Vyhláška č. 19/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Trojstrannej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky, rakúskou spolkovou vládou a vládou Poľskej ľudovej republiky o zabezpečení a riadnom uskutočňovaní dodávok, tranzitu a odberu elektrickej energie z Poľskej ľudovej republiky cez územie Československej socialistickej republiky do Rakúskej republiky

Čiastka 4/1980
Platnosť od 21.02.1980
Účinnosť od 07.03.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom 2. augusta 1979.

19

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. novembra 1979

o Trojstrannej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky, rakúskou spolkovou vládou a vládou Poľskej ľudovej republiky o zabezpečení a riadnom uskutočňovaní dodávok, tranzitu a odberu elektrickej energie z Poľskej ľudovej republiky cez územie Československej socialistickej republiky do Rakúskej republiky


Dňa 31. augusta 1977 bola vo Varšave podpísaná Trojstranná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky, rakúskou spolkovou vládou a vládou Poľskej ľudovej republiky o zabezpečení a riadnom uskutočňovaní dodávok, tranzitu a odberu elektrickej energie z Poľskej ľudovej republiky cez územie Československej socialistickej republiky do Rakúskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom 2. augusta 1979.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

TROJSTRANNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky, rakúskou spolkovou vládou a vládou Poľskej ľudovej republiky o zabezpečení a riadnom uskutočňovaní dodávok, tranzitu a odberu elektrickej energie z Poľskej ľudovej republiky cez územie Československej socialistickej republiky do Rakúskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky, rakúska spolková vláda a vláda Poľskej ľudovej republiky,

majúc na zreteli doterajší úspešný rozvoj hospodárskych vzťahov medzi tromi zmluvnými štátmi,

rozhodnuté plne realizovať ustanovenia Záverečného dokumentu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, podpísaného v Helsinkách 1. 8. 1975,

spravujúc sa vôľou zabezpečiť ďalšie rozšírenie hospodárskych vzťahov medzi tromi zmluvnými štátmi na základe rovnoprávnosti a vzájomných výhod,

berúc do úvahy úlohu, ktorú by mala zohrať v ďalšom dynamickom rozvoji vzájomných vzťahov úzka spolupráca troch zmluvných štátov v oblasti elektrickej energie,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany berú s uspokojením na vedomie

- kontrakt z 23. mája 1975 na dodávku elektrickej energie uzavretý medzi podnikom Centrala Handlu Zagranicznego Weglokoks, Katovice a Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbundgesellschaft), Viedeň,

- kontrakt z 18. apríla 1977, týkajúci sa tranzitu elektrickej energie z Poľskej ľudovej republiky do Rakúskej republiky, uzavretý medzi podnikom Centrala Handlu Zagranicznego Weglokoks, Katovice a PZO Metalimex, Praha,

- dohodu z 31. augusta 1977, týkajúcu sa spoločného financovania a využívania meniarne vysokého napätia jednosmerného prúdu, uzavretú medzi Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbundgesellschaft), Viedeň a podnikom Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego Elektrim, Varšava.

Článok 2

Zmluvné strany si poskytnú vzájomné garancie, ktoré budú v súlade s ich právnym poriadkom zahŕňať príslušné opatrenia zabezpečujúce riadne plnenie dodávok, tranzitu a odberu elektrickej energie dodávanej z Poľskej ľudovej republiky do Rakúskej republiky cez územie Československej socialistickej republiky v rokoch 1983-1999, a potvrdzujú toto:

- vláda Poľskej ľudovej republiky zabezpečí vydanie príslušných vývozných licencií na elektrickú energiu v množstvách predpokladaných tak pre dovážajúcu stranu, ako aj tranzitujúcu stranu po čas platnosti tejto dohody,

- vláda Československej socialistickej republiky zabezpečí tranzit elektrickej energie z Poľskej ľudovej republiky do Rakúskej republiky po čas platnosti tejto dohody,

- rakúska spolková vláda zabezpečí po obdobie platnosti tejto dohody nerušený odber elektrickej energie dodávanej z Poľskej ľudovej republiky, ako aj voľný prevod príslušných platieb za túto energiu v súlade s platobnými dojednaniami platnými medzi týmito dvoma štátmi. Zmluvné strany budú v tejto oblasti vytvárať čo najvýhodnejšie podmienky pre plnenie tejto dohody.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že na dohľad nad plnením tejto dohody príslušné orgány každého štátu určia splnomocnených zástupcov, ktorí sa budú stretávať na základe písomnej žiadosti jednej zo zmluvných strán najneskoršie 30 dní od odovzdania takej žiadosti striedavo v Československej socialistickej republike, Rakúskej republike a Poľskej ľudovej republike.

Článok 4

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď sa splnia podmienky nadobudnutia platnosti ustanovené právnymi predpismi každej z troch zmluvných strán, a zostane v platnosti do 31. augusta 1999.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskoršie 3 roky pred uplynutím platnosti tejto dohody prerokujú prípadnú možnosť jej predĺženia.

Spísané vo Varšave 31. augusta 1977 v troch origináloch, každý v českom, nemeckom a poľskom jazyku, pričom každý z troch textov má rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Barčák v. r.

Za

rakúsku spolkovú vládu:

Staribacher v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Olszewski v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.