Vyhláška č. 3/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.22/1967 zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/1980
Platnosť od 18.01.1980 do31.12.1983
Účinnosť od 01.02.1980 do31.12.1983
Zrušený 37/1983 Zb.

3

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 30. novembra 1979

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., vyhlášky č. 166/1971 Zb., ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb, a vyhlášky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 15a ods. 1 znie:

(1) Ak dodávateľ je s postupom plnenia prác a dodávok na objekte alebo prevádzkovom súbore v omeškaní dlhšom ako jeden kalendárny štvrťrok, a to pre okolnosti, ktoré sú výhradne na jeho strane, môže odberateľ pozastaviť splátky a nepreplatiť splátkové listy týkajúce sa tohto objektu alebo prevádzkového súboru, a to začinajúc prvým mesiacom nasledujúceho kalendárneho štvrťroka. Organizácie sú v tomto prípade povinné vykonávať aj naďalej mesačné zisťovanie uskutočnených objemov (§ 10a) a dodávateľ vystavuje aj naďalej splátkové listy.“.

2. Za § 15a sa vkladá § 15b tohoto znenia:

㤠15b

(1) Pri odsune termínu odovzdania kapacít do skúšobnej prevádzky alebo dokončenia stavieb určených vládou ČSSR ako záväzné úlohy štátneho plánu alebo centrálne posudzovaných stavieb, pri ktorých vláda ČSSR určila termín odovzdania kapacít do skúšobnej prevádzky alebo dokončenia stavby ako záväznú úlohu štátneho plánu, je investor povinný zastaviť splátky a nepreplácať splátkové listy po čas od plánovaného termínu odovzdania kapacít do skúšobnej prevádzky alebo dokončenia stavby, a to

a) do dňa rozhodnutia vlády ČSSR o novom termíne,

b) do skutočného odovzdania kapacít do skušobnej prevádzky alebo dokončenia stavby, ak ide o náhradný termín.1)

(2) Organizácie sú povinné vykonávať aj naďalej mesačné zisťovanie uskutočnených objemov (§ 10a) a dodávateľ vystavovať splátkové listy aj po čas, keď sa podľa ustanovenia odseku 1 splátky zastavujú a splátkové listy nepreplácajú.

(3) Ak investor uhradí splátku v rozpore s ustanovením odseku 1, je povinný platiť penále, prípadne pokutu podľa osobitných predpisov.2)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1980


Minister:

Ing. Lér v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Smernice FMTIR č. 8 z 20.7.1979, registrované v čiastke 21 Zbierky zákonov

2) § 83 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií, prípadne záväzné smernice zväzov družstiev a Ústrednej rady družstiev upravujúce finančné hospodárenie v družstevných organizáciách, § 16 zákona 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).