Vyhláška č. 115/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti.

Čiastka 28/1980
Platnosť od 27.08.1980 do31.12.1998
Účinnosť od 01.09.1980 do31.12.1998
Zrušený 265/1998 Z. z.

115

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 28. júla 1980

o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 22 ods. 2 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti, sa mení takto:

§ 6 ods. 1 znie:

(1) Pestúnovi, ktorý vykonáva pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach na výkon pestúnskej starostlivosti, poskytuje okresný národný výbor odmenu za výkon pestúnskej starostlivosti a za práce spojené so starostlivosťou o zverené deti v rozpätí od 1550 Kčs do 2150 Kčs mesačne pri starostlivosti najviac o štyri deti a v rozpätí od 1950 Kč do 2450 Kčs mesačne pri starostlivosti o päť a viac detí. Do starostlivosti jedného pestúna nemá byť zverených viac ako osem detí. Pri určení výšky odmeny berie zreteľ okresný národný výbor najmä na počet detí, na ich vek, zdravotný stav a duševnú úroveň. Ak je telesný, duševný alebo sociálny vývoj dieťaťa narušený tak, že vyžaduje mimoriadnu individuálnu starostlivosť a výchovu zvereného dieťaťa (napr. následky psychickej deprivácie, menšie mozgové dysfunkcie, zmyslové poruchy a chronické ochorenia), zvýši okresný národný výbor odmenu až o 350 Kčs mesačne.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Minister:

Krocsány v. r.