Vyhláška č. 124/1980 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy

Čiastka 30/1980
Platnosť od 19.09.1980 do30.04.2000
Účinnosť od 01.01.1981 do30.04.2000
Zrušený 128/2000 Z. z.

124

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 29. júla 1980

o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy

Federálny štatistický úrad ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


§ 1

(1) Touto vyhláškou sa ustanovuje jednotná klasifikácia stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy (ďalej len „klasifikácia“).1)

(2) Klasifikácia je spravidla štvorstupňová (odbory, skupiny objektov, konštrukčno-materiálová charakteristika). Prvý klasifikačný stupeň tvorí prílohu 1 tejto vyhlášky. Identifikačné označenie stavebných objektov alebo stavebných prác výrobnej povahy podľa klasifikácie včítane kódov odborového číselníka (odsek 3) nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 12 miest celého číselného kódu.

(3) Súčasťou klasifikácie sú odborové číselníky,2) ktoré obsahujú podrobnejšie triedenie stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy až do konkrétnych položiek sortimentu potrebných pre úplné označovanie predmetu plnenia samostatných dodávok; nadväzujú na posledný stupeň klasifikácie.

(4) Táto vyhláška sa nevzťahuje na triedenie výkonov.3)

§ 2

(1) Stavebným objektom sa na účely tejto vyhlášky rozumie výsledok stavebnej výroby4) majúci charakter základného prostriedku (s výnimkou dočasných stavebných objektov tvoriacich zariadenie staveniska)5) a tvoriaci priestorovo ucelenú alebo aspoň technicky samostatnú časť stavby.6)

(2) Stavebnou prácou výrobnej povahy sa na účely tejto vyhlášky rozumie samostatná dodávka výsledku stavebnej výroby smerujúca k výrobe stavebného objektu, prípadne technologického zariadenia,7) ako plnenie hospodárskeho záväzku v investičnej výstavbe.

§ 3

(1) Klasifikácia je záväzná pre triedenie a zoskupovanie informácií v informačnej sústave organizácií, pre plánovanie a financovanie, dokumentáciu dodávateľsko-odberateľských vzťahov (na objednávkach, hospodárskych zmluvách, faktúrach a pod.) a v dokumentácii stavieb8) pre označovanie projektových stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.

(2) Na účely štatistického zisťovania a skúmania sú organizácie uskutočňujúce stavebnú výrobu povinné tiež sledovať podľa odborov klasifikácie vo svojej informačnej sústave:

a) údaje o objeme výroby a ďalších ukazovateľoch určených smernicami Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií,9)

b) v rokoch, v ktorých sa organizuje štatistické zisťovanie medziodborových (medzivýrobkových) vzťahov; aj spotrebu materiálu v jednotlivých (spotrebiteľských) odboroch klasifikácie podľa dodávateľských odborov priemyselnej výroby, a to na základe jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov.10)

§ 4

Odborový číselník (§ 1 ods. 3) vytvára a udržiava v aktuálnom stave jeho gestor (ďalej len „gestor odborového číselníka“). Pre odbor svojej pôsobnosti sú gestormi odborových číselníkov ústredné orgány,11) pokiaľ so súhlasom Federálneho štatistického úradu touto funkciou nepoveria niektorý podriadený orgán stredného článku riadenia alebo niektorú z podriadených organizácií.12)

§ 5

(1) Dodávateľské projektové alebo stavebné organizácie sú povinné po predchádzajúcom prerokovaní so svojím odberateľom oznamovať príslušnému gestorovi odborového číselníka všetky dosiaľ nezatriedené stavebné objekty alebo stavebné práce výrobnej povahy od začiatku prípravy ich výstavby.13) Tá istá povinnosť sa vzťahuje aj na dovoz. Pokiaľ predmetom dovozu je dosiaľ nezatriedený stavebný objekt alebo stavebné práce výrobnej povahy včítane projektu, má oznamovaciu povinnosť investor.

(2) Organizácia, ktorá urobila oznámenie podľa odseku 1, prípadne iná organizácia, ktorej záujmov sa vec dotýka, môže podať námietky proti spôsobu zatriedenia stavebných objektov alebo stavebných prác výrobnej povahy Federálnemu štatistickému úradu prostredníctvom gestora odborového číselníka do 3 mesiacov odo dňa tohto zatriedenia.

§ 6

(1) Organizácie zatrieďujú stavebné objekty a stavebné práce výrobnej povahy podľa klasifikácie od začiatku prípravy ich výstavby. To isté platí aj pre zatrieďovanie stavebných zmien, ktorými sa na účely tejto vyhlášky rozumejú najmä prístavby, nadstavby (fyzické rozšírenie stavebného objektu), modernizácia a rekonštrukcia investičnej povahy14) alebo ich kombinácia. Pre kódovanie týchto stavebných zmien je záväzný kód druhu stavebnej akcie určený pre 8. miesto úplného identifikačného kódu uvedeného v prílohe 2 tejto vyhlášky.

(2) Triedenie dokončených stavebných objektov ako základných prostriedkov sa v evidencii základných prostriedkov spravuje osobitnými predpismi.15) Zmena zatriedenia stavebného objektu v dôsledku stavebnej zmeny musí sa v evidencii základných prostriedkov zachytiť v časovej zhode s účtovným prevodom z investícií do základných prostriedkov. Doterajšie zatriedenie stavebného objektu zaniká v prípade zmeny funkcie alebo účelu tohto stavebného objektu, ku ktorej dochádza v dôsledku stavebnej zmeny.

§ 7

Návrhy doplnkov a zmien klasifikácie predkladajú ústredné orgány federácie i republík a gestori odborových číselníkov Federálnemu štatistickému úradu najneskoršie do konca februára každého kalendárneho roku, aby tieto zmeny a doplnky mohli nadobudnúť účinnosť od 1. januára nasledujúceho roku.16) Doplnky a zmeny klasifikácie vykonáva Federálny štatistický úrad opatreniami vyhlasovanými v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov a oznamovanými v Zbierke zákonov.

§ 8

(1) V osobitne odôvodnených prípadoch môže vecne príslušný ústredný orgán so súhlasom Federálneho štatistického úradu vytvoriť z vybratých prvkov klasifikácie na určitý špecifický účel osobitnú (účelovú nomenklatúru).

(2) Federálny štatistický úrad môže zo závažných dôvodov na žiadosť vecne príslušného ústredného orgánu povoliť výnimku z ustanovenia § 3.

§ 9

(1) V rozpočte stavieb začínaných po 1. januári 1981 musia byť kódy upravené podľa klasifikácie do 31. decembra 1980.

(2) Pri stavbách rozostavaných k 1. januáru 1981 sa kódy musia upraviť podľa klasifikácie najneskoršie do 31. decembra 1981.


§ 10

(1) Zrušujú sa:

1. vyhláška Štátneho štatistického úradu č. 89/1967 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie stavebných objektov,

2. smernice Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 38 048/1965 z 31. júla 1965 o zavedení a využívaní jednotného triedenia prác výrobnej povahy a jednotného triedenia výkonov zahŕňaných do hodnoty spoločenského produktu17) v časti týkajúcej sa prác výrobnej povahy v stavebníctve.

3. I. a II. časť úpravy Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná klasifikácia stavebných objektov, jednotné triedenie prác výrobnej povahy a jednotná klasifikácia výkonov č. 2751/78-03 z 21. júla 197818) a jeho príloha.

(2) Strácajú platnosť klasifikácie vydané v roku 1967 a 1977 včítane príslušných odborových číselníkov.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Predseda Federálneho štatistického úradu:

Ing. Kazimour CSc. v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 124/1980 Zb.

Súhrnný prehľad odborov jednotnej klasifikácie stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy

KódNázov
a) Odbory stavebných objektov
801Budovy občianskej výstavby
802Haly občianskej výstavby
803Budovy na bývanie
811Haly pre výrobu a služby
812Budovy pre výrobu a služby
813Veže, stožiare, komíny
814Nádrže a ohrádzky čistiarní vôd a ostatné pozemné nádrže, ohrádzky, zásobníky, jamy
815Osobitné pozemné objekty
821Mosty
822Pozemné komunikácie a letiská
823Plochy a úpravy územia
824Koľajové dráhy
825Podzemné objekty (okrem banských)
826Banské podzemné objekty
827Rúrové diaľkové a prípojné vedenia
828Elektrické vedenia a visuté dráhy
831Hydromeliorácie
832Hrádze a objekty na tokoch
833Nádrže na tokoch, úpravy tokov a kanále
b) Odbory stavebných prác výrobnej povahy
838Stavebné práce pri budovaní technologických zariadení
839Práce výrobnej povahy v stavebníctve

Príloha 2 vyhlášky č. 124/1980 Zb.

