Vyhláška č. 37/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Srí Lanka o leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami

Čiastka 10/1980
Platnosť od 11.04.1980
Účinnosť od 11.04.1980
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 19 odseku 1 nadobudla platnosť 27. septembrom 1979.

37

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. februára 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami


Dňa 30. novembra 1977 bola v Kolombe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami. Dohoda na základe svojho článku 19 odseku 1 nadobudla platnosť 27. septembrom 1979.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Srí Lanka, súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a vedené prianím uzavrieť Dohodu za účelom zavedenia leteckých služieb medzi svojimi príslušnými územiami a za týmito územiami, sa dohodli takto:

Článok 1

Na účely tejto Dohody, pokiaľ zo súvislosti nevyplýva inak:

a) výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňa všetky Prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky zmeny Príloh alebo Dohovoru podľa článkov 90 a 94;

b) výraz „letecký úrad“ znamená v prípade Československej socialistickej republiky Federálne ministerstvo dopravy a akúkoľvek osobu alebo orgán poverené vykonávaním funkcií, ktoré v súčasnosti vykonáva spomínané Federálne ministerstvo dopravy, alebo podobných funkcií a v prípade Republiky Srí Lanka Ministerstvo námornej dopravy, letectva a turistiky a akúkoľvek osobu alebo orgán poverené vykonávaním funkcií, ktoré v súčasnosti vykonáva spomínané Ministerstvo námornej dopravy, letectva a turistiky, alebo podobných funkcií;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určila písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 3 tejto Dohody na prevádzku leteckých služieb na tratiach uvedených v takom oznámení;

d) výraz „územie“ vo vzťahu k štátu znamená územné oblasti a územné vody podliehajúce suverenite, suzerenite, ochrane alebo poručenstvu tohto štátu;

e) výrazy „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“, „letecký podnik“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú význam ustanovený v článku 96 Dohovoru;

f) výraz „zoznam liniek“ znamená zoznam liniek tejto Dohody a dodatkov z času na čas k nej vydávaných a všetky odvolania na túto Dohodu zahŕňajú v sebe odvolania na zoznam liniek, pritom však platí, že iba na úpravu zoznamu liniek sa budú vzťahovať ustanovenia odseku 2 článku 16; a

g) výraz „zmena typu lietadla“ znamená prevádzku leteckej služby určeným leteckým podnikom tým spôsobom, že na jednej časti trati sú v prevádzke lietadlá kapacity odlišnej od lietadiel používaných na ďalšom úseku.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode za účelom zriadenia leteckých služieb na tratiach určených v príslušnej časti zoznamu liniek (ďalej nazývaných „dohodnuté služby“ a „určené trate“).

2. S výhradou ustanovení tejto Dohody určené letecké podniky každej zmluvnej strany budú pri prevádzke dohodnutej služby na určenej trati používať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany;

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely; a

c) pristávať na uvedenom území v bodoch určených pre túto trať v zozname liniek tejto Dohody za účelom vykladania a nakladania cestujúcich, tovaru a pošty v medzinárodnej preprave.

3. Ustanovenie odseku 2 tohto článku nesplnomocňuje určený letecký podnik jednej zmluvnej strany na nakladanie cestujúcich, tovaru alebo pošty na území druhej zmluvnej strany na dopravu do iného miesta na území tejto druhej zmluvnej strany za odplatu alebo nájomné.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Po tom, čo dostane oznámenie, druhá zmluvná strana, s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku, bez odkladu udelí určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové povolenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže od leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou požadovať, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky ustanovené zákonmi a predpismi, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje v súlade s ustanoveniami Dohovoru pri prevádzke medzinárodných obchodných leteckých služieb.

4. Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť vymenovanie leteckého podniku a odoprieť alebo zrušiť leteckému podniku poskytnutie práv ustanovených v odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo uložiť leteckému podniku pri využívaní týchto práv také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné v každom prípade, keď nie je presvedčená, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá ho určila, alebo štátnym príslušníkom zmluvnej strany určujúcej letecký podnik.

5. Len čo sa splnia ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku, letecký podnik takto určený a oprávnený môže začať vykonávať dohodnuté služby, ale za predpokladu, že sa služba nebude vykonávať, kým sa pre ňu neurčí tarifa v súlade s ustanoveniami článku 11 tejto Dohody.

