Vyhláška č. 13/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 650. výročiu narodenia Petra Parléřa

Čiastka 3/1980
Platnosť od 15.02.1980 do29.09.2000
Účinnosť od 17.03.1980 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

13

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 22. januára 1980

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 650. výročiu narodenia Petra Parléřa

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti 650. výročia narodenia staviteľa Petra Parléřa sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hmotnosť stokorunáka je 15 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 33 mm, na jeho hrane je opakujúci sa vlys vlnovky a bodky.

§ 2

(1) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je štylizované znázornenie gotickej klenby, v hornej časti ktorej je štátny znak Československej socialistickej republiky. Pod štátnym znakom je v piatich riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a označenie hodnoty „100 Kčs“.

(2) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je na pozadí štylizovanej gotickej klenby poprsie Petra Parléřa. Pod poprsím je meno „PETR PARLÉŘ“ a letopočty „1330-1980“. Autorom návrhu mince je akademický sochár Jiří Harcuba, ktorého značka „H“ je umiestnená uprostred dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. marcom 1980.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.