Vyhláška č. 108/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Úverovej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky

Čiastka 27/1980
Platnosť od 25.08.1980
Účinnosť od 09.09.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XI dňom 1. februára 1980.

108

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. júna 1980

o Úverovej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky


Dňa 11. júna 1979 bola v Prahe podpísaná Úverová dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XI dňom 1. februára 1980.

Český preklad textu dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ÚVEROVÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a federálna vojenská vláda Nigérijskej federatívnej republiky,

majúc na mysli priateľské vzťahy existujúce medzi oboma krajinami,

prajúc si zintenzívniť a posilniť tieto vzťahy,

uvažujúc o posilnení ďalšej plodnej spolupráce v oblasti ekonomického rozvoja,

dohodli sa takto:

Článok I

Vláda Československej socialistickej republiky bude napomáhať rozvojové úsilie federálnej vojenskej vlády Nigérijskej federatívnej republiky tým, že jej poskytne úver do výšky 165 miliónov DM (nemeckých mariek) na projekty uvedené v prílohe I tejto dohody a za podmienok uvedených v tejto dohode. Úver poskytnutý v rámci tejto dohody bude zvýšený až na 190 miliónov nemeckých mariek (190 miliónov DM) na uskutočnenie ďalších projektov, na ktorých sa môžu zmluvné strany dohodnúť okrem projektov uvedených v prílohe I.

Článok II

1. Úver uvedený v článku I sa môže použiť na financovanie až do 85 % FOB európsky baltský prístav alebo FOB Hamburg hodnoty priemyselného zariadenia a strojov Československého pôvodu (ďalej nazývané „investičné celky“);

- zodpovedajúceho množstva náhradných dielcov potrebných na prevádzku investičného celku v období skúšobnej prevádzky.

2. Úver sa môže použiť aj na úhradu nákladov v československej mene za služby poskytované československými dodávateľmi v súvislosti s dodávkami investičných celkov, s výučbou nigérijských odborníkov a technikov v ČSSR v rámci individuálnych kontraktov na dodávku tovaru uzavretých medzi dodávateľmi a nákupcami v súlade s článkom III tejto dohody.

3. Úver sa môže tiež použiť na platby v rámci licenčných kontraktov týkajúcich sa československých patentov a technologického know-how v súvislosti s dodávkami investičných celkov v rámci tejto dohody.

Článok III

1. Dodávky tovaru a služieb uvedené v článku II sa budú uskutočňovať na základe kontraktov dohodnutých medzi československými právnickými osobami oprávnenými podľa československých zákonov vykonávať zahraničný obchod v Československej socialistickej republike (ďalej nazývané „dodávatelia“) a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky, regionálnymi vládami Nigérijskej federatívnej republiky alebo akoukoľvek inou osobou poverenou federálnou vojenskou vládou uzavierať kontrakty na základe tejto dohody (ďalej nazývané „nákupcovia“).

2. Kontrakty uvedené v odseku 1 budú mať tieto platobné podmienky:

a) 5 % (päť percent) celkovej hodnoty každého jednotlivého kontraktu bude platiť nákupca dodávateľovi v hotovosti vopred v priebehu 60 dní (šesťdesiatich dní) po podpísaní kontraktu;

b) 10 % (desať percent) celkovej hodnoty každého účtu z každého jednotlivého kontraktu bude nákupca platiť dodávateľovi po predložení určených dokumentov na základe neodvolateľného akreditívu otvoreného Centrálnou bankou Nigérijskej federatívnej republiky v Československej obchodnej banke, Praha;

c) 85 % (osemdesiat päť percent) celkovej hodnoty každého účtu pri každom jednotlivom kontrakte sa zaplatí československému dodávateľovi v rámci úveru poskytnutého podľa článku I tejto dohody. Československá obchodná banka, Praha, je poverená automaticky zaťažiť hodnotou 85 % (osemdesiatich piatich percent) uvedených v tomto odseku úverový účet zriadený v súlade s článkom VI súčasne s čerpaním vykonaným na základe predloženia dokumentov určených dodávateľom, ako je ustanovené v odseku b) tohto článku. Československá obchodná banka, Praha, upovedomí Centrálnu banku Nigérijskej federatívnej republiky o každom takom zaťažení účtu.

3. Obe strany urobia opatrenia nevyhnutné na uľahčenie dojednávania a plnenia kontraktov v rámci tejto dohody.

4. Úver poskytnutý v rámci tejto dohody sa môže použiť iba na kontrakty uzavreté pred 31. 12. 1981. Ceny v jednotlivých kontraktoch budú vyjadrené v nemeckých markách (DM).

