Vyhláška č. 82/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o hodnotení technickej úrovne výrobkov

Čiastka 21/1980
Platnosť od 15.07.1980 do31.12.1988
Účinnosť od 01.08.1980 do31.12.1988
Zrušený 227/1988 Zb.

82

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 3. júna 1980

o hodnotení technickej úrovne výrobkov

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s Ministerstvom výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky podľa § 52 písm. a) bod 4 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel vyhlášky

(1) Technická úroveň výrobkov sa podľa tejto vyhlášky hodnotí v záujme overenia výsledkov výskumných a vývojových prác, prípadne vyvolania týchto prác na včasnú obmenu výrobkov a na zabezpečenie ďalšieho zvyšovania technickej úrovne výrobkov.

(2) Osvedčenia a rozhodnutia podľa § 8 ods. 1 vydané na základe výsledku hodnotenia technickej úrovne výrobkov Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj pre výrobky organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, Ministerstvom výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky pre výrobky organizácií riadených ústrednými orgánmi republík vo vymedzených prípadoch aj poverenými orgánmi alebo organizáciami podľa § 14 ods. 1 (ďalej len „hodnotiteľské orgány“) sú podkladom na účely tvorby a zmeny cien výrobkov podľa príslušného predpisu.1)

§ 2

Obsah a rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje

a) postup pri hodnotení technickej úrovne výrobkov a vymedzuje okruh výrobkov podliehajúcich tomuto hodnoteniu,

b) náležitosti žiadostí na účely hodnotenia,

c) lehoty technicko-ekonomickej životnosti výrobkov a vymedzuje okruh výrobkov, na ktorý sa vzťahujú.

(2) Vyhláška sa vzťahuje na tuzemské výrobky, ktoré sa opakovane dodávajú aspoň v zhodnom koncepčnom riešení, materiálovom vyhotovení a v porovnateľnej veľkosti, alebo pri ktorých možno predpokladať, že sa takto dodávať budú. Vyhláška sa nevzťahuje na výrobky podliehajúce povinnému hodnoteniu.2)

§ 3

Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Na účely vyhlášky sa za výrobky považujú aj súbory strojov a zariadení a práce, výkony a služby (ďalej len „výrobky“), pokiaľ ich technickú úroveň možno hodnotiť spôsobom podľa odseku 3.

(2) Za nový výrobok sa považuje výrobok, ktorý svojím novým riešením a zdokonalením úžitkových vlastností efektívnejšie uspokojuje spoločenské potreby alebo také spoločenské potreby, ktoré dosiaľ neboli uspokojované. K novému výrobku sa musí vypracovať nová technicko-výrobná dokumentácia a nové vymedzenie podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok.3)

(3) Hodnotenie technickej úrovne výrobku spočíva v porovnaní jeho vlastností podstatných z hľadiska efektívnosti jeho výroby a použitia a z hľadiska jeho vplyvu na životné prostredie s vlastnosťami súčasných tuzemských a zahraničných výrobkov určených na rovnaké alebo obdobné použitie a v posúdení, či výrobok uspokojuje požiadavky národného hospodárstva a vývozu.

DRUHÁ ČASŤ

TECHNICKÁ ÚROVEŇ VÝROBKOV

§ 4

Okruh výrobkov podliehajúcich hodnoteniu technickej úrovne

(1) Hodnoteniu technickej úrovne povinne podliehajú nové výrobky, ktoré budú zavedené do bežnej výroby ako výsledok riešení úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky.

(2) Ak je účelné uskutočniť hodnotenie technickej úrovne výrobku na podporu realizácie hlavných smerov technickej politiky štátu, môžu hodnotiteľské orgány zo svojho podnetu, najmä v súvislosti s riešením úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, s vydávaním osvedčení o technickej pokrokovosti výrobkov alebo rozhodnutí o technickej zastaranosti výrobkov, alebo na žiadosť o hodnotenie technickej úrovne výrobkov ktorejkoľvek odberateľskej organizácie alebo jej nadriadeného orgánu určiť ďalšie výrobky na hodnotenie technickej úrovne, najmä

a) výrobky, ktorých technická úroveň už nevyhovuje súčasným požiadavkám národného hospodárstva a vývozu,

b) výrobky, pri ktorých nedošlo medzi ústredným orgánom odberateľa a ústredným orgánom výrobcu k dohode o technickej zastaranosti výrobku.4)

(3) Výrobky neuvedené v odseku 1, prípadne neurčené na hodnotenie podľa odseku 2 sa hodnotia len na žiadosť výrobnej organizácie. Výrobná organizácia môže zo svojej iniciatívy predložiť žiadosť o hodnotenie technickej úrovne svojho výrobku len vtedy, ak preukazuje, že výrobok spĺňa aspoň podmienky ustanovené v § 8 ods. 1 písm. b).

