Nariadenie vlády č. 68/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú sumy príspevku na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti

Čiastka 18/1980
Platnosť od 20.06.1980 do31.12.1984
Účinnosť od 01.07.1980 do31.12.1984
Zrušený 112/1984 Zb.

OBSAH

68

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 29. mája 1980,

ktorým sa zvyšujú sumy príspevku na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 21 písm. a) zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti:


§ 1

Príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti1) sa zvyšuje zo sumy 500 Kčs na 650 Kčs, a ak je dieťa staršie než 10 rokov, zo sumy 600 Kčs na 750 Kčs za kalendárny mesiac.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1980


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 a 6 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti.