Vyhláška č. 155/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania v stavebnom poriadku

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980 do31.07.2000
Účinnosť od 01.01.1981 do31.07.2000
Zrušený 50/1976 Zb.

155

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 31. októbra 1980,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa § 143 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 1 písm. d) znie:

d) prípojky na verejné rozvodné siete a kanalizáciu,“.

2. v § 2 ods. 1 sa za písm. d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

e) oporné múry

f) podzemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.“.

3. § 3 znie :

㤠3

Drobné stavby

(1) Drobnými stavbami sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (pre stavbu na bývanie, občianskeho vybavenia, pre výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu a pod.) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 16 m2 a výška 4,5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby pre chov drobného zvieractva, poľnohospodárske drobné stavby, vrátnice, šatne, umyvárne, hygienické zariadenia, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavy, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 16 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy bez prepadu.

(2) Za drobné stavby sa považujú aj:

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiacej na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad prenosné jednoduché prístrešky, kŕmidlá s pohyblivou strechou, kŕmne linky, posedy, zvážnice, sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b)oplotenie,

c) pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,13)

d) nástupné ostrovčeky hromadej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky,14) priepusty a pod.

(3) Za drobné stavby sa nepovažujú stavby uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré sú prevádzkárňou, stavby garáží, skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú obranu, požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrovoenergetických zariadení, stavby domových čistiarní odpadových vôd.“.

4. V § 7 sa doterajší odsek 5 označuje ako odsek 6 a vkladá sa nový odsek 5, ktorý znie:

(5) S dotknutými orgánmi štátnej správy, ktorých stanoviská, prípadne vyjadrenia sa zaopatrili k dokumentácii požadovanej podľa odseku 3 písm. a) a b) ešte pred začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokúvanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia podľa miery, v akej sa splnili ich požiadavky.“.

5. Nadpis § 14 znie:

„Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác“

6. § 15 znie:

㤠15

(1) Ak stavebný úrad písomne oznámi, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky, pripojí k oznámeniu ním overený jednoduchý situačný náčrt. Kópiu oznámenia s overeným náčrtom odovzdá stavebný úrad mestskému alebo miestnemu národnému výboru.

(2) Oznámenie stavebného úradu podľa odseku 1 nenahrádza rozhodnutie dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov.15)“.

7. § 19 písm. b) znie:

b) postupne na etapy stavby, to je časti stavby schopné samostatného užívania, prípadne na iné časti, pokiaľ to osobitné predpisy pripúšťajú,16) a na stavbu zariadenia staveniska. Stavebný úrad vzhľadom na celospoločenské záujmy (ochrana životného prostredia, chránených území, zabezpečenie komplexnosti výstavby a pod.) môže určiť, že vykoná stavebné konanie až po žiadosti na ďalšie časti (objekty), prípadne na celú stavbu [písmeno a)].".

8. § 24 znie:

(1) Dokumentácia stavby, ktorej stavebníkom je občan, obsahuje najmä:

a) situačný výkres v mierke 1 : 200 s vyznačením prípojok na verejný rozvod a kanalizáciu,

b) stavebné výkresy v mierke aspoň 1 : 100, z ktorých je zrejmý doterajší aj navrhovaný stav (pôdorysy s označením účelu užívania všetkých priestorov, rezy, pohľady a schematické vyznačenie vnútorných inštalácií),

c) technický opis s odhadom stavebných nákladov,

d) prehľad stavebných hmôt, dielcov a výrobkov; pri rodinných domčekoch preukáže stavebník spôsob ich zabezpečenia.

(2) Samostatné výkresy konštrukcií, prípojok a vnútorných inštalácií si stavebný úrad vyžiada vtedy, ak ide o neobvyklé riešenie alebo ak nemožno ich riešenie spoľahlivo posúdiť z vyznačenia v situačnom výkrese a v stavebných výkresoch.".

9. § 42 ods. 2 písm. d) znie:

d) geometrický plán alebo inú dokumentáciu podľa predpisov o evidencii nehnuteľností na vyznačenie zmien, ak sú predmetom evidencie nehnuteľností, prípadne potvrdenie , že táto dokumentácia bola objednaná; tieto doklady sa nepripájajú v prípadoch, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby a pri drobných stavbách.".


Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

13) Pre pripojenie platí najmä vyhláška č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a kanalizáciách - § 12 a 27, vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a kanalizáciách - § 12 a 27 a ČSN č. 73 6660 - Vnútorné vodovody a ČSN 76 6760 - Vnútorné kanalizácie.

14) V cestných ochranných pásmach musí byť povolená výnimka podľa § 16 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 136/1961 zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

15) Napríklad podľa § 13a a § 14 zákona č. 53/1968 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb., § 4 zákona č. 61/1973 Zb. o lesoch.

16) Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení neskorších predpisov.