Vyhláška č. 38/1980 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu

(v znení č. 200/1989 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 10/1980
Platnosť od 11.04.1980 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

38

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 21. marca 1980,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 a § 394 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky pri príprave dodávok a pri dodávkach výrobkov organizácií štátneho a družstevného obchodu organizáciám zabezpečujúcim predaj v obchode a spotrebiteľským organizáciám.

§ 11

Záručná doba

Záručná doba, ak nie je v technickej norme ustanovené inak, je

a) pri ovocí mierneho pásma, ovocí tropického a subtropického pásma a pri zelenine jeden deň nasledujúci po dni splnenia dodávky,

b) pri raných zemiakoch 2 dni, pri neskorých zemiakoch 8 dní, pri zemiakoch na zimné uskladnenie 30 dní odo dňa splnenia dodávky,

c) pri iných výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze 3 dni nasledujúce po dni splnenia dodávky,

Osobitné ustanovenia


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 24

Zrušuje sa vyhláška č. 138/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi štátneho obchodu.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1980.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 (včítane poznámky 1) a § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 127/1982 Zb. o závodnom stravovaní.

2) § 13 vyhlášky Štátnej arbitráže ČSSR č. 4/1986 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.