101

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 12. februára 1980

o ľudových školách umenia

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 45 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach a podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


§ 1

Organizácia štúdia na ľudových školách umenia

(1) Prípravné štúdium na ľudových školách umenia (ďalej len „škola“)1) je určené predovšetkým pre žiakov prvého stupňa základnej školy; do hudobného a tanečného odboru môžu sa výnimočne prijať mimoriadne hudobne nadané deti predškolského veku. Prípravné štúdium pre deti predškolského veku sa môže organizovať pre hudobný a tanečný odbor spoločne.

(2) Prípravné štúdium trvá najviac dva roky; jeho dĺžka sa určuje v učebných plánoch.

(3) Základné štúdium tvorí I. stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium, a II. stupeň, ktorý nadväzuje na I. stupeň základného štúdia.

(4) Štúdium na I. stupni trvá najdlhšie sedem rokov, štúdium na II. stupni najdlhšie štyri roky.

(5) Žiaci I. stupňa základného štúdia, ktorí preukážu mimoriadne nadanie, vynikajúce študijné schopnosti a pracovné výsledky, môžu sa zaradiť do štúdia s rozšíreným počtom vyučovacích hodín (ďalej len „rozšírené vyučovanie“), v ktorom sa pripravujú na štúdium na umeleckých školách. Žiaci, ktorí nesplnia podmienky rozšíreného vyučovania v príslušnom ročníku, vrátia sa do nerozšírenej formy vyučovania.

(6) O zaradení žiakov do rozšíreného vyučovania rozhoduje riaditeľ školy na návrh komisie, ktorú na tento účel zostaví národný výbor, ktorý školu odborne vedie. Komisia je zložená z radov odborníkov jednotlivých odborov, v ktorých sa na školách v okrese vyučuje.

(7) Kurzy pre dospelých sú určené pre pracujúcu a študujúcu mládež do veku 25 rokov.

(8) Štúdium v kurzoch pre dospelých trvá najviac štyri roky. Dĺžku štúdia môže určiť riaditeľ školy individuálne podľa schopností žiaka a s prihliadnutím na jeho vek.

§ 2

Organizácia vyučovania

(1) Na školách sa vyučuje v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

(2) Jednotlivé odbory sa členia na oddelenia.

(3) Hudobný odbor sa člení na oddelenia:

a) prípravnej hudobnej výchovy a hudobno-teoretických predmetov,

b) klávesových nástrojov (klavír, organ),

c) sláčikových nástrojov (husle, viola, violončelo, kontrabas),

d) strunových nástrojov (gitara, harfa),

e) dychových nástrojov (zobcová flauta, flauta, pikola, hoboj, klarinet, basklarinet, saxofón, fagot, trúbka B-Es, krídlovka, lesný roh, pozauna, baskrídlovka, barytón, bastrúbka, tuba, heligón),

f) ľudové nástroje (cimbal, fujara, píšťaly),

g) akordeónové,

h) spevácke,

ch) bicie nástroje.

(4) Tanečný odbor sa člení na oddelenia:

a) prípravnej hudobno-tanečnej výchovy a tanečnej prípravy a teoretických predmetov,

b) klasického tanca,

c) historického tanca,

d) ľudového tanca,

e) novodobého, moderného a džezového tanca, prípadne výrazového tanca a pantomímy.

(5) Výtvarný odbor sa člení na oddelenia:

a) prípravnej výtvarnej výchovy a teoretických predmetov,

b) kresby a maľby, grafiky a grafických techník a dekoratívnej činnosti,

c) modelovania a práce s materiálom,

d) fotografie a filmu.

(6) Literárno-dramatický odbor sa člení na oddelenia:

a) prípravnej dramatickej výchovy a prípravy a teoretických predmetov,

b) dramatické a slovesné,

c) bábkárske.

(7) Učebné predmety a ich rozsah, dĺžku štúdia s výnimkou prípravného štúdia a štúdia v kurzoch, počet ročníkov a vekovú hranicu prijímaných žiakov v jednotlivých odboroch určujú učebné plány uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Obsah jednotlivých učebných predmetov určujú učebné osnovy.

(8) V jednotlivých odboroch sa vyučovanie organizuje formou individuálnej a kolektívnej výučby. V kolektívnom vyučovaní sa žiaci zaraďujú do skupín podľa ročníkov, v osobitných prípadoch podľa stupňa ich vyspelosti.

(9) Organizácia vyučovania na škole sa prispôsobí organizácii školského roku na základných a stredných školách.2)

(10) Pri vyučovaní zaisťuje bezpečnosť žiakov v skupine a pri individuálnej forme výučby pedagogický pracovník školy (učiteľ).

§ 3

Zriaďovanie škôl, pobočiek, detašovaných skupín a kurzov

(1) Školu možno zriadiť,3) ak sa prihlási na štúdium v hudobnom odbore najmenej 100 žiakov, na štúdium vo dvoch alebo viacerých odboroch najmenej 200 žiakov.

(2) Ak sa prihlási na štúdium vo výtvarnom odbore viac ako 200 žiakov a triedy sú umiestené vo vzdialenej budove, môže sa pre výtvarný odbor zriadiť samostatná škola.

(3) Pobočku školy možno zriadiť v mieste, kde sa nedajú vytvoriť podmienky pre zriadenie školy určenej v odseku 1, ak sa prihlási na vyučovanie v niektorom odbore, a ak ide o hudobný odbor, aspoň na dva nástroje, prípadne na jeden nástroj a spev, najmenej 40 žiakov.

(4) Detašovanú skupinu školy možno zriadiť v mieste, kde sa na štúdium prihlási najmenej 12 žiakov.

(5) Výnimku z počtu žiakov uvedených v odsekoch 1 až 4 povoľuje v odôvodnených prípadoch národný výbor, ktorý školu odborne vedie.

(6) Kurzy pre dospelých zriaďuje riaditeľ školy so súhlasom národného výboru, ktorý školu odborne vedie. Kurz možno zriadiť, ak sa prihlásia najmenej štyria žiaci.

(7) Ľudová škola umenia, pobočka, detašované skupiny alebo kurz sa zrušia, prípadne premenia na nižšie organizačné útvary, ak zaniknú predpoklady ich trvania.

Prijímanie žiakov a ukončenie štúdia

§ 4

(1) Uchádzači sa prihlasujú na štúdium prihláškou na predpísanom tlačive; prihlášku neplnoletých uchádzačov podpíše zákonný zástupca. Prihláška sa predkladá riaditeľovi školy. Prihlásení uchádzači sa prijímajú po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

(2) Prijímacia skúška sa koná v júni predchádzajúceho školského roku, v odôvodnených prípadoch v prvom týždni septembra bežného školského roku. Termín a miesto konania prijímacej skúšky zverejní riaditeľ školy 14 dní vopred. V odôvodnených prípadoch možno prijať uchádzača aj počas školského roku.