§ 5

Predkladanie žiadosti o hodnotenie technickej úrovne výrobkov

(1) Žiadosť o hodnotenie technickej úrovne výrobku treba hodnotiteľskému orgánu predložiť najneskoršie:

a) 3 mesiace pred začatím bežnej výroby nového výrobku,

b) 6 mesiacov pred termínom, od ktorého výrobok bude považovať za technicky zastaraný, pri výrobkoch podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f),

c) v lehote podľa odseku 4.

(2) Ak žiadosť o hodnotenie technickej úrovne výrobku vypracúva výrobná organizácia, predkladá ju vo dvoch vyhotoveniach orgánu stredného článku riadenia, ktorý po preverení úplnosti a správnosti obsahu ju predloží so svojím vyjadrením k technickej úrovni hodnoteného výrobku svojmu nadriadenému ústrednému orgánu. Ak výrobnú organizáciu riadi priamo ústredný orgán, predkladá žiadosť priamo tomuto ústrednému orgánu. Nadriadený ústredný orgán jedno vyhotovenie žiadosti spolu so svojím stanoviskom k technickej úrovni hodnoteného výrobku predloží príslušnému hodnotiteľskému orgánu.

(3) Ak žiadosť o hodnotenie technickej úrovne výrobku podľa § 4 ods. 2 vypracúva odberateľská organizácia, predloží ju vo dvoch vyhotoveniach svojmu nadriadenému ústrednému orgánu, prípadne žiadosť vypracuje priamo tento ústredný orgán, ktorý jedno vyhotovenie žiadosti predkladá príslušnému hodnotiteľskému orgánu.

(4) Ak hodnotiteľský orgán začína hodnotenie technickej úrovne pri výrobku podľa § 4 ods. 2, vyzve výrobnú organizáciu, aby vypracovala žiadosť o hodnotenie technickej úrovne výrobku a na jej predloženie určí primeranú lehotu.

(5) Hodnotiteľský orgán si môže v odôvodnených prípadoch vyžiadať väčší počet vyhotovení žiadosti o hodnotenie technickej úrovne výrobku.

§ 6

Náležitosti žiadostí o hodnotenie technickej úrovne výrobkov

(1) Žiadosť výrobnej organizácie o hodnotenie technickej úrovne nového výrobku musí obsahovať:

a) údaje podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky,

b) prospekt, prípadne fotografie alebo technický náčrt výrobku,

c) výsledky schvaľovacích skúšok výrobku podľa príslušných predpisov (hygienických, zdravotníckych, bezpečnostných a pod.), pokiaľ sa pri výrobku vyžadujú pri jeho uvedení do obehu,

d) vyjadrenie hlavných5) odberateľských organizácií k technickej úrovni a k ekonomickým prínosom výrobku u odberateľa; ak sa má výrobok vyvážať alebo ak sa už vyváža, vyjadrenie príslušnej organizácie zahraničného obchodu k technickej úrovni výrobku a k dosiahnutej alebo predpokladanej ekonomickej efektívnosti pri vývoze,

e) výsledky skúšok prototypu, prípadne výrobku overovacej série, f) závery zo záverečného oponentského konania pri výrobkoch, ktorých realizácia je výsledkom riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky,

g) výpočet ekonomickej efektívnosti nového výrobku podľa osobitného predpisu.6)

(2) Žiadosť o hodnotenie technickej úrovne iných než nových výrobkov podaná výrobnou organizáciou musí obsahovať náležitosti uvedené v odseku 1 písm. a) až d).

(3) Žiadosť o hodnotenie technickej úrovne výrobku podaná odberateľskou organizáciou alebo jej nadriadeným orgánom musí obsahovať:

a) údaje podľa prílohy č. 1 uvedené primerane k možnostiam odberateľskej organizácie alebo orgánu,

b) výsledky skúšok alebo prevádzky výrobku u odberateľa,

c) informáciu o výsledku prerokovania rozporu medzi ústredným orgánom odberateľa a ústredným orgánom výrobcu a technickej zastaranosti výrobku, včítane špecifikácie rozporu, ak ide o výrobky uvedené v § 4 ods. 2 písm. b).