Kódy druhu stavebnej akcie

KódNázov
1novostavba objektu
2jednoduchá rekonštrukcia objektu investičnej povahy
3jednoduchá modernizácia objektu investičnej povahy
4rozšírenie objektu (nadstavbou, prístavbou a pod.)
5rekonštrukcia objektu s rozšírením
6modernizácia objektu s rozšírením
9ostatné

Poznámka:

Rekonštrukcie sú zásahy do konštrukčnej a technologickej časti doterajšieho základného prostriedku, ktoré majú za následok spravidla zmenu technických parametrov, prípadne zmenu funkcie a účelu základného prostriedku.

Modernizácie sú také úpravy, pri ktorých sa prevažne uplatňujú prvky technického pokroku, spravidla sa nahrádzajú časti základného prostriedku modernejšími, aby sa odstránili následky opotrebenia spôsobené technickým rozvojom, zvyšuje sa vybavenosť základného prostriedku, prípadne sa rozširuje jeho použiteľnosť.

Poznámky pod čiarou

1) Jednotnú klasifikáciu stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy vydáva ako samostatnú publikáciu Federálny štatistický úrad v Ústave racionalizácie v stavebníctve (vydavateľstvo), Novovysočanská 85, 190 00 Praha 9.

2) Odborové číselníky vyhlasuje v súlade s § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. Federálny štatistický úrad po prerokovaní s vecne príslušným ústredným orgánom opatreniami oznámenými v Zbierke zákonov; ako samostatné publikácie vychádzajú vo vydavateľstve uvedenom v poznámke 1).

3) Geologické výkony neprodukujúce stavebné objekty, projektovanie včítane triedenia projektových prác na účely oceňovania, opravy a údržba stavebnej povahy a demolácie sa klasifikujú v odboroch 904, 906, 928 a 937 jednotnej klasifikácie výkonov zavedenej vyhláškou č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov.

4) Podľa vymedzenia odvetvia stavebnej výroby v odvetví národného hospodárstva zavedeného vyhláškou č. 113/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie národného hospodárstva.

5) § 3 ods. 2 vyhlášky č. 152/1975 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

6) § 2 ods. 4 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

7) Stavebnými prácami na technologických zariadeniach sú napríklad vymurovania pecí.

8) Vyhláška č. 163/1973 Zb. v znení vyhlášok č. 31/1976 Zb., č. 76/1977 Zb. a č. 68/1978 Zb.

9) Druhy odborovo sledovaných ukazovateľov a spôsob a lehoty ich zisťovania určujú v konkrétnych prípadoch smernice Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií.

10) Vyhláška č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve.

11) § 16 ods. 4 zákona č. 21/1971 Zb.

12) Vytváraním a udržiavaním odborových číselníkov v aktuálnom stave pre odbor pôsobnosti Ministerstva stavebníctva ČSR a Ministerstva stavebníctva SSR je týmito ministerstvami poverený so súhlasom Federálneho štatistického úradu Ústav racionalizácie v stavebníctve v Prahe.

13) Vyhláška č. 163/1973 Zb.

14) § 7 vyhlášky č. 152/1975 Zb. Opravy, prípadne opravy včítane modernizácií a rekonštrukcií neinvestičnej povahy patria do odboru 928 jednotnej klasifikácie výkonov zavedenej vyhláškou č. 114/1972 Zb.

15) Vyhláška č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov.

16) Uzávierka všetkých návrhov je vždy koncom februára a preto o návrhoch, ktoré došli neskoršie, sa rozhodne až s účinnosťou od začiatku ďalšieho roku.

17) Publikované vo Vestníku Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky v čiastke 16-17/1965 z 23. októbra 1965; oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 8/1966.

18) Publikované v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 9-10/1978 z 19. októbra 1978; oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 25/1978.