Nariadenie vlády č. 12/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia

Čiastka 3/1980
Platnosť od 15.02.1980 do30.09.1988
Účinnosť od 01.03.1980 do30.09.1988
Zrušený 117/1988 Zb.

OBSAH

12

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 3. januára 1980,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb.:


Čl. I

Príloha nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia sa mení a dopĺňa takto:

1. Diel I č. 6 znie:

6. s tečúcim kovom pri vysokopecnej výrobe surového železa a pri výrobe surovej ocele a ferozliatin v základnej hutnej prvovýrobe a v hutnej výrobe neželezných kovov, antimónu, hliníka, medi, olova a ortuti,“.

2. Diel I č. 14 znie:

14. v jadrovej elektrárni v kontrolovanom pásme jadrového reaktora za hygienickou slučkou a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,“.

3. Diel I č. 18 znie:

18. v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov, pri úprave keramických surovín a v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu nadmerne ohrozujúcom pracujúcich silikózou a pri spracovaní azbestu prevažne suchou cestou v prostredí vysokej koncentrácie azbestového prachu nadmerne ohrozujúcom pracujúcich azbestózou,“.

4.Diel I sa dopĺňa pododsekmi č. 19 až 22, ktoré znejú:

19. pri výrobe fenyl-metylpyrazolónu,

20. pri výrobe antiparazitných prípravkov na báze organických zlúčenín fosforu,

21. pri výrobe smolného koksu,

22. pri výrobe anódovej hmoty.“.

5. V diele II písm. A č. 4 vo štvrtom pododseku sa za slovami „dolomitom a azbestom“ vypúšťajú slová „za vysokých teplôt“.

6. Diel II písm. A č. 6 sa dopĺňa pododsekom, ktorý znie:

„- zváranie plazmou;“.

7. Die II písm. B sa na konci dopĺňa pododsekom, ktorý znie:

„- vodičmi autocisterien prepravujúcich propán-bután.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1980.


Dr. Štrougal v. r.