(4) Za správnosť a doložiteľnosť údajov uvedených v žiadosti o hodnotenie technickej úrovne výrobkov zodpovedá organizácia, prípadne orgán, ktorý ju vypracoval.

§ 7

Posúdenie žiadostí a hodnotenie technickej úrovne výrobkov

(1) Hodnotiteľský orgán do 15 dní odo dňa, keď žiadosť o hodnotenie technickej úrovne výrobku dostal, preverí:

a) či sa výrobok môže hodnotiť podľa tejto vyhlášky,

b) či podklady žiadosti o hodnotenie technickej úrovne výrobku sú úplné.

a) či sa výrobok môže hodnotiť podľa tejto vyhlášky,

b) či podklady žiadosti o hodnotenie technickej úrovne výrobku sú úplné.

(2) Ak hodnotiteľský orgán zistí, že nejde o výrobok, ktorý sa môže hodnotiť podľa tejto vyhlášky, žiadosť zamietne.

(3) Ak podklady žiadosti o hodnotenie technickej úrovne výrobku nie sú úplné alebo ak technickú úroveň výrobku nemožno na základe predpísaných podkladov objektívne posúdiť, vyžiada si hodnotiteľský orgán do jedného mesiaca po tom, čo dostal žiadosť, písomne od orgánu alebo organizácie, ktorá žiadosť vypracovala, potrebné dopĺňajúce podklady a na ich predloženie určí primeranú lehotu.

(4) Hodnotiteľské orgány si môžu vyžiadať okrem podkladov uvedených v § 6 ďalšie zdôvodňujúce podklady alebo stanoviská k technickej úrovni hodnoteného výrobku, najmä stanoviská štátnych skúšobní7) alebo iných pracovísk,8) vedúcich pracovísk technického rozvoja alebo odberateľských organizácií včítane organizácií zahraničného obchodu.

(5) Vyžiadané dopĺňajúce podklady k žiadosti sa predkladajú v požadovanom počte vyhotovení priamo hodnotiteľskému orgánu.

(6) Pokiaľ hodnotiteľský orgán v určenej, prípadne predĺženej lehote vyžiadané dopĺňajúce podklady nedostane, môže žiadosť zamietnuť.

§ 8

Hodnotenie technickej úrovne výrobkov

(1) Pokiaľ hodnotiteľský orgán žiadosť o hodnotenie technickej úrovne výrobku nezamietne podľa § 7 ods. 2 alebo ods. 6, ohodnotí technickú úroveň výrobku a na základe výsledku hodnotenia vydá

a) osvedčenie o technickej pokrokovosti výrobku v prípade, že výrobná organizácia preukázala, že ide o nový výrobok, ktorý svojou technickou úrovňou prevýši dosiaľ vyrábané tuzemské výrobky určené na rovnaké alebo obdobné použitie a vyrovná sa aspoň súčasným progresívnym výrobkom popredných svetových výrobcov a spĺňa požiadavky národného hospodárstva a vývozu,

b) osvedčenie o dobrej technickej úrovni výrobku v prípade, že výrobná organizácia preukázala, že výrobok sa svojou technickou úrovňou aspoň vyrovná súčasným štandardným zahraničným výrobkom určeným na rovnaké alebo obdobné použitie a že spĺňa požiadavky národného hospodárstva a vývozu,

c) rozhodnutie o technickej zastaranosti výrobku v ostatných prípadoch.

(2) V osvedčení o technickej pokrokovosti výrobku určí hodnotiteľský orgán aj čas jeho platnosti s prihliadnutím na charakter výrobku, na predpokladaný čas, po ktorý bude výrobok spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a na čas uplatňovania cenového zvýhodnenia.9)

(3) V osvedčení o dobrej technickej úrovni výrobku určí hodnotiteľský orgán čas jeho platnosti s prihliadnutím na charakter výrobku, na predpokladaný čas, po ktorý bude výrobok spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a na lehoty technicko-ekonomickej životnosti výrobkov.

(4) V rozhodnutí o technickej zastaranosti výrobku určí hodnotiteľský orgán iba začiatok platnosti rozhodnutia s ohľadom na časovú naliehavosť zavedenia výroby nového výrobku.

(5) Hodnotiteľský orgán je povinný hodnotenie technickej úrovne výrobku ukončiť a vydať príslušné osvedčenie alebo rozhodnutie podľa odseku 1 najneskoršie do dvoch mesiacov odo dňa, keď mu bola úplná žiadosť včítane vyžiadaných dopĺňajúcich podkladov alebo stanovísk riadne doručená.