(3) Deti materských škôl a nezaškolené deti sa pozvú na prieskum nadania podľa zoznamu zapísaných detí do 1. ročníka základnej školy v obvode ľudovej školy umenia. Prieskum vykonávajú poverení učitelia v rozsahu jednej hodiny týždenne v druhom polroku školského roku v rámci vyučovacej povinnosti.

(4) Na prípravné štúdium prijíma žiakov riaditeľ školy na základe prijímacej skúšky. Ukončením prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do I. stupňa základného štúdia.

(5) Na základné štúdium I. stupňa prijíma žiakov riaditeľ školy po úspešne vykonanej prijímacej skúške na návrh trojčlennej komisie. Na štúdium II. stupňa riaditeľ školy prijíma žiakov, ktorí ukončili štúdium na I. stupni základného štúdia. Záujemcov o štúdium na II. stupni, ktorí neabsolvovali I. stupeň, môže prijať riaditeľ školy po úspešne vykonanej prijímacej skúške na návrh trojčlennej komisie. Do kurzov pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov po absolvovaní II. stupňa základného štúdia, prípadne ďalších záujemcov po úspešne vykonanej prijímacej skúške, na návrh trojčlennej komisie.

(6) Na štúdium I. a II. stupňa základného štúdia vo všetkých odboroch sa výnimočne môžu prijať i mimoriadne nadaní žiaci, ktorí nedosiahli vek určený v učebnom pláne odboru, a aj tí záujemci, ktorí tento vek prekročili. Starší žiaci sa môžu pri prijatí zaradiť do skráteného štúdia, v ktorom sa im podľa schopností, nadania a dosiahnutých výsledkov umožní absolvovať za jeden rok učivo dvoch ročníkov, prípadne sa môžu zaradiť do vyššieho ročníka.

(7) Pri prijímacej skúške sa zisťujú:

a) v hudobnom odbore hudobné schopnosti, t. j. hudobný sluch, rytmické cítenie, pohotovosť, hudobná pamäť a fyzické dispozície,

b) v tanečnom odbore hudobné a pohybové schopnosti a telesná spôsobilosť,

c) vo výtvarnom odbore schopnosti priestorového, farebného a tvarového vnímania, stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a predstavy,

d) v literárno-dramatickom odbore tvorivé a vyjadrovacie schopnosti, jazykový prejav, písomný a pohybový prejav.

(8) Záujemci o prijatie do speváckeho, dychového oddelenia a do tanečného odboru musia predložiť pri prijímacej skúške odporúčanie príslušného odborného lekára. V prípadoch určených školou predložia lekárske odporúčanie aj záujemci do iných oddelení hudobného odboru. Títo žiaci sa počas štúdia podrobujú odbornému lekárskemu vyšetreniu.

§ 5

(1) Žiaci sú povinní navštevovať vyučovanie vo všetkých predmetoch príslušného odboru v určenom čase.

(2) Pri presťahovaní žiak pokračuje v štúdiu na škole, do obvodu ktorej sa presťahoval, pokiaľ sa na nej vyučuje predmet, ktorý dosiaľ študoval. Riaditeľ školy, na ktorej žiak doteraz študoval, pošle celú dokumentáciu žiaka škole, na ktorú žiak prestupuje.

(3) Štúdium sa ukončí,

a) ak poruší žiak závažným spôsobom školský poriadok, prípadne ustanovenia § 5 a 6 tejto vyhlášky, alebo ak neplnoletý žiak svojím správaním ohrozuje výchovu, bezpečnosť alebo zdravie ostatných žiakov,

b) ak požiada o to písomne žiak, za neplnoletého žiaka jeho zákonný zástupca,

c) k 31. januáru alebo 30. júnu pre neprospech,

d) ak nezaplatil žiak školné (§ 9),

e) zo zdravotných dôvodov.

(4) O ukončení štúdia vyrozumie riaditeľ školy žiaka písomne, ak je žiak neplnoletý, jeho zákonného zástupcu.

Hodnotenie prospechu žiakov a postup do vyšších ročníkov

§ 6

(1) Pri hodnotení žiakov učitelia majú na zreteli dosiahnuté výsledky, ich úsilie, aktivitu, samostatnosť, tvorivosť a záujem o študovaný predmet. Východiskom pre celkové hodnotenie sú výsledky postupových a záverečných skúšok, účinkovanie na koncertoch, tanečných a dramatických vystúpeniach a výsledky docielené na prehliadkach, výstavách a súťažiach.

(2) Na povinných ročníkových prehrávkach, výstavách výtvarných prác, tanečných a literárno-dramatických vystúpeniach sa zúčastňujú všetci žiaci školy. Na verejných koncertoch, výstavách a ostatných akciách školy sa zúčastňujú žiaci určení školou.

(3) Žiaci školy s výnimkou žiakov zaradených do prípravného a rozšíreného štúdia vykonajú vždy koncom školského roku komisionálnu postupovú skúšku. Absolventi I. a II. stupňa základného štúdia pred ukončením štúdia vykonajú komisionálnu záverečnú skúšku z hlavného predmetu štúdia.

(4) Členov komisie pre postupové a záverečné skúšky vymenúva riaditeľ školy.

(5) Žiaci navrhnutí na rozšírené štúdium a žiaci, ktorí navštevujú rozšírené štúdium, vykonajú postupovú skúšku pred komisiou, ktorú na ten účel zriadi národný výbor, ktorý školu odborne vedie.

(6) Prospech žiakov v jednotlivých predmetoch sa hodnotí podľa klasifikačnej stupnice známok: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný a nedostatočný.

(7) Za vyučovacie obdobie školského roku sa žiaci hodnotia dva razy, a to na konci prvého a druhého polroku. Osvedčenia sa vystavujú s dátumom dňa, ktorým končí polrok.4) Žiaci prípravného štúdia dostanú na konci školského roku potvrdenie o ukončení každého ročníka.

§ 7

(1) Celkový prospech žiakov sa na vysvedčení vyjadruje týmito stupňami:

1. prospel s vyznamenaním,

2. prospel,

3. neprospel.

(2) Žiak prospel s vyznamenaním, ak bol z hlavného predmetu hodnotený stupňom „výborný“ a z ostatných predmetov aspoň stupňom „chválitebný“, pričom každá známka „chválitebný“ je vyvážená známkou „výborný“.

(3) Žiak prospel, ak nebol v predmetoch hodnotený stupňom „nedostatočný“. Žiak neprospel, ak bol v niektorom predmete hodnotený stupňom „nedostatočný“.

(4) Žiak, ktorý neprospel, nie je spôsobilý postúpiť do vyššieho ročníka, s výnimkou uvedenou v odseku 5. Žiak, ktorý neprospel z niektorého predmetu, ale má predpoklady na ďalšie štúdium, na návrh učiteľa a skúšobnej komisie vykoná opravnú skúšku najneskôr do 15. septembra nasledujúceho školského roku.

(5) Žiak môže postúpiť alebo opakovať ročník len vtedy, ak jeho neprospech bol zapríčinený vážnymi osobnými dôvodmi (dlhodobá absencia zo zdravotných a vážnych rodinných alebo iných dôvodov).

(6) Na odporúčanie vedúceho učiteľa príslušného oddelenia môže sa mimoriadne schopný žiak preradiť po vykonaní postupovej skúšky zo všetkých predmetov do vyššieho ročníka na konci prvého polroku školského roku.

(7) O povolení opravnej skúšky alebo postupe do vyššieho ročníka žiakov uvedených v odsekoch 4 a 6 alebo pri opakovaní ročníka podľa odseku 5 rozhoduje riaditeľ školy na návrh pedagogickej rady.

§ 8

(1) Komisia pre postupové skúšky sa skladá z predsedu a najmenej dvoch členov - odborníkov pre príslušný odbor. Členov komisie a jej predsedu určí riaditeľ školy. Výsledok skúšky hodnotí komisia známkou podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v § 6 ods. 6. O známke rozhoduje komisia väčšinou hlasov, pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu.

(2) Komisia pre záverečné skúšky sa skladá z predsedu a najviac štyroch členov. Členov komisie a jej predsedu určí riaditeľ školy. Pri hodnotení skúšky komisia postupuje tak, ako komisia pre postupové skúšky.

(3) O postupových a záverečných skúškach vyhotoví komisia protokol o skúške, ktorý potvrdia svojím podpisom všetci členovia skúšobnej komisie.

(4) V poslednom ročníku I. a II. stupňa základného štúdia a pri závere kurzov pre dospelých sa žiaci hodnotia podľa

a) verejných a interných vystúpení, výtvarných prác a účasti na výstavách,

b) komisionálnej absolventskej skúšky v hlavnom predmete,

c) komisionálnej písomnej a ústnej teoretickej skúšky špecializovanej podľa odborov.

§ 9

Zápisné a školné

(1) Na začiatku každého školského roku zaplatia žiaci alebo ich zákonní zástupcovia zápisné; žiaci prípravného štúdia a žiaci I. a II. stupňa základného štúdia zaplatia zápisné v sume 10 Kčs a žiaci kurzov pre dospelých 20 Kčs.

(2) V prípravnom štúdiu hudobného, tanečného a výtvarného odboru platia žiaci školné vo výške 15 Kčs mesačne a v literárno-dramatickom odbore vo výške 10 Kčs mesačne.

(3) V I. a II. stupni základného štúdia platia žiaci školné mesačne:

v hre na nástroji a v speve40 Kčs
v hlasovej výchove15 Kčs
v tanečnom odbore20 Kčs
vo výtvarnom odbore25 Kčs
v literárno-dramatickom odbore15 Kčs.

(4) V kurzoch pre dospelých žiaci platia v hudobnom odbore školné vo výške 30 Kčs mesačne za individuálne vyučovanie v hlavnom predmete a 5 Kčs mesačne za každú týždennú vyučovaciu hodinu v ostatných predmetoch. V tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore platia títo žiaci školné vo výške 10 Kčs mesačne za každú týždennú vyučovaciu hodinu.

(5) Školné sa platí zloženkami vždy do desiateho dňa v mesiaci; možno ho platiť aj za dlhšie obdobie kalendárneho roku. Ak prestane žiak bez vážnych dôvodov navštevovať vyučovanie, zaplatené školné sa nevracia. Pri riadne ospravedlnenej neprítomnosti žiaka vo všetkých predmetoch trvajúcej dlhšie ako 4 týždne môže žiak, za neplnoletého žiaka jeho zákonný zástupca písomne požiadať okresný národný výbor prostredníctvom riaditeľa školy o oslobodenie od platenia školného za čas ospravedlnenej neprítomnosti. Školné sa žiakovi, za neplnoletého žiaka zákonným zástupcom, na písomnú žiadosť za príslušný čas vráti, ak sa na škole dlhšie ako 4 týždne nevyučovalo.

(6) S prihliadnutím na nadanie a prospech žiaka, záujmy školy a sociálne pomery žiaka môže okresný národný výbor oslobodiť žiaka na návrh riaditeľa školy od platenia školného sčasti alebo celkom. Žiadosť o oslobodenie od platenia školného doloženú potvrdením o príjme žiaka, za neplnoletého žiaka potvrdením o príjme osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, sa podáva riaditeľovi školy najneskôr do 10. septembra bežného roku.


§ 10

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa smernice Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 9486/1971 o organizácii a štúdiu na ľudových školách umenia v znení smerníc č. 3083/1973-I/2, uverejnené vo Zvestiach MŠ a MK SSR, ročník 1971, zošit 15-20 a ročník 1973, zošit 8 a registrované v čiastkach 7/1972 Zb. a 28/1973 Zb.

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 101/1980 Zb.

UČEBNÉ PLÁNY ĽUDOVÝCH ŠKÔL UMENIA

Učebný plán č. 1

HUDOBNÝ ODBOR

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM

1. Pre deti predškolského veku
Predmet:1 . rok2. rok
1. polrok2. polrok1. polrok2. polrok
1. Spoločná prípravná výchova pre hudobný a tanečný odbor1)22--
2. Prípravná hudobná výchova2)--21
3. Príprava na hru na nástroji (skupina 2 žiakov)---1
2. Pre 6-ročných žiakov
Predmet:1. polrok2. polrok
1. Prípravná výchova (v skupine)3)21
2. Hra na nástroji (skupina 2 žiakov)-1
Spolu22
1) Ak nemá škola vhodné podmienky na organizovanie tohto vyučovania (na škole tanečný odbor), nahrádza sa alternatívou.3)
2) Len pre hudobný odbor, ak na škole nie je tanečný odbor.
3) Prípravná výchova (hudobná alebo spoločná hudobná a tanečná výchova) sa vyučuje po 1 hodine dva razy v týždni.

Učebný plán č. 2

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ

Oddelenie klávesových nástrojov

Hra na klavíri pre žiakov od 7. roku

Dĺžka štúdia: 7 rokov

Predmet: Ročník
1.2.3.4.5.6.7.
1. Hra na nástroji, štvorručná hra, elementárna improvizácia, hra z listu, nácvik komorných partov1)1,51,51,51,51,51,51,5
2. Sprievod, komorná hra, hra v orchestri alebo základy skladby2)-------
3. Hudobná náuka1,51,511111
Spolu332,52,52,52,52,5
Nepovinný predmet zborový spev alebo bicie nástroje--11111

1
) Všetky predmety musia byť zaznačené v individuálnom učebnom pláne žiaka.
2) Vyučovanie predmetu základy skladby môžu navštevovať žiaci, ktorí sa učia hru na inom nástroji a pripravujú sa na prijímaciu skúšku na konzervatórium v odbore skladby a dirigovania.

Učebný plán č. 3

Oddelenie sláčikových nástrojov

Hra na husliach, viole, violončele pre žiakov od 7. roku

Dĺžka štúdia: 7 rokov

Predmet: Ročník
1.2.3.4.5.6.7.
1. Hra na nástroji, príprava k súhre, hra z listu1) 2)1,51,51,51,51,51,51,5
2. Komorná hra3)--1,51,5---
3. Komorná hra a hra v orchestri----222
4. Hudobná náuka1,51,511111
Spolu33444,54,54,5
Nepovinný predmet zborový spev alebo bicie nástroje--11111

1
) Hra na viole sa začína so žiakmi po skončení 4. ročníka hry na husliach. Podmienkou zaradenia je nástroj primeranej veľkosti.
2) V 1. až 3. ročníku sa súhra a hra z listu vyučuje vo forme deleného vyučovania dva razy do týždňa. Výnimku povoľuje riaditeľ školy na návrh učiteľa.
3) Komorná hra, kvarteto až noneto a orchestrálna hra môže byť podľa podmienok školy spoločná pre žiakov I. a II. stupňa. Ak je na škole veľký orchester, vyučuje učiteľ jednu hodinu týždenne navyše v delených nástrojových skupinách.
Pre nácvik skladieb s náročným klavírnym sprievodom, ktorý nemôže byť pridelený žiakom, môže riaditeľ školy povoliť klavírny sprievod v rozsahu jednej vyučovacej hodiny v týždni na jednu triedu.

Učebný plán č. 4

Hra na kontrabase pre žiakov od 10. roku

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Hra na nástroji, príprava k súhre, hra z listu1)1,51,51,51,5
2. Komorná a orchestrálna hra2)-222
3. Hudobná náuka1111
Spolu2,54,54,54,5
Nepovinný predmet zborový spev alebo bicie nástroje1111

1) Odporúča sa prijímať žiakov len s prípravou sláčikových nástrojov a iných nástrojov.
2) Ak je na škole orchester väčšieho obsadenia, vyučuje učiteľ 1 hodinu týždenne navyše v delených nástrojových skupinách.

Učebný plán č. 5

Oddelenie dychových nástrojov

Hra na zobcovej flaute pre žiakov od 7. roku

Dĺžka štúdia: 7 rokov

Predmet: Ročník
1.2.3.4.5.6.7.
1. Hra na nástroji, hra z listu,1) príprava k súhre2)1111111
2. Komorná hra--11111
3. Hudobná náuka1,51,511111
Spolu2,52,533333
Nepovinný predmet zborový spev alebo bicie nástroje--11111

1) Vyučovanie v prvých troch ročníkoch plní aj funkciu prípravy hry na dychových nástrojoch.
2) Pre nácvik skladieb s náročným klavírnym sprievodom, ktorý nemôže byť pridelený žiakom, môže riaditeľ školy povoliť klavírny sprievod v rozsahu jednej vyučovacej hodiny v týždni na jednu triedu.

Učebný plán č. 6

Hra na pikole, flaute, hoboji, klarinete, fagote, lesnom rohu, trúbke, (krídlovke, Es-trúbke), pozaune, tenori, barytóne, F-tube pre žiakov od 10. roku

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Hra na nástroji, príprava k súhre, hra z listu1)1,51,51,51,5
2. Komorná hra, hra v orchestri, hra v dychovom orchestri2)-222
3. Hudobná náuka1111
Spolu2,54,54,54,5
Nepovinný predmet bicie nástroje3)--11
1) Hra na pikole, flaute, hoboji a fagote je určená pre žiakov od 10 rokov. Hra na pozaune (tenori, barytóne, F-tube) sa vyučuje spravidla od 10 rokov.
2) Ak je na škole orchester väčšieho obsadenia (20 a viac žiakov), môže učiteľ vyučovať 1 vyučovaciu hodinu týždenne navyše v delených nástrojových skupinách.
3) Na povinný predmet hra na bicích nástrojoch možno zaradiť žiakov aj z iných oddelení, ktorí prejavujú dostatočné schopnosti tým, že vo výnimočných prípadoch možno im na II. stupni povoliť hru na bicích nástrojoch ako hlavný predmet.
Hra na saxofóne alebo B-tube a heligóne sa vyučuje až na II. stupni základného štúdia.

Učebný plán č. 7

Oddelenie strunových nástrojov a oddelenie ľudových nástrojov

Hra na gitare, cimbale, gajdách pre žiakov od 9. roku

Dĺžka štúdia: 5 rokov

Predmet: Ročník
1.2.3.4.5.
1. Hra na nástroji, príprava k súhre, hra z listu, nácvik komorných partov1)1,51,51,51,51,5
2. Komorná hra, sprievod2)--111
3. Hudobná náuka11111
Spolu2,52,53,53,53,5
Nepovinný predmet zborový spev alebo bicie nástroje11111

1) Hre na gitare môže predchádzať príprava na hru na iných nástrojoch. Ak je k dispozícii gitara primeranej veľkosti, možno vyučovanie začať skôr.
2) Žiaci zaradení v hre na nástroji gajdy v 4. a 5. ročníku pokračujú v školskom súbore ľudových nástrojov. Hra na tieto nástroje môže predchádzať vyučovaniu hry na iné nástroje (pozri učebný plán č. 4).

Učebný plán č. 8

Oddelenie akordeónové

Hra na akordeóne pre žiakov od 7. roku

Dĺžka štúdia: 7 rokov

Predmet: Ročník
1.2.3.4.5.6.7.
1. Hra na nástroji, príprava k súhre, hra z listu1,51,51,51,51,51,51,5
2. Sprievod----0,50,50,5
3. Komorná hra, súborová hra1)--111,51,51,5
4. Hudobná náuka1,51,511111
Spolu333,53,54,54,54,5
Nepovinný predmet zborový spev alebo bicie nástroje--11111

1) Žiaci 5. ročníka I. stupňa a žiaci II. stupňa môžu byť zaradení do jednej skupiny súborovej hry.

Učebný plán č. 9

Oddelenie spevácke

Spev (hlasová výchova) pre žiakov od 7. roku

Dĺžka štúdia: 7 rokov

Predmet: Ročník
1.2.3.4.5.6.7.
1. Hlasová výchova1)1111111
2. Klavír alebo iný nástroj0,50,50,50,50,50,50,5
3. Komorný, zborový spev2)---1111
4. Korepetícia (klavírny sprievod)-----0,50,5
5. Hudobná náuka1,51,511111
Spolu332,53,53,544

1) Hlasová výchova sa vyučuje v 1.-7. ročníku v skupine dvoch žiakov.
2) Spevácky zbor môžu navštevovať aj žiaci z ostatných odborov.

Učebný plán č. 10

II. STUPEŇ A KURZY PRE DOSPELÝCH

Oddelenie klávesových, sláčikových, dychových, ľudových nástrojov a akordeónové oddelenie

Pre žiakov od 14. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Hra na nástroji, príprava k súhre, improvizácia a hra z listu1)1111
2. Štvorručná hra, vokálny sprievod a inštrumentálny sprievod, komorná hra a hra v orchestri2222
3. Náuka o hudbe1,51,51,51,5
Spolu4,54,54,54,5

1) Klavír, organ, harfa, husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, akordeón, cimbal, dychové nástroje, bicie nástroje, elektrofonické nástroje. Hru na organe a harfe možno študovať len na II. stupni po skončení I. stupňa hry na klavíri. Žiakom, ktorí študovali hru na bicích nástrojoch ako nepovinný predmet na I. stupni, môže sa povoliť hra na bicích nástrojoch ako povinný predmet. Hra na elektrofonické nástroje je určená predovšetkým žiakom, ktorí ukončili I. stupeň v hre na klavíri, kontrabase, gitare a akordeóne. Pre hru na harfe alebo akordeóne už od 2. ročníka.

Učebný plán č. 11

Oddelenie spevácke

Spev pre žiakov od 14. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Sólový spev1)1111
2. Komorný alebo zborový spev1111
3. Korepetícia spevu0,50,50,50,5
4. Hra na nástroji (rôzne)0,50,50,50,5
5. Náuka o hudbe2)1,51,51,51,5
6. Hudobná náuka3)1111
Spolu pre pokročilých5,55,55,55,5
pre začiatočníkov4444

1) Predmet sólový spev sa vyučuje pre začiatočníkov v skupine najmenej dvoch žiakov.
2) Je určená pre žiakov, ktorí absolvovali I. stupeň.
3) Je určená pre starších začiatočníkov.

Učebný plán č. 12

Dirigovanie detských zborov1)

Pre žiakov od 14. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Dirigovanie detského zboru alebo orchestra1111
2. Taktovanie a základy dirigovania0,50,50,50,5
3. Hra na klavíri alebo inom nástroji1111
4. Náuka o hudbe2)1,51,51,51,5
5. Hudobná náuka3)1111
Spolu pre pokročilých5555
pre začiatočníkov3,53,53,53,5

1) Zaraďuje sa do oddelenia speváckeho alebo do niektorého oddelenia hudobných nástrojov.
2) Je určená pre žiakov, ktorí absolvovali I. stupeň.
3) Je určená pre starších začiatočníkov.

Učebný plán č. 13

Oddelenia klávesových, sláčikových, strunových a akordeónových nástrojov

Príprava na učiteľské štúdium1)

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Hudobná náuka1,51,51,51,5
2. Hra na nástroji (rôzne)2)2222
3. Improvizácia (od základnej až k piesňam) a hra na ľahkoovládateľné nástroje, základy taktovacej techniky--0,50,5
Spolu3,53,544

1) Do tejto skrátenej formy štúdia sa prijímajú žiaci spravidla starší ako 10 rokov, ktorí sa budú pripravovať na štúdium na stredných pedagogických školách, alebo žiaci starší spravidla ako 16-roční, ktorí sa budú pripravovať na štúdium na pedagogických fakultách alebo filozofických fakultách a nemajú žiadnu predchádzajúcu hudobnú prípravu. Dĺžku štúdia pre jednotlivých žiakov určí riaditeľ školy na základe § 4 ods. 6 tejto vyhlášky.
2) Zaraďuje sa do príslušného oddelenia hudobných nástrojov.

Učebný plán č. 14

Technika zvukového záznamu a vedenie diskoték

Hlavný predmet náuka o hudbe pre žiakov od 14. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Náuka o hudbe1)1,51,51,51,5
2. Základy zvukovej techniky2)11--
3. Základy programovej skladby1)--11
Spolu2,52,52,52,5

1) Osobitný dôraz sa kladie na dejiny hudby vrátane dejín a literatúry populárnej hudby.
2) Zamerať žiakov na tieto predmety možno len vtedy, ak sú na škole utvorené vhodné priestorové a materiálne podmienky.

Učebný plán č. 15

TANEČNÝ ODBOR

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM

1. Prípravná tanečná výchova pre deti predškolského veku
Predmet:1. rok2. rok
1. Prípravná výchova spoločná pre hudobný a tanečný odbor1)2-
2. Prípravná tanečná výchova1) (len pre tanečný odbor)-2
Spolu22
2. Prípravná tanečná výchova pre 6-ročných žiakov
Predmet:1. rok
1. Prípravná tanečná výchova2
Spolu2

1) V prípravnej tanečnej výchove alebo spoločnej hudobnej a tanečnej výchove navštevujú žiaci vyučovanie v delených vyučovacích hodinách dva razy do týždňa. Podľa potreby predmetu povoľuje riaditeľ školy korepetíciu v rozsahu 1 hodiny v týždni na triedu.

Učebný plán č. 16

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ

Oddelenia klasického, ľudového, novodobého a moderného tanca

Pre žiakov od 7. roku (hlavný predmet je príslušný druh uvedených tancov)

Dĺžka štúdia: 7 rokov

Predmet: Ročník
1.2.3.4.5.6.7.
1. Tanečná príprava221----
2. Základy ľudového tanca---1111
3. Základy novodobého a moderného tanca---1111
4. Základy klasického tanca--11111
5. Tanečná prax1)1111,51,51,51,5
Spolu3334,54,54,54,5

1) Pre 1.-3. ročník je v predmete tanečná prax k dispozícii pohyblivá hodina, ktorú učiteľ prideľuje podľa potreby niektorému z týchto ročníkov. V plnom rozsahu učebného plánu sa používa korepetícia.

