienky prepravy

Pre prepravu vozňových zásielok nakladaných alebo vykladaných na vlečke a prepravovaných po železnici platia ustanovenia železničného prepravného poriadku, pre prepravu kusových zásielok v medzinárodnej preprave platí Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS), Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Smernice pre podávanie a výdaj kusových zásielok v medzinárodnej železničnej preprave, pokiaľ vyhláška č. 126/1964 Zb. neustanovuje inak. Podmienky prepravy zásielok pri miestnych prevozoch a prepravy zásielok po vlečke určuje tarifa.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1980.


Minister:

Ing. Blažek v. r.