(6) Osvedčenie alebo rozhodnutie podľa odseku 1, prípadne zamietnutie žiadosti o hodnotenie technickej úrovne výrobku podľa § 7 ods. 2 alebo ods. 6 zasiela hodnotiteľský orgán výrobnej organizácii, jej nadriadenému orgánu a orgánu stredného článku riadenia, príslušnému cenovému úradu a v jednom vyhotovení aj ústrednému orgánu nadriadenému odberateľskej organizácii, ak sa hodnotenie uskutočnilo na jeho žiadosť.

§ 9

Revízia rozhodnutia hodnotiteľského orgánu

Ak sa preukáže dodatočne, napríklad na základe zistenia štátnych alebo rezortných skúšobní, poznatkov odberateľov alebo opravárenských organizácií, že vlastnosti výrobku preukázateľne nezodpovedajú podmienkam rozhodným pre vydanie osvedčenia alebo rozhodnutia podľa § 8 ods. 1, hodnotiteľský orgán zruší svoje pôvodné rozhodnutie a vydá osvedčenie alebo rozhodnutie zodpovedajúce zistenému stavu.

TRETIA ČASŤ

TECHNICKO-EKONOMICKÁ ŽIVOTNOSŤ A TECHNICKÁ ZASTARANOSŤ VÝROBKOV

§ 10

Lehoty technicko-ekonomickej životnosti výrobkov

(1) Lehota technicko-ekonomickej životnosti výrobku vyjadruje čas, po ktorý možno predpokladať, že výrobok sa svojou technickou úrovňou aspoň vyrovná štandardným zahraničným výrobkom určeným na rovnaké alebo obdobné použitie a bude spĺňať požiadavky národného hospodárstva a vývozu.

(2) Začiatkom lehoty technicko-ekonomickej životnosti výrobku, ktorý nebol hodnotený, je deň prvej fakturácie výrobku; ak tento deň nemožno už zistiť z účtovej evidencie, považuje sa za začiatok lehoty prvý deň mesiaca, prípadne štvrťroka, v ktorom došlo k začatiu výroby výrobku včítane výroby overovacej série.

(3) Začiatkom lehoty technicko-ekonomickej životnosti technicky pokrokového výrobku je deň nasledujúci po dni, v ktorom sa skončila platnosť osvedčenia o technickej pokrokovosti výrobku.

§ 11

Okruh výrobkov, na ktorý sa vzťahujú lehoty technicko-ekonomickej životnosti

(1) Lehoty technicko-ekonomickej životnosti výrobkov uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky sa vzťahujú na opakovane dodávané tuzemské výrobky, s výnimkou výrobkov uvedených v odseku 2.

(2) Lehoty technicko-ekonomickej životnosti sa nevzťahujú

a) na dielce zaradené v 9. alebo 0. skupine priemyselných odborov podľa jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov,

b) na výrobky, ktoré sú podľa podkladov dodávok určené na potrebu udržiavania a opráv iných výrobkov, ktorých sú časťou,

c) na výrobky, ktorých podstatné kvalitatívne podmienky sú úplne vymedzené československými štátnymi alebo odborovými normami,

d) na výrobky vyrábané na základe platných dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných špecializačných alebo kooperačných dohôd, pokiaľ sú v týchto dohodách menovite uvedené,

e) na výrobky uvedené v zoznamoch výrobkov centrálne regulovaných výrobkov,10)

f) na výrobky, pri ktorých je vydané osvedčenie o dobrej technickej úrovni výrobku podľa § 8 ods. 1 písm. b),

g) na výrobky, pri ktorých je vydané rozhodnutie o technickej zastaranosti výrobku podľa § 8 ods. 1 písm. c).

§ 12

Technická zastaranosť výrobkov

(1) Bez ďalšieho konania sa za výrobky technicky zastarané považujú

a) výrobky, pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o technickej zastaranosti výrobku, odo dňa platnosti tohto rozhodnutia,

b) výrobky, pri ktorých je vydané osvedčenie o dobrej technickej úrovni výrobku, uplynutím doby platnosti tohto osvedčenia,

c) výrobky uvedené v § 4 ods. 1, pri ktorých výrobná organizácia nepredložila hodnotiteľskému orgánu žiadosť o hodnotenie technickej úrovne, dňom začatia bežnej výroby výrobku,

d) výrobky určené na hodnotenie technickej úrovne hodnotiteľským orgánom podľa § 4 ods. 2, pri ktorých výrobná organizácia nepredložila žiadosť o hodnotenie technickej úrovne v lehote podľa § 5 ods. 4, odo dňa uplynutia tejto lehoty,

e) výrobky, pri ktorých bol v záveroch zo záverečného oponentského konania pri úlohách štátneho plánu rozvoja vedy a techniky navrhnutý a orgánom oprávneným začínať oponentské konanie určený termín,11) od ktorého sa budú považovať za technicky zastarané,

f) výrobky, na ktoré sa vzťahujú lehoty technicko-ekonomickej životnosti, uplynutím tejto lehoty.

