Vyhláška č. 4/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o mimoriadnom hlásení pobytu občanov v súvislosti s prevedením ústrednej evidencie obyvateľov na automatizované spracovanie

Čiastka 1/1980
Platnosť od 18.01.1980 do31.12.1981
Účinnosť od 01.02.1980 do31.12.1981

4

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 13. decembra 1979

o mimoriadnom hlásení pobytu občanov v súvislosti s prevedením ústrednej evidencie obyvateľov na automatizované spracovanie

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 22 zákona č. 52/1949 Zb. o hlásení obyvateľstva v znení zákona č. 76/1957 Zb. a zákona č. 68/1965 Zb.:


§ 1

Účel vyhlášky

(1) Súčasne so sčítaním ľudu, domov a bytov k 1. novembru 1980 sa vykoná mimoriadne hlásenie pobytu (ďalej len „hlásenie“) československých štátnych občanov (ďalej len „občania“) podľa tejto vyhlášky; rozhodným okamihom pre toto hlásenie je polnoc z 31. októbra 1980 na 1. novembra 1980.

(2) Údaje zistené hlásením sa použijú pri prevedení ústrednej evidencie obyvateľov na automatizované spracovanie a pri vytvorení centrálneho registra občanov.

§ 2

Rozsah hlásenia

Hláseniu podliehajú všetci občania, ktorí sa v čase uvedenom v § 1 ods. 1 zdržiavajú

a) na území Československej socialistickej republiky,

b) z akýchkoľvek dôvodov mimo územia Československej socialistickej republiky so súhlasom československých úradov a sú hlásení na trvalý pobyt v Československej socialistickej republike.

§ 3

Spôsob vykonania hlásenia

(1) Hlásenie sa vykoná vyplnením registračného lístka.

(2) Registračný lístok vypĺňa - pokiaľ nie je v tejto vyhláške ustanovené inak - každý občan v mieste trvalého pobytu; pokiaľ nebude v rozhodný okamih hlásenia prítomný, vykoná hlásenie aj v mieste, kde sa v tento čas zdržiava. Za deti vo veku 15 rokov a za občanov, ktorí nemôžu vlastnoručne vyplniť registračný lístok, ako aj za občanov v mieste trvalého pobytu v rozhodný okamih neprítomných vyplní registračný lístok osoba staršia ako 15 rokov žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, prípadne sčítací komisár.

(3) Občania zdržiavajúci sa v rozhodný čas v ubytovacích, rekreačných alebo v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti a v osobitných detských zariadeniach vypĺňajú registračné lístky samostatne. Pokiaľ občania pre svoj zdravotný stav alebo vek nemôžu vlastnoručne vyplniť registračný lístok, urobí tak za nich sčítací komisár alebo pracovník zdravotníckeho zariadenia.

§ 4

Údaje zisťované pri hlásení

Občan uvedie na registračnom lístku tieto údaje:

a) priezvisko, rodné priezvisko a meno,

b) deň, mesiac a rok narodenia,

c) rodné číslo,

d) národnosť,

e) rodinný stav,

f) miesto a okres narodenia,

g) rodné priezvisko, meno a rodné číslo manžela (manželky),

h) deň, mesiac a rok narodenia manžela (manželky),

ch) rodné priezvisko, meno žijúcich rodičov,

i) deň, mesiac a rok narodenia žijúcich rodičov,

j) presnú adresu miesta, kde je hlásený na trvalý pobyt.

§ 5

Orgány vykonávajúce hlásenie

(1) Hlásenie organizuje Federálne ministerstvo vnútra v súčinnosti s Federálnym štatistickým úradom, s Českým štatistickým úradom, Slovenským štatistickým úradom, s Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky a s Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Hlásenie občanov zdržiavajúcich sa na území Československej socialistickej republiky zabezpečujú národné výbory1) v súčinnosti so štatistickými orgánmi republík prostredníctvom sčítacích komisárov a revízorov poverených sčítaním ľudu, domov a bytov v roku 1980.

(3) Hlásenie občanov zdržiavajúcich sa mimo územia Československej socialistickej republiky [§ 2 písm. b)], ktorí majú podľa osobitných predpisov2) povinnosť ohlásiť osobne alebo písomne začiatok a miesto svojho pobytu najbližšej príslušnej československej diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu, vykonajú československé zastupiteľské úrady podľa pokynov Federálneho ministerstva zahraničných vecí vypracovaných po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom národnej obrany a s Federálnym ministerstvom vnútra.

(4) Hlásenie občanov zdržiavajúcich sa mimo územia Československej socialistickej republiky, ktorí nemajú povinnosť uvedenú v predchádzajúcom odseku, vykonajú orgány uvedené v odseku 2, a to prostredníctvom osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti na území Československej socialistickej republiky. Pokiaľ sa mimo územia Československej socialistickej republiky zdržiavajú všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti, vyplní registračný lístok (§ 3) sčítací komisár podľa údajov v príslušnej ohlasovni.3)

(5) Hlásenie hromadne ubytovaných vojakov Československej ľudovej armády (včítane vojenských obvodov), hromadne ubytovaných príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra vykonajú orgány určené Federálnym ministerstvom národnej obrany, Federálnym ministerstvom vnútra, Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

(6) Hlásenie občanov, ktorí sú vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, vykonajú orgány určené Ministerstvom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.

§ 6

Povinnosti orgánov vykonávajúcich hlásenie

(1) Orgány vykonávajúce hlásenie sú povinné poskytnúť občanom vypĺňajúcim registračné lístky požadované vysvetlenia, poučenia a pomoc.

(2) Orgány vykonávajúce hlásenie sú oprávnené a povinné vyžiadať si na overenie správnosti údajov, ktoré treba uviesť na registračné lístky, predloženie potrebných dokladov (občiansky preukaz, osobný preukaz vojaka z povolania Československej ľudovej armády, rodný list a pod.).

(3) S vyplnenými registračnými lístkami môžu manipulovať iba štátne orgány zabezpečujúce vykonávanie hlásenia a údaje v nich obsiahnuté môžu spracúvať iba orgány Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1980 a jej platnosť sa končí 31. decembrom 1981.


Minister:

Doc. PhDr. Obzina CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vo vojenských obvodoch obvodné úrady (zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch).

2) § 12 vyhlášky č. 44/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestovných dokladoch.

3) § 3 zákona č. 52/1949 Zb. o hlásení obyvateľstva.