Článok IV

Za dátum využitia úveru sa bude považovať deň, keď Československá obchodná banka, Praha, vykoná platbu československému dodávateľovi v zmysle článku III.

Článok V

1. Použitý úver splatí vláda Nigérijskej federatívnej republiky v priebehu 10 rokov (desiatich rokov).

2. Sumy zaťažené v súlade s článkom III ods. c) tejto dohody sa budú splácať v pravidelných ročných splátkach, prvou začínajúc 24 mesiacov od dátumu, keď Československá obchodná banka, Praha, zaťažila príslušný úverový účet na základe záverečného účtu predloženého dodávateľom v rámci príslušného akreditívu uvedeného v článku III ods. b).

3. Po skončení dodávok alebo služieb v rámci každého jednotlivého kontraktu pripraví Československá obchodná banka, Praha, splátkový plán a zašle ho vo dvoch kópiách stálemu sekretárovi Federálneho ministerstva financií Nigérijskej federatívnej republiky. Jednu kópiu tohto splátkového plánu riadne podpíše stály sekretár Federálneho ministerstva financií Nigérijskej federatívnej republiky a vráti Československej obchodnej banke, Praha.

Článok VI

Československá obchodná banka, Praha, otvorí vo svojich knihách na meno Centrálnej banky Nigérijskej federatívnej republiky osobitný zúročiteľný úverový účet na každý jednotlivý kontrakt a s Centrálnou bankou Nigérijskej federatívnej republiky sa dohodne na podrobnostiach týkajúcich sa tohto účtu.

Článok VII

Použitý úver sa bude úrokovať 3 % (tromi percentami) ročne. Úrok bude vypočítavať Československá obchodná banka, Praha, a bude splatný vždy 31. decembra a 30. júna bežného roka. Tento úrok zaplatí vláda Nigérijskej federatívnej republiky v priebehu dvoch mesiacov od dátumu splatnosti.

Článok VIII

Vláda Nigérijskej federatívnej republiky bude mať možnosť splatiť úver vopred, úplne alebo čiastočne, kedykoľvek za predpokladu, že to oznámi 60 (šesťdesiat) dní vopred. Akékoľvek platby pred dátumom splatnosti sa odpočítajú zo splátok, ktoré sú splatné naposledy.

Článok IX

1. Všetky platby vykonávané v rámci tejto dohody sa budú uskutočňovať bez akýchkoľvek zrážok týkajúcich sa daní, ciel, poplatkov alebo iných výdavkov, ako aj s vylúčením bankových poplatkov a komisií.

2. Splátky podľa článku V ods. 2 a splatné úroky sa budú platiť v zameniteľných nemeckých markách (DM) alebo v akejkoľvek inej zameniteľnej mene, na ktorej sa môžu dohodnúť Československá obchodná banka, Praha, a Centrálna banka Nigérie.

Článok X

Akékoľvek spory a nezrovnalosti, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením kontraktov uzavretých v rámci tejto dohody, sa budú v prvom rade riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že sa dohoda nedosiahne, bude spor alebo nezrovnalosť riešiť arbitráž v súlade s podrobnými ustanoveniami dojednanými za týmto účelom medzi dodávateľmi a nákupcami v každom jednotlivom kontrakte uzavretom v rámci tejto dohody. Každá zmluvná strana bude dbať o to, aby sa arbitrážne rozhodnutia vynesené na základe uvedených arbitrážnych dohôd plnili v oboch krajinách v súlade s platnými zákonmi a predpismi týchto krajín.

Článok XI

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola riadne schválená v súlade s príslušnými ústavnými predpismi, a zostane v platnosti až do času, keď sa splnia všetky záväzky z nej vyplývajúce.

Vyhotovené a podpísané v Prahe 11. júna 1979 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky

minister zahraničného obchodu:

Andrej Barčák v. r.

Za federálnu vojenskú vládu

Nigérijskej federatívnej republiky

federálny komisár financií:

J. J. Oluleye v. r.

Príloha vyhlášky č. 108/1980 Zb.

Zoznam projektov, ktoré sa majú realizovať v rámci československého vládneho úveru

Názov projektuČasť krytá československým vládnym úverom
DM
1. Metalurgický a strojársky závod na výrobu obrábacích strojov40 mil. DM
2. Metalurgický a strojársky závod na výrobu tvárniacich strojov85 mil. DM
3. Závod na výrobu náradia a automobilových náhradných dielcov40 mil. DM
165 mil. DM
4. Ďalšie projekty (ktoré sa dodatočne určia)25 mil. DM
190 mil. DM

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.