(2) Výrobné organizácie sú povinné viesť evidenciu svojich výrobkov aspoň v tomto rozsahu:

a) názov a typové označenie výrobku,

b) číslo jednotnej klasifikácie,

c) dátum začiatku lehoty technicko-ekonomickej životnosti,

d) čas platnosti osvedčenia o technickej pokrokovosti výrobku,

e) čas platnosti osvedčenia a dobrej technickej úrovni výrobku,

f) dátum, od ktorého sa výrobok považuje za technicky zastaraný z dôvodov uvedených v odseku 1,

g) názov a typové označenie výrobku, ktorý nahradí doterajší výrobok vo výrobe.


ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 13

Prechodné ustanovenia

(1) Povinnosť ustanovená v § 4 ods. 1 sa vzťahuje na nové výrobky, ktorých bežná výroba sa zavedie po 31. decembri 1980.

(2) Lehoty technicko-ekonomickej životnosti výrobkov ustanovené touto vyhláškou nadobúdajú platnosť:

a) dňom 1. júla 1981 pri výrobkoch, pri ktorých lehota technicko-ekonomickej životnosti ustanovená touto vyhláškou uplynie týmto dňom alebo skorším dňom, ak predchádzajúcimi predpismi ustanovená lehota by uplynula po tomto dni alebo ak lehota vôbec nebola ustanovená,

b) dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky v ostatných prípadoch.

Záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, Ministerstvo výstavby a techniky Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky môže poveriť hodnotením technickej úrovne niektorých vybraných výrobkov a vydávaním osvedčení a rozhodnutí podľa § 8 ods. 1 aj iný orgán alebo organizáciu, ak spĺňajú predpoklady pre objektívny výkon hodnotenia a pokiaľ s tým poverením súhlasí alebo s ním súhlasí ich nadriadený ústredný orgán.

(2) Výnimky z lehôt technicko-ekonomickej životnosti výrobkov udelené podľa doterajších predpisov sa považujú po čas svojej platnosti za osvedčenie o dobrej technickej úrovni výrobkov podľa § 8 ods. 1 písm. b), pokiaľ táto vyhláška ustanovuje lehoty technicko-ekonomickej životnosti pre tieto výrobky.

(3) Výnimky z ustanovení § 2 ods. 2, § 5 ods. 1 a § 11 ods. 1 tejto vyhlášky ustanovuje Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s ministerstvami výstavby a techniky republík.

§ 15

Zrušuje sa: úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Ministerstva výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky č. 4 z 19. decembra 1974 o hodnotení technickej úrovne výrobkov, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 1 z 20. januára 1975.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1980.


Minister ČSSR pre technický a investičný rozvoj:

Ing. Šupka v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 82/1980 Zb.

HODNOTENIE TECHNICKO-EKONOMICKEJ ÚROVNE VÝROBKU

Vzor 01

Príloha č. 2 vyhlášky č. 82/1980 Zb.

Prehľad lehôt technicko-ekonomickej životnosti výrobkov

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb.

2) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.

3) § 8 vyhlášky č. 137/1973 Zb. v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb.

4) § 126 ods. 4 vyhlášky č. 137/1973 Zb. v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb.

5) § 94 ods. 2 písm. a), b) vyhlášky č. 137/1973 Zb. v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb.

6) Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 4 z 19. mája 1972 pre výpočty ekonomickej efektívnosti úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky zverejnené v Spravodajcovi FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR, čiastka 2-3 z 31. mája 1972.

7) § 2 ods. 2 zákona č. 30/1968 Zb.

8) Oddiel III. zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, časť autorizované pracoviská.

9) § 30 ods. 11 a § 31 ods. 2 vyhlášky č. 137/1973 Zb. v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb.

10) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 77/1977 Zb. o centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe.

11) § 38 písm. f) a § 42 ods. 2 smerníc FMTIR č. 8 zo 14. júla 1978 o oponentskom konaní uverejnených v Spravodajcovi FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR č. 5-6 z 15. septembra 1978.