Vyhláška č. 83/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.

Čiastka 21/1980
Platnosť od 15.07.1980 do30.09.1986
Účinnosť od 15.07.1980 do30.09.1986
Zrušený 51/1986 Zb.

OBSAH

83

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 30. júna 1980,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí ustanovuje podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.:


Čl. 1

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

1. § 40 Cestovné potreby znie:

㤠40

Neobchodný tovar v cestovnom styku a zásielkach

(1) Od cla je oslobodený tovar dovážaný pre osobnú spotrebu cestujúceho alebo člena posádky dopravného prostriedku (cestovné potreby), pokiaľ druh a množstvo tohto tovaru zodpovedá osobným pomerom a dĺžke cesty; v tomto rámci sú oslobodené najviac 2 litre vína, 1 liter liehovín, 250 kusov cigariet alebo tomu zodpovedajúce množstvo iných tabakových výrobkov, 1 000 kusov poľovníckych brokových nábojov a 50 kusov poľovníckych nábojov do guľovnice.

(2) Osobám, ktoré sa vracajú späť do tuzemska po dočasnom pobyte v cudzine, sa oslobodzuje od cla tovar na osobné používanie, napríklad odev, obuv, bielizeň, ktorý si za pobytu v cudzine zaobstarali z dôvodov naliehavej potreby. Od cla sa týmto osobám tiež oslobodzuje tovar dovážaný na primeranú osobnú spotrebu počas cesty, najviac ale v množstve uvedenom v odseku 1, s výnimkou poľovníckych nábojov.

(3) Tovar dovážaný v cestovnom styku, okrem prípadov uvedených v odsekoch 1 a 2, osobami s trvalým bydliskom v tuzemsku sa oslobodzuje od cla v cene až do výšky 3 000 Kčs, ak bol v cudzine získaný ako dar alebo za devízové prostriedky, ktoré sa môžu podľa platných predpisov pre nákup tovaru použiť.

(4) Tovar dovážaný v cestovnom styku, okrem prípadov uvedených odsekoch 1 a 2, osobami s trvalým bydliskom v cudzine sa oslobodzuje od cla v cene až do výšky 600 Kčs.

(5) Tovar dovážaný v zásielkach sa oslobodzuje od cla v cene až do výšky 300 Kčs.

(6) Ak sa podľa odsekov 3 až 5 dováža tovar, ktorého cena presahuje sumu určenú na oslobodenie od cla, vymeria sa clo pri takom tovare len z tej sumy, ktorá prevyšuje cenu určenú na bezcolný dovoz tovaru.

(7) Cenou sa rozumie tuzemská maloobchodná cena rovnakého alebo podobného tovaru.“.

2. § 42 znie:

㤠42

(1) V rozsahu a za podmienok uvedených v § 41 sa oslobodzujú od cla sťahované zvršky československých štátnych príslušníkov, ktorí sa vracajú z trvalého pobytu v cudzine na trvalý pobyt v tuzemsku.

(2) Československým štátnym príslušníkom, ktorí sa vracajú z cudziny po dočasnom pobyte trvajúcom najmenej jeden rok, sa za podmienok uvedených v § 41 ods. 5 a 6 oslobodzujú od cla sťahované zvršky, ktoré do cudziny vyviezli.

(3) Československým štátnym príslušníkom, ktorí sa vracajú z cudziny po dočasnom pobyte trvajúcom najmenej jeden rok, sa oslobodzuje od cla tovar, ktorý si za pobytu v cudzine zaobstarali a ktorý dovážajú v množstve na primeranú vlastnú potrebu a primeranú potrebu osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti s výnimkou motorových vozidiel.“.

3. § 48 Pohonné látky, mastiace oleje a tuky na prevádzku dopravných prostriedkov znie:

㤠48

Pohonné látky, mastiace oleje a tuky na prevádzku dopravného prostriedku

(1) Od cla sú oslobodené pohonné látky, mastiace oleje a tuky potrebné na prevádzku dopravného prostriedku, ktoré sa dováža tým istým dopravným prostriedkom v nádržiach pevne zabudovaných v dopravnom prostriedku.

(2) Pohonné látky, mastiace oleje a tuky dopravované v rezervných nádobách sa oslobodzujú od cla v množstve primeranom dĺžke cesty a spotrebe dopravného prostriedku.

(3) Od cla sa tiež oslobodzujú pohonné látky, mastiace oleje a tuky dovážané cudzozemskými dopravnými organizáciami pre vlastné dopravné prostriedky. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na pohonné látky, mastiace oleje a tuky pre cestné dopravné prostriedky.“.


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júlom 1980.


Minister:

Ing. Barčák v. r.