Učebný plán č. 17

II. STUPEŇ A KURZY PRE DOSPELÝCH

Oddelenia klasického, historického, ľudového tanca, novodobého, moderného a džezového tanca a tanečnej pantomímy

Pre žiakov od 7. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Tanečná prax1)1,51,51,51,5
2. Klasický tanec, moderný, novodobý a džezový tanec, historický tanec, ľudový tanec, tanečná pantomíma2) 3)2222
3. Základy dejín tanca0,50,50,50,5
Spolu4444
1) Ak nie je na škole zriadený tanečný súbor, mo žno tieto hodiny využiť pre vyučovanie niektorej disciplíny uvedenej v učebnom pláne.
2) Vyučovať sa môže aj v kombinácii dvoch uvedených predmetov.
3) V týchto predmetoch sa používa korepetícia.

Učebný plán č. 18

Príprava na štúdium tanečných disciplín

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Klasický tanec1) 3)6644
2. Ľudový tanec3)1111
3. Novodobý tanec3)1111
4. Tanečná prax2) 3)1111
5. Základy dejín tanca0,50,50,50,5
Spolu9,59,57,57,5
1) Vyučuje sa v skupine tri razy v týždni. Ostatné predmety sa vyučujú v kolektíve žiakov jednotlivých ročníkov.
2) Ak nie je na škole tanečný súbor, tieto hodiny sa využívajú pre vyučovanie niektorej z disciplín uvedenej v učebnom pláne.
3) V týchto predmetoch sa používa korepetícia.

Učebný plán č. 19

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM

Pre 7-ročných žiakov

Dĺžka štúdia: 1 rok

Predmet:I. polrokII. polrok
1. Prípravná dramatická výchova11
Spolu11

Učebný plán č. 20

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ

Oddelenie dramatické a slovesné

Hlavný predmet dramatika a slovesnosť pre žiakov od 8. roku

Dĺžka štúdia: 6 rokov

Predmet: Ročník
1.2.3.4.5.6.
1. Dramatická príprava22----
2. Dramatická slovesnosť--1,51,51,51,5
3. Pohyb1)--1111
4. Prednes--1111
5. Práca v súbore--1111
Spolu224,54,54,54,5

1) Pri vyučovaní pohybovej výchovy sa používa korepetícia.

Učebný plán č. 21

Oddelenie bábkárske

Hlavný predmet dramatika s bábkou a slovesnosť pre žiakov od 8. roku

Dĺžka štúdia: 6 rokov

Predmet: Ročník
1.2.3.4.5.6.
1. Dramatická príprava22----
2. Dramatika s bábkou a slovesnosť--1,51,51,52
3. Pohyb1)--1111
4. Technika vedenia bábok a prednes--1111
5. Práca v súbore--1111
Spolu224,54,54,55

1) Pri vyučovaní pohybovej výchovy sa používa korepetícia.

Učebný plán č. 22

II. STUPEŇ A KURZY PRE DOSPELÝCH

Oddelenie dramatické a slovesné

Študijné zameranie žiakov na záujmovú umeleckú činnosť

Pre žiakov od 14. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1)1.2.3.4.
1. Dramatika a slovesnosť2,5----
2. Základy dramatickej tvorby-1,51,51,51,5
3. Pohyb2)11111
4. Dejiny dramatickej tvorby3)-0,50,50,50,5
5. Štúdium rolí a umelecký prednes-0,50,50,50,5
6. Práca v súbore-1111
7. Prednes1----
Spolu4,54,54,54,54,5

1) Navštevujú žiaci, ktorí nenavštevovali I. stupeň literárno-dramatického odboru.
2) Pri vyučovaní pohybovej výchovy sa používa korepetícia.
3) Možno vyučovať po 2 hodinách raz za mesiac.

Učebný plán č. 23

Oddelenie dramatické a slovesné

Študijné zameranie žiakov na prípravu na vysoké školy umeleckého smeru

Hlavný predmet základy dramatickej tvorby pre žiakov od 14. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Základy dramatickej tvorby1,51,51,51,5
2. Pohybová výchova1)1111
3. Dejiny dramatickej tvorby2)0,50,50,50,5
4. Štúdium rolí a umelecký prednes0,50,50,50,5
5. Práca v súbore1111
6. Hudobná a hlasová príprava3)1111
7. Individuálna príprava k štúdiu4)1111
Spolu6,56,56,56,5

1) Pri pohybovej výchove povoľuje riaditeľ školy korepetíciu v rozsahu 1 hodiny týždenne.
2) Možno vyučovať po dvoch hodinách raz za mesiac.
3) Predmet hudobná a hlasová príprava môžu navštevovať aj iní záujemci z príslušného ročníka. Vyučuje sa v skupine 2 žiakov.
4) Na individuálnu prípravu na štúdium má každý žiak svoj individuálny učebný plán.

Učebný plán č. 24

Študijné zameranie žiakov pre záujmovú umeleckú činnosť

Hlavný predmet základy slovesnej tvorby pre žiakov od 14. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1)1.2.3.4.
1.Dramatika a slovesnosť2,5----
2. Základy slovesnej tvorby-1,51,51,51,5
3. Poetika-1111
4. Dejiny slovesnej tvorby2)-0,50,50,50,5
5. Prednes1----
6. Umelecký prednes-----
7. Pohybová výchova3)1----
8. Práca v súbore11111
Spolu-1111

1) Zriaďuje sa pre žiakov, ktorí nenavštevovali I. stupeň.
2) Určený počet hodín možno spojiť v celky dva razy v mesiaci.
3) Pri pohybovej výchove povoľuje riaditeľ korepetíciu v rozsahu 1 hodiny týždenne.

Učebný plán č. 25

Študijné zameranie žiakov na prípravu na vysoké školy umeleckého smeru

Hlavný predmet základy slovesnej tvorby pre žiakov od 14. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Základy slovesnej tvorby1,51,51,51,5
2. Poetika1111
3. Dejiny slovesnej tvorby1)0,50,50,50,5
4. Umelecký prednes0,50,50,50,5
5. Pohyb alebo hudobná a hlasová príprava2)1111
6. Individuálna príprava na štúdium3)1111
Spolu5,55,55,55,5

1) Určený počet hodín možno spojiť v celky dva razy v mesiaci.
2) Korepetícia v rozsahu 1 hodiny týždenne.
3) Na individuálnu prípravu na štúdium má každý žiak svoj individuálny učebný plán.

Učebný plán č. 26

Oddelenie bábkárske

Študijné zameranie žiakov na záujmovú umeleckú činnosť

Hlavný predmet základy dramatickej tvorby s bábkou pre žiakov od 14. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
PS1)1.2.3.4.
1. Dramatika s bábkou a slovesnosť2,5----
2. Základy dramatickej tvorby s bábkou-1,51,51,51,5
3. Pohyb alebo bábkárska technológia2)11111
4. Dejiny dramatickej tvorby s bábkou3)-0,50,50,50,5
5. Prednes1----
6. Štúdium úloh pre bábky a umelecký prednes4)-0,50,50,50,5
7. Práca v súbore-1111
Spolu4,54,54,54,54,5

1) Pre žiakov, ktorí nenavštevovali I. stupeň.
2) Podľa potreby povoľuje riaditeľ školy 1 hodinu korepetície v týždni.
3), 4) Určený počet hodín možno spojiť v celky dva razy v mesiaci.

Učebný plán č. 27

Študijné zameranie žiaka na prípravu na štúdium na vysokých školách umeleckého smeru

Hlavný predmet základy dramatickej tvorby s bábkou pre žiakov od 14. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Základy dramatickej tvorby s bábkou1,51,51,51,5
2. Pohyb alebo bábkárska technológia1)1111
3. Dejiny dramatickej tvorby s bábkou0,50,50,50,5
4. Štúdium bábkových úloh a umelecký prednes0,50,50,50,5
5. Práca v súbre1111
6. Hudobná a hlasová príprava1111
7. Individuálna príprava na štúdium2)1111
Spolu6,56,56,56,5

1) Podľa potreby povoľuje riaditeľ 1 hodinu korepetície v týždni.
2) Na individuálnu prípravu na štúdium má každý žiak svoj individuálny učebný plán.

Učebný plán č. 28

VÝTVARNÝ ODBOR

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM

Oddelenia kresby a maľby, grafika a grafických techník a dekoratívnej činnosti a modelovania a práce s materiálom

Pre 6-ročných žiakov

Dĺžka štúdia: 2 roky

Predmet:1. rok2. rok
1. Prípravná kresba a maľba6666
2. Prípravná grafika1212
3. Prípravné modelovanie2121
Spolu991)991)

1) Vyučuje sa v troch vyučovacích časových jednotkách v týždni.

Učebný plán č. 29

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ

Oddelenia kresby a maľby, grafiky a grafických techník a dekoratívnej činnosti, modelovania a práce s materiálom, fotografie a filmu

Pre žiakov od 8. roku

Dĺžka štúdia: 6 rokov

Predmet: Ročník
1.2.3.4.5.6.
1. Kresba a maľba515139393333
2. Grafika151515151818
3. Dekoratívna činnosť121221212424
4. Modelovanie a práce s materiálom212124242424
5. Fotografovanie a film--12121212
Spolu1)9999111111111111

1) Vyučuje sa v troch vyučovacích časových jednotkách v týždni. Podľa individuálnych záujmov žiakov a kádrových podmienok na škole možno rozšíriť počet vyučovacích hodín v predmetoch modelovanie a práce s materiálom alebo fotografovanie a film alebo dekoratívna činnosť na úkor iného predmetu, pričom však musí byť dodržaný určený počet hodín pre predmet kresba a maľba. Táto zmena v počtoch hodín sa vyznačí v individuálnom učebnom pláne žiaka.

Učebný plán č. 30

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

II. STUPEŇ A KURZY PRE DOSPELÝCH

Oddelenia kresby a maľby, grafika a grafických techník a dekoratívnej činnosti, modelovania a práce s materiálom, fotografie a filmu a prípravnej výtvarnej výchovy a teoretických predmetov

Študijné zameranie žiakov na prípravu štúdia na vysokých školách umeleckého smeru

Hlavný predmet kresba, maľba a grafika

Pre žiakov od 14. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Kresba, maľba a grafika33303030
2. Dekoratívna činnosť s materiálom27303030
3. Modelovanie30303030
4. Fotografovanie a film14141414
5. Vybrané state z výtvarnej teórie9999
Spolu1)113113113113

1) Pozri učebný plán č. 29 - poznámka 1.

Učebný plán č. 31

Oddelenia prípravnej výtvarnej výchovy a teoretických predmetov, kresby a maľby, grafiky a grafických techník a dekoratívnej činnosti, modelovania a práce s materiálom, fotografie a filmu

Študijné zameranie žiakov na prípravu štúdia na vysokých školách umeleckého smeru

Pre žiakov starších ako 14 rokov a pre dospelých

Dĺžka štúdia: 4 roky

Predmet: Ročník
1.2.3.4.
1. Kresba, maľba, grafika66666666
2. Dekoratívna činnosť s materiálom54546060
3. Modelovanie60605454
4. Fotografovanie a film16161616
5. Vybrané state z výtvarnej teórie18181818
Spolu1)214214214214

1) Vyučuje sa dva razy v týždni v troch vyučovacích časových jednotkách. Podľa individuálnych záujmov žiakov a kádrových podmienok na škole možno rozšíriť počet vyučovacích hodín v predmetoch modelovanie alebo fotografovanie a film alebo dekoratívna činnosť s materiálom na úkor iného predmetu, pričom však musí byť dodržaný určený počet hodín pre predmet kresba, maľba a grafika. Táto zmena v počtoch hodín sa vyznačí v individuálnom učebnom pláne žiaka.

Učebný plán č. 32

HUDOBNÝ ODBOR

ROZŠÍRENÉ VYUČOVANIE

Oddelenia klávesových a strunových nástrojov

Hra na klavíri alebo organe a harfe, gitare

Hlavný predmet hra na niektorom z uvedených nástrojov

Predmet: Ročník
3.4.5.6.7.
1. Hra na klavíri, improvizácia, hra z listu, komorná hra, štvorručná hra2,52,52,52,52,5
2. Hra na organe, harfe1)--1,51,51,5
3. Hra na klavíri (so zameraním na orgán alebo harfu)--111
4. Sprievod, komorná hra alebo základy skladby2)---11
5. Hudobná náuka11111
Spolu3,53,5677

1) Od 5. ročníka sa žiaci s dobrými dispozíciami zamerajú na hru na organe alebo harfe.
2) Predmet základy skladby môžu navštevovať i ďalší žiaci hudobného odboru, ktorí sa pripravujú na prijímaciu skúšku na konzervatórium - odbor skladba.