6. Každá zmluvná strana bude mať právo leteckému podniku dočasne zastaviť výkon práv ustanovených v odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo uložiť leteckému podniku také podmienky, ktoré na využívanie týchto práv považuje za nevyhnutné v každom prípade, keď sa letecký podnik nespravuje zákonmi a predpismi zmluvnej strany poskytujúcej tieto práva alebo iným spôsobom nepostupuje pri prevádzke podľa podmienok predpísaných v tejto Dohode; pokiaľ okamžité zastavenie výkonu práv alebo uloženie podmienok nebude na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov alebo predpisov nevyhnutné, uplatní sa toto právo až po porade s druhou zmluvnou stranou.

Článok 4

1. Lietadlá používané na prevádzku medzinárodných služieb určenými leteckými podnikmi zmluvných strán, ako aj ich obvyklé vybavenie, náhradné dielce, zásoby pohonných látok a mazacích olejov i zásoby (včítane potravín, nápojov a tabaku) na palube sú oslobodené od všetkých colných, inšpekčných aj iných poplatkov alebo daní pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za predpokladu, že také vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla až do času, keď sa znovu vyvezú.

2. Zásoby pohonných látok, olejov, náhradné dielce, obvyklé vybavenie a zásoby lietadla prijaté na území jednej zmluvnej strany určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany alebo z jeho poverenia alebo prijaté na palubu lietadla, ktoré má v prevádzke tento určený letecký podnik, a s ktorými sa počíta iba na využitie v prevádzke medzinárodných služieb, budú oslobodené od všetkých národných dávok a poplatkov, včítane colných a inšpekčných poplatkov uložených na území prvej zmluvnej strany, i keď sa tieto zásoby majú použiť na časti cesty vedenej nad územím zmluvnej strany, v ktorej boli vzaté na palubu. Môže sa požiadať, aby uvedený materiál bol pod colným dozorom alebo kontrolou.

3. Obvyklé zariadenie lietadla, náhradné dielce, zásoby lietadla a zásoby pohonných látok a olejov ponechávané na palube lietadla jednej zmluvnej strany môžu sa vyložiť na území druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colnice tejto druhej zmluvnej strany, ktorá môže požadovať, aby tieto materiály boli umiestnené pod jej dozorom až do času, keď sa znovu vyvezú alebo keď sa s nimi inak naloží v súlade s colnými predpismi.

4. Zásoby pohonných látok, olejov, náhradné dielce, obvyklé vybavenie lietadiel a zásoby prijaté na palubu lietadla jednej zmluvnej strany a používané iba pri letoch medzi dvoma bodmi na území tejto zmluvnej strany sa budú poskytovať podľa colných, inšpekčných a iných podobných národných alebo miestnych dávok a poplatkov a priznané sadzby nebudú menej priaznivé ako tie, ktoré sa poskytujú národným dopravcom alebo dopravcovi, ktorý má pri takých letoch najvyššie výhody.

Článok 5

Cestujúci, batožiny a tovar v priamom tranzite cez územie jednej zmluvnej strany a neopúšťajúci oblasť letiska určenú na taký účel budú podrobení veľmi jednoduchej kontrole. Batožiny a tovar v priamom tranzite budú oslobodené od colných a iných podobných poplatkov.

Článok 6

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany upravujúce vstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lietanie na jej území a výstup z neho, ako aj prelety týchto lietadiel cez jej územie sú záväzné pre letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany upravujúce vstup cestujúcich, členov leteckých posádok, tovaru alebo pošty na jej územie, pobyt na ňom a výstup z neho, ako sú predpisy týkajúce sa vstupu, výstupu, vysťahovalectva a prisťahovalectva, ako aj colné a zdravotné predpisy sú záväzné pre cestujúcich, členov leteckých posádok, tovar alebo poštu prepravovanú lietadlom určeného leteckého podniku druhej strany, keď sú na spomínanom území.

3. Poplatky uložené jednou zo zmluvných strán za použitie letísk a iných leteckých zariadení lietadlom určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany nebudú vyššie ako poplatky uhrádzané jej národným lietadlom porovnateľného typu vykonávajúcim medzinárodné služby.

4. Pri použití letísk a iných zariadení ponúkaných jednou zmluvnou stranou určený letecký podnik druhej zmluvnej strany nebude musieť platiť vyššie poplatky než tie, ktoré musí platiť národné lietadlo porovnateľného typu vykonávajúce pravidelné medzinárodné služby.

Článok 7

1. Osvedčenia o leteckej spôsobilosti, osvedčenia o kompetencii a povolenia vydané alebo vyhlásené za platné jednou zo zmluvných strán uzná druhá zmluvná strana v období ich platnosti za platné.

2. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo neuznať pre lety cez svoje vlastné územie osvedčenie o kompetencii a povolenia udieľané svojim vlastným príslušníkom alebo vyhlásené pre nich za platné druhou zmluvnou stranou alebo ktorýmkoľvek iným štátom.

Článok 8

1. Letecké podniky oboch zmluvných strán budú mať riadne a rovnaké možnosti vykonávať dohodnuté služby na určených tratiach medzi ich príslušnými územiami.

2. Pri vykonávaní dohodnutých služieb letecký podnik každej zmluvnej strany vezme do úvahy záujmy leteckého podniku druhej zmluvnej strany tak, aby nedošlo k nevhodnému ovplyvňovaniu služieb, ktoré tento podnik zabezpečuje na úplne alebo čiastočne zhodných linkách.

3. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podnikmi zmluvných strán budú v úzkom vzťahu k prepravným požiadavkám verejnosti na určených tratiach a ich prednostným cieľom bude pri primeranom vyťažení poskytnúť kapacitu zodpovedajúcu bežným a primerane očakávaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty z územia alebo pre územie zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik. Oprávnenie na dopravu cestujúcich, tovaru a pošty nakladaných a vykladaných na určených tratiach v miestach, ktoré sú na území iných štátov než štátu, ktoré určil letecký podnik, bude udelené v súlade so všeobecnými zásadami, podľa ktorých kapacita bude vo vzťahu:

a) k dopravným požiadavkám na území a z územia zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik;

b) k dopravným požiadavkám oblasti, ktorú letecký podnik preletúva po prihliadnutí na letecké služby vykonávané leteckými podnikmi iných štátov v tejto oblasti; a

c) k požiadavkám preletovej prevádzky leteckých podnikov.

Článok 9

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude mať povolené udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál, ktorý podlieha schváleniu príslušného úradu pre toto územie.

Článok 10

Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany môže zmeniť typ lietadla v bode na území druhej zmluvnej strany iba za týchto podmienok:

a) že je to oprávnené z hľadiska ekonómie prevádzky;

b) že lietadlá použité na úseku vzdialenejšom od východiskového bodu na území prvej zmluvnej strany majú menšiu kapacitu ako lietadlá používané na bližšom úseku;

c) že lietadlá menšej kapacity budú v prevádzke iba v spojitosti s lietadlami väčšej kapacity a zaradia sa takto do letového poriadku; malé lietadlo priletí do výmenného bodu za účelom prepravy vykladanej alebo nakladanej do lietadla väčšej kapacity a bude určené hlavne na tento účel;

d) že existuje primeraný objem preletovej prepravy;

e) že ustanovenia článku 8 tejto Dohody budú rozhodné pre všetky opatrenia urobené v súvislosti so zmenou typu lietadla.

Článok 11

1. Tarify pre ktorúkoľvek dohodnutú službu sa určia v primeranej výške, pričom sa náležite prihliadne na všetky potrebné činitele včítane nákladov na prevádzku, na primeraný zisk, povahu služieb (ako je priemerná rýchlosť a cestovné usporiadanie) a na sadzby iných leteckých podnikov na ktorejkoľvek časti určenej trate. Tieto tarify sa určia v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku spolu so sadzbami provízií pre agentúry používané v spojení s tarifami sa dohodnú podľa možnosti pre každú z určených tratí medzi určenými leteckými podnikmi po konzultácii s inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi dopravu na celej linke alebo na jej časti a dohoda o tom sa dosiahne, kde je to možné, prostredníctvom procedúry Medzinárodného združenia leteckých dopravcov vytvorenej na tento účel. Takto dohodnuté tarify budú podliehať schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

3. Ak určený letecký podnik nemôže súhlasiť s niektorými z týchto taríf alebo ak sa z nejakého dôvodu môže dohodnúť tarifa podľa ustanovení odseku 2 tohto článku, letecké úrady zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify vzájomnou dohodou.