Učebný plán č. 33

Oddelenie sláčikových nástrojov

Hra na husliach, viole, violončele

Hlavný predmet hra na niektorom z uvedených nástrojov

Predmet: Ročník
3.4.5.6.7.
1. Hra na husliach, violončele, príprava k súhre, hra z listu1)2,52,52,52,52,5
2. Hra na viole, príprava k súhre, hra z listu2)--2,52,52,5
3. Hra v orchestri alebo komorná hra--222
4. Hudobná náuka11111
5. Hra na klavíri--0,50,50,5
Spolu3,53,58,58,58,5

1) Pre nácvik skladieb s náročným klavírnym sprievodom povoľuje riaditeľ školy korepetíciu 1 hodinu v týždni na jednu triedu.
2) Do rozšíreného vyučovania hry na viole sa prijímajú žiaci po 4-ročnej príprave v hre na husliach.

Učebný plán č. 34

Hlavný predmet hra na kontrabase

Predmet:Ročník
3.4.
1. Hra na kontrabase, príprava k súhre, hra z listu1)2,52,5
2. Hra v orchestri alebo komorná hra22
3. Hra na klavíri0,50,5
4. Hudobná náuka11
Spolu66

1) Pre nácvik skladieb s náročným klavírnym sprievodom povoľuje riaditeľ školy korepetíciu 1 hodinu v týždni na jednu triedu.

Učebný plán č. 35

Oddelenia dychových nástrojov, bicích a ľudových nástrojov

Hlavný predmet hra na niektorom z dychových nástrojov, bicích alebo ľudových nástrojov

Predmet:Ročník
3.4.
1. Hra na nástroji, hra z listu, príprava k súhre1)2,52,5
2. Komorná hra, hra v orchestri22
3. Hudobná náuka11
4. Hra na klavíri 0,50,5
Spolu66

1) Pre nácvik skladieb s náročným klavírnym sprievodom povoľuje riaditeľ školy korepetíciu 1 hodinu v týždni na jednu triedu.

Učebný plán č. 36

Oddelenie strunových nástrojov

Hlavný predmet hra na gitare

Oddelenie ľudových nástrojov

Hlavný predmet hra na cimbale

Predmet:Ročník
3.4.5.
1. Hra na nástroji, hra z listu, nácvik komorných partov2,52,52,5
2. Sprievod alebo súborová hra111
3. Hra na klavíri0,50,50,5
4. Hudobná náuka111
Spolu555

Učebný plán č. 37

Oddelenie akordeónové

Hlavný predmet hra na akordeóne

Predmet:Ročník
4.5.6.7.
1. Hra na akordeóne, hra z listu, elementárna improvizácia, hra z klavírnych partov2,52,52,52,5
2. Sprievod, súborová hra1,51,51,51,5
3. Hra na klavíri0,50,50,50,5
4. Hudobná náuka1111
Spolu5,55,55,55,5

Učebný plán č. 38

Spevácke oddelenie

Hlavný predmet hlasová výchova a spev

Predmet:Ročník
4.5.6.7.
1. Hlasová výchova a spev1111
2. Spev s klavírnym sprievodom0,50,50,50,5
3. Komorný alebo zborový spev1111
4. Hra na klavíri0,50,50,50,5
5. Hudobná náuka1111
Spolu4444

Učebný plán č. 39

TANEČNÝ ODBOR

ROZŠÍRENÉ VYUČOVANIE

Oddelenie klasického tanca

Hlavný predmet klasický tanec

Predmet:Ročník
1.2.3.4.5.6.7.
1. Tanečná príprava221----
2. Základy klasického tanca2)-34451)61)61)
3. Základy ľudového tanca2)---1111
4. Základy novodobého a moderného tanca2)---1111
5. Tanečná prax2)1111111
Spolu3667899

1) Určený počet hodín sa vyučuje v delených vyučovacích jednotkách najmenej tri razy v týždni.
2) Pre vyučovanie týchto predmetov sa prideľuje korepetícia. Vyučovanie je rozdelené na celý týždeň. V jednom dni sa vyučuje 2 až 3,5 hodiny podľa veku žiakov a náročnosti predmetu.

Učebný plán č. 40

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

ROZŠÍRENÉ VYUČOVANIE

Oddelenie dramatické a slovesné

Hlavný predmet dramatika a slovesnosť

Predmet:Ročník
5.6.
1. Dramatika a slovesnosť1,52
2. Pohyb1)11
3. Prednes11
4. Práca v súbre11
5. Individuálna príprava na štúdium2)11
Spolu5,56

1) Podľa potreby povoľuje riaditeľ školy korepetíciu v rozsahu 1 hodiny do týždňa.
2) Na individuálnu prípravu na štúdium má každý žiak svoj individuálny učebný plán. Predmety 1 až 4 sa vyučujú v príslušných ročníkoch základného štúdia.

Učebný plán č. 41

Oddelenie bábkarske

Hlavný predmet dramatika s bábkou a slovesnosť

Predmet:Ročník
5.6.
1. Dramatika s bábkou a slovesnosť1,52
2. Pohyb1)11
3. Technika vedenia jednoduchých bábok a prednes11
4. Práca v súbore11
5. Individuálna príprava na štúdium2)11
Spolu5,56

1) Podľa potreby povoľuje riaditeľ školy korepetíciu v rozsahu 1 hodiny do týždňa.
2) Na individuálnu prípravu na štúdium má každý žiak svoj individuálny plán. Predmety 1 až 4 sa vyučujú v príslušných ročníkoch základného štúdia.

Učebný plán č. 42

VÝTVARNÝ ODBOR

ROZŠÍRENÉ VYUČOVANIE

Oddelenie kresby a maľby, grafiky a grafických techník a dekoratívnej činnosti, oddelenie modelovania a práce s materiálom, oddelenie fotografie a filmu

Hlavný predmet kresba, maľba a grafika

Predmet:Ročník
4.5.6.
1. Kresba, maľba, grafika666666
2. Dekoratívna činnosť546060
3. Modelovanie545454
4. Fotografovanie161616
5. Vybrané state z výtvarnej teórie181818
Spolu2081)2141)2141)

1) Vyučuje sa v trojhodinových časových jednotkách dva razy do týždňa.

Poznámky pod čiarou

1) § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach.

2) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 125/1978 Zb. o organizácii školského roku na základných a stredných školách.

3) § 7 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve.

4) § 2 vyhlášky č. 125/1978 Zb.