4. Ak letecké úrady nemôžu súhlasiť so schválením niektorej tarify predloženej im podľa odseku 2 tohto článku alebo s určením niektorej tarify podľa odseku 3, spor sa vybaví v súlade s ustanoveniami článku 15 tejto Dohody.

5. Žiadna tarifa nenadobudne platnosť, ak s ňou nebude súhlasiť letecký úrad ktorejkoľvek zo zmluvných strán, s výnimkou prípadu podľa ustanovenia odseku 3 článku 15 tejto Dohody.

6. Len čo sa tarify určia v súlade s ustanoveniami tohto článku, zostanú v platnosti dovtedy, kým sa neurčia nové tarify v súlade s ustanoveniami tohto článku.

Článok 12

Každá zmluvná strana poskytuje určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany právo prevádzať do svojho ústredia prebytok príjmov nad výdavkami dosiahnutý na jej území. Tieto prevody však budú v súlade s devízovými predpismi zmluvnej strany, na území ktorej sa výnosy dosiahli.

Článok 13

Letecký úrad jednej zo zmluvných strán dodá leteckému úradu druhej zmluvnej strany na jej žiadosť také periodické alebo iné štatistické údaje, ktoré sa môžu primerane požadovať za účelom preskúmania kapacity poskytovanej na dohodnutých linkách. Také údaje budú zahŕňať všetky nevyhnutné informácie na určenie objemu prepravy, ktorý tieto letecké podniky odbavujú na dohodnutých linkách, a pre miesta pôvodu a určenia týchto prepráv.

Článok 14

Na zabezpečenie úzkej spolupráce budú letecké úrady zmluvných strán uskutočňovať podľa potreby konzultácie o všetkých otázkach týkajúcich sa vykonávania tejto Dohody.

Článok 15

1. Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody sa bude najprv riešiť rokovaním medzi zmluvnými stranami.

2. Každý spor, ktorý sa podľa odseku 1 tohto článku nevyriešil, predloží sa na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany na rozhodnutie arbitrážnemu tribunálu zloženému z troch rozhodcov. Každá zmluvná strana vymenuje rozhodcov v lehote šesťdesiatich dní odo dňa, keď dostala žiadosť o vykonanie arbitráže od druhej zmluvnej strany. Ak zmluvná strana opomenie vymenovať rozhodcov v určenej lehote, druhá zmluvná strana môže požiadať predsedu Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, aby vymenoval ďalších dvoch rozhodcov za účelom zriadenia tribunálu. Ak došlo k vymenovaniu dvoch rozhodcov zmluvnými stranami, títo rozhodcovia určia do šesťdesiatich dní tretieho rozhodcu. Ak sa rozhodcovia vymenovaní zmluvnými stranami nedohodnú v určenej lehote na treťom rozhodcovi, zmluvné strany spoločne požiadajú predsedu Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, aby vymenoval tretieho rozhodcu. Pokiaľ sa jedna zmluvná strana nepripojí k takej žiadosti v lehote šesťdesiatich dní odo dňa, keď ju druhá zmluvná strana vyzvala, aby takto urobila, táto druhá zmluvná strana môže sama predložiť takú žiadosť predsedovi Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, ktorý bude mať potom právomoc vymenovať tretieho rozhodcu. Tretí rozhodca v nijakom prípade nebude občanom žiadnej z oboch zmluvných strán.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť sa rozhodnutiu urobenému podľa odseku 2 tohto článku.

4. Pokiaľ sa jedna zo zmluvných strán alebo určený letecký podnik jednej zo zmluvných strán nepodrobí rozhodnutiu urobenému podľa odseku 2 tohto článku, druhá zmluvná strana môže obmedziť, dočasne zastaviť alebo odvolať akékoľvek práva alebo oprávnenia, ktoré poskytla touto Dohodou zmluvnej strane, ktorá sa nepodrobila rozhodnutiu, alebo určenému leteckému podniku tejto zmluvnej strany.

Článok 16

1. Ak jedna zo zmluvných strán považuje za žiadúce upraviť podmienky tejto Dohody, môže žiadať o konzultáciu medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán o navrhovanej úprave. Konzultácia sa začne do šesťdesiatich dní od dátumu tejto žiadosti. Keď sa úrady dohodnú na zmenách tejto Dohody, úpravy nadobudnú platnosť, až budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

2. Zmeny v Zozname liniek tejto Dohody sa môžu priebežne uskutočňovať od dátumu dojednaného leteckými úradmi a nadobudnú platnosť po potvrdení výmenou diplomatických nót.

3. Ak všeobecná mnohostranná dohoda týkajúca sa leteckej dopravy nadobudne platnosť pre obe zmluvné strany, bude sa táto Dohoda považovať za upravenú tak, že zodpovedá ustanoveniam onej dohody.

Článok 17

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie skončiť platnosť tejto Dohody. Toto oznámenie sa zároveň zašle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak sa také oznámenie podá, platnosť tejto Dohody sa skončí dvanásť mesiacov odo dňa prijatia výpovede druhou zmluvnou stranou, pokiaľ výpoveď nebude medzi zmluvnými stranami odvolaná po vzájomnej dohode pred uplynutím tohto obdobia. Ak druhá zmluvná strana prijatie výpovede nepotvrdí, výpoveď sa bude považovať za doručenú štrnásť dní po tom, čo ju dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok 18

Táto Dohoda a akákoľvek výmena diplomatických nót v súlade s článkom 16 budú registrované v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 19

1. Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane svoj súhlas s touto Dohodou v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď bude odovzdané neskoršie z týchto písomných oznámení.

Táto Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, súc riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané 30. novembra 1977 v Kolombe vo dvoch vyhotoveniach v českom, sinhalskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako platné. V prípade akéhokoľvek sporu o výklade alebo vykonávaní tejto Dohody bude rozhodujúci anglický text.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

Dr. Jaromír Sedlák v. r.

Za vládu

Republiky Srí Lanka

Wimala Kannangara v. r.

ZOZNAM LINIEK

Oddiel 1

Trate určeného leteckého podniku Československej socialistickej republiky

Stĺpec 1Stĺpec 2Stĺpec 3Stĺpec 4
Východiskové body:Medziľahlé body:Bod v Srí Lanke:Body za:
Praha alebo BratislavaBod v Juhoslávii alebo Rumunsku alebo BulharskuKolombo+ Kuala Lumpur
+ Singapur
+ Djakarta
AténySaigon alebo Hanoj
Bod na CyprePerth
Bod v Turecku
Bejrút
Bagdad
+ Teherán
+ Kuvajt
New Dillí
+ Bombaj

+ Určený letecký podnik Československej socialistickej republiky nebude používať žiadne prepravné práva uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c) medzi týmito bodmi a Kolombom a späť.

Určený letecký podnik Československej socialistickej republiky môže pri niektorých alebo všetkých letoch vypustiť pristátie v ktoromkoľvek z uvedených bodov za predpokladu, že dohodnuté služby na tejto trati sa začnú v bode na Československom území.

Určenému leteckému podniku Československej socialistickej republiky bude povolené vykonávať jednu frekvenciu týždenne v každom smere s použitím IL 62 alebo porovnateľného typu lietadla alebo akéhokoľvek prúdového lietadla so širokým trupom.

Oddiel 2

Trate určeného leteckého podniku Republiky Srí Lanka

Stĺpec 1Stĺpec 2Stĺpec 3Stĺpec 4
Východiskový bod:Medziľahlé body:Body v ČSSR:Body za:
KolomboBod v IndiiPraha alebo BratislavaFrankfurt alebo Zürich
Bod v Pakistane
Bod v Gulfskej oblastiParíž
Teherán+ 3 iné body
Rím
Belehrad
Atény
+ 3 iné body

+ Určený letecký podnik Republiky Srí Lanka nebude používať žiadne prepravné práva uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c) medzi týmito bodmi a Prahou alebo Bratislavou a späť.

Určený letecký podnik Republiky Srí Lanka môže pri niektorých alebo všetkých letoch vynechať pristátie v ktoromkoľvek z uvedených bodov za predpokladu, že sa dohodnuté služby na tejto trati sa začnú v bode na území Srí Lanky.

Určenému leteckému podniku Republiky Srí Lanka bude povolené vykonávať jednu frekvenciu týždenne v každom smere s použitím DC 8 alebo porovnateľného typu lietadla alebo akéhokoľvek prúdového lietadla so širokým